Dzielimy się wiedzą

Wiedza jest kluczem do sukcesu. BDO posiada dynamicznie rozwijający się Dział Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego. Chętnie dzielimy się posiadanymi doświadczeniami i praktyczna wiedzą. 8 tys. osób, które rocznie decyduje się korzystać z naszych usług docenia wiedzę naszych specjalistów.

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady oraz  ćwiczenia.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych oraz studiach podyplomowych.

Szkolimy z zakresu rachunkowości, zagadnień podatkowych, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy m.in.:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu po zmianach. 2018.07.25 2018.07.25 Warszawa
Metoda podzielonej płatności oraz inne zmiany w VAT 2018/2019 roku. 2018.07.26 2018.07.26 Katowice
Metoda podzielonej płatności oraz inne zmiany w VAT 2018/2019 roku. 2018.07.27 2018.07.27 Kraków
Środki trwałe 2018 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ,,Środki trwałe" oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2018.08.02 2018.08.02 Kraków
Środki trwałe 2018 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ,,Środki trwałe" oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2018.08.03 2018.08.03 Katowice
Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. 2018.08.07 2018.08.07 Gdańsk
Bezpieczne i optymalne rozliczanie dokumentów księgowych w świetle zmian w PIT i CIT w 2018 r. oraz nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO.). 2018.08.17 2018.08.17 Poznań
Ochrona danych osobowych w aspekcie nowych zadań inspektora ochrony danych osobowych w 2018 roku 2018.08.19 2018.08.21 Zakopane
Budżet: LETNIA AKADEMIA RACHUNKOWOŚCI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2018.08.19 2018.08.21 Zakopane
Budżet: LETNI KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ 2018 2018.08.19 2018.08.21 Zakopane
Kadry i płace 2018 r. - naliczanie i rozliczanie świadczeń 2018.08.20 2018.08.23 Karpacz
LEASING OD PODSTAW. 2018.08.21 2018.08.21 Kraków
Najlepsze praktyki controllingu. 2018.08.22 2018.08.24 Gdynia
Budżet: PRZYGOTOWANIE DO WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018 - kompendium wiedzy o finansach publicznych jednostek samorządu terytorialnego 2018.08.22 2018.08.22 Zakopane
Podatek od towarów i usług 2018/2019 - Split payment - raportowanie JPK_VAT - pojęcie należytej staranności - sankcje - alerty antykaruzelowe. 2018.08.24 2018.08.24 Gdańsk
Strony 12345wszystkich 96

 

 Nie znalazłeś szkolenia dla siebie. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki szkoleń !!!

 
wyszukiwarka zaawansowana

 

 

Zaufali nam

 

Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.11.18 - 2018.02.17
Miasto: Katowice
Cena: 1880.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i przede wszystkim praktyczne do wykonywania zawodu głównego księgowego poprzez ugruntowanie i podwyższenie wiedzy z zakresu prawa bilansowego i podatkowego.

Poszczególne zagadnienia rachunkowe omawiane będą w ujęciu bilansowym i podatkowym w oparciu o liczne przykłady. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na różnice między polskimi przepisami i międzynarodowymi.

Kurs przeznaczony jest dla księgowych, którzy chcą w przyszłości zostać głównymi księgowymi lub też są głównymi księgowymi z krótkim doświadczeniem zawodowym. Dlatego potencjalni uczestnicy powinni dysponować podstawową wiedzą z zakresu rachunkowości i podatków.

Certyfikat zawodu księgowego
Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin sprawdzający tzw. certyfikacja zawodu księgowego, a każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia kursu, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu : Główny Księgowy - kod zawodu: 121101.

Kurs obejmuje 96 h lekcyjnych + 4 godziny egzamin

Program

Program

1. Wprowadzenie do rachunkowości

 • funkcje rachunkowości
 • system prawny rachunkowości - zakres podmiotowy i kolejność stosowania poszczególnych aktów prawnych (ustawa o rachunkowości, szczegółowe rozporządzenia, Krajowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej) 
 • podstawowe zasady i metody rachunkowości
 • funkcje i zadania głównego księgowego
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (części składowe, cechy, otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych, ochrona danych, archiwizowanie ksiąg rachunkowych)
 • sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o podmiocie

2. Rzeczowe aktywa trwałe

 • pojęcie i cechy rzeczowych aktywów trwałych
 • ustalanie wartości początkowej
 • metody amortyzacji
 • środki trwałe w budowie
 • leasing
 • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych (ustawa o rachunkowości, MSR nr 16, MSR nr 17)
 • przykłady 

3. Wartości niematerialne i prawne

 • pojęcie i cechy wartości niematerialnych i prawnych
 • ustalanie wartości początkowej 
 • metody amortyzacji
 • koszty prac rozwojowych i wartość firmy
 • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych (ustawa o rachunkowości a MSR nr 38)
 • przykłady 

4. Inwestycje krótko i długoterminowe

 • inwestycje krótkoterminowe
 • inwestycje długoterminowe finansowe
 • przekwalifikowanie inwestycji finansowych
 • przekwalifikowanie instrumentów finansowych
 • inwestycje niefinansowe
 • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych
 • przykłady

5. Obrót materiałowy, towarowy i produktami

 • istota, wycena i ewidencja obrotu materiałowego
 • istota, wycena i ewidencja obrotu towarowego
 • pojęcie, rozliczenie i ewidencja obrotu wyrobami gotowymi
 • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych (ustawa o rachunkowości, MSR nr 2)
 • przykłady 

6. Rozrachunki

 • rozruchunki z dostawcami i odbiorcami
 • rozrachunki publiczno-prawne
 • rozrachunki z pracownikami
 • rozrachunki w walutach obcych
 • kompensata rozrachunków
 • obrót wierzytelnościami (cesja, factoring, forfaiting)
 • odpisy aktualizujące rozrachunki
 • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych
 • przykłady 

7. Kapitały własne

 • istota i funkcja kapitału własnego
 • ujęcie kapitałów własnych w systemie rachunkowości (podwyższenie, umorzenie kapitału podstawowego, podział wyniku finansowego)
 • przykłady

8. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe

 • zasady wyceny i prezentacji rezerw
 • zasady wyceny i prezentacji rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów
 • porównanie przepisów ustawy o rachunkowości, KSR nr 6 i MSR nr 37
 • przykłady

9. Ustalanie i rozliczanie wyniku finansowego

 • ustalanie wyniku finansowego w sposób zgodny z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat
 • ustalanie wyniku finansowego w sposób zgodny z porównawczym rachunkiem zysków i strat
 • rozliczanie wyniku finansowego
 • przykłady

10. Kontrakty długoterminowe

 • pojęcie i cechy kontraktów długoterminowych
 • metody pomiaru stopnia zaawansowania
 • porównanie przepisów polskich i międzynarodowych (KSR nr 3, MSR nr 11, KIMSF nr 15)
 • przykłady

11. Inwentaryzacja

 • cel, terminy i rodzaje inwentaryzacji
 • inwentaryzacja metodą spisu z natury
 • inwentaryzacja przez potwierdzenie sald
 • inwentaryzacja przez weryfikację
 • organizacja, przebieg i wykorzystanie wyników inwentaryzacji
 • wycena wyników inwentaryzacji, ustalenie, weryfikacja i rozliczenie różnic
 • przykłady

12. Podatek dochodowy

 • podatek bieżący
 • podatek odroczony w świetle KSR nr 2 i MSR nr 12
 • podatek ryczałtowy od dywidendy
 • przykłady

13. Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji o zdolności podmiotu do generowania nadwyżki wpływów nad wydatkami

 • struktura rachunku przepływów pieniężnych (działalność operacyjna, działalność inwestycyjna, działalność finansowa)
 • metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (bezpośrednia i pośrednia)
 • porównanie przepisów KSR nr 1 i MSR nr 7
 • przykłady

14. Rachunkowość w szczególnych sytuacjach (postępowanie upadłościowe, naprawcze, utworzenie, rozwiązanie, likwidacja i przekształcenia jednostek gospodarczych)

15. Rola głównego księgowego w przygotowaniu jednostki do audytu finansowego

 • zamknięcie ksiąg rachunkowych (kompletność zarejestrowanych zdarzeń gospodarczych, analiza sald, zgodność ewidencji prowadzonej na różnych szczeblach szczegółowości)
 • zasady wyceny poszczególnych składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym
 • roczne sprawozdanie finansowe
 • informacja dodatkowa jako źródło informacji pomocnych w czytaniu pozostałych dokumentów sprawozdawczych (wprowadzenie do sprawozdania finansowego - opis polityki rachunkowości, dodatkowe informacje i objaśnienia jako uzupełnienie sprawozdania finansowego)
 • sprawozdanie z działalności jednostki
 • podstawowe procedury badania sprawozdania finansowego
 • pozostałe kwestie (zatwierdzanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego)

16. Zasady sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

 • metody konsolidacji (metoda pełna, metoda proporcjonalna, metoda praw własności)
 • porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR
 • przykłady

17. Najnowsze zmiany w przepisach

 • podatkowych
 • polskich standardów rachunkowości
 • międzynarodowych standardów rachunkowości


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

    

 Terminy spotkań:

• 18-19.11.2017
• 02-03.12.2017
• 16-17.12.2017
• 13-14.01.2018
• 27-28.01.2018
• 10-11.02.2018 + 17.02.2018 r. - egzamin

Cena: 1 880 zł + 23% VAT za jedną osobę

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, certyfikat.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele godzinach 9.00 - 15.45


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.11.18 - 2018.02.17 Katowice 508417 1880.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy