Prawne i psychologiczne aspekty windykacji

Termin: 2018.06.25 - 2018.06.26
Miasto: Warszawa
Cena: 980.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia


Celem kursu jest kompleksowe przygotowanie przedsiębiorców do podniesienia efektywności procesów związanych z przepływami gotówkowymi ( cash flow), które mają pierwszorzędny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego płynność finansową. Od tego zależy w znacznej mierze wynik finansowy, terminowość regulowania własnych zobowiązań, posiadanie niezbędnej gotówki na planowane inwestycje i rozwój firmy. Jak się okazuje, w dzisiejszej gospodarce nie wystarczy posiadać innowacyjnych projektów, wyprzedzać konkurencję, posiadać wspaniałą sieć dystrybucyjną, ale również należy wyposażyć firmę w skuteczny system przyspieszający obrót gotówki i zapobiegający zatorom płatniczym. Jest to główny cel naszego kursu realizowany poprzez dostarczenie praktycznej wiedzy oraz nabycie umiejętności umożliwiających skuteczne  ściąganie należności od dłużników, a szczególnie wskazanie rozwiązań zapobiegających powstawaniu przeterminowanych należności od kontrahentów. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi windykacji należności zarówno prawnymi jak i psychologicznymi, zmianami jakie zaszły w windykacji w ciągu ostatnich 10 lat oraz trendami w tej dziedzinie.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie znał i potrafił:
- zabezpieczyć firmę przed powstawaniem przeterminowanych należności,
- wykorzystać wiedzę prawną w celu wyegzekwowania należności.   
- samodzielnie przygotować dokumenty windykacyjne      
- posługiwać się psychologicznymi technikami wywierania wpływu, 
- rozpoznać grę dłużnika i skutecznie poprowadzić rozmowę windykacyjną,
- zbudować i utrzymać dobre relacje z Klientem, ponieważ jest to jedyny sposób, aby mieć szansę na wpłynięcia na jego decyzję.

Kurs adresowany jest do:
- przedsiębiorców wchodzących na rynek
- pracowników różnych branż zajmujących się windykacją należności
- przedsiębiorców już funkcjonujących na rynku
- wszystkich chcących zdobyć, poszerzyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu restrukturyzacji i windykacji należności.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością przykładów i ćwiczeń praktycznych.
Prowadzący to sprawdzony fachowiec, zawodowo zajmujący się poruszaną tematyką.

Program

Program

BLOK I  - PRAWNE ASPEKTY WINDYKACJI

 1. KIM JEST NASZ DŁUŻNIK - forma prawna i odpowiedzialność za długi.
  Podstawowe rodzaje podmiotów występujące w polskim obrocie gospodarczym, zakres i zasady odpowiedzialności za zobowiązania:
   przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą,
   spółka cywilna,
   spółki osobowe: spółka jawna, komandytowa, komandytowo-akcyjna oraz partnerska,
   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna: odpowiedzialność samej spółki, jej wspólników/akcjonariuszy oraz odpowiedzialność członków zarządu,
   inne podmioty,
   praktyczne aspekty związane z poszukiwaniem dłużnika, jego majątku, ustalaniem zasad odpowiedzialności,
   praktyczne informacje związane z formułowaniem wezwań do zapłaty, skuteczne oddziaływanie na dłużnika poprzez efektywna windykację.
 2. FORMA CZYNNOŚCI PRAWNEJ:
   forma pisemna i jej znaczenie w procesie windykacji,
   umowy ustne.
 3.  CYKL ŻYCIA NALEŻNOŚCI:
   cykl życia należności - przedawnienie,
   podstawowe informacje związane z przedawnieniem,
   metody przerwania biegu przedawnienia - od najtańszych do najdroższych.
 4. KONSUMENT:
   pojęcie konsumenta, zasady odpowiedzialności konsumenta,
   pułapki związane z windykacją konsumencką: dane osobowe, dobra osobiste, obowiązki informacyjne,
   stosunki majątkowe małżeńskie: jak efektywnie zabezpieczyć nasze roszczenia.
 5. POJĘCIE I CEL ŚWIADCZENIA:
   definicja zobowiązania - prawne i faktyczne implikacje,
   świadczenia jednorazowe, ciągłe i okresowe,
   treść zobowiązania.
 6. RODZAJ PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI A DOBÓR ZABEZPIECZEŃ:
   hipoteka,
   przewłaszczenie na zabezpieczenie,
   zastaw,
   zastaw rejestrowy,
   zgoda dłużnika na dobrowolne poddanie się egzekucji,
   gwarancje bankowe/ubezpieczeniowe,
   cesja wierzytelności na zabezpieczenie,
   weksel,
   factoring ,
   forfaiting,
   poręczenie wekslowe,
   poręczenie cywilne,
   przystąpienie do długu.
 7. ALTERNATYWNE SPOSOBY DOCHODZENIA ZAPŁATY- SANKCJE:
   zgłoszenie upadłości: rodzaje postępowań upadłościowych, przebieg postępowania,
   zakaz prowadzenia działalności gospodarczej: cel i rezultat,
   protokół umorzenia należności: przesłanki prawne, aspekty podatkowe.

BLOK II  - PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY WINDYKACJI

 1. A MOŻE ZAŁATWIĆ PROBLEM BEZ SĄDU?
   mediacja - nowość w polskim prawie: możliwości, pułapki, praktyczne podpowiedzi,
   jak skutecznie wszcząć mediację,
   jak znaleźć dobrego mediatora,
   ile kosztuje mediacja i jakie daje możliwości,
   fazy mediacji, rola stron, mediatora i sądu.
 2. ZASADY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU CYWILNYM I GOSPODARCZYM:
   Jak przygotować się do postępowania? Rodzaje dowodów procesowych: świadek, strona, dokument, eksperyment. Pojęcie dokumentu prywatnego i urzędowego, znaczenie pisemnych notatek.
   Postępowanie sądowe: właściwość miejscowa i funkcjonalna sądu.
   Prawidłowe sporządzanie pozwu i dalszych pism procesowych, przygotowanie odpowiednich dokumentów i ich efektywne użycie.
   Formularze sądowe: pomoc czy kłopot?
   Prowadzenie sporu sądowego: prawa i obowiązki stron procesu cywilnego i gospodarczego,
   Pełnomocnik procesowy: czy warto? Jeśli tak - to jak?
   Koszty procesu, koszty zastępstwa procesowego.
   Środki zaskarżenia: jak i kiedy z nich korzystać? Jakie prawa ma dłużnik? Jak bronić pozycji wierzyciela?
 3.  UGODA Z DŁUŻNIKIEM:
   ugoda sądowa i pozasądowa: jak prawidłowo przygotować ugodę,
   rola ugody sądowej i pozasądowej: uznanie należności i skutek oświadczenia dłużnika dla sytuacji procesowej wierzyciela.
 4.  ARBITRAŻ KRAJOWY I MIĘDZYNARODOWY:
   zapis na sąd polubowny: ważność zapisu, skutek prawny zapisu, ważne sformułowania i pułapki prawne,
   pojęcie sądownictwa arbitrażowego, waga wyroków arbitrażowych,
   przebieg postępowania arbitrażowego.
 5. POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE I EGZEKUCYJNE:
   postępowanie zabezpieczające - definicja i cel postępowania,
   wnioski w postępowaniu zabezpieczającym i ich wpływ na skuteczność windykacji,
   poszukiwanie majątku dłużnika.
 6. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE:
   wniosek o wszczęcie egzekucji: wybór komornika, zakres egzekucji i jej koszty,
   postępowanie egzekucyjne w praktyce: fazy postępowania, współdziałanie z komornikiem,
   pisma w toku egzekucji: prawidłowe wnioski, pułapki prawne,
   Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym: kiedy i jak z nich korzystać?
 7.  Zbieg egzekucji po 09.2016r. 
   Nowe zasady rozstrzygania zbiegów egzekucji,
   Skutki dla wierzyciela i dłużnika.
 8. PODATKOWE ASPEKTY WINDYKACJI:
  Wpływ działań windykacyjnych na podatki.
  Koszty i podatek naliczony związane z prowadzeniem windykacji, w tym związane z nabyciem usług windykacyjnych
  - Windykacja od niedłużnika - odpowiedzialność osób trzecich
  - Wydatki związane z podejmowaniem działań windykacyjnych a koszty podatkowe 
  - Wydatki windykacyjne a prawo do rozliczenia podatku naliczonego
    Zapłata należności a obowiązek podatkowy:
  - Podatki dochodowe
  - Podatek od towarów i usług
  - Inne
   Umorzenie wierzytelności i jego konsekwencje podatkowe.
   Wpływ przedawnienia wierzytelności na rozliczenia z fiskusem.
   Odsetki od nieterminowych płatności.
   Sprzedaż wierzytelności, factoring a podatki.
   Wierzytelności nieściągalne i odpisy aktualizujące jako koszty uzyskania przychodu.
   Ulga na złe długi w VAT - nowe zasady stosowania. 
   Ulga na złe długi w VAT a przychód podatkowy.

 Prowadzący

Prowadzący

Roman Rynkiewicz
 • od 20 lat zawodowo związany z branżą finansową i windykacyjną. W ostatnich latach pracował dla PKO BP SA w dziale restrukturyzacji i windykacji wierzytelności oraz największych firm windykacyjnych w Polsce:  Intrum Justitia sp. z o.o., Kruk S.A., Best S.A., Provident Polska S.A.
 • Obecnie zawodowo  związany z PZU ŻYCIE SA. Dzięki temu swoją wiedzę teoretyczną ma możliwość
  sprawdzić, rozwijać i wykorzystać w praktyce. Od wielu lat dzieli się swoimi umiejętnościami
  oraz doświadczeniem pracując jako trener i  coach na dynamicznie rozwijającym się rynku usług
  finansowych i windykacji, a także jako wykładowca na uczelniach wyższych m.in. Uczelni Łazarskiego
  z zakresu kompetencji miękkich.
 • Obecnie doktorant na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W swojej pracy badawczej
  zajmuje się komunikacją perswazyjną. Wiedzą i doświadczeniem zawodowym w zakresie oddziaływania emocji w trudnych relacjach biznesowych i życiowych, dzieli się z wieloma firmami i uczestnikami szkoleń.
 • Do sukcesów zawodowych może zaliczyć współpracę z wiodącymi firmami windykacyjnymi w zakresie
  wykorzystania wiedzy o emocjach i zmianę ich nastawienia do klienta, co skutkowało wzrostem realizacji celów operacyjnych, zwiększeniem satysfakcji Klienta z obsługi oraz zmniejszeniem rotacji pracowników. Uczestniczył w opracowywaniu procesów i strategii windykacyjnych w wielu firmach finansowych. Z jego szkoleń korzystają również instytucje prowadzące egzekucję i windykację w oparciu o przepisy prawa administracyjnego. Wykładowca licznych szkoleń otwartych i zamkniętych.

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta
ul. Postępu 12

Lokalizacja na mapie


Wyświetl większą mapę

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

980 zł + 23% VAT - za jedną osobę

*
Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Zajęcia w godzinach :

1 dzień - 10.00-16.00
2 dzień  - 9.00-15.00

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.06.25 - 2018.06.26 Warszawa 663918 980.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy