Ceny transferowe. Kurs specjalisty w zakresie dokumentacji podatkowej. Warsztaty praktyczne. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.10.23 - 2017.10.24
Miasto: Kraków
Cena: 1890.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Kurs został przygotowany z uwagi na zmiany, jakie weszły w życie po 18 lipca 2013 roku dotyczące cen transferowych oraz ze względu na natężenie kontroli w tym obszarze w ostatnich trzech latach.

Rewolucyjne zmiany w zakresie dokumentacji podatkowej, mające charakter dostosowawczy do wytycznych OECD oraz UE, zostały uchwalone przez Sejm i po zakończeniu procesu legislacyjnego wejdą w życie w 2016 oraz 2017 roku.

Omówienie kluczowych aspektów tej nowelizacji, jak również sposobu przygotowania się do proponowanego nowego podejścia szerokiej sprawozdawczości w odniesieniu do transakcji z podmiotami powiązanymi to tematy, którym poświęcone będzie szkolenie. Nacisk będzie położony na praktyczne rozwiązywanie problemów, wynikających ze zmienionych przepisów, czemu służyć będzie w szczególności część warsztatowa.

Program

Program

23.10.2017 - Dzień I  - Ceny transferowe - kierunki zmian międzynarodowych oraz polskich regulacji, aktualne zagadnienia, wprowadzenie do zmian w zakresie obowiązków dokumentacyjnych:

1. Regulacje międzynarodowe - wpływ na kształt polskich przepisów w zakresie cen transferowych:
a) Wytyczne OECD/ BEPS
b) Wspólne Forum UE ds. CT

2. Restrukturyzacja działalności przedsiębiorstw powiązanych:
a) restrukturyzacja działalności przedsiębiorstw powiązanych w kontekście Wytycznych OECD w sprawie cen transferowych
b) restrukturyzacja działalności przedsiębiorstw powiązanych w kontekście rozporządzenia wykonawczego oraz wyjaśnień MF
c) przykłady dokonanych restrukturyzacji
d) przykłady rozliczeń z tytułu dokonanej restrukturyzacji

3. Korekta wtórna:
a) pojęcie korekty pierwotnej i wtórnej
b) wykorzystanie mechanizmu w praktyce

4. Ustalenie kręgu podmiotów powiązanych:
a) kryteria powiązań kapitałowych
b) kryteria powiązań organizacyjnych
c) kryteria powiązań personalnych
d) projektowane zmiany kryteriów powiązań od 2018 r.

5. Kto będzie zobligowany do tworzenia nowej dokumentacji:
a) skala działalności podatnika - jak zweryfikować w praktyce
b) podatnicy rozpoczynający działalność
c) wspólnicy spółek niemających osobowości prawnej
d)  osoby fizyczne

6. Podstawowy zakres dokumentacji:
a) transakcje mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty)
b) inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (narzucone) z podmiotami powiązanymi, mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty)
c) gradacja progu istotności transakcji
d) transakcje z podmiotami z rajów podatkowych

7. Transakcje objęte odrębnymi zasadami kwalifikacji:
a) wspólnicy spółek niemających osobowości prawnej
b) osoby fizyczne

24.10.2017 - Dzień II - Dokumentacja lokalna, grupowa oraz inne obowiązki sprawozdawcze, kalkulowanie cen w transakcjach:

1. Dokumentacja podatkowa lokalna (local file):
a) elementy dokumentacji lokalnej

 • opis transakcji oraz innych zdarzeń, mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty)
 • dane finansowe
 • informacje o podatniku
 • dokumenty źródłowe

2. Dokumentacja podatkowa grupowa:
a) zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązku sporządzania dokumentacji
b) elementy dokumentacji grupowej

 • opis grupy
 • dane finansowe
 • polityka cen transferowych

3. Inne obowiązki sprawozdawcze:
a) raportowanie według krajów (country by country reporting)
b) oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

4. Uproszczone sprawozdanie dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi:
a) omówienie sposobu wypełniania formularza CIT-TP (PIT-TP)

5. Obowiązujące terminy w zakresie obowiązków informacyjnych :
a) termin sporządzenia dokumentacji podatkowej oraz jej aktualizacji
b) termin przedłożenia dokumentacji podatkowej organom podatkowym
c) terminy złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, uproszczonego sprawozdania, raportu według krajów

6. Przygotowanie do zmian w praktyce:
a) weryfikacja obowiązków dokumentacyjnych
b) opracowanie harmonogramu działań w związku z obowiązkami dokumentacyjnymi
c) wdrożenie procedur wewnętrznych

7. Analizy danych porównawczych - metody kalkulacji:
a) omówienie metod tradycyjnych i przykładów ich zastosowania
b) omówienie metod zysku transakcyjnego i przykładów ich zastosowania
c) omówienie wskaźników rentowności i możliwości ich zastosowania w metodach szacowania
d) szczególne metody dotyczące ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług

06.11.20917 - Dzień III - Przeprowadzanie analiz danych porównawczych. Dokumentacja na przykładach:

1. Analizy porównawcze - źródła danych, sposób przeprowadzania:
a) analizy porównawcze w świetle Wytycznych OECD
b) progi wartościowe dla wymogu wykonywania analiz benchmarkingowych od 2017 r.
c) przegląd dostępnych źródeł danych porównawczych i ich możliwych zastosowań
d) opis zgodności warunków transakcji z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty od 2017 r.
e) przykłady analiz benchmarkingowych

2. Elementy dokumentacji podatkowej lokalnej, w tym dobór metodologii rozliczeń oraz przeprowadzenie analiz porównawczych w obrocie wyrobami/towarami/materiałami:
a) sprzedaż wyrobów przez producenta samodzielnego na przykładzie
b) sprzedaż wyrobów przez producenta kontraktowego na przykładzie
c) pośrednictwo w sprzedaży wyrobów na przykładzie
d) zakup towarów przez dystrybutora celem dalszej odsprzedaży
e) zakup materiałów na potrzeby produkcji

3. Elementy dokumentacji podatkowej lokalnej, w tym dobór metodologii rozliczeń oraz przeprowadzenie analiz porównawczych, na przykładzie transakcji wykonania usług o charakterze materialnym:
a) usługi najmu, dzierżawy, leasingu
b) usługi budowlane/remontowe
c) usługi transportowe

4. Usługi o niskiej wartości dodanej:
a) usługi o niskiej wartości dodanej w dokumentach UE
b) usługi o niskiej wartości dodanej w dokumentach OECD
c) usługi o niskiej wartości dodanej na przykładach
d) zasady rozliczania kosztów usług o niskiej wartości dodanej
e) zasady dokumentowania usług
f) kalkulacja ceny usług
g) koszty akcjonariusza

5. Elementy dokumentacji podatkowej lokalnej, w tym dobór metodologii rozliczeń na przykładzie transakcji świadczenia usług o niskiej wartości dodanej:
a) scentralizowana obsługa IT, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingowa, prawna, księgowa, administracyjna, księgowa, techniczna, w zakresie kontroli jakości itp.
b) pula kosztów do podziału
c) dowody wykonania usług

07.11.2017 - Dzień IV- Doświadczenia dotychczasowych kontroli. Dokumentacja na przykładach:

1. Elementy dokumentacji podatkowej lokalnej, w tym dobór metodologii rozliczeń oraz przeprowadzenie analiz porównawczych, na przykładzie transakcji usług o charakterze niematerialnym:
a) usługi doradcze i zarządcze
b) usługi badawczo - rozwojowe
c) usługi reklamowe
d) franchising

2. Elementy dokumentacji podatkowej lokalnej, w tym dobór metodologii rozliczeń oraz przeprowadzenie analiz porównawczych, na przykładzie transakcji usług o charakterze finansowym:
a) pożyczki
b) gwarancje/poręczenia
c) cash pooling/netting
d) instrumenty finansowe

3. Elementy dokumentacji podatkowej lokalnej, w tym dobór metodologii rozliczeń oraz przeprowadzenie analiz porównawczych, na przykładzie udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych:
a) licencje w zakresie znaków towarowych/ know- how
b) licencje w zakresie oprogramowania

4. Przykład dokumentacji grupowej.

5. Praktyka organów skarbowych oraz sądów - analiza wybranych przypadków, dotychczasowe doświadczenia w zakresie kontroli cen transferowych.

6. Pozostałe zagadnienia z zakresu cen transferowych:
a) porozumienia w sprawie cen transakcyjnych - element strategii cen transferowych

 • rodzaje porozumień
 • przebieg procedury

b) szacowanie podstawy opodatkowania w podatku VAT

 •  kryteria powiązań
 • wartość rynkowa
 • prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego a szacowanie obrotu

c) projektowane zmiany 2018 r.

 Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

1 890 zł + 23% VAT - za osobę - udział w całości kursu (4 dni)
   480 zł + 23% VAT - za osobę - udział w jednym wybranym dniu kursu

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

 

 Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.10.23 - 2017.10.24 Kraków 845017 1890.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy