Rachunkowość i finanse dla służb sprzedaży. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.05.14 - 2018.05.15
Miasto: Warszawa
Cena: 1190.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

 • Przekonanie uczestników, że znajomość finansów w firmie jest im potrzebna do efektywnej realizacji ich zadań
 • Przekazanie wiedzy na temat podstawowych zagadnień i pojęć z zakresu finansów
 • Zaznajomienie z rodzajami sprawozdań finansowych
 • Pokazanie jak  czytać i interpretować kluczowe  informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych
 • Poznanie najważniejszych metod i narzędzi zarządzania finansami przedsiębiorstwa i analizy jego sytuacji finansowej

Celem szkolenia jest omówienie  zagadnień  związanych  z finansami i rachunkowością, a jednocześnie ważnych  dla osób zajmujących się działalnością sprzedażową

Program powstał z myślą o osobach nie będących księgowymi, ale stykających się z rachunkowością i finansami, osobach zarządzających projektami oraz innych osobach mających potrzebę rozumienia tych tematów. Nacisk zostanie położony na zrozumienie przez uczestników pojęć z zakresu finansów przedsiębiorstw oraz mechanizmów ich funkcjonowania. W trakcie zajęć w przystępny sposób zostaną wyjaśnione i uporządkowane kategorie i narzędzia zarządzania finansami i rachunkowości.

Program

Program

1. Informacyjna rola rachunkowości w przedsiębiorstwie:

 • Pojęcie rachunkowości
 • Rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa - podobieństwa i różnice
 • Podstawa prawna prowadzenia rachunkowości
 • Polityka rachunkowości i jej wpływ na kształt informacji finansowej
 • Podstawowe zasady rachunkowości
 • Zewnętrzne obowiązki sprawozdawcze firm
 • Odpowiedzialność za rachunkowość
 • Współpraca służb sprzedażowych ze służbami księgowymi

2. Bilans - budowa i zakres merytoryczny:

 • pojęcia: aktywa, aktywa trwałe, aktywa obrotowe
 • pojęcia: pasywa, kapitał własny, kapitał obcy
 • podstawowe równanie rachunkowości - dlaczego księgowi wiecznie szukają  ,,6 groszy"
 • treść i konstrukcja bilansu
 • wpływ działań sprzedażowych na aktywa:
  a. aktywa trwałe i ich wykorzystanie
  b. zapasy: materiały, produkty, towary
  c. należności
  d. środki pieniężne i ich ekwiwalenty

3. finansowanie działalności firmy - pasywa:

 • finansowanie przez właścicieli - kapitał powierzony
 • finansowanie z wypracowanych zysków - kapitał samofinansowania
 • finansowanie przez banki i podmioty zewnętrzne  - kredyty i papiery dłużne
 • finansowanie przez dostawców - kredyt kupiecki
 • oczekiwania ze strony finansujących
 • koszty pozyskania kapitału

4. Przychody ze sprzedaży - zasady ewidencji:

 • Pojęcie przychodu, pojęcie wpływu
 • Dokumentacja przychodów ze sprzedaży - sprzedaż bezrachunkowa, rachunek, faktura VAT
 • Ewidencja rachunkowa przychodów dla celów sprawozdawczych:
  a. przychody z działalności operacyjnej: handlowej, produkcyjnej, usługowej
  b. przychody od jednostek powiązanych i pozostałych
  c. pozostałe przychody operacyjne,
  d. przychody finansowe,
  e. zyski nadzwyczajne

5. Ewidencja przychodów dla celów zarządczych:

 • ośrodki odpowiedzialności za przychody
 • grupowanie przychodów według produktów, grup asortymentowych, typów działalności, komórek organizacyjnych, kanałów dystrybucji, itp

6. Zarządzanie należnościami - wpływ na wyniki finansowe i bilans firmy:

 • koszt kredytu kupieckiego
 • koszt zaangażowanego kapitału
 • koszt należności nieściągalnych
 • koszt ściągania należności
 • cykl ściągania należności

7. Koszty sprzedaży w strukturze kosztów:

 • pojęcia: koszt, wydatek, nakład, strata
 • koszt w ujęciu: rachunkowym, podatkowym i zarządczym
 • dokumentacja poniesionych kosztów
 • ewidencja rachunkowa kosztów dla celów sprawozdawczych:
  a. rodzajowy i kalkulacyjny układ ewidencji kosztów
  b. koszt pozyskania sprzedanych towarów
  c. koszt wytworzenia sprzedanych produktów
  d. koszty zarządu
  e. pozostałe koszty operacyjne,
  f. koszty finansowe,
  g. straty nadzwyczajne

8. Koszty sprzedaży:

 • sprzedaż jako proces powodujący powstawanie kosztów
 • koszty utrzymania punktów sprzedaży
 • koszty marketingu
 • koszty obsługi klienta

9. ewidencja kosztów dla celów zarządczych:

 • ośrodki odpowiedzialności za koszty
 • grupowanie kosztów według produktów, grup asortymentowych, typów działalności, komórek organizacyjnych, kanałów dystrybucji, itp..
 • alokacja kosztów pośrednich

10. Zobowiązania wobec kontrahentów - zasady ewidencji, grupowania, wyceny wartości, prezentacji w sprawozdaniu finansowym.


11. Koszty utrzymania zapasów i zarządzanie zapasami:

 • zapasy a ciągłość sprzedaży i ciągłość produkcji
 • koszty magazynowania
 • koszty dostaw
 • koszty zaangażowanego kapitału
 • koszt utraty wartości zapasów
 • wpływ codziennych decyzji na poziom zapasów
 • cykl obrotu zapasami

12. Ocena rentowności sprzedaży:

 • Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
 • Rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny
 • Kategorie wyników w RZiS:
  a. wynik brutto ze sprzedaży  -  marża na sprzedaży
  b. wynik ze sprzedaży
  c. wynik z działalności operacyjnej
  d. wynik z działalności gospodarczej
  e. wynik finansowy brutto
  f. wynik finansowy netto

13. Wskaźnikowa ocena rentowności sprzedaży:

 • wskaźniki rentowności sprzedaży: brutto, netto, operacyjnej
 • wskaźniki rentowności kapitału własnego, aktywów
 • rentowność a płynność - wzajemne relacje

14. Controllingowa ocena rentowności:

 • produktów,
 • grup asortymentowych
 • komórek organizacyjnych,
 • kanałów dystrybucji
 • klientów (segmentów klientów)

15. Ocena rentowności gotówkowej sprzedaży:

 • przychody a wpływy, wydatki a koszty
 • rachunek przepływów pieniężnych i jego budowa
 • przepływy z działalności operacyjnej
 • wynik ,,papierowy"  a wynik ,,gotówkowy"
 • źródła wpływów gotówki:
  a. wpływy ze sprzedaży
  b. wyprzedaż majątku, wpływy z inwestycji
  c. zaciąganie długów

16. Źródła wydatków:

 • działalność operacyjna
 • inwestycje
 • spłata długów, koszty finansowania


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta lub siedziba BDO

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

1 190 zł + 23% VAT - za jedną osobę
1 090 zł/os. + 23% VAT - przy zgłoszeniu dwóch i więcej osób z jednej firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.05.14 - 2018.05.15 Warszawa 540718 1190.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy