Certyfikowany kurs controllingu dla controllerów finansowych z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji. Organizacja systemu, rachunek kosztów, budżetowanie i analiza.

Termin: 2018.09.20 - 2019.01.18
Miasto: Warszawa
Cena: 4800.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Cykl pięciu seminariów w szerokim zakresie prezentujących controlling operacyjny. Poszczególne moduły obejmują tematy z następujących dziedzin: organizacja i zarządzanie, rachunkowość oraz finanse.

Szkolenie adresowane jest do osób tworzących i obsługujących system controllingu.
Seminaria adresowane są zarówno do osób posiadających doświadczenie w pracy controllera finansowego, jak i mających zamiar wykonywać ten zawód.

Na seminarium omawiane są zasady konstrukcji poszczególnych narzędzi a następnie analizowane możliwości ich praktycznego zastosowania. W trakcie zajęć uczestnicy samodzielnie rozwiązują zadania praktyczne, z tego powodu wymagane jest posiadanie kalkulatora.
Na szczególną uwagę zasługują materiały szkoleniowe, które w formie kompleksowych opisów szczegółowo wyjaśniają praktyczne zasady konstrukcji i stosowania poszczególnych narzędzi.

Cykl seminariów umożliwia uczestnikom zdobycie kompleksowych umiejętności do samodzielnego pełnienia funkcji controllera finansowego w przedsiębiorstwie mającym rozwinięte metody i systemy zarządzania.

Czas trwania kursu - 60 godzin dydaktycznych.

Certyfikat zawodu specjalista do spraw controllingu - kod zawodu: 241102.

Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, a po jego pozytywnym zaliczeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych w obrębie zawodu: specjalista do spraw controllingu - kod zawodu 241102 na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1082 K) i paragraf 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

W związku z dbałością o indywidualny rozwój naszych Klientów zapewniamy bezpłatny egzamin!

Program

Program

20 - 21.09.2018  r. - Moduł I - Organizacja systemu controllingu:

Dziedzina seminarium: Organizacji i zarządzanie.

Cel seminarium:
Prezentacja zasad organizacji nowoczesnego systemu controllingu.

Opis seminarium: Seminarium prezentuje zasady wdrożenia i funkcjonowania controllingu w przedsiębiorstwie. Szczególna uwaga poświęcona będzie realizacji aktywnych zadań controllerów mających na celu optymalizację realizowanych procesów i osiąganych wyników. Wykazane zostaną różnice pomiędzy tradycyjnym mało wydajnym controllingiem a współczesnymi standardami w tym zakresie. Jako narzędzie praktyczne przedstawiona zostanie zrównoważona karta celów Balanced Scorecard.

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności.

Program seminarium:

1. Przystosowanie zasad zarządzania przedsiębiorstwem do wymogów controllingu:

 • decentralizacji zarządzania
 • zasady zarządzania przez cele
 • zasady tworzenia piramidy celów integrującej cele pojedynczych komórek w cele główne firmy według zasady piramidy wskaźników zgodnie z ideą modelu Du'Ponta
 • metody planowania celów (odgórna, oddolna i mieszana)
 • proces zarządzania przedsiębiorstwem według reguł controllingu

2. Zasady tworzenia Zrównoważonej Karty Wyników Balanced Scorecard w skali:

 • ogólnej dla całej firmy
 • pojedynczych komórek organizacyjnych
 • zasady tworzenia indywidualnej struktury zrównoważonej karty wyników uwzględniającej specyfikę firmy - realizowane procesy
 • zasady konstrukcji karty celów dla pojedynczych budżetowanych komórek
 • reguły przystosowania systemu zarządzania przedsiębiorstwa do wymogów zrównoważonej karty wyników

Ćwiczenie: Planowanie celów dla pojedynczych komórek organizacyjnych zgodnie z wymogami Zrównoważonej Karty Wyników i controllingu

3. Formalizacja funkcji controllingu za pomocą Księgi Controllingu:

 • zasady konstrukcji i cele funkcjonowania księgi controllingu
 • zadania nowoczesnego controllingu i ich ewolucja
 • zasady współpracy controllerów z kierownikami centrów odpowiedzialności
 • miejsce działu controllingu w systemie zarządzania
 • uprawnienia działu controllingu

4. Proces wdrożenia systemu controllingu:

 • metody wdrożenia
 • czynniki sukcesu
 • czynniki utrudniające
 • harmonogram
 • informatyzacja w controllingu

5. Audyt systemu controllingu:

 • efekty przeprowadzenia audytu
 • wpływ wyników audytu na proces planowania budżetu.
 • rodzaje audytu.
 • okres przeprowadzenia audytu.
 • rodzaje zadań wykonywanych w ramach audytu.
 • harmonogram audytu.
 • standardowe problemy funkcjonowania controllingu

6. Programy poprawy efektywności:

 • zasady identyfikacji obszarów wymagających poprawy efektywności
 • metody pracy - interdyscyplinarnych zespołów projektowych
 • zasady tworzenia dokumentacji i procedura działania

25  - 26.10.2018 r. - Moduł II - Rachunek kosztów dla controllera:

Dziedzina seminarium: Rachunkowość.

Cel seminarium:
Prezentacja zasad modyfikacji systemu rachunkowości finansowej w kierunku jego przystosowania do wymogów controllingu.

Opis seminarium: Wdrożenie systemów controllingu i budżetowania wymusza zmiany w rachunkowości finansowej. Seminarium prezentuje kompleksowo najnowsze rozwiązania w tym zakresie od księgowania dokumentów pierwotnych poprzez system rozliczeń kosztów aż do tworzenia kalkulacyjnego rachunku zysków i strat.

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, analiz finansowych oraz księgowości.

Program seminarium:

1. System rachunkowości finansowej a budżetowanie

 • charakterystyka systemu rachunkowości finansowej
 • proces i funkcje budżetu
 • analiza realizacji funkcji budżetowania przez system rachunkowości finansowej
 • identyfikacja różnic obu systemów

2. Typ działalności dodatkowym wymiarem analizy danych o kosztach wynikający z potrzeb budżetowania

 • wady analizy kosztów wyłącznie według mpk i rodzaju (konta zespołu 4 i 5)
 • identyfikacja typów działalności zgodnie z:
 • zakresem odpowiedzialności
 • realizowanymi procesami
 • strategiami dziedzinowymi
 • modyfikacja planu nu kont do potrzeb budżetowania

3. Identyfikacja centrów kosztów według reguł rachunkowości finansowej i budżetowania według wymogów

 • rachunkowości finansowej w celu rozliczenia kosztów w ramach procesów kalkulacji.
 • budżetowania z uwzględnieniem zakresów odpowiedzialności za koszty i realizacji zadań związanych z optymalizacją procesów

4. Działalność pomocnicza

 • techniczne metody rozliczeń kosztów według wymogów budżetowania i ich dobór do specyfiki rozliczanych kosztów
 • przykładowe wzorcowe scenariusze rozliczeń kosztów działalności pomocniczej zgodnej z zasadami rachunkowości finansowej i budżetowania:

- nieruchomości, informatyka, flota samochodowa, itp.

 • wieloparametrowe metody rozliczeń kosztów działalności pomocniczej

5. Działalność podstawowa, zasady identyfikacji centów kosztów i metod ich rozliczeń

 • osobowe centra kosztów
 • sprzętowe centra kosztów
 • administracyjne centra kosztów

6. Koszty wydziałowe:

 • zasady identyfikacji według wymogów rachunkowości finansowej i budżetowania
 • koszty wydziałowe zmienne i stałe
 • koszty wydziałowe stopnia I - gniazd produkcyjnych
 • koszty wydziałowe stałe stopnia II - ogólnowydziałowe

7. Koszty niewykorzystanego potencjału:

 • obszary identyfikacji kosztów niewystanego potencjału według reguł rachunkowości finansowej i zarządczej.
 • metody techniczne identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału
 • klasyfikacja kosztów niewykorzystanego potencjału na zwiększające standard działalności, związane z utrzymaniem gotowości oraz rzeczywiście wynikające z niewykorzystanego potencjału,
 • zasady identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału na kontach księgowych według zasad rachunkowości finansowej i zarządczej
 • prezentacja kosztów niewykorzystanego potencjału w rachunku zysków i strat według zasad rachunkowości zarządczej.
 • wskaźniki określające stopień wykorzystania potencjału

22 - 23.11.2018 - Moduł III - Budżetowanie:

Dziedzina seminarium: Finanse

Cel seminarium:
Prezentacja reguł budżetowania oraz metod tworzenia budżetu jednostek organizacyjnych.

Opis seminarium: Seminarium przedstawia zasady tworzenia i zarządzania budżetem. Omawiane są na nim metody planowania oraz reguły tworzenia budżetów pojedynczych centrów odpowiedzialności. Zaprezentowane techniki odpowiadają wymogom najnowszych standardów w tym zakresie takim jak: procesowe zarządzania, zakresy odpowiedzialności, system zarządzania przez cele itp.

Uczestnicy:
Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności.

Program seminarium:

8. Wykorzystanie budżetowania w zarządzaniu:

 • zadania i funkcje budżetu
 • proces zarządzania z wykorzystaniem budżetowania
 • rodzaje budżetów:
 • wieloletni budżet strategiczny
 • jednoroczny budżet operacyjny
 • budżet sztywny, elastyczny i półelastyczny
 • budżet zamknięty i otwarty
 • zasady doboru rodzaju budżetu do rodzaju prowadzonej działalności

9. Piramida budżetowa wskazująca związki pomiędzy budżetem syntetycznym firmy a budżetem pojedynczego centrum kosztów
10. Zasada aktualizacji budżetów metodą planowania kroczącego w zakresie strategicznym i operacyjnym
11. Zasady ustalania elastyczności budżetu jako metoda likwidacji odchyleń:

 • dla kosztów stałych
 • dla kosztów zmiennych

12. Zasady dokonywania podziału przedsiębiorstwa na centra budżetowe (MPK)

Ćwiczenie: podział przedsiębiorstwa na centra budżetowe

13. Tworzenie struktur budżetu pojedynczych centrów odpowiedzialności uwzględniające:

 • zarządzanie procesowe
 • wymogi rachunkowości zarządczej i finansowej
 • zakres odpowiedzialności
 • specyfikę działalności komórki
 • wielowymiarowe struktury analizy ekonomicznej

14. Przystosowanie budżetu do zakresu odpowiedzialności

 • przekształcanie budżetu według konsumentów kosztów na twórców kosztów
 • rodzaje odpowiedzialności za koszty (bezpośrednia pośrednia)
 • zadania korowników centrów odpowiedzialności w ramach różnych rodzajów odpowiedzialności

15. Przykłady rodzajów budżetów MPK uwzględniającą specyfikę działalności komórek
16. Metody planowania pozycji budżetowych:

 • ekstrapolacji historycznych trendów
 • zorientowaną na cele (na bazie zerowej)
 • zasady konstrukcji tabel budżetowych przystosowane do różnych metod planowania
 • zasady i techniki planowania wybranych pozycji budżetowych

Ćwiczenie: przygotowanie budżetu pojedynczego centrum odpowiedzialności

17. Tworzenie budżetów centów zysków
18. Zasady tworzenia budżetów zbiorczych w tym głównego firmy
19. Harmonogram i procedura budżetowa

13-14.12.2018 r. - Moduł IV - Analiza rentowności:

Dziedzina seminarium: Rachunkowość

Cel seminarium:
Prezentacja narzędzi do analizy rentowności według wielopoziomowych rachunków marż.

Opis seminarium: Omówienie narzędzi i metod tworzenia wielopoziomowych marż wyników oraz zasad kalkulacji cen z uwzględnieniem wielu czynników typu terminy płatności czy wielkości partii. Ujecie w kalkulacji kosztów wynikających z reguł rachunkowości zarządczej typu niewykorzystanego potencjału, alternatywnych i utraconych korzyści.

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, analiz finansowych oraz księgowości.

Program seminarium:

1. Subsydiowanie skrośne a koncepcja True and Fair View:

 • definicja i przyczyny występowania
 • metody stosowania
 • zasady identyfikacji i likwidacji zjawiska

2. Rachunek kosztów działań ABC:

 • tradycyjny rachunek kosztów a metoda ABC
 • identyfikacja centów kosztów i realizowanych przez nie czynności
 • rozliczanie kosztów metodą ABC
 • wielowymiarowa analiza kosztów w rachunku ABC
 • planowanie budżetu na podstawie rachunku kosztów działań - ABM
 • wady i zalety metody ABC
 • zakres rozliczeń kosztów w metodzie Lean Management - Lean accounting

3. Kalkulacja ceny:

 • metodą rachunku tradycyjnego
 • rachunku kosztów działań ABC
 • korzyści dla klienta
 • stopnia wykorzystania potencjału

4. Alternatywne koszty kapitału w analizie rentowności:

 • definicja alternatywnych kosztów kapitału
 • koszty kapitału zamrożonego w środkach trwałych i obrotowych
 • metody ustalania
 • ujecie w kalkulacji ceny z uwzględnieniem terminów płatności
 • ujecie w analizie rentowności centrów kosztów

17 -18.01.2019 - Moduł V - Budżet działalności operacyjnej:

Dziedzina seminarium: Finanse

Cel seminarium:
Prezentacja metod tworzenia budżetu działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Opis seminarium: Omówienie etapów i narzędzi planowania działalności operacyjnej (przychody - koszty - zaopatrzenie) oraz prezentacji wyników tej działalności w formie planowanego sprawozdania finansowego.

Uczestnicy:
Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów.

Program seminarium:

5. Planowanie przychodów ze sprzedaży metodą odgórną według pożądanego:

 • wskaźnika rentowności kapitału
 • udziału w rynku
 • stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej
 • zasady współistnienia poszczególnych metod oraz kryteria ich stosowania

6. Analiza wielowymiarowa budżetu przychodów ze sprzedaży:

 • identyfikacja wymiarów analizy (produkty, rynki, kanały dystrybucji itp.)
 • ustalenie kolejności istotności wymiarów i ich wpływ na struktury tabel budżetowych
 • planowanie sprzedaży według produktów na podstawie modelu BCG (ceny, ilości itp.)
 • stopień szczegółowości tabel budżetowych uzależniony od istotności przychodów

7. Czasowy horyzont planowaniu przychodów, budżety:

 • wieloletnie
 • roczne
 • miesięczne

8. Plan kosztów działalności operacyjnej:

 • ustalenie ilościowego i wartościowego planu sprzedaży, produkcji i zaopatrzenia
 • kalkulacja jednostkowych kosztów normatywnych dla kosztów zmiennych i stałych

9. Dynamiczna metoda planowania uwzględniająca przesunięcia w czasie pomiędzy poszczególnymi budżetami:

 • zasady ustalania struktury budżetu na potrzeby planowania dynamicznego
 • wpływ rotacji środków obrotowych na czasy przesunięć budżetów powiązanych
 • metody ustalania czasu przesunięcia pomiędzy planami przychodów - produkcji i zaopatrzenia
 • proste i złożone metody obliczania budżetów z przesunięciami w czasie
 • struktura budżetu głównego uwzględniająca przesunięcia czasowe budżetów szczegółowych
 • wykorzystanie metody dynamicznej w planowaniu według zasady MRP II:

- przepływów finansowych
- przepływu logistycznego materiałów i produktów

10. Budżet kosztów stałych:

 • utrzymania działów
 • działalności jednostek
 • wielowymiarowe techniki tworzenia budżetów kosztów stałych

11. Budżet projektów:

 • harmonogram realizacji projektu
 • budżet projektu
 • zasady realizacji budżetu projektu

12. Budżet główny przedsiębiorstwa:

 • rachunek zysków i strat
 • rachunek przepływów finansowych
 • roczny
 • krótkoterminowy
 • bilans


Prowadzący

Prowadzący

Michał Chalastra

Specjalista z zakresu controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych. Wykładowca controllingu, i finansów przedsiębiorstw - studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim, pracownik Katedry Rachunkowości tej uczelni. Członek komisji w konkursie Controllera roku oraz Rady Programowej czasopisma "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" - Wydawnictwa INFOR PL Warszawa, autor wielu artykułów prezentowanych w tym czasopiśmie oraz licznych referatów z dziedziny controllingu. Autor materiałów i prowadzący szkolenia z zakresu controllingu i rachunkowości zarządczej


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta lub siedziba BDO

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena:

Cena promocyjna: 4 390 zł/os. + 23 %VAT przy zgłoszeniu do 27.08.2018  roku


4 800 zł + 23% VAT za osobę
- udział w całości kursu (10 dni)
1 090 zł + 23% VAT za osobę - udział w wybranym module (2 dni)

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych. Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikaty BDO


Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.09.20 - 2019.01.18 Warszawa 693318 4800.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy