Dzielimy się wiedzą

Wiedza jest kluczem do sukcesu. BDO posiada dynamicznie rozwijający się Dział Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego. Chętnie dzielimy się posiadanymi doświadczeniami i praktyczna wiedzą. 8 tys. osób, które rocznie decyduje się korzystać z naszych usług docenia wiedzę naszych specjalistów.

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady oraz  ćwiczenia.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych oraz studiach podyplomowych.

Szkolimy z zakresu rachunkowości, zagadnień podatkowych, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy m.in.:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. 2017.11.09 2017.12.08 Kraków
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.22 2017.11.23 Lublin
Rewolucja VAT 2018 - Split payment - JPK - należyta staranność. Aspekty prawne oraz informatyczne wdrożenia w firmie. 2017.11.22 2017.11.23 Wrocław
Rewolucja w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnychi i prawnych - 2017/2018. 2017.11.23 2017.11.23 Warszawa
Certyfikowany kurs controllingu dla controllerów finansowych z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji. Organizacja systemu, rachunek kosztów, budżetowanie i analiza. 2017.11.23 2018.02.09 Warszawa
Rewolucja VAT 2018 - Split payment - JPK - należyta staranność. Aspekty prawne oraz informatyczne wdrożenia w firmie. 2017.11.23 2017.11.24 Warszawa
Akademia środków trwałych - ujęcie kompleksowe. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. 2017.11.23 2017.12.06 Warszawa
Optymalizacja dokumentów księgowych z uwzględnieniem zmian w 2017 roku. 2017.11.23 2017.11.23 Warszawa
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.11.24 2017.11.24 Gdańsk
Podatki 2018 - rewolucja w VAT i CIT. 2017.11.27 2017.11.28 Olsztyn
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.27 2017.11.30 Zakopane
VAT w obrocie międzynarodowym 2017 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2017.11.27 2017.11.27 Warszawa
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.27 2017.11.30 Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.27 2017.11.29 Warszawa
Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. 2017.11.27 2017.11.29 Poznań
Strony 12345wszystkich 87

 

 Nie znalazłeś szkolenia dla siebie. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki szkoleń !!!

 
wyszukiwarka zaawansowana

 

 

Zaufali nam

 

Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych - kurs weekendowy

Termin: 2017.12.16 - 2018.03.17
Miasto: Warszawa
Cena: 1980.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Kurs Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych adresowany jest do osób, które znają podstawy rachunkowości, mają doświadczenie w tym zakresie, natomiast chcą swoją wiedzę poszerzyć, uzupełnić i uaktualnić. Każdy omawiany temat poparty jest licznymi przykładami.

Potencjalni słuchacze powinni dysponować wiedzą praktyczną z zakresu rachunkowości na poziomie samodzielnego księgowego.

Kurs obejmuje 96 h lekcyjnych + 4 godziny egzamin (12 spotkań + egzamin)

Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, w nawiązaniu do specyfikacji kodów zawodu:

Główny Księgowy - kod zawodu: 121101


Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1082 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).

Program

Program

1. Formalno-prawne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych

 • regulacje prawne dotyczące rachunkowości
 • nadrzędne zasady rachunkowości
 • polityka rachunkowości

2.  Rzeczowe aktywa trwałe.                                                          

 • metody amortyzacji środków trwałych
 • zasady amortyzacji podatkowej
 • ulepszenia środków trwałych
 • wycena i ewidencja środków trwałych w budowie

3.  Wartości niematerialne i prawne                                               

 • zasady i okresy amortyzacji bilansowej
 • podatkowa amortyzacja tych składników
 • wartość firmy w prawie podatkowym i bilansowym

4.  Umowy leasingowe

 • umowy leasingowe w ustawie o rachunkowości
 • regulacje podatkowe w zakresie leasingu
 • ewidencja w księgach leasingodawcy oraz leasingobiorcy

5.  Rzeczowe aktywa obrotowe - zapasy                                         

 • metody wyceny zapasów
 • dozwolone uproszczenia w wycenie i ewidencji zapasów
 • zakupy materiałów i towarów w kraju oraz z zagranicy
 • obrót towarowy, w tym sprzedaż komisowa
 • obrót opakowaniami

6.  Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami                                    

 • ewidencja reklamacji
 • należności dochodzone na drodze sądowej
 • kompensata rozrachunków, w tym zagranicznych
 • obrót wierzytelnościami w prawie bilansowym i podatkowym
 • aktualizacja należności - aspekt bilansowy i podatkowy

7. Wycena i ewidencja operacji wyrażonych w walutach obcych       

 • wycena operacji w walutach obcych w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy
 • zasady przeliczania przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodu wyrażonych  w walutach obcych
 • przeliczanie kwot wyrażonych w walutach obcych dla potrzeb podatku VAT
 • wycena operacji dokonywanych na rachunku walutowym
 • transakcje w walutach obcych między polskimi kontrahentami

8.  Wynagrodzenia oraz inne świadczenia na rzecz pracowników   

 • wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
 • potrącenia oraz obciążenia dotyczące wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP  i  FGŚP  oraz wpłaty na rzecz  PFRON)
 • rozrachunki dotyczące podróży służbowych
 • zasady tworzenia oraz wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

9.  Rachunek zysków i strat                                                        

 • układ rodzajowy i kalkulacyjny kosztów
 • koszt własny sprzedaży
 • zmiana stanu produktów
 • obroty wewnętrzne
 • przychody oraz koszty podstawowej działalności w wersji kalkulacyjnej i porównawczej
 • przychody oraz koszty ich uzyskania w przepisach podatkowych.

10.  Podatek dochodowy odroczony                                                  

 • podatkowa wartość aktywów i pasywów
 • naliczanie oraz rozliczanie aktywów z tytułu podatku dochodowego
 • tworzenie i rozwiązywanie rezerw na podatek dochodowy
 • prezentacja podatku dochodowego odroczonego w sprawozdaniu finansowym

11.  Sprawozdanie finansowe jednostki                                            

 • układ i zawartość bilansu
 • porównawczy oraz kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat
 • rachunek przepływów pieniężnych

          -  środki pieniężne i ich ekwiwalenty
          -  rodzaje działalności 
          -  metody sporządzania sprawozdania 
          - zawartość poszczególnych pozycji przy metodzie bezpośredniej oraz pośredniej            

 • pozostałe części sprawozdania finansowego
 • obowiązki sprawozdawcze podmiotów rachunkowości
 • sporządzanie sprawozdań finansowych w przykładach.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie


Wyświetl większą mapę

Informacje dodatkowe

Współpraca:

  

Terminy spotkań:

 • 16-17.12.2017
 • 13-14.01.2018
 • 27-28.01.2018
 • 10-11.02.2018
 • 24-25.02.2018
 • 10-11.03.2018 + 17.03.2018  Egzamin

Cena:1 980 zł + VAT za jedną osobę

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, certyfikat ukończenia kursu.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele godzinach 9.00 - 15.45


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

 

 Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.12.16 - 2018.03.17 Warszawa 508617 1980.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy