Controlling Produkcji - zaawansowane techniki. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.04.17 - 2018.04.17
Miasto: Warszawa
Cena: 1990.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Cykl dwóch seminariów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Na zajęciach omawiane są wybrane zagadnienia wyłącznie z zakresu zawansowanych technik controllingu.

Pierwsza części obejmuje obszar rachunku kosztów a druga budżetowania.

Uczestnicy: Pracownicy działów controllingu, najwyższa kadra zarządzająca, kierownicy centrów odpowiedzialności w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Program

Program

Część I  17 - 18.04.2018  r. - Rachunek kosztów dla controllera produkcji:

1. Działalność pomocnicza.
2. Zasady identyfikacji centów kosztów i odpowiedzialności spełniające wymogi rachunkowości finansowej i zarządczej w zakresie działalności pomocniczej:

 • Wykazanie różnic w regułach identyfikacji mpk pomiędzy obu tymi systemami
 • Czynniki zwiększające szczegółowość analizy według MPK na potrzeby controllingu
 • Ustalenie zakresu rozliczeń świadczeń wewnętrznych według wymogów controllingu

3. Techniczne metody rozliczeń kosztów uwzględniające zasady istotności i szczegółowości:

 • Automatyczne a ewidencyjne metody rozliczeń kosztów
 • Zasady doboru techniki rozliczeń kosztów uwzględniającej ich istotność
 • Metody rozliczeń kosztów preferujące stabilizację stawek w fazach planowania, zamawiania i rozliczania kosztów
 • Rozliczenie według ilości wykonanych czynności lub poprzez świadczenie usługi gotowości

4. Wzorcowe zasady rozliczeń kosztów działalności pomocniczej na przykładach:

 • Nieruchomości
 • Transport - baza sprzętowa
 • Remonty
 • Media

5. Projektowanie kolejności faz rozliczeń świadczeń wewnętrznych:

 • Bez świadczeń wzajemnych
 • Ze świadczeniami wzajemnymi

6. Działalność podstawowa:

 • Zasady identyfikacji centów kosztów i metod ich rozliczeń
 • Poziomy kosztów wydziałowych (gniazd produkcyjnych oraz ogólnowydziałowe)
 • Koszty wydziałowe stałe i zmienne oraz zasady ich rozliczeń
 • Rozliczanie kosztów pośrednich według reguły normalnej zdolności produkcyjnej
 • Przypisanie centrów kosztów do procesów produkcyjnych zgodnie z regułami kalkulacji fazowej

7. Kalkulacja fazowa:

 • Zasady przeprowadzenia kalkulacji fazowej
 • Metody rozliczeń kosztów kolejnych faz i poziomów
 • Rozliczenie kosztów zmiennych i stałych według reguły normalnej zdolności produkcyjnej
 • Metody ustalania kosztów wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej

8. Rachunek kosztów działań ABC:

 • Wady tradycyjnego rachunku kosztów
 • Reguły identyfikacji zasobów i wykonywanych przez nie czynności
 • Rozliczenie kosztów według metody ABC
 • Wady i zalety metody ABC
 • Wyznaczenie optymalnego zakresu stosowania metody ABC
 • Metoda Lean Accounting
 • Wskazanie obszarów zastosowania tradycyjnego rachunku kosztów, rachunku ABC oraz metody Lean Accounting

9. Koszty niewykorzystanego potencjału:

 • Obszary identyfikacji kosztów niewystanego potencjału według reguł rachunkowości finansowej i zarządczej
 • Metody techniczne identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału
 • Klasyfikacja kosztów niewykorzystanego potencjału na zwiększające standard działalności, związane z utrzymaniem gotowości oraz rzeczywiście wynikające z niewykorzystanego potencjału
 • Zasady identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału na kontach księgowych według reguł rachunkowości finansowej i zarządczej
 • Prezentacja kosztów niewykorzystanego potencjału w rachunku zysków i strat według zasad rachunkowości zarządczej
 • Wskaźniki określające stopień wykorzystania potencjału

10. Kalkulacja ceny według zasad stopnia wykorzystania potencjału:

 • Ustalenie dwóch poziomów kosztów oraz ceny
 • według uzasadnionego wykorzystania potencjału
 • z nadwyżką na pokrycie kosztów niewykorzystanego potencjału

Część II  15 - 16.05.2018  r. - Budżetowanie - zaawansowane techniki dla controllera produkcji:

1. Piramida wskaźników oparta na modelu Du' Ponta jako wspomagające narzędzie budżetowania:

 • Zasady techniczne konstrukcji piramidy wskaźników
 • Wykorzystanie piramidy wskaźników jako narzędzia łączącego system zrównoważonej karty wyników Balanced Scorecard z systemem budżetowania
 • Zasady wyznaczania wskaźników będących celami:
  - strategicznymi na poziomie korporacyjnym (ogólnym)
  - operacyjnymi na niższych poziomach struktury zarządzania
 • Ustalenie szczegółowości analizy według kryterium czasowego horyzontu planowania modelu w zakresie operacyjnym i strategicznym
 • Zasady konstrukcji struktury piramidy uwzględniającej specyfikę działalności firmy
 • Wprowadzenie do modelu wskaźników technicznych wykorzystywanych w procesie poprawy produktywności
 • Metody planowania zmiany wartości wskaźników w czasie
 • Wykorzystanie modelu w procesie budżetowania i systemach motywacyjnych
 • Wykorzystanie modelu w procesie inżynierii finansowej (poprawy wyników na poziomie ogólnym oraz pojedynczych fazach procesów i zasobach)

2. Budżet działalności operacyjnej:

 • Ustalenie struktury budżetu działalności operacyjnej i etapów jego planowania: plan przychodów, produkcji, zaopatrzenia oraz kosztów stałych
 • Relacja planu produkcji względem innych budżetów
 • Struktura szczegółowa planu produkcji
 • Dynamiczna metoda planowania uwzględniająca przesunięcia w czasie pomiędzy poszczególnymi budżetami szczegółowymi
 • Tworzenia planu w jednostkach wartościowych i ilościowych

3. Planowanie ilościowe produkcji metodą wykresów Gantta:

 • Ustalenie kolejności planowania faz procesu gospodarczego i ich wzajemnych relacji w zakresie sprzedaż - produkcja
 • Analiza podziału firmy na centra kosztów według wymogów controllingu finansowego z zasadami planowania ilościowego zgodnie z metodą wykresów Gantta
 • Określenie zdolności produkcyjnej zasobów w jednostkach czasu
 • Wyznaczenie normatywów wykorzystania zdolności produkcyjnych zasobów na wyroby
 • Ustalenie zapotrzebowania ilościowego na czynności posiadanych zasobów w związku z ilościowym planem produkcji
 • Zaplanowanie czasu realizacji planu produkcji w poszczególnych zasobach dla konkretnych zleceń
 • Ustalenie jednostek czasowych tworzenia wykresów Ganta - godziny, dni
 • Wyznaczanie wąskich gardeł procesu gospodarczego.
 • Opracowanie zbiorczego planu produkcji
 • Opracowanie bilansu wykorzystania mocy produkcyjnych.
 • Planowanie w perspektywie długookresowej, rocznej i krótkoterminowej kwartalnej lub miesięcznej

4. Zasady konstrukcji struktury budżetów dla pojedynczych centrów kosztowych:

 • Wady klasycznych metod tworzenia struktur budżetowych w układach MPK - rodzaj kosztu
 • Wielowymiarowe struktury budżetu MPK prezentujące dane według:
 • Centrum kosztów - jednostki na rzecz, której poniesiono koszty
 • Centrum odpowiedzialności - jednostki jaka jest odpowiedzialna za koszt
 • Istotnych procesów zarządczych
 • Pojedynczych zadań - projektów
 • Rodzaju kosztów
 • Zasady wydzielanie ilości perspektyw analizy danych w budżecie MPK
 • Reguły konstrukcji tabel budżetowych mpk według idei budżetów dysponentów kosztów i istotności kosztów
 • Przystosowanie planu kont księgowych do wielowymiarowych struktur budżetu MPK

5. Metody planowania pojedynczych pozycji budżetowych:

 • Ekstrapolacji historycznych trendów (rodzaje ekstrapolacji)
 • Zorientowana na cele (na bazie zerowej)
 • Zasady konstrukcji tabel budżetowych przystosowane do różnych metod planowania
 • Zasady i techniki planowania wybranych pozycji budżetowych
 • Reguły doboru techniki planowania do specyfiki kosztu

6. Formalizacja funkcji controllingu za pomocą Księgi Controllingu:

 • Zasady konstrukcji i cele funkcjonowania księgi controllingu
 • Zadania nowoczesnego controllingu i ich ewolucja
 • Zasady prawidłowej współpracy controllerów z kierownikami centrów odpowiedzialności
 • Miejsce działu controllingu w systemie zarządzania
 • Uprawnienia działu controllingu

7. Wykorzystanie metod i narzędzi controllingu w optymalizacji procesów gospodarczych:

 • Zasady identyfikowania obszarów wymagających optymalizacji
 • Reguły przystosowania systemu controllingu do optymalizacji procesów
 • Metody działań mających na celu optymalizację procesów gospodarczych
 • Zadania controllerów i kierowników centrów odpowiedzialności w zakresie optymalizacji procesów
 • Reguły Lean Management, Kaizen i innych metod optymalizacji procesów.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie


Wyświetl większą mapę

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

1 990 zł + 23% VAT za osobę - udział w 4 dniach szkolenia
1 100 zł + 23% VAT za osobę - udział w wybranym module (2 dni)

 * Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.04.17 - 2018.04.17 Warszawa 495118 1990.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy