Analiza finansowa przedsiębiorstw z uwzględnieniem ryzyka manipulacji księgowych. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.04.23 - 2018.04.24
Miasto: Warszawa
Cena: 1190.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie oceny kondycji przedsiębiorstw na bazie sprawozdań finansowych. Szkolenie ma wykształcić umiejętność świadomej interpretacji danych zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz wychwytywania sygnałów o potencjalnych manipulacjach księgowych.

KORZYŚCI:

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

 • Jakich elementów sprawozdania finansowego można oczekiwać od poszczególnych podmiotów gospodarczych?
 • Na czym polegają ograniczenia informacyjne w sprawozdaniach podmiotów mikro i małych?
 • Kto i w jaki sposób odpowiada za rzetelność danych finansowych?
 • Co oznaczają poszczególne pojęcia pojawiające się w sprawozdaniu finansowym?
 • Jak interpretować kwoty pojawiające się w sprawozdaniu finansowym?
 • Jak liczyć i interpretować wskaźniki finansowe?
 • Jakie występują ryzyka manipulacji danymi księgowymi oraz błędów w prezentacji informacji w poszczególnych pozycjach sprawozdania finansowego?
 • Jak wychwytywać sygnały o potencjalnych manipulacjach i błędach księgowych?

METODOLOGIA: Szkolenie będzie prowadzone w formie wykładu ilustrowanego studiami przypadków. Zagadnienia będą omawiane na podstawie zarówno autentycznych sprawozdań finansowych jak i przygotowanych przez prowadzącego potencjalnych przykładów błędów.

Uczestnicy będą aktywizowani poprzez liczne ćwiczenia warsztatowe, obejmujące grupową dyskusję, samodzielnie rozwiązywane zadania, pracę w grupach. Ze względu na warsztatowy charakter szkolenia uczestnicy proszeni są o przyniesienie kalkulatora.

Program

Program

1. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów:

 • podstawa prawna funkcjonowania rachunkowości
 • obowiązki sprawozdawcze podmiotów gospodarczych
 • uproszczenia w sprawozdawczości jednostek małych i mikro
 • struktura sprawozdań finansowych
 • obowiązki rejestracyjne i publikacyjne - jawność informacji
 • odpowiedzialność za rachunkowość i sankcje karne

2. Manipulacje księgowe - wprowadzenie:

 • rachunkowość kreatywna a fałszowanie sprawozdań finansowych
 • przyczyny fałszowania sprawozdań i manipulacji księgowych
 • techniki manipulacji księgowych: cookie jar, bump up earning, deep bath, window dressing, income smoothing

3. Ocena podmiotu na bazie bilansu:

 • konstrukcja bilansu i podział pozycji bilansowych
 • interpretacja pozycji aktywów i pasywów
 • metody wyceny aktywów i ich wpływ na wartości wskaźników finansowych
 • najczęściej spotykane ,,triki" księgowe, błędy i manipulacje w pozycjach bilansu
 • ocena struktury bilansu - wskaźniki pokrycia
 • kapitał pracujący i jego znaczenie
 • ocena poziomu zadłużenia
 • ocena płynności
 • wpływ manipulacji na wartości wskaźników finansowych

4. Rachunek zysków i strat jako informacja o efektach prowadzonej działalności:

 • treść rachunku zysków i strat w wariantach porównawczym i kalkulacyjnym
 • zasada współmierności kosztów
 •  interpretacja wyników:
  - brutto ze sprzedaży
  - ze sprzedaży
  - z działalności operacyjnej
  - finansowego brutto
  - EBIT
  - EBITDA
 • wychwytywanie ,,upiększeń" wyniku finansowego
  - przesunięcia okresowe przychodów i kosztów
  - akceleracja przychodów
  - aktywowanie kosztów
 • ocena rentowności podmiotu - punkt widzenia zarządu
 • wskaźniki rentowności sprzedaży
 • ocena rentowności - punkt widzenia akcjonariuszy
 • wskaźniki rentowności kapitału

5. Rachunek przepływów pieniężnych (cash - flow):

 • przychody a wpływy, wydatki a koszty
 • podział strukturalny strumieni przepływów pieniężnych
 • interpretacja korekt w rachunku przepływów
 • analiza wskaźnikowa cash-flow
 • wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych w ocenie wiarygodności sprawozdań finansowych
 • manipulacja przepływami pieniężnymi


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta lub siedziba BDO

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

1 190 zł + 23% VAT - za jedną osobę
1 090 zł/os. + 23% VAT - przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.04.23 - 2018.04.24 Warszawa 513618 1190.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy