CIT od podstaw. Kurs dla początkujących po nowelizacji ustawy. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.09.20 - 2017.09.21
Miasto: Katowice
Cena: 890.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Przedmiotem szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy na temat podatku dochodowego CIT oraz poznanie nowych regulacji podatkowych oraz praktycznych aspektów dla podatników. Uczestnicy szkolenia poznają także aktualne problemy podatkowe występujące w podatku CIT i propozycje rozwiązań podatkowych z uwzględnieniem ryzyka podatkowego w tym zakresie.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Księgowych, głównych księgowych,
 • Pracowników księgowości stosujących na bieżąco przepisy prawa podatkowego,
 • Pracowników Działu Kadr odpowiedzialnych za podatkowe rozliczenia pracowników,
 • Do innych osób odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych.

Program

Program

I. Zagadnienia ogólne:
1. Przedmiot opodatkowania
2. Podatnik podatku CIT
3. Nieograniczony obowiązek podatkowy
4. Rok podatkowy
5. Powstanie zobowiązania podatkowego
6. Zaliczki na podatek
7. Odpowiedzialność podatnika, jego następców prawnych oraz osób trzecich (członkowie zarządu)
8. Ewidencja podatkowa

II. Przychody podatkowe:
1. Przychody z działalności gospodarczej:

 • memoriałowa i kasowa zasada powstania przychodu
 • moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży towarów, usług i praw majątkowych
 • przedpłaty a powstanie przychodu
 • usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych

2. Przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń
3. Przychody z tytułu uregulowania zobowiązania poprzez wykonanie świadczenia niepieniężnego
4. Szacowanie przez organ podatkowy przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych
5. Zasady korygowania przychodów przez podatników
6. Powstanie przychodu z tytułu przedawnienia zobowiązania i umorzenia zobowiązania
7. Zasady ustalania przychodów z tytuł wniesienia wkładów niepieniężnych do spółek

III. Koszty uzyskania przychodu:
1. Zasady kwalifikacji wydatku jako kosztu uzyskania przychodu
2. Memoriałowa i kasowa zasada poniesienia kosztu
3. Poniesienie kosztu a potrącenie kosztu - podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie oraz rozliczanie kosztów w czasie
4. Dokumentowanie wydatków i ciężar dowodu w kontekście kwalifikowania wydatków jako kosztów uzyskania przychodów.
5. Limit płatności gotówkowych jako ograniczenie potrącania kosztów uzyskania przychodów
6. Zasady korygowania kosztów uzyskania przychodów przez podatników

IV. Wybrane kategorie kosztów uzyskania przychodów:
1. Straty w środkach trwałych, środkach obrotowych, inwestycjach w obcych środkach trwałych oraz zaniechane inwestycje
2. Wierzytelności
3. Kary umowne i odszkodowania
4. Wydatki pracownicze
5. Odsetki. Niedostateczna kapitalizacja
6. Reprezentacja, reklama.
7. Nabycie udziałów lub akcji w spółkach

V. Amortyzacja podatkowa:
1. Definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
2. Inwestycje w obcych środkach trwałych. Budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie.
3. Ustalanie wartości początkowej
4. Zasady amortyzacji. Ustalanie stawek indywidualnych, obniżanie i podwyższanie stawek amortyzacji.
5. Ulepszenia i remonty
6. Zaprzestanie używania środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
7. Korygowanie wartości początkowej i odpisów amortyzacyjnych
8. Odpisy amortyzacyjne wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

VI. Leasing w podatku dochodowym:
1. Leasing operacyjny i finansowy - warunki kwalifikacji umowy jako leasingu w rozumieniu ustawy o CIT
2. Leasing gruntów
3. Rozliczanie przychodów i kosztów z tytułu leasingu
4. Zmiana stron umowy leasingu
5. Skrócenie umowy leasingu

VII. Podatek u źródła:
1. Definicja płatnika, zasady odpowiedzialności płatnika za zobowiązania podatkowe
2. Pojęcie ograniczonego obowiązku podatkowego.
3. Definicja dochodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
4. Znaczenie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w kontekście podatku u źródła
5. Certyfikat rezydencji i jego funkcja
6. Podatek u źródła od przychodów z tytułu odsetek, należności licencyjnych i dochodów z udziału w zyskach osób prawnych:

 • definicje wynikające z ustawy o CIT a definicje zawarte w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (problemy dotyczące np. wynajmu środków transportu, zakupu licencji do programów komputerowych)
 • ograniczenie stawki podatku u źródła w oparciu o umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • lauzula ,,rzeczywistego właściciela" i jej znaczenie w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła
 • zwolnienia z obowiązku poboru podatku u źródła w zakresie odsetek, należności licencyjnych oraz dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, implementowane z prawa UE - warunki stosowani

7. Podatek u źródła od przychodów z tytułu tzw. usług niematerialnych:

 • problem definicji otwartej - ,,,świadczenia o podobnym charakterze"
 • zakład zagraniczny
 • wyłączenie obowiązku poboru podatku u źródła w oparciu o umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

8. Deklaracje i informacje podatkowe w zakresie podatku u źródła

VIII. Klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania w podatku CIT:
1. Klauzula ekonomicznego uzasadnienia w przypadku połączenia lub podziału spółek oraz wymiany udziałów w spółkach
2. Klauzula nadużycia prawa do zwolnienia dochodów z udziału w zyskach osób prawnych
3. Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania - Ordynacja podatkowa

IX. Ceny transferowe - wprowadzenie do zagadnienia.

X. Podstawa opodatkowania. Odliczenia od podstawy opodatkowania. Stawki:
1. Ustalenie podstawy opodatkowania
a) pomniejszenie dochodu od stratę z lat ubiegłych
b) alokacja przychodów opodatkowanych i zwolnionych z opodatkowania wraz odpowiadającymi im kosztami.
2. Odliczenia od podstawy opodatkowania:

 • darowizny
 • ulga na działalność badawczo rozwojową

3. Warunki stosowania obniżonej stawki podatku.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

890 zł + 23% VAT - za jedną osobę - udział w dwóch dniach szkolenia 
  

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

 

 Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.09.20 - 2017.09.21 Katowice 609917 890.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy