Dzielimy się wiedzą

Wiedza jest kluczem do sukcesu. BDO posiada dynamicznie rozwijający się Dział Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego. Chętnie dzielimy się posiadanymi doświadczeniami i praktyczna wiedzą. 8 tys. osób, które rocznie decyduje się korzystać z naszych usług docenia wiedzę naszych specjalistów.

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady oraz  ćwiczenia.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych oraz studiach podyplomowych.

Szkolimy z zakresu rachunkowości, zagadnień podatkowych, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy m.in.:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Podatek dochodowy od osób prawnych 2018 - Omówienie problematyki w aspekcie zmian na 2018 rok 2018.03.23 2018.03.23 Rzeszów
Rewolucja VAT i CIT w 2018 roku 2018.03.26 2018.03.27 Wrocław
Rewolucja VAT i CIT w 2018 roku. 2018.03.26 2018.03.27 Katowice
Środki trwałe 2018 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ,,Środki trwałe" oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2018.03.26 2018.03.26 Olsztyn
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2018.03.26 2018.03.27 Gdańsk
Środki trwałe 2018 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ,,Środki trwałe" oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2018.03.27 2018.03.27 Bydgoszcz
Optymalizacja dokumentów księgowych w świetle zmian w CIT i PIT z 2018 r. oraz ochrony danych osobowych (RODO). 2018.03.27 2018.03.27 Katowice
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2018.03.27 2018.03.28 Warszawa
Psychologiczne aspekty windykacji 2018.04.04 2018.04.05 Warszawa
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.04.05 2018.04.05 Warszawa
Rewolucja w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w 2018 roku - aspekty podatkowe. 2018.04.05 2018.04.05 Łódź
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.04.06 2018.04.06 Lublin
Rewolucja w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych w 2018 roku - aspekty podatkowe. 2018.04.06 2018.04.06 Gdańsk
VAT w Niemczech - inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm. 2018.04.06 2018.04.06 Wrocław
Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.04.07 2018.04.15 Warszawa
Strony 12345wszystkich 141

 

 Nie znalazłeś szkolenia dla siebie. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki szkoleń !!!

 
wyszukiwarka zaawansowana

 

 

Zaufali nam

 

Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.02.03 - 2018.05.12
Miasto: Warszawa
Cena: 1980.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Kurs Rachunkowość od podstaw adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w księgowości, a wiążą z tym zawodem swój rozwój zawodowy lub pracują w działach księgowości i chcą uzyskać niezbędną wiedzę, aby stać się samodzielnym księgowym. Uczestnikami kursu mogą być również osoby, które wiedzę zdobywały kilka lub kilkanaście lat temu i powinny ją uaktualnić oraz uzupełnić. Tematyka kursu pozwala na poznanie zasad rachunkowości w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne do prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych oraz średnich jednostkach produkcyjnych i handlowych. Program obejmuje wiele przykładów praktycznych z komentarzem teoretycznym. W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: akty prawne, materiały autorskie, testy i zadania.

Kurs obejmuje 96 godzin lekcyjnych + 4 godziny egzamin (12 spotkań + egzamin)

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:

Księgowy - kod zawodu: 331301

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1082 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Program

Program

I. Rachunkowość - pojęcie, zakres, metody.
 1. Pojęcie i zakres rachunkowości.
 2. Podstawowe metody rachunkowości.
 3. Podstawowe regulacje prawne dla rachunkowości w Polsce.
II. Środki gospodarcze oraz źródła ich finansowania.
 1. Charakterystyka środków gospodarczych.
 2. Źródła pochodzenia składników majątkowych.
 3. Bilans - zestawienie aktywów i pasywów.
III. Ewidencja operacji gospodarczych.  
 1. Konto księgowe - pojęcie, zasady funkcjonowania.
 2. Omówienie kont bilansowych.
 3. Zasada podwójnego zapisu.
 4. Konta niebilansowe - ich charakterystyka.
 5. Ewidencja syntetyczna i analityczna.
IV. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.  
 1. Elementy ksiąg rachunkowych.
 2. Zapis chronologiczny i systematyczny.
 3. Dokumentacja opisująca politykę rachunkowości.
 4. Charakterystyka dokumentów księgowych.
 5. Nadrzędne zasady rachunkowości.
V. Charakterystyka aktywów pieniężnych.
 1. Obrót gotówkowy - jego ewidencja.
 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych.
 3. Pozostałe rozrachunki z bankiem.
 4. Inne aktywa pieniężne.
VI. Podatek od towarów i usług.
 1. Zakres przedmiotowy podatku VAT.
 2. Podatnicy podatku VAT.
 3. VAT należny - podstawa opodatkowania.
 4. Moment powstania obowiązku podatkowego.
 5. Podatek naliczony i warunki jego odliczania.
VII. Rzeczowe aktywa obrotowe - zapasy.
 1. Metody wyceny zapasów.
 2. Ewidencja zakupu materiałów i towarów.
 3. Rozchody materiałów - ewidencja.
 4. Ewidencja reklamacji zgłaszanych dostawcom.
VIII. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników. 
 1. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.
 2. Pozostałe rozrachunki z pracownikami.
IX. Rzeczowe aktywa trwałe. 
 1. Charakterystyka środków trwałych.
 2. Metody amortyzacji środków trwałych.
 3. Ewidencja zmian w środkach trwałych.
 5. Środki trwałe w budowie i ich ujęcie w księgach rachunkowych.
X. Wartości niematerialne i prawne.
 1. Zakres przedmiotowy wartości niematerialnych i prawnych.
 2. Amortyzacja bilansowa tych składników.
 3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących tych składników.
XI. Koszty podstawowej działalności operacyjnej. 
 1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów.
 2. Układ rodzajowy kosztów.
 3. Charakterystyka układu kalkulacyjnego.
 4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
 5. Koszty zakupu i ich rozliczanie.
 6. Wycena i ewidencja produktów.
XII. Przychody podstawowej działalności operacyjnej.  
 1. Ewidencja sprzedaży wyrobów i usług.
 2. Sprzedaż towarów i materiałów.
XIII. Procedury związane z ustalaniem wyniku finansowego. 
 1. Odpisy aktualizujące wartość należności.
 2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
 3. Inwentaryzacja - metody i terminy przeprowadzania oraz zasady rozliczania różnic.
 4. Ustalanie wyniku ze sprzedaży w wersji porównawczej i kalkulacyjnej
 5. Procedury ustalania wyniku finansowego netto. 
XIV. Podatek dochodowy od osób prawnych.
 1. Zakres podmiotowy tego podatku.
 2. Przychody opodatkowane oraz zwolnione.
 3. Koszty uzyskania przychodu.
 4. Wydatki niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu.
 5. Dochód oraz podstawa opodatkowania.
XV. Sprawozdawczość finansowa. 
 1. Wycena aktywów i pasywów do bilansu.
 2. Układ i zawartość informacyjna bilansu.
 3. Wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat.
 4. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości.

TERMINY SPOTKAŃ:

  • 03-04.02.2018 r.
  • 17-18.02.2018 r.
  • 03-04.03.2018 r.
  • 17-18.03.2018 r.
  • 07-08.04.2018 r.
  • 21-22.04.2018 r. + EGZAMIN 12.05.2018 r.


Prowadzący

Prowadzący

Elżbieta Kida

doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhauseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie


Wyświetl większą mapę

Informacje dodatkowe

Współpraca:

    

Cena: 1 980 zł (VAT zw.) za jedną osobę

UWAGA!!!
Informujemy Państwa, że kurs "Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego" organizowany w Warszawie przez BDO jest zwolniony z podatku VAT.

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie ukończenia kursu.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele godzinach 9.00 - 15.45


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

 

 Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.02.03 - 2018.05.12 Warszawa 480817 1980.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy