Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.04.09 - 2018.04.17
Miasto: Katowice
Cena: 1990.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie funkcjonowania i wdrożenia controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwie oraz stosowanych narzędzi jak budżety, rachunek wyników przedsiębiorstwa, karty kalkulacyjne zleceń, zakładowy plan kont i raporty do zarządzania przedsiębiorstwem.

Zakres tematyczny szkolenia:

Na szkoleniu będą omówione zagadnienia dotyczące:

  • wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności na potrzeby funkcjonowania controllingu,
  • klasyfikacji kosztów działalności przedsiębiorstwa na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwa,
  • wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej,
  • controllingu sprzedaży i produkcji,
  • rozliczeń świadczeń wewnętrznych,
  • tworzenia budżetu głównego i budżetów cząstkowych,
  • raportowania,
  • wdrożenia i funkcjonowania systemów controllingu i budżetowania.

Odbiorcy szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do pracowników przedsiębiorstw, w których zamierza się wdrożyć lub już funkcjonuje system controllingu i budżetowania bez względu na reprezentowaną branżę. Szkolenie jest kierowane do właścicieli przedsiębiorstw, prezesów, dyrektorów finansowych, specjalistów ds. controllingu, pracowników działów ekonomicznych i controllingu oraz księgowości.


Metody pracy:
Szkolenie prowadzone będzie w formie informacyjno-doradczej, w postaci mini wykładów połączonych z elementami warsztatów. W celu zilustrowania materiału wykładowego uczestnicy szkolenia będą mieli do rozwiązania klika praktycznych zadań, związanych z poruszaną na wykładzie tematyką, przez co będą aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.
Indywidualne i grupowe rozmowy uczestników szkolenia z prowadzącym zapewnią wymianę wiedzy, umiejętności i doświadczeń oraz rozwieją wątpliwości i problemy, nasuwające się w trakcie szkolenia. Atrakcyjność szkolenia zapewni prezentacja multimedialna, obejmującą tematykę szkolenia oraz odwoływanie się do doświadczeń prowadzącego we wdrażaniu systemów budżetowania i controllingu oraz zarządzania kosztami w przedsiębiorstwach.

Czas trwania kursu- 32 godziny dydaktyczne.

Certyfikat zawodu specjalista do spraw controllingu -  kod zawodu: 241102.
Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, a po jego pozytywnym zaliczeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych w obrębie zawodu: specjalista do spraw controllingu  - kod zawodu 241102 na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1082 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

W związku z dbałością o indywidualny rozwój naszych Klientów zapewniamy bezpłatny egzamin!

Program

Program

Terminy spotkań:

I sesja  9 -  10.04.2018

II sesja  16 - 17.04.2018

Program:

1. Istota i zadania controllingu:
1.1 Controlling strategiczny i operacyjny
1.2 Narzędzia controllingu
1.3 Zadania controllera
1.4 Zadania i organizacja działu controllingu

2. Ośrodki odpowiedzialności i miejsca powstawania kosztów w przedsiębiorstwie:
2.1 Istota i zadania ośrodków odpowiedzialności
2.2 Kryteria wyodrębniania ośrodków odpowiedzialności
2.3 Ośrodek odpowiedzialności za koszty a miejsce powstawania kosztów
2.4 Ośrodki odpowiedzialności a rachunkowość
2.5 Wyodrębnianie procesów, ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie - ćwiczenie

3. Koszty działalności przedsiębiorstwa:
3.1 Grupowanie kosztów działalności przedsiębiorstwa - ćwiczenie
3.2 Kryteria klasyfikacji kosztów na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem
3.3 Koszty działalności produkcyjnej
3.4 Koszty działalności pomocniczej
3.5 Koszty działalności handlowej
3.6 Koszty sprzedaży i działań marketingowych
3.7 Koszty utrzymania infrastruktury przedsiębiorstwa
3.8 Koszty zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa
3.9 Koszty ogólne działalności przedsiębiorstwa

4. Istota i cele budżetowania:
4.1 Istota budżetowania
4.2 Cele budżetowania
4.3 Warunki skutecznego wykorzystania budżetowania do zarządzania przedsiębiorstwa
4.4 System budżetowania

5. Budżet główny i jego struktura:
5.1 Istota i struktura budżetu głównego przedsiębiorstwa
5.2 Budżet operacyjny a budżet finansowy przedsiębiorstwa
5.3 Układ budżetu głównego
5.4 Projekt budżetu przedsiębiorstwa - ćwiczenie
5.5 Systemy budżetowania przedsiębiorstw - studia przypadków

6. Budżetowanie sprzedaży:
6.1 Struktura i zakres budżetu sprzedaży
6.2 Koszty sprzedaży
6.3 Budżet sprzedaży - ćwiczenie

7. Budżetowanie działań marketingowych:
7.1 Struktura i zakres budżetu działań marketingowych
7.2 Koszty działań marketingowych
7.3 Budżet działań marketingowych - ćwiczenie

8. Budżet kosztów produkcji i usług:
8.1 Koszty wydziału produkcyjnego
8.2 Budżet kosztów zleceń produkcyjnych
8.3 Budżet kosztów wydziału produkcyjnego
8.4 Projektowanie budżetu kosztów wydziału produkcyjnego - ćwiczenie
8.5 Budżet kosztów zlecenia - ćwiczenie

9. Budżet kosztów logistyki:
9.1 Zakres kosztów logistyki
9.2 Budżet kosztów zaopatrzenia
9.3 Budżet kosztów wydziałów logistycznych
9.4 Kalkulacja kosztów transportu - ćwiczenie
9.5 Projekt budżetu wydziału pomocniczego - ćwiczenie

10. Budżet kosztów ogólnozakładowych przedsiębiorstwa:
10.1 Budżet kosztów zarządzania i obsługi przedsiębiorstwa
10.2 Budżet kosztów utrzymania infrastruktury ogólnej
10.3 Budżet kosztów ogólnych przedsiębiorstwa
10.4 Budżet i wynik działalności komórki organizacyjnej - ćwiczenie

11. Kontrola budżetowa:
11.1 Istota kontroli budżetowej
11.2 Analiza wykonania budżetu
11.3 Raport controllera
11.4 Odchylenia od budżetu - ćwiczemie

12. Controlling sprzedaży:
12.1 Zakres controllingu sprzedaży
12.2 Cele i miary w controllingu sprzedaży
12.3 Ocena wyników sprzedażowych - studium przypadku
12.4  Kalkulacja kosztów pozyskania kontraktu - ćwiczenie
12.5  Raport controllera - budowa raportu controllera sieci sklepów - ćwiczenie

13. Controlling produkcji:
13.1 Zadania controllingu produkcji
13.2 Cele i miary w controllingu produkcji
13.3 Składniki controllingu produkcji
13.4 Pętla kosztów produkcyjnych
13.5 Organizacja controllingu produkcji
13.6 Kalkulacja kosztów produkcji zlecenia produkcyjnego - ćwiczenie
13.7 Analiza wykorzystania zasobów - ćwiczenie
13.8 Kalkulacja kosztów jednostkowych godziny pracy - ćwiczenie
13.9 Analiza wykonania produkcji wyrobu - ćwiczenie

14. Rozliczanie świadczeń wewnętrznych przedsiębiorstwie:
14.1 Zakres rozliczeń wewnętrznych
14.2 Rozliczanie świadczeń wewnętrznych po stawkach planowanych - zalety i wady
14.3 Kalkulacja kosztów robocizny
14.4 Kalkulacja kosztów zasobów
14.5 Kalkulacja kosztów usług wewnętrznych
14.6 Rozliczenie kosztów robocizny działu usługowego - ćwiczenie

15. Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek wyników:
15.1 Istota wielostopniowego rachunku wyników
15.2 Rachunek wyników a rachunek zysków i strat
15.3 Wdrożenie rachunku wyników
15.4 Budowa wielostopniowego i wieloblokowego rachunku wyników - ćwiczenie.

16. Controlling a rachunkowość:
16.1 System informacyjny rachunkowości
16.2 Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza
16.3 Ewidencja przychodów i kosztów - podejście księgowe i zarządcze
16.4 Ujmowanie kosztów działalności - ćwiczenie
16.5 Dokumentacja polityki rachunkowości
16.6 Projektowanie zakładowego plan kont na potrzeby zarządzania - ćwiczenie
16.7 Koszty w zakładowym planie kont - przegląd rozwiązań w przedsiębiorstwach - studia przypadków.

17.  Wdrożenie i funkcjonowanie systemu controllingu .

18. Mity budżetowania i controllingu - podsumowanie.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena*:

Cena promocyjna: 1 850 zł/os. + 23 %VAT przy zgłoszeniu do  19.03.2018 r. - udział w całości kursu (4 dni)

1 990 zł + 23% VAT za osobę - udział w całości kursu (4 dni)

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikaty BDO

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.04.09 - 2018.04.17 Katowice 432918 1990.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy