Rachunkowość i finanse dla służb sprzedaży.

Termin: 2018.05.14 - 2018.05.15
Miasto: Warszawa
Cena: 1190.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

 • Przekonanie uczestników, że znajomość finansów w firmie jest im potrzebna do efektywnej realizacji ich zadań
 • Przekazanie wiedzy na temat podstawowych zagadnień i pojęć z zakresu finansów
 • Zaznajomienie z rodzajami sprawozdań finansowych
 • Pokazanie jak  czytać i interpretować kluczowe  informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych
 • Poznanie najważniejszych metod i narzędzi zarządzania finansami przedsiębiorstwa i analizy jego sytuacji finansowej

Celem szkolenia jest omówienie  zagadnień  związanych  z finansami i rachunkowością, a jednocześnie ważnych  dla osób zajmujących się działalnością sprzedażową

Program powstał z myślą o osobach nie będących księgowymi, ale stykających się z rachunkowością i finansami, osobach zarządzających projektami oraz innych osobach mających potrzebę rozumienia tych tematów. Nacisk zostanie położony na zrozumienie przez uczestników pojęć z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami i rachunkowości.

Program

Program

1. Informacyjna rola rachunkowości w przedsiębiorstwie:

 • Pojęcie rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa - podobieństwa i różnice
 • Podstawa prawna prowadzenia rachunkowości
 • Polityka rachunkowości i jej wpływ na kształt informacji finansowej
 • Podstawowe zasady rachunkowości
 • Zewnętrzne obowiązki sprawozdawcze firm
 • Odpowiedzialność za rachunkowość
 • Współpraca służb sprzedażowych ze służbami księgowymi

2. Bilans - budowa i zakres merytoryczny:

 • pojęcia: aktywa, aktywa trwałe, aktywa obrotowe
 • pojęcia: pasywa, kapitał własny, kapitał obcy
 • podstawowe równanie rachunkowości - dlaczego księgowi wiecznie szukają  ,,6 groszy"
 • treść i konstrukcja bilansu
 • wpływ działań sprzedażowych na aktywa:
  a. aktywa trwałe i ich wykorzystanie
  b. zapasy: materiały, produkty, towary
  c. należności
  d. środki pieniężne i ich ekwiwalenty

3. finansowanie działalności firmy - pasywa:

 • finansowanie przez właścicieli - kapitał powierzony
 • finansowanie z wypracowanych zysków - kapitał samofinansowania
 • finansowanie przez banki i podmioty zewnętrzne  - kredyty i papiery dłużne
 • finansowanie przez dostawców - kredyt kupiecki
 • oczekiwania ze strony finansujących
 • koszty pozyskania kapitału

4. Przychody ze sprzedaży - zasady ewidencji:

 • Pojęcie przychodu, pojęcie wpływu
 • Dokumentacja przychodów ze sprzedaży - sprzedaż bezrachunkowa, rachunek, faktura VAT
 • Ewidencja rachunkowa przychodów dla celów sprawozdawczych:
  a. przychody z działalności operacyjnej: handlowej, produkcyjnej, usługowej
  b. przychody od jednostek powiązanych i pozostałych
  c. pozostałe przychody operacyjne,
  d. przychody finansowe,
  e. zyski nadzwyczajne

5. Ewidencja przychodów dla celów zarządczych:

 • ośrodki odpowiedzialności za przychody
 • grupowanie przychodów według produktów, grup asortymentowych, typów działalności, komórek organizacyjnych, kanałów dystrybucji, itp

6. Zarządzanie należnościami - wpływ na wyniki finansowe i bilans firmy:

 • koszt kredytu kupieckiego
 • koszt zaangażowanego kapitału
 • koszt należności nieściągalnych
 • koszt ściągania należności
 • cykl ściągania należności

7. Koszty sprzedaży w strukturze kosztów:

 • pojęcia: koszt, wydatek, nakład, strata
 • koszt w ujęciu: rachunkowym, podatkowym i zarządczym
 • dokumentacja poniesionych kosztów
 • ewidencja rachunkowa kosztów dla celów sprawozdawczych:
  a. rodzajowy i kalkulacyjny układ ewidencji kosztów
  b. koszt pozyskania sprzedanych towarów
  c. koszt wytworzenia sprzedanych produktów
  d. koszty zarządu
  e. pozostałe koszty operacyjne,
  f. koszty finansowe,
  g. straty nadzwyczajne

8. Koszty sprzedaży:

 • sprzedaż jako proces powodujący powstawanie kosztów
 • koszty utrzymania punktów sprzedaży
 • koszty marketingu
 • koszty obsługi klienta

9. ewidencja kosztów dla celów zarządczych:

 • ośrodki odpowiedzialności za koszty
 • grupowanie kosztów według produktów, grup asortymentowych, typów działalności, komórek organizacyjnych, kanałów dystrybucji, itp..
 • alokacja kosztów pośrednich

10. Zobowiązania wobec kontrahentów - zasady ewidencji, grupowania, wyceny wartości, prezentacji w sprawozdaniu finansowym.


11. Koszty utrzymania zapasów i zarządzanie zapasami:

 • zapasy a ciągłość sprzedaży i ciągłość produkcji
 • koszty magazynowania
 • koszty dostaw
 • koszty zaangażowanego kapitału
 • koszt utraty wartości zapasów
 • wpływ codziennych decyzji na poziom zapasów
 • cykl obrotu zapasami

12. Ocena rentowności sprzedaży:

 • Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
 • Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
 • Kategorie wyników w RZiS:
  a. wynik brutto ze sprzedaży  -  marża na sprzedaży
  b. wynik ze sprzedaży
  c. wynik z działalności operacyjnej
  d. wynik z działalności gospodarczej
  e. wynik finansowy brutto
  f. wynik finansowy netto

13. Wskaźnikowa ocena rentowności sprzedaży:

 • wskaźniki rentowności sprzedaży: brutto, netto, operacyjnej
 • wskaźniki rentowności kapitału własnego, aktywów
 • rentowność a płynność - wzajemne relacje

14. Controllingowa ocena rentowności:

 • produktów,
 • grup asortymentowych
 • komórek organizacyjnych,
 • kanałów dystrybucji
 • klientów (segmentów klientów)

15. Ocena rentowności gotówkowej sprzedaży:

 • przychody a wpływy, wydatki a koszty
 • rachunek przepływów pieniężnych i jego budowa
 • przepływy z działalności operacyjnej
 • wynik ,,papierowy"  a wynik ,,gotówkowy"
 • źródła wpływów gotówki:
  a. wpływy ze sprzedaży
  b. wyprzedaż majątku, wpływy z inwestycji
  c. zaciąganie długów

16. Źródła wydatków:

 • działalność operacyjna
 • inwestycje
 • spłata długów, koszty finansowania


Prowadzący

Prowadzący

dr Adam Chmielewski
praktyk w zakresie zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Finansów i Rachunkowości). Specjalista z zakresu analizy finansowej, sprawozdawczości finansowej, współczesnych koncepcji rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów, cash flow, działań oraz wpływu doboru nośników kosztów na podejmowanie decyzji zarządczych. Działalność szkoleniową prowadzi od 1997 roku, przeplata ją doświadczeniami praktycznymi - kilka lat pracował w dziale rachunkowości jednego z banków oraz pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w prywatnej firmie. Autor licznych publikacji z dziedziny rachunkowości. Obecnie jest w trakcie zdobywania uprawnień biegłego rewidenta
i zasiada w komitecie audytu spółki ubezpieczeniowej. Pan Adam posiada 15-letni staż w prowadzeniu szkoleń.

Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta lub siedziba BDO

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

1 190 zł + 23% VAT - za jedną osobę
1 090 zł/os. + 23% VAT - przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

 

 Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.05.14 - 2018.05.15 Warszawa 540718 1190.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy