Faktura VAT 2017 - wybrane zagadnienia JPK - sankcje 2017 - Split payment. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.09.19 - 2017.09.19
Miasto: Kraków
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w Dziale Sprzedaży wystawiających faktury VAT oraz inne dokumenty związane z dostawą towarów oraz WNT, a także otrzymujących takie dokumenty. Szkolenie ma na celu wskazanie zasad wystawiania faktur VAT, innych dokumentów oraz dokonywania ich korekt, a także przedstawienie najczęściej pojawiającymi się problemów w związku z wystawianiem faktur, ich otrzymywaniem oraz księgowaniem.

Program

Program

1. Pojęcie faktury, istota i znaczenie w prawie krajowym oraz wspólnotowym:
a) definicja pojęć ,,faktura", ,,faktura elektroniczna",  ,,wystawienie faktury", ,,egzemplarz faktury"
b) czytelność, integralność oraz autentyczność pochodzenia faktury papierowej i elektronicznej

2. Przypadki braku obowiązku wystawiania faktur z uwagi na podmiot lub przedmiot transakcji (faktury wystawiane w ,,obrocie konsumenckim" na żądanie, sprzedaż zwolniona).

3. Przedmiot dokumentowania - rodzaje transakcji dokumentowanych fakturą:
a) faktura dokumentująca sprzedaż (czynność podlegające opodatkowaniu na terytorium kraju)
b) faktura dokumentująca czynności podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju ,,,faktura handlowa"),
c) dokumentowanie transakcji, w których podatnik zobowiązany jest do samoobliczenia podatku (jaki sposób dokumentowania może zastąpić stosowanie faktury wewnętrznej, sposoby dokumentowania importu usług, WNT, dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca, dotacji przedmiotowych, nieodpłatnych świadczeń uznanych za czynności podlegające VAT)

4.  Terminowe wystawianie faktur:
a) podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur po zmianach w 2014 r.
b) obowiązek podatkowy a terminowe wystawianie faktur (skutki przedwczesnego wystawienia faktury, oraz rodzaje odpowiedzialności za wystawianie faktur z opóźnieniem)

5. Elementy faktury -obligatoryjne dane wymagane dla poszczególnych rodzajów faktur
(faktury dokumentującej sprzedaż, ,,faktury handlowej", faktury uproszczonej, faktury marża, faktury wystawianej przez podatnika rozliczającego się metodą kasową, faktura wystawiana przez pośrednika w WTT przy zastosowaniu procedury uproszczonej):

a) wielość podmiotów transakcji
b) numeracja faktury (,,identyfikowalność i unikatowość" faktury)
c) oznaczanie faktury
d) numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (kiedy obowiązkowy NIP UE - obowiązki rejestracyjne)
e) zaokrąglanie kwot wyrażonych w walucie obcej
f) sposób identyfikowania towarów i usług - oznaczenia przedmiotu transakcji na fakturze (przypadki identyfikowania przy zastosowania klasyfikacji statystycznych, stosowanie odpowiedniej stawki oraz sposób prezentacji na fakturze)
g) data sprzedaży na fakturze (pojęcie ,,dostawy towarów" oraz ,,momentu wykonania usługi" w kontekście prawidłowego rozliczania podatku należnego)
h) faktury wystawiane w języku obcym i obcej walucie (m.in. zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej)
i) sposób prezentacji na fakturze poszczególnych elementów postawy opodatkowania (świadczenia złożone)
j) faktura rozliczeniowe / faktura  ,,0"' - znaczenie praktyczne

6. Dokumenty uznawane za faktury.

7. Sposoby doręczania oraz przechowywania faktur:
a) przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych,
b) zasady ewidencjonowanie faktur i ich udostępniania dla celów kontroli
c) przechowywanie e-faktur w kraju i poza jego granicami

8. Faktura elektroniczna:
a) stosowanie faktury elektronicznych w praktyce (przykłady stosowanych metod, formatów)
b) co daje nam wyrażenie ,,zgody'" na fakturowanie elektroniczne - istotne elementy dokumentu oraz sposób akceptacji
c) ustawowe uregulowanie tzw. klauzuli biznesowych gwarantujących tajemnice handlowe
d) bezpieczny/kwalifikowany podpis elektroniczny (definicja, cechy, procedura uzyskania) - aspekty prawne stosowania podpisu elektronicznego, kwalifikowany i niekwalifikowany certyfikat
e) EDI (electronic data interchange) - opis działania

9. Faktura zaliczkowa:
a) dokumentowanie otrzymanych zaliczek fakturą VAT (terminy, obligatoryjne dane)
b) rozliczenia zaliczek otrzymanych w walucie obcej
c) dokumentowanie i rozliczanie zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
d) faktura zaliczkowa a faktura końcowa  ,,0"

10. Korygowanie faktur - faktura korygująca:
a) korekta VAT in minus u sprzedawcy i nabywcy
b) korekta VAT in plus u sprzedawcy i nabywcy
c) sposoby korygowania informacji irrelewantnych dla prawidłowości rozliczenia podatku VAT po likwidacji sformalizowanej instytucji korygowania przy zastosowaniu not korygujących"
d) brak potwierdzenie odbioru faktury korygującej a korekta VAT

11. Anulowanie faktur - dopuszczalność stosowanie, praktyczne przykłady.

12. Duplikat faktury:
a) wymagane dane: odtworzenie egzemplarza faktury pierwotnej
b) przykłady ,,odzyskiwania"  zagubionych faktur w praktyce kontrahentów z innych państwa członkowskich
c) odliczanie VAT na podstawie duplikatów faktur

13. Skutki nieprawidłowego wystawiania faktur - odpowiedzialność karnoskarbowa. Nowe przepisy obowiązujące od 1.01.2017 roku.

14. Raportowanie JPK:
a) przesyłanie określonych struktur JPK bez wezwania - rejestry VAT,
b) modyfikacja zasad prowadzenia ewidencji VAT przez podatników VAT czynnych:

  • Obowiązek prowadzenia ewidencji w sposób pozwalający na sporządzenie deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.
  • Obowiązek zawarcia w ewidencji VAT kwot korekt podatku należnego oraz kwot korekt podatku naliczonego.
  • Obowiązek prezentowania danych pozwalających na identyfikację poszczególnych transakcji, w tym numeru NIP kontrahenta będącego podatnikiem podatku VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej.

15. Sankcje w podatku VAT:
a) przypadki zastosowania 30% sankcji VAT
b) uprawnienie do skorzystania z obniżonej stawki sankcji VAT
c) kiedy jest stosowana podwyższona stawka sankcji VAT
d) odliczenie VAT z faktur obarczonych błędami a sankcja VAT
e) faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący a sankcja VAT
f) wymierzanie dodatkowego zobowiązania podatkowego przy pustych fakturach

16. Mechanizm Split payment tzw. model podzielnej płatności:
a) podmioty, które będą zobowiązane do stosowania Split payment
b) harmonogram wejścia w życie regulacji
c) mechanizm podzielonej płatności u podmiotu dokonującego zapłaty
d) Split payment u podmiotu otrzymującego zapłatęLokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

  

Cena* :

490 zł + 23% VAT - za jedną osobę
450 zł + 23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u  
   Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa 

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

 

 Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.09.19 - 2017.09.19 Kraków 821917 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy