Przegląd aktualnych wybranych regulacji podatkowych 2018 - CIT, VAT. Nowelizacja VAT 1 lipca 2018. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.07.02 - 2018.07.04
Miasto: Sopot
Cena: 1990.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych zmian dotyczących podatków. Ponadto omówione zostaną zagadnienia, które w obszarze poszczególnych podatków budzą w ostatnim czasie największe kontrowersje i rozbieżności w orzecznictwie organów podatkowych i sądów.
Metodyka szkolenia obejmuje przedstawienie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania.

Program

Program

03.07.2018 - Dzień I - CIT 2018 -  Zmiany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

1. Nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania.  Podział źródeł przychodów.   Przychody z zysków kapitałowych.  Przychody z innych źródeł.

2. Definicja oraz sposób rozliczania przychodów z zysków kapitałowych. Szczególne regulacje dot. banków, ubezpieczycieli, instytucji finansowych.

3. Koszty finansowania dłużnego zewnętrznego jako koszty uzyskania przychodów:
 - zmiana przepisów o niedostatecznej kapitalizacji,
- rozszerzenie ograniczeń na każde finansowanie dłużne;
- ograniczenie kosztów do wysokości 30 proc. EBITDA;
- wyłączenie ograniczeń dla instytucji finansowych lub gdy nadwyżka kosztów finansowania dłużnego nie przekracza 3 mln.

4. Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne (np. usługi doradcze, księgowe, reklamowe, marketingowe, prawne) oraz na korzystania z praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how do 5 proc. EBITDA. Jak obliczyć limit? Szczególne regulacje dot. banków, skok-ów oraz instytucji finansowych.

5. Podatek u źródła:
- doprecyzowanie kategorii dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium kraju,
- rozszerzenie klauzuli nieruchomościowej
- zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej a podatek u źródła.

6. Podatek dochodowy od przychodów z własności wybranych nieruchomości komercyjnych.

7. Objęcie klauzulą ekonomicznego uzasadnienia aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

8. Wyłączenia z kosztów podatkowych - zmiany w art. 16:
a) zmiany w przepisach regulujących kwestie odpisywania w koszty podatkowe banków rezerw i odpisów na oczekiwane straty kredytowe
b) wyłączenie odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wybranych składników majątkowych.
c) instrument debt push down
d) pożyczka partycypacyjna
e) doprecyzowanie regulacji dotyczącej wyłączenia z kosztów kwot stanowiących podział wyniku finansowego
f) strata z tytułu zbycia wierzytelności własnej

9. Nowa definicja środków trwałych niskocennych. Jednorazowa amortyzacja.

10. Modyfikacja przepisów regulujących opodatkowanie Podatkowej Grupy Kapitałowej; 

11. Wyłączenia podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub z jednostkami samorządowymi z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

12. Modyfikacja zasad opodatkowania podziału spółek dot. ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów (akcji) spółki dzielonej, po jej podziale przez wydzielenie.

13. Rozliczenie straty ze zbycia wierzytelności własnej.

14. Zmiany w zakresie CFC Law - opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych

15. Wniesienie wierzytelności do spółki w drodze aportu - umorzenie - zbycie wierzytelności - nowe regulacje.

16. Wymiana udziałów - nowe warunki.

17. Wyłączenia z kosztów podatkowych dotyczące umów ubezpieczenia, gwarancji i poręczeń dotyczących wierzytelności przedsiębiorcy.

18. Doprecyzowanie przepisu warunkującego amortyzację wartości niematerialnych i prawnych.

19. Doprecyzowanie przepisów regulujących zaliczanie do kosztów podatkowych wierzytelności odpisanych jako nieściągalne.

20. Doprecyzowanie przepisów dotyczących kosztów podatkowych w związku ze zbyciem udziałów lub ich umorzeniem.

21. Ulga na prace badawczo - rozwojowe:
- warunki korzystania z ulgi na prace badawczo-rozwojowe,
- pojęcie prac badawczo-rozwojowych,
- zasady ustalania wydatków kwalifikowanych i wysokości ulgi na prace badawczo-rozwojowe,
- zmiana w zakresie ulgi na prace badawczo-rozwojowe od 1.01.2017 r. oraz od 1.01.2018 r.

04.07.2018 - Nowelizacja VAT - 1 lipca 2018 r.:

1. Split payment - mechanizm podzielonej płatności:
a) istota mechanizmu i cel wprowadzenia podzielonej płatności
b) rodzaje transakcji objętych mechanizmem split payment
c) przypadki stosowania podzielonej płatności - wymuszone i niewymuszone
d) rachunek VAT -  obligatoryjność zastosowania
 - możliwość dysponowania zgromadzonymi środkami
 - zamknięty katalog przypadków uznania lub obciążenia rachunku
 - zwolnienie środków z rachunku
 - środki na rachunku a egzekucja/wykreślenie z rejestru VAT
e) techniczne aspekty związane z operacjami na rachunkach
 - komunikat przelewu
 - realizacja i blokada przelewu
 - uznanie i obciążenie rachunku VAT i rachunku powiązanego
 - zabezpieczanie środków na rachunku VAT
f) wpływ stosowania mechanizmu podzielonej płatności na:
 - sytuację finansową przedsiębiorstwa - zagrożenie utraty płynności finansowej
 - rozliczenie podatku w systemie odwrotnego obciążenia,
- stosowania instytucji odpowiedzialności solidarnej,
- stosowania dodatkowych sankcji
- obniżenia zobowiązania podatkowego
- możliwość uzyskania zwrot VAT w terminie przyspieszonym
g) beneficjenci mechanizmu split payment
 - instytucje finansowe
 - obrót towarami wrażliwymi
 - podmioty z tytułami egzekucyjnymi
 - stosowanie mechanizmu a zasada dobrej wiary - dochowanie należytej staranności
h) obowiązki banków i innych instytucji finansowych
 - założenie i zamknięcie rachunku VAT
 - odpłatność
i) zagadnienia wybrane - ryzyka stosowania mechanizmu
 - ochrona przed utratą płynności finansowej
 - możliwość umownego wyłączenia stosowania mechanizmu
 - faktoring, przelew wierzytelności, przejęcie długu - odpowiedzialność solidarna
 - kompensaty
 - płatności w walucie obcej
 - płatności zbiorcze
 - korekta in plus
 - kilka rachunków bankowych/rachunku w kilku bankach
 - prawidłowość rozliczenia płatności przez kontrahentów

2. System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej - STIR:
a) założenia
b) podmioty objęte regulacjami
c) podmioty stosujące STIR:
- udzielanie informacji,
- wskaźnik ryzyka,
- wykorzystywanie rachunku,
- blokada rachunku
- procedura zaskarżania

3. Należyta staranność - Sankcje związane z nieprawidłowościami w rozliczeniu podatku
postępowanie z fakturami  - Weryfikacja kontrahentów - Odpowiedzialność karnoskarbowa:
a) przypadki stosowania sankcji 30% (zaniżenie kwoty zobowiązania, zawyżenie kwoty do zwrotu, brak złożenia deklaracji i wpłaty podatku)
b) przypadki stosowania sankcji 100% (niezasadnie odliczany podatek - faktura od podmiotu nieistniejącego,,,pusta faktura'', faktura z zawyżoną kwotą podatku)
c) warunki wyłączające stosowanie sankcji
d) ryzyko zastosowania sankcji 100% u podatników dokonujących nieświadomie zakupów  u oszustów podatkowych - sposoby minimalizacji ryzyka w świetle orzecznictwa sądów - mechanizm karuzeli podatkowej - weryfikacja kontrahentów - ,,dobra wiara" i ,,należyta staranność"- zakres pojęcia i zasady stosowania
e) możliwości weryfikacji kontrahentów od 13.01.2018 r. - rejestry podatników wykreślonych
` f) nowe przepisy kodeksu karnego dotyczące faktur (fałsz materialny i fałsz intelektualny dokumentu)
 g) kodek dobry praktyk

4. Przegląd i omówienie nowelizowanych przepisów - 1 lipca 2018 r.:
a) modyfikacji przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części
b) uzależnieniu możliwości wystawienia dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od umieszczenia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż numeru NIP nabywcy
c) wyłączeniu możliwości korzystania z tzw. zwolnienia podmiotowego w VAT (do 200 tys. zł rocznego obrotu) przez niektóre grupy podatników;
d) dostosowanie zwolnienia dla gier hazardowych do nowych przepisów ustawy o grach hazardowych obowiązujących od 1.04.2017 r.
e) obniżeniu wysokości ,,preferencyjnego" dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15%
f) dostosowaniu przepisów dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi do zmian wprowadzonych w odpowiednich przepisach dotyczących podatków dochodowych
g) dostosowaniu niektórych przepisów dot. obowiązku składania deklaracji podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
h) doprecyzowaniu zapisów dotyczących przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz rejestru podatników VAT UE;
i) odpowiedzialność solidarna nabywcy:
- wykluczeniu stosowania kaucji gwarancyjnej (odpowiedzialność solidarna nabywcy) przez rozpoczynających działalność gospodarczą podatników
- dostosowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności solidarnej do zmian w tzw. pakiecie paliwowym poprzez objęcie tą odpowiedzialnością podmiotów nabywających paliwa ciekłe;
j) import towarów:
- umożliwieniu podatnikowi obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r.
- wyłączeniu z opodatkowania podatkiem VAT importu towarów w przypadku zawarcia umów między RP a państwem trzecim dotyczących budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg
k) rolnik ryczałtowy:
- zmiana warunków odliczenia kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku zapłaconego za nabyte od rolnika ryczałtowego produkty rolne i usługi rolnicze
- zmiana zakresu danych umieszczanych na dokumencie wystawianym przy nabyciu produktów rolnych i usług rolniczych od rolników ryczałtowych (fakturze VAT RR) oraz wprowadzenie możliwości wystawiania i przesyłania tych dokumentów w formie elektronicznej

5. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) 2018 - struktura JPK_VAT:
a) omówienie poszczególnych pozycji struktury JPK_VAT po zmianach od 1.01.2018 roku
b) korekty JPK i wyjaśnienie typowych problemów związanych z wykonywaniem przedmiotowego obowiązku

6. Planowane zmiany przepisów na 2019 r. - streszczenie (m.in. kasy fiskalne on-line).

 

 


 Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel Villa Aqua

Lokalizacja na mapie

Informacje dodatkowe

Współpraca:

    

Cena szkolenia z zakwaterowaniem*: 1 990 zł /os.+ 23%VAT

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje:

  • uczestnictwo w zajęciach - szkolenie w dniach  3 - 4.07.2018  r.
  • autorskie materiały szkoleniowe,
  • certyfikat uczestnictwa,
  • pełne wyżywienie (od kolacji w dniu 2.07 do obiadu w dniu  4.07),
  • 2 noclegi w pokojach dwuosobowych (korzystanie z pokoju jednoosobowego wiąże się z dopłatą w wysokości  450  PLN+ 23% VAT),
  • vouchery na zabiegi SPA w sąsiadującym z hotelem Aqua Parku - www.aquaparksopot.pl

Cena szkolenia bez zakwaterowania w dniach  3 -  4.07.2018 *:

990 zł + 23% VAT za jedną osobę

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, serwis kawowy, lunch.

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

BEST WESTERN Villa Aqua Hotel usytuowany w dogodnej lokalizacji dla osób podróżujących w celach służbowych oraz wypoczynkowych. Bliskość głównego traktu komunikacyjnego oraz stacji Szybkiej Kolei Miejskiej sprawia, iż obiekt jest doskonałą bazą wypadową do centrum Sopotu, Gdyni oraz Gdańska. Zaledwie 50 m dzieli hotel od Aqua Parku, a dwuminutowy spacer zaprowadzi naszych Gości do alei nadmorskiej, trasy dla rowerzystów i rolkarzy.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.07.02 - 2018.07.04 Sopot 499318 1990.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy