Faktura VAT 2018 - prawa i obowiązki - JPK VAT - wybrane zagadnienia - sankcje. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.05.25 - 2018.05.25
Miasto: Wrocław
Cena: 490.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w Dziale Sprzedaży / Dziale Księgowym wystawiających faktury VAT oraz inne dokumenty związane z dostawą towarów/świadczeniem usług, a także otrzymujących takie dokumenty. Szkolenie ma na celu kompleksowo odnieść się do zasad wystawiania faktur VAT oraz innych dokumentów oraz dokonywania ich korekt. Celem jest przedstawienie najczęściej pojawiających się problemów, z jakimi można się spotkać przy okazji wystawiania faktur, ich otrzymywania oraz księgowania - w aspekcie technicznym i prawnym.

Program

Program

Faktura - dokumentowanie transakcji podlegających opodatkowaniu - obowiązki i uprawnienia wystawcy faktury VAT - zasady wystawiania i korygowania faktur - faktury elektroniczne - archiwizacja faktur - kasy rejestrujące i paragony fiskalne - Jednolity Plik Kontrolny raportowanie - nieprawidłowości w rozliczeniu podatku a sankcje VAT - odpowiedzialność karnoskarbowa a VAT

Przepisy krajowe - Przepisy wspólnotowe - Judykatura - Interpretacje - Praktyka

1. Pojęcie faktury, istota i znaczenie w prawie krajowym oraz wspólnotowym:
a) definicja pojęć ,,faktura",,,faktura elektroniczna", ,,wystawienie faktury", ,,egzemplarz faktury"
b) czytelność, integralność oraz autentyczność pochodzenia faktury papierowej i elektronicznej

2. Przypadki braku obowiązku wystawiania faktur z uwagi na podmiot lub przedmiot transakcji (faktury wystawiane w ,,obrocie konsumenckim" na żądanie, faktura a paragon, sprzedaż zwolniona).

3. Przedmiot dokumentowania - rodzaje transakcji dokumentowanych fakturą:
a) faktura dokumentująca sprzedaż (czynność podlegające opodatkowaniu na terytorium kraju)
b) faktura dokumentująca czynności podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju (,,faktura handlowa"),
c) dokumentowanie transakcji, w których podatnik zobowiązany jest do samoobliczenia podatku (jaki sposób dokumentowania może zastąpić stosowanie faktury wewnętrznej, sposoby dokumentowania importu usług, WNT, dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca, dotacji przedmiotowych, nieodpłatnych świadczeń uznanych za czynności podlegające VAT)

4. Terminowe wystawianie faktur:
a) podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur
b) obowiązek podatkowy a terminowe wystawianie faktur (skutki przedwczesnego wystawienia faktury, oraz rodzaje odpowiedzialności za wystawianie faktur z opóźnieniem)

5. Elementy faktury - obligatoryjne dane wymagane dla poszczególnych rodzajów faktur
(faktury dokumentującej sprzedaż, ,,faktury handlowej", faktury uproszczonej, faktury marża, faktury wystawianej przez podatnika rozliczającego się metodą kasową, faktura wystawiana przez pośrednika w WTT przy zastosowaniu procedury uproszczonej):
- wielość podmiotów transakcji
- numeracja faktury (,,identyfikowalność i unikatowość" faktury)
- oznaczanie faktury
- numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy (kiedy obowiązkowy NIP UE - obowiązki rejestracyjne)
- zaokrąglanie kwot wyrażonych w walucie obcej
- sposób identyfikowania towarów i usług - oznaczenia przedmiotu transakcji na fakturze (przypadki identyfikowania przy zastosowania klasyfikacji statystycznych, stosowanie odpowiedniej stawki oraz sposób prezentacji na fakturze)
- data sprzedaży na fakturze (pojęcie ,,dostawy towarów" oraz ,,momentu wykonania usługi" w kontekście prawidłowego rozliczania podatku należnego)
- faktury wystawiane w języku obcym i obcej walucie (m.in. zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej)
- sposób prezentacji na fakturze poszczególnych elementów postawy opodatkowania (świadczenia złożone)
- faktura rozliczeniowe / faktura ,,0" - znaczenie praktyczne
- inne informacje umieszczane na fakturach - znaczenie faktury jako dokumenty służącego nie tylko dla dokumentowania czynności podlegających VAT
5a. Dokumenty uznawane za faktury w tym rodzaje dokumentów wystawianych przez podatników zwolnionych

6. Sposoby doręczania oraz przechowywania faktur.
a) przechowywanie faktur i ewidencji podatkowych,
b) zasady ewidencjonowanie faktur i ich udostępniania dla celów kontroli
c) przechowywanie e-faktur w kraju i poza jego granicami

7. Faktura elektroniczna:
a) stosowanie faktury elektronicznych w praktyce (przykłady stosowanych metod, formatów) - sposób akceptacji
b) ustawowe uregulowanie tzw. klauzuli biznesowych gwarantujących tajemnice handlowe
c) bezpieczny/kwalifikowany podpis elektroniczny (definicja, cechy, procedura uzyskania) - aspekty prawne stosowania podpisu elektronicznego
d) EDI (electronic data interchange) - opis działania

8. Faktura zaliczkowa:
a) dokumentowanie otrzymanych zaliczek fakturą VAT (terminy, obligatoryjne dane)
b) rozliczenia zaliczek otrzymanych w walucie obcej
c) dokumentowanie i rozliczanie zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
d) faktura zaliczkowa a faktura końcowa ,,0"

9. Korygowanie faktur - faktura korygująca:
a) korekta VAT in minus u sprzedawcy i nabywcy
b) korekta VAT in plus u sprzedawcy i nabywcy
c) sposoby korygowania informacji irrelewantnych dla prawidłowości rozliczenia podatku VAT - instrument noty korygującej
d) brak potwierdzenie odbioru faktury korygującej a korekta VAT
e) zbiorcza faktura korygująca
f) anulowanie faktur - dopuszczalność stosowanie, praktyczne przykłady

10. Duplikat faktury:
a) wymagane dane: odtworzenie egzemplarza faktury pierwotnej
b) przykłady ,,,odzyskiwania" zagubionych faktur w praktyce kontrahentów z innych państwa członkowskich
c) odliczanie VAT na podstawie duplikatów faktur

11. Jednolity plik kontrolny - JPK VAT:
a) istota, cel i sposób funkcjonowania JPK-VAT
b) opis poszczególnych elementów struktury logicznej JPK-VAT
c) korekty JPK i wyjaśnienie typowych problemów związanych z wykonywaniem przedmiotowego obowiązku

12. Konsekwencje nieprawidłowego wystawiania faktur - sankcje - posługiwanie się nierzetelną fakturą w kontekście odpowiedzialności karnoskarbowej:
a) zaniżenie zobowiązania podatkowego a sankcja 30% - przypadku zastosowania
b) posługiwanie się nierzetelnymi fakturami - przypadki zastosowania sankcji 100%
c) faktury niedające prawo do odliczenia - przesłanki formalne
c) pojęcie ,,pustej faktury", wadliwość i nierzetelność faktury - zasady odpowiedzialności karno-skarbowej


 Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Wrocław - Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

490 zł + 23% VAT - za jedną osobę
450 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch, certyfikaty BDO.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.05.25 - 2018.05.25 Wrocław 594518 490.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy