Polityka prywatności

Informacje ogólne

BDO Sp. z o.o. (zwane dalej BDO ) prowadzi i administruje serwisem internetowym pod adresem http://www.bdo.pl, udostępnianym osobom korzystającym z Serwisu (Użytkownikom Serwisu). W celu pełnego zabezpieczenia praw Użytkowników Serwisu, BDO prosi o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania
z Serwisu.

BDO Sp. z o. o. jest członkiem BDO International Limited, brytyjskiej spółki i częścią międzynarodowej sieci BDO, złożonej z niezależnych spółek członkowskich
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000293339, NIP 108-000-42-12, Kapitał zakładowy: 1.000.000 PLN 


Odpowiedzialność

Serwis ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. BDO nie udziela żadnej gwarancji, co do formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności w zakresie aktualności, dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych działań użytkowników Serwisu. BDO nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu,
a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie ponosi Użytkownik Serwisu.
BDO przysługuje prawo zmiany wszelkich informacji umieszczonych w Serwisie, w wybranym przez BDO terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.


Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz układu stron Serwisu i jakichkolwiek innych jego elementów, są zastrzeżone. Serwis oraz wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).

Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku Użytkownika Serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny sposób wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z BDO.


Znaki towarowe

BDO jest wyłącznie uprawniona do używania znaków towarowych lub usługowych. Użytkowanie tych znaków przez Użytkowników Serwisu bez uprzedniego zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z BDO stanowi naruszenie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej tekst jednolity: Dz.U.z 2003r. Nr 119, poz.1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.). Znaki towarowe, w sąsiedztwie, których umieszczony jest symbol ?, są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz BDO i są chronione prawem.


Ochrona prywatności


W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).


Przetwarzane dane


W związku z prowadzeniem Serwisu, BDO zbiera i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników Serwisu:

  • Dane teleadresowe i adresy e-mail przesyłane do BDO przez Użytkowników Serwisu; BDO umieszcza te dane i adresy na tzw. liście mailingowej BDO i przetwarza powyższe dane w celu przesyłania na nie informacji o usługach, produktach BDO i samej BDO w formie tzw. biuletynu BDO;

Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe przesłane do BDO, BDO uznaje za podane dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. BDO nie ponosi żadnej odpowiedzialności w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych.
Dane osobowe zamieszczone w formularzu rekrutacyjnym na szkolenie, a także adresy e-mail podane w celu otrzymania biuletynu BDO, mogą być przetwarzane przez BDO
 ? po wyrażeniu odpowiedniej osobnej zgody - dla celów marketingu towarów i usług BDO oraz towarów i usług innych podmiotów, wobec których BDO jest spółką dominującą
w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych.


Zakres udostępniania i wykorzystywania danych

BDO nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych, chyba że:

  • za zgodą podmiotu danych,
  • wymagają tego obowiązujące przepisy prawa,
  • dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
  • jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów BDO, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

BDO zastrzega sobie prawo do powierzenia danych Użytkowników Serwisu w postaci ich zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. Takie informacje mogą być wykorzystywane w celu:

  • monitorowania ruchu w Serwisie,
  • monitorowania oglądalności Serwisu.


Kontakt

W przypadku pytań Użytkowników Serwisu dotyczących warunków korzystania z Serwisu, prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.