Dzielimy się wiedzą

Wiedza jest kluczem do sukcesu. BDO posiada dynamicznie rozwijający się Dział Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego. Chętnie dzielimy się posiadanymi doświadczeniami i praktyczna wiedzą. 8 tys. osób, które rocznie decyduje się korzystać z naszych usług docenia wiedzę naszych specjalistów.

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady oraz  ćwiczenia.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych oraz studiach podyplomowych.

Szkolimy z zakresu rachunkowości, zagadnień podatkowych, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy m.in.:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Różnice kursowe w aspekcie prawa bilansowego oraz podatkowego. 2017.10.23 2017.10.23 Wrocław
Ceny transferowe. Kurs specjalisty w zakresie dokumentacji podatkowej. Warsztaty praktyczne. 2017.10.23 2017.11.07 Kraków
Akademia środków trwałych z uwzględnieniem nowego KSR 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. 2017.10.24 2017.11.07 Kraków
Podatek dochodowy od osób prawnych - wybrane zagadnienia oraz planowane zmiany na 2018 rok. 2017.10.24 2017.10.24 Katowice
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2017 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2017.10.24 2017.10.24 Wrocław
Podatkowe zamknięcie roku oraz przegląd podatkowy (VAT, PIT, CIT). 2017.10.25 2017.10.27 Kazimierz Dolny
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2017.10.25 2017.10.26 Poznań
Rewolucja w VAT i CIT w 2018 roku. 2017.10.25 2017.10.26 Wrocław
VAT od podstaw oraz JPK, podzielona płatność 2018 . 2017.10.25 2017.10.25 Olsztyn
Certyfikowany kurs controllingu dla controllerów finansowych z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji. Organizacja systemu, rachunek kosztów, budżetowanie i analiza. 2017.10.26 2018.01.19 Wrocław
Faktura VAT 2017 - wybrane zagadnienia JPK - sankcje 2017 - Split payment. 2017.10.27 2017.10.27 Warszawa
VAT 2017/2018 oraz JPK - bieżące kluczowe problemy oraz podzielona płatność VAT i pozostałe zmiany. 2017.10.27 2017.10.27 Katowice
VAT w Niemczech - inwestycje w Niemczech, relacje z niemieckim kontrahentem, obsługa księgowa niemieckich firm. 2017.10.27 2017.10.27 Wrocław
Różnice kursowe w aspekcie prawa bilansowego oraz podatkowego. 2017.10.27 2017.10.27 Katowice
VAT 2017 / 2018 oraz JPK - bieżące kluczowe problemy oraz podzielona płatność VAT i pozostałe zmiany. 2017.10.27 2017.10.27 Szczecin
Strony 12345wszystkich 144

 

 Nie znalazłeś szkolenia dla siebie. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki szkoleń !!!

 
wyszukiwarka zaawansowana

 

 

Zaufali nam

 

Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego - kurs weekendowy

Termin: 2017.10.28 - 2018.02.24
Miasto: Warszawa
Cena: 1980.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Kurs Rachunkowość od podstaw adresowany jest do osób, które nie miały styczności z pracą w księgowości, a wiążą z tym zawodem swój rozwój zawodowy lub pracują w działach księgowości i chcą uzyskać niezbędną wiedzę, aby stać się samodzielnym księgowym. Uczestnikami kursu mogą być również osoby, które wiedzę zdobywały kilka lub kilkanaście lat temu i powinny ją uaktualnić oraz uzupełnić. Tematyka kursu pozwala na poznanie zasad rachunkowości w takim zakresie, w jakim jest to potrzebne do prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych oraz średnich jednostkach produkcyjnych i handlowych. Program obejmuje wiele przykładów praktycznych z komentarzem teoretycznym. W trakcie trwania kursu, uczestnicy otrzymują wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe: akty prawne, materiały autorskie, testy i zadania.

Kurs obejmuje 96 godzin lekcyjnych + 4 godziny egzamin (12 spotkań + egzamin)

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:

Księgowy - kod zawodu: 331301

Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1082 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Program

Program

I. Rachunkowość - pojęcie, zakres, metody.
 1. Pojęcie i zakres rachunkowości.
 2. Podstawowe metody rachunkowości.
 3. Podstawowe regulacje prawne dla rachunkowości w Polsce.
II. Środki gospodarcze oraz źródła ich finansowania.
 1. Charakterystyka środków gospodarczych.
 2. Źródła pochodzenia składników majątkowych.
 3. Bilans - zestawienie aktywów i pasywów.
III. Ewidencja operacji gospodarczych.  
 1. Konto księgowe - pojęcie, zasady funkcjonowania.
 2. Omówienie kont bilansowych.
 3. Zasada podwójnego zapisu.
 4. Konta niebilansowe - ich charakterystyka.
 5. Ewidencja syntetyczna i analityczna.
IV. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.  
 1. Elementy ksiąg rachunkowych.
 2. Zapis chronologiczny i systematyczny.
 3. Dokumentacja opisująca politykę rachunkowości.
 4. Charakterystyka dokumentów księgowych.
 5. Nadrzędne zasady rachunkowości.
V. Charakterystyka aktywów pieniężnych.
 1. Obrót gotówkowy - jego ewidencja.
 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych.
 3. Pozostałe rozrachunki z bankiem.
 4. Inne aktywa pieniężne.
VI. Podatek od towarów i usług.
 1. Zakres przedmiotowy podatku VAT.
 2. Podatnicy podatku VAT.
 3. VAT należny - podstawa opodatkowania.
 4. Moment powstania obowiązku podatkowego.
 5. Podatek naliczony i warunki jego odliczania.
VII. Rzeczowe aktywa obrotowe - zapasy.
 1. Metody wyceny zapasów.
 2. Ewidencja zakupu materiałów i towarów.
 3. Rozchody materiałów - ewidencja.
 4. Ewidencja reklamacji zgłaszanych dostawcom.
VIII. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników. 
 1. Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych.
 2. Pozostałe rozrachunki z pracownikami.
IX. Rzeczowe aktywa trwałe. 
 1. Charakterystyka środków trwałych.
 2. Metody amortyzacji środków trwałych.
 3. Ewidencja zmian w środkach trwałych.
 5. Środki trwałe w budowie i ich ujęcie w księgach rachunkowych.
X. Wartości niematerialne i prawne.
 1. Zakres przedmiotowy wartości niematerialnych i prawnych.
 2. Amortyzacja bilansowa tych składników.
 3. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących tych składników.
XI. Koszty podstawowej działalności operacyjnej. 
 1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów.
 2. Układ rodzajowy kosztów.
 3. Charakterystyka układu kalkulacyjnego.
 4. Rozliczenia międzyokresowe kosztów.
 5. Koszty zakupu i ich rozliczanie.
 6. Wycena i ewidencja produktów.
XII. Przychody podstawowej działalności operacyjnej.  
 1. Ewidencja sprzedaży wyrobów i usług.
 2. Sprzedaż towarów i materiałów.
XIII. Procedury związane z ustalaniem wyniku finansowego. 
 1. Odpisy aktualizujące wartość należności.
 2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów.
 3. Inwentaryzacja - metody i terminy przeprowadzania oraz zasady rozliczania różnic.
 4. Ustalanie wyniku ze sprzedaży w wersji porównawczej i kalkulacyjnej
 5. Procedury ustalania wyniku finansowego netto. 
XIV. Podatek dochodowy od osób prawnych.
 1. Zakres podmiotowy tego podatku.
 2. Przychody opodatkowane oraz zwolnione.
 3. Koszty uzyskania przychodu.
 4. Wydatki niezaliczane do kosztów uzyskania przychodu.
 5. Dochód oraz podstawa opodatkowania.
XV. Sprawozdawczość finansowa. 
 1. Wycena aktywów i pasywów do bilansu.
 2. Układ i zawartość informacyjna bilansu.
 3. Wariant porównawczy i kalkulacyjny rachunku zysków i strat.
 4. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości.

TERMINY SPOTKAŃ:

  • 28-29.10.2017 r.
  • 25-26.11.2017 r.
  • 09-10.12.2017 r.
  • 20-21.01.2018 r.
  • 03-04.02.2018 r.
  • 17-18.02.2018 r. + EGZAMIN 24.02.2018 r.


Prowadzący

Prowadzący

Elżbieta Kida

doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhauseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie


Wyświetl większą mapę

Informacje dodatkowe

Współpraca:

    

Cena: 1 980 zł (VAT zw.) za jedną osobę

UWAGA!!!
Informujemy Państwa, że kurs "Rachunkowość od podstaw do samodzielnego księgowego" organizowany w Warszawie przez BDO jest zwolniony z podatku VAT.

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie ukończenia kursu.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele godzinach 9.00 - 15.45


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

 

 Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.10.28 - 2018.02.24 Warszawa 480817 1980.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy