Dzielimy się wiedzą

Wiedza jest kluczem do sukcesu. BDO posiada dynamicznie rozwijający się Dział Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego. Chętnie dzielimy się posiadanymi doświadczeniami i praktyczna wiedzą. 8 tys. osób, które rocznie decyduje się korzystać z naszych usług docenia wiedzę naszych specjalistów.

Nasze szkolenia prowadzone są przez praktyków, wybitnych specjalistów mających duże doświadczenie zawodowe oraz doskonałe przygotowanie warsztatowe, autorów wielu fachowych publikacji i opracowań.

Zaletą naszych szkoleń jest ich praktyczny, interaktywny charakter, wynikający z przyjętej metodologii, której podstawą są przykłady oraz  ćwiczenia.

Specjalizujemy się w organizowaniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla firm, kursach zawodowych oraz studiach podyplomowych.

Szkolimy z zakresu rachunkowości, zagadnień podatkowych, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

W najbliższym czasie polecamy m.in.:

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Rozpoczęcie Zakończenie
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. 2018.05.21 2018.06.19 Gdańsk
Reklama, reprezentacja, sprzedaż premiowa - aspekty podatkowe. 2018.06.19 2018.06.19 Gdańsk
Specjalne strefy ekonomiczne - prawno-podatkowe aspekty funkcjonowania podmiotów w strefie z uwzględnieniem zmian w 2018 roku. 2018.06.19 2018.06.19 Katowice
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.06.20 2018.06.20 Katowice
Nowy VAT 2018 r.- split payment; nowy wykaz podatników czynnych i wykreślonych, kasy on line, PKWiU, nowe zasady ulgi na złe długi. Należyta staranność w VAT - nowe wymogi dla przedsiębiorcy. 2018.06.20 2018.06.20 Bydgoszcz
Bezpieczne i optymalne rozliczanie dokumentów księgowych w świetle zmian w PIT i CIT w 2018 r. oraz nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO.). 2018.06.22 2018.06.22 Gdańsk
Prawne i psychologiczne aspekty windykacji 2018.06.25 2018.06.26 Warszawa
USTAWA O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO (PRAKTYKI ANTYKORUPCYJNE) - nowe obowiązki przedsiębiorców. 2018.06.25 2018.06.25 Katowice
Podatek dochodowy od osób prawnych w 2018 roku. 2018.06.25 2018.06.25 Kielce
Środki trwałe 2018 - Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 ,,Środki trwałe" oraz Klasyfikacja środków trwałych . 2018.06.25 2018.06.25 Katowice
Kontrola VAT po 1 lipca 2018 roku - JPK i kasy on-line. 2018.06.25 2018.06.25 Gdańsk
Rewolucja VAT i CIT w 2018 roku. 2018.06.25 2018.06.26 Poznań
Rachunek kosztów przedsiębiorstwa. 2018.06.25 2018.06.26 Katowice
VAT w obrocie międzynarodowym 2018 - WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług . 2018.06.25 2018.06.25 Wrocław
Podróże służbowe krajowe i zagraniczne w 2018 roku - zasady rozliczania oraz konsekwencje podatkowe. 2018.06.26 2018.06.26 Warszawa
Strony 12345wszystkich 102

 

 Nie znalazłeś szkolenia dla siebie. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki szkoleń !!!

 
wyszukiwarka zaawansowana

 

 

Zaufali nam

 

IX Forum Rachunkowości i Podatków. Roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych. Podatkowe zamknięcie roku oraz nowelizacja przepisów (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.10.26 - 2017.10.27
Miasto: Warszawa
Cena: 1850.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

'

Szanowni Państwo,

Nasza konferencja jest znakomitą okazją, aby poznać zmiany w regulacjach zarówno rachunkowych jak  i  podatkowych, jakie obowiązują w 2017 roku  oraz  zaczną obowiązywać od 2018/2019  i zastosować je w firmowej praktyce. Istotnie zmienią się przepisy dotyczące podatku od towarów i usług. W czasie Forum wybitni eksperci omówią nie tylko zmiany w ustawie o VAT, ale także zmiany w podatkach od osób prawnych i fizycznych.

Podczas spotkania Eksperci przedstawią jaki wpływ mają na sprawozdanie finansowe zmiany w ustawie o rachunkowości oraz KSR, raport zintegrowany a sprawozdanie finansowe. W latach 2018 oraz 2019 czekają nas duże zmiany wynikające z wejścia w życie trzech nowych standardów dotyczących  rozpoznawania przychodów, umów leasingowych oraz instrumentów finansowych. Od ich omówienia zaczniemy konferencję, poświęcając tym właśnie zagadnieniom szczególnie dużo miejsca.

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie przepisom podatkowym dotyczącym m.in. mechanizmowi podzielnej płatności (split payment), najistotniejszych  zmian  dotyczących obowiązków ewidencyjnych i sprawozdawczych od kiedy obowiązuje i jakich podmiorów dotyczy , kosztów uzyskania przychodów oraz świadczeniom na linii pracodawca pracownik.

Na zakończenie pierwszego dnia Forum, po merytorycznej dyskusji, zaprosimy Państwa na koncert  do Teatru BUFFO.


Serdecznie Państwa zapraszamy  do udziału w Forum !

www.konferencjarachunkowoscipodatki.pl

Partner mertoryczny:

  

Patroni Medialni: 

   

 

 


 


 

Program

Program

Dzień I 26.10.2017 - Roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych:

9.30 - 10.30   Wpływ na sprawozdanie finansowe zmian w ustawie o rachunkowości  oraz KSR obowiązujących od 2017 r.-  prof. dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska  Szkoła Główna Handlowa

1. Ujawnianie informacji niefinansowych - podmioty zobowiązane do ujawniania, zakres ujawnień (kwestie środowiskowe, sprawy społeczne i pracownicze, poszanowanie praw człowieka, polityka różnorodności, przeciwdziałanie korupcji).
2. Znaczenie informacji niefinansowych dla inwestorów i innych interesariuszy.
3. Weryfikacja raportowania niefinansowego przez biegłego rewidenta - potrzeba czy konieczność?.

10.45 - 12.15 Raport zintegrowany a sprawozdanie finansowe -  prof. dr hab. Ewa Walińska Uniwersytet Łódzki

4. Raport zintegrowany jako komunikat o wartości przedsiębiorstwa
5. Sprawozdanie finansowe jako tradycyjna forma raportowania
6. Roczny raport a sprawozdanie finansowe
7. Sprawozdanie z działalności jako kluczowy raport niefinansowy
8. Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności a raport zintegrowany
9. Raport zintegrowany a system rachunkowości.

12.30 - 13.30 Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 15 - Krzysztof Maksymik - biegły rewident

1. MSSF 15 - Przychody z umów z Klientami:

 • Przegląd zmian standardu
 • Kryteria rozpoznania umowy
 • Identyfikacja zobowiązania umownego
 • Ustalenie ceny transakcyjnej
 • Alokacja ceny transakcyjne
 • Zasady ujęcia przychodów
 • Zasady wprowadzenia nowych regulacji

Lunch 13.30 - 14.15

14.15 - 15.45 Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 16 - dr Anna Bernaziuk-  biegły rewident

1. MSSF 16 - Leasing:

 • Przegląd umów, które mogą zawierać leasing,
 • Definicja leasingu
 • Wycena leasingu u leasingobiorcy
 • Wycena leasingu u leasingodawcy
 • Przejście - praktyczne podejście

16.00 - 18.00 Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 9 - Marcin Krupa - biegly rewident

1. MSSF 9 -  Instrumenty finansowe:

 • Klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych
 • Model wyceny w zamortyzowanym koszcie
 • Kryteria kwalifikacji do wyceny przez inne całkowite dochody
 • Utrata wartości
 • Rachunkowość zabezpieczeń  - kluczowe zmiany
 • Zasady wprowadzenia nowych regulacji

Na zakonczenie pierszego dnia Forum, zapraszamy Państwa do Teatru BUFFO na ,,Wieczór Włoski".

Dzień II   27.10.2017 -  Podatkowe zamknięcie roku oraz nowelizacja przepisów podatkowych:

9.30 - 11.30 Mechanizm podzielonej płatności (split payment) - zmiana od 1 stycznia 2018 r - Hubert Grzyb doradca podatkowy:


1. Istota mechanizmu podzielonej płatności.
2. Jak korzystać z mechanizmu podzielonej płatności?
3. Korzyści ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
4. Przeznaczenie i dostęp do środków zgormadzonych na rachunku VAT.

11.30 -  13.30 Najistotniejsze zmiany w VAT w 2017/2018 r. -  Paweł Dymlang - prawnik, doradca podatkowy

1. Odliczenie podatku naliczonego od transakcji objętych odwrotnym obciążeniem.
2. Dodatkowe sankcje pieniężne za błędy w VAT.
3. Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze, w tym rejestr VAT oraz JPK_VAT-  jako struktura składana bez wezwania organu podatkowego. Od kiedy obowiązuje i jakich podmiotów dotyczy w 2016, 2017 r. i 2018 r.?
4. Rejestr podatników VAT- przedstawienie zmian, konsekwencje wykreślenia z rejestru podatników VAT dla obu stron transakcji.
5. Likwidacja zwolnienia z VAT dla usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych oraz finansowych.

Lunch 13.30 - 14.15

14.15 - 16.15 Podatek dochodowy od osób prawnych - CIT (2h) Paweł Dymlang -  prawnik, doradca podatkowy:

1. Podatek u źródła - zagadnienia wybrane:

 • RP jako państwo źródła przychodu (nowelizacja przepisów od 1.01.2017 r. - komentarz do wyroku NSA odnoszącego się do stanu prawnego obowiązującego do 31.12.2016 r.),
 • wprowadzenie od 1.01.2017 definicji dochodów osiągniętych na terytorium RP na potrzeby ustalenia ograniczonego obowiązku podatkowego dla nierezydentów,
 • certyfikat rezydencji - warunki formalne -  nowe regulacje dot. certyfikatu rezydencji od 1.01.2015 roku,
 • świadczenia niematerialne - definicja, przykłady, znaczenie zastosowania UPO,
 • bilety lotnicze (usługa udostępniania certyfikatów, konsekwencje tzw. ubruttowienia),
 • wynajem samochodu za granicą,
 • warunki zwolnienia z podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych (status ,,beneficial owner") - komentarz do zmienionych przepisów.

2.  Koszt uzyskania przychodu - pułapki rozliczania w 2017 r.:

 • pojęcie kosztów uzyskania przychodu (przesłanki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu / dokumentowanie kosztów / ciężar dowodu / brak faktury a możliwość rozpoznania kosztu podatkowego)
 • płatności gotówkowe - forma płatności jako warunek zaliczenia wydatku do KUP od 1.01.2017 roku (pojęcie rachunku płatniczego / jednorazowa wartość transakcji / należności wynikające z umów przewidujących płatności okresowe / zagadnienie umów ramowych / umowy barterowe / kompensata)
 • moment potrącenia kosztów bezpośrednich i pośrednich - rozliczanie kosztów w czasie - rachunkowe ujęcie kosztu a jego wpływ na potrącenie kosztu dla celów podatkowych,
 • rozliczanie korekty kosztów - nowe przepisy obowiązujące od 1.01.2016 roku

16.30 -  17.30 Podatek dochodowy od osób fizycznych dla płatnika - PIT (1h) - Radosław Kowalski prawnik, doradca podatkowy:

3. Świadczenia na linii pracodawca - pracownik - ze szczególnych uwzględnieniem opodatkowania otrzymanych świadczeń nieodpłatnych:

 • świadczenia rzeczowe oraz inne nieodpłatne świadczenia a przychód pracownika - najnowsze orzecznictwo,
 • przegląd zwolnień przedmiotowych i ich limity kwotowe - omówienie najczęściej występujących zwolnień,
 • samochód służbowy oddany pracownikowi do używania (pojazd funkcyjny) - rozliczenie użytku prywatnego - regulamin,
 • użycie samochodu prywatnego do celów służbowych (jazdy zamiejscowe / delegacje - jazdy lokalne),
 • pracownicy mobilni / pracownicy budowlanie / kierowcy - kwestia rozliczania wyjazdów służbowych - noclegi.

 Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Marriott
al. Jerozolimskie 65/79

Lokalizacja na mapie

Informacje dodatkowe

Współpraca:

    

Koszt uczestnictwa w konferencji*:

1 850 zł+  23% VAT za jedną osobę - cena regularna

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w konferencji,
 • autorskie materiały konferencyjne przygotowane przez Naszych ekspertów,
 • przerwy kawowe,
 • lunch,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • bilety na koncert: ,,Wieczór Włoski w BUFFO" w Teatrze STUDIO BUFFO w dniu 26.10.2017 r. (początek koncertu   o godzinie 19.00, czas trwania ok 100 minut).

Miejsce forum:
Hotel Marriott*****, Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed konferencją w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na konferencji nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.10.26 - 2017.10.27 Warszawa 658217 1850.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy