Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Termin: 2018.09.15 - 2018.09.23
Miasto: Warszawa
Cena: 1990.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Cel kursu: przekazanie usystematyzowanej i praktycznej wiedzy, a także wykształcenie umiejętności w zakresie budowy i administrowania systemem controllingu w przedsiębiorstwie.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do specjalistów ds. controllingu oraz kandydatów na specjalistów ds. controllingu. Prezentowane zagadnienia stanowią kompendium wiedzy menedżerskiej, która z powodzeniem może być wykorzystana przez wszystkich menedżerów wyższego i średniego szczebla.

Korzyści:

 • uczestnicy poznają praktyczne aspekty budowy i administrowania systemem controllingu w przedsiębiorstwie
 • wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia przygotowują uczestników do samodzielnego wdrażania i audytów technik i narzędzi controllingu
 • program szkolenia przygotowuje do zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu wykwalifikowanego specjalisty ds. controllingu
 • Szkolenie ma charakter interaktywny. Tam gdzie jest to możliwe, wiedza i umiejętności przekazywane są przy pomocy ćwiczeń, przykładów rynkowych i paneli dyskusyjnych. Wykłady natomiast, nasycone są anegdotami, metaforami i porównaniami. W myśl chińskiego przysłowia, że "jeden obraz jest wart więcej niż tysiące słów", treść szkolenia wizualizowana jest tak, aby przekaz był możliwie plastyczny i trafiał do wyobraźni uczestników szkolenia.
 • W szkoleniu wykorzystywana jest wiedza zdobyta w projektach doradczych, która nadaje zajęciom wymiaru praktycznego. Prowadzący wychodzą z założenia, że szkolenie powinno być nie tylko "przygodą intelektualną", ale również impulsem do zmian, które powinny się przełożyć na wyniki przedsiębiorstwa i zabezpieczenie jego funkcjonowania w długim okresie czasu.

Metodyka:
Szkolenie ma charakter interaktywny. Tam gdzie jest to możliwe, wiedza i umiejętności przekazywane są przy pomocy ćwiczeń, przykładów rynkowych i paneli dyskusyjnych. Wykłady natomiast, nasycone są anegdotami, metaforami i porównaniami. W myśl chińskiego przysłowia, że "jeden obraz jest wart więcej niż tysiące słów", treść szkolenia wizualizowana jest tak, aby przekaz był możliwie plastyczny i trafiał do wyobraźni uczestników szkolenia.
W szkoleniu wykorzystywana jest wiedza zdobyta w projektach doradczych, która nadaje zajęciom wymiaru praktycznego. Prowadzący wychodzą z założenia, że szkolenie powinno być nie tylko "przygodą intelektualną", ale również impulsem do zmian, które powinny się przełożyć na wyniki przedsiębiorstwa i zabezpieczenie jego funkcjonowania w długim okresie czasu.

Czas trwania kursu - 32 godziny dydaktyczne.

Certyfikat zawodu specjalista do spraw controllingu - kod zawodu: 241102.

Na zakończenie kursu organizowanego przez BDO przeprowadzony zostanie egzamin pisemny potwierdzający posiadane kwalifikacje, a po jego pozytywnym zaliczeniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych w obrębie zawodu: specjalista do spraw controllingu - kod zawodu 241102 na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej ( na podstawie wpisu do ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych nr 1082 K) i § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

W związku z dbałością o indywidualny rozwój naszych Klientów zapewniamy bezpłatny egzamin!

Program

Program

Moduł I  15 - 16.09.2018- System informacji controllingu:

1. Warunki konieczne skutecznego systemu controllingu

 • Podejście holistyczne
 • Podejście dynamiczne
 • Podejście indywidualne

2. Cechy i narzędzia controllingu

 • Orientacja na cele, jako jeden z kierunków działania controllingu
  - zarządzenie przez cele
  - zasady skutecznego stawiania celów
  - najczęściej spotykane błędy i ich konsekwencje
 • Orientacja na "wąskie gardła" - znaczenie analizy "wąskich gardeł" w planowaniu
 • Sprzężenie wyprzedzające
  - planowanie
  - błędy i mity planowania oraz ich konsekwencje
  - perspektywy planowania (okres, rodzaj, informacje bazowe)
  - rodzaje planowania (strategiczne, operacyjne, dyspozycyjne)
  - planowanie a prognoza
  - analiza odchyleń i jej znaczenie
 • Koncentracja na rachunkowości zarządczej
  - różnice między rachunkowością zarządczą i finansową
  - zależności między rachunkowością zarządczą a finansową istotne dla budowy systemu informacji controlingu
  - zależność zarządzania, planowania i rachunkowości zarządczej
 • Koncentracja na aspektach personalnych
  - podejście współuczestniczące do zarządzania
  - motywowanie pracowników do udziału w budżetowaniu
  - zasady komunikowania się w procesie budżetowania
  - tworzenie języka ekonomicznego i budowanie kultury przedsiębiorstwa

3. Rachunkowość zarządcza - analiza przypadku

 • Podejście controllingowe do oceny rentowności
 • Pokrycie finansowe
 • Klasyfikacja kosztów w controllingu
 • Koszty standardowe
 • Rentowność a analiza portfela produktów
 • Rentowność a krzywa życia produktów
 • Krzywa uczenia się i krzywa doświadczenia
 • Dolna granica
 • Ćwiczenie - zależności i powiązania podstawowych pojęć controllingu

4. Gra decyzyjna - metodyka rozwiązywania problemów złożonych w controllingu

 • Wykorzystanie zarządzania przez cele
 • Wykorzystanie technik planistycznych
 • Metodyka konferencji budżetowych

5. Wielostopniowy rachunek pokryć finansowych jako podstawa do budowy systemu controllingu i platforma integracji narzędzi zarządzania

 • Budowa i zasady działania rachunku pokryć finansowych
 • Korzyści rachunku pokryć finansowych
 • Budżety elastyczne jako analityczne źródło informacji systemu controllingu
 • Analityczne rachunki pokryć finansowych
 • Wykorzystanie rachunku do decyzji o outsourcingu i optymalizacji kosztów

6. Ośrodki odpowiedzialności (kosztów, zysku) w układzie funkcjonalnym i procesowym

 • Zasady definiowania ośrodków odpowiedzialności na potrzeby zarządzania procesowego i rachunku kosztów ABC
 • Mierniki ośrodków odpowiedzialności
 • Sposoby weryfikacji mierników ośrodków odpowiedzialności
 • Ćwiczenie - definiowanie ośrodków odpowiedzialności

7. Rozliczanie świadczeń wewnętrznych w przedsiębiorstwie

 • Sposoby rozliczania świadczeń wewnętrznych, ich wady i zalety
 • Zasady rozliczania świadczeń wewnętrznych
 • Zastosowanie kosztów i przychodów kalkulacyjnych do rozliczania świadczeń wewnętrznych i do korekt wyników
 • Przykłady rozliczania świadczeń wewnętrznych

8. Rola i funkcje controllingu i controllera w przedsiębiorstwie

 • Organizacja controllingu w przedsiębiorstwie
 • Opis stanowiska controllera
 • Obszar interakcji między menedżerem a controllerem
 • Zasady sprawozdawczości controllera

9. Wdrożenie systemu controllingu w przedsiębiorstwie

 • Strategie wdrożenia controllingu
 • Metodyka wdrożenia controllingu
 • Warunki zastosowania i krytyczne czynniki sukcesu

Moduł II  22  - 23.06.2018 - Budżetowanie i zarządzanie kosztami:

1. Pojęcie, funkcje i rola budżetowania w przedsiębiorstwie

2. Budżetowanie jako system samouczący

 • Proces budżetowania
 • Korekty budżetu
 • Ocena pracowników w oparciu o budżety

3. Budżetowanie na bazie zerowej

 • Pojęcie i specyfika budżetowania na bazie zerowej
 • Zasady budżetowania na bazie zerowej
 • Wady i zalety

4. Zasady budżetowania przy podejściu controllingowym i tworzenie kultury przedsiębiorstwa

5. Konstrukcja arkuszy budżetowych i okołobudżetowych

6. Ćwiczenie - sporządzanie budżetów częściowych

7. Weryfikacja poprawności budżetu

8. Procedura budżetowa

9. Zasady wynagradzania i budowa systemu motywacyjnego

 • Wskaźniki efektywności
 • Kalkulatory do naliczania premii

10. Komunikacja i negocjacje w procesie budżetowania

11. Kooperacja w budżetowaniu - ćwiczenie

12. Balanced Scorecard jako narzędzie controllingu strategicznego

 • Powiązanie BSC z budżetowaniem
 • Kaskadowanie BSC i opisy funkcji
 • BSC jako narzędzie optymalizacji kosztów
 • Ćwiczenie - formułowanie celów i strategii

13. Controlling strategiczny - zasady formułowania strategii w powiązaniu z budżetowaniem

 • Mapa budowy strategii
 • Definiowanie przewag konkurencyjnych
 • Zasady formułowania celów i działań strategicznych


 Prowadzący

Prowadzący

Tomasz Dziubiński
certyfikowany  trener biznesu, absolwent Wydziału Zarządzania AGH, Doktorant.
Doświadczenie zawodowe zdobył  na stanowiskach m.in. specjalisty Departamentu Restrukturyzacji Tauron PE, analityka ZCS Hybner, specjalisty ds. rachunkowości zarządczej i analiz finansowych KPPD sp.z o.o.
Członek rad nadzorczych Zakładów Metalurgicznych Sielsia S.A,  Żelatowa S.A,  Altaliar S.A
Posiada praktyczną znajomość analizy finansowej, kontroli zarządczej i nadzoru właścicielskiego planowania strategicznego, budżetowania i wdrażania rachunkowości zarządczej.
Od 2014 r. wykładowca na wydziale Zarządzania AGH Kraków. Trener , z wieloletnim doświadczeniem. Uczestnikami jego szkoleń byli pracownicy wszystkich branż.

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta lub siedziba BDO

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena*:

Cena promocyjna: 1 850 zł/os. + 23 %VAT przy zgłoszeniu do  24.08.2018 r. - udział w całości kursu (4 dni)

1 990 zł + 23% VAT za osobę - udział w całości kursu (4 dni)

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikaty BDO

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.09.15 - 2018.09.23 Warszawa 687018 1990.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy