Rewolucja VAT i CIT w 2018 roku. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.01.18 - 2018.01.19
Miasto: Gdańsk
Cena: 1050.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Nowelizacja wprowadza do polskiego prawa mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment. Jego istotą jest podzielenie płatności za towar lub usługę na kwotę netto, którą sprzedający będzie otrzymywał na swój rachunek bankowy, oraz część odpowiadającą kwocie podatku od towarów i usług (VAT), która będzie wpłacana na jego specjalne konto.

Celem szkolenia jest także zaprezentowanie zmian do CIT, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.  Zmiany mają przede wszystkim na celu uszczelnienie systemu podatkowego.  W szczególności zmiany dotykają takich kwestii jak optymalizacja z wykorzystaniem podatkowej grupy kapitałowej, podział przychodów, na źródła przychodów, możliwości zaliczenia kosztu zakupu usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów. 

Szkolenie adresowane jest do księgowych, dyrektorów finansowych, członków zarządu wszystkich podatników CIT i VAT czynnych i zwolnionych. Program szkolenia oparty jest na analizie przepisów, projektowanych zmian, zapowiedzi MFiR, przy wykorzystaniu analizy porównawczej mechanizmu split payment funkcjonującego w innych krajach Unii Europejskiej.

Program

Program

18.01.2018 - Dzień I - Podatek dochodowy od osób prawnych - 2018:

1. Nowe zasady ustalania podstawy opodatkowania.  Podział źródeł przychodów.   Przychody z zysków kapitałowych.  Przychody z innych źródeł.

2. Definicja oraz sposób rozliczania przychodów z zysków kapitałowych.

3. Koszty finansowania dłużnego zewnętrznego jako koszty uzyskania przychodów:
 - zmiana przepisów o niedostatecznej kapitalizacji,
- rozszerzenie ograniczeń na każde finansowanie dłużne;
- ograniczenie kosztów do wysokości 30 proc. EBITDA;
- wyłączenie ograniczeń dla instytucji finansowych i gdy koszt zadłużenia nie przekracza 3 mln

4. Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów wydatków na usługi niematerialne (np. usługi doradcze, księgowe, reklamowe, marketingowe, prawne) oraz na korzystania z praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how do 5 proc. EBITDA. Jak obliczyć limit?

5. Podatek u źródła:
- doprecyzowanie kategorii dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium kraju,
- rozszerzenie klauzuli nieruchomościowej
- zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej a podatek u źródła.

6. Podatek dochodowy od przychodów z własności wybranych nieruchomości komercyjnych

7. Objęcie klauzulą ekonomicznego uzasadnienia aportu przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa

8. Wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wybranych składników majątkowych

9. Nowa definicja środków trwałych niskocennych. Jednorazowa amortyzacja.

10. Modyfikacja przepisów regulujących opodatkowanie Podatkowej Grupy Kapitałowej; 
- tworzenie PGK - obniżenie progów - minimalny kapitał zakładowy oraz minimalny udział kapitałowy
- funkcjonowanie podatkowej grupy kapitałowej - relacja dochodu w przychodach
- przesłanki utraty statusu podatkowej grupy kapitałowej.
- darowizny dokonywane w ramach podatkowej grupy kapitałowej.

11. Wyłączenia podmiotów powiązanych ze Skarbem Państwa lub z jednostkami samorządowymi z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

12. Modyfikacja zasad opodatkowania podziału spółek dot. ustalania przychodów i kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu udziałów (akcji) spółki dzielonej, po jej podziale przez wydzielenie.

13. Rozliczenie straty ze zbycia wierzytelności własnej

14. Zmiany w zakresie CFC Law - opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych
- status CFC uzależniony m.in. od faktycznie uiszczonego podatku za granicą (w miejsce nominalnej stawki podatkowej);
- obniżenie progu przychodów pasywnych z 50 proc. do 33 proc.;
- zmieniona definicja jednostki zależnej (zwiększenie wymaganego udziału ,,kontroli" podatnika z 25 proc. do 50 proc.);
- obniżenie podstawy opodatkowania o dywidendę oraz dochody ze zbycia udziałów efektywnie opodatkowane w Polsce.

15. Wniesienie wierzytelności do spółki w drodze aportu - umorzenie - zbycie wierzytelności - nowe regulacje.

16. Wymiana udziałów - nowe warunki.

17. Wyłączenia z kosztów podatkowych dotyczące umów ubezpieczenia, gwarancji i poręczeń dotyczących wierzytelności przedsiębiorcy.

18. Doprecyzowanie przepisu warunkującego amortyzację wartości niematerialnych i prawnych.

19. Doprecyzowanie przepisów regulujących zaliczanie do kosztów podatkowych wierzytelności odpisanych jako nieściągalne.

20. Doprecyzowanie przepisów dotyczących kosztów podatkowych w związku ze zbyciem udziałów lub ich umorzeniem.

21. Omówienie innych zmian

22. Omówienie funkcjonowania przepisów znowelizowanych w 2017 roku z uwzględnieniem stanowiska fiskusa i judykatury, w tym m.in.:
- RP jako państwo źródła przychodu w kontekście rozliczania podatku u źródła
- warunki formalne certyfikatu otrzymanego drogą elektroniczną
- zmiany w dokumentacji cen transferowych (oświadczenie w CIT-8, CIT-TP)

19.01.2018 - Dzień II - Podatek od towarów i usług 2018 - nowelizacja - Split payment - raportowanie JPK_VAT w 2018 r. - pojęcie należytej staranności - nowe sankcje - jak nie dać się wplątać w karuzelę podatkową - pojęcie podatnika istniejącego - obieg dokumentów w firmie - faktury -  rejestr zakupów i sprzedaży - odwrotne obciążenie :

A. Projektowane zmiany przepisów:

1) Split payment-  nowy instrument prawny w 2018 roku:
a) Istota mechanizmu podzielonej płatności
b) Sytuacje zastosowania mechanizmu podzielonej płatności
c) Rodzaje transakcji objętych mechanizmem split-payment
d) Wpływ mechanizmu split-payment na:
-  rozliczenie VAT z zakresu: odwrotnego obciążenia, odpowiedzialności solidarnej, dodatkowego zobowiązania VAT, obniżenia zobowiązania podatkowego,
- sytuacji finansowej przedsiębiorcy (kwestia płynności finansowej)
e) Nowy obowiązkowy rachunek dla każdego podatnika VAT - rachunek VAT
f) Zwolnienie środków z rachunku VAT
g) Rachunek VAT a egzekucja, wykreślenie z rejestru VAT, etc.

 2) JPK- WB -  nowe obowiązki raportowania danych w zakresie wyciągów bankowych - od 1.09.2017 roku:
a) zakres przedmiotowy - obowiązek składania wyciągów bankowych za każdy dzień do końca następnego dnia, zakres danych wymaganych na wyciągu bankowym
b) zakres podmiotowy - podmioty, na których ciąży obowiązek

B. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) 2018 - struktura JPK_VAT
a) istota i cel Jednolitego Pliku Kontrolnego.
b) sankcje za nieprzesłanie albo niepoprawne przesłanie JPK_VAT
c) termin i sposób na przesłanie JPK do organów podatkowych.
d) tworzenie JPK -uwagi praktyczne na bazie doświadczenia tzw. dużych podatników.
e) omówienie poszczególnych pozycji struktury JPK_VAT po zmianach od 1.01.2018 roku

C. Odwrotne obciążenie - krajowy system reverse charge
a) rozliczenie podatku na zasadzie odwrotnego obciążenia - warunki stosowania
b) moment powstania obowiązku podatkowego
c) identyfikacja towarów określonych w załączniku nr 11
d) katalog usług objętych odwrotnych obciążeniem - załącznik nr 14
- roboty budowlane i budowlano-montażowe jako usługi objęte odwrotnym obciążeniem - identyfikacja usług przy pomocy PKWiU 

- znaczenie przepisów i wytycznych w zakresie klasyfikacji statystycznych
- podwykonawca - wskazanie obszarów ryzyka związanego z problemami w zdefiniowaniu pojęcia - refakturowanie usług budowlanych
- kiedy dostawa towarów a kiedy świadczenie usług (niepodzielność świadczeń - przepisy dotyczące podstawy opodatkowania)
e) obowiązki sprawozdawcze - informacja podsumowująca
f) nowe zasady dokonywania korekt - konsekwencje nieterminowego / niewłaściwego
rozliczenia transakcji

D. Należyta staranność  -Sankcje związane z nieprawidłowościami w rozliczeniu podatku -  postępowanie z fakturami - weryfikacja kontrahentów - odpowiedzialność karnoskarbowa
a) przypadki stosowania sankcji 30% (zaniżenie kwoty zobowiązania, zawyżenie kwoty do zwrotu, brak złożenia deklaracji i wpłaty podatku)
b) przypadki stosowania sankcji 100% (niezasadnie odliczany podatek - faktura od podmiotu nieistniejącego, ,,pusta faktura", faktura z zawyżoną kwotą podatku)
c) warunki wyłączające stosowanie sankcji
d) ryzyko zastosowania sankcji 100% u podatników dokonujących nieświadomie zakupów  u oszustów podatkowych - sposoby minimalizacji ryzyka w świetle orzecznictwa sądów - mechanizm karuzeli podatkowej -weryfikacja kontrahentów - ,,dobra wiara" i ,,należyta staranność" -zakres pojęcia i zasady stosowania
e) ryzyko stosowania sankcji związane z rozbieżnościami interpretacyjnymi oraz niejednolitym orzecznictwem (m.in. akcje promocyjne: ,,nagrody za punkty", karty paliwowe, akcje promocyjne, etc.)
f) faktury niedające prawo do odliczenia - przesłanki formalne, wadliwe i nierzetelne faktury - odpowiedzialność karno-skarbowa
g) nowe przepisy kodeksu karnego dotyczące faktur (fałsz materialny i fałsz intelektualny dokumentu)

E. Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze - rejestr VAT - obieg dokumentów:
a) ewidencja VAT: - zakres danych - obowiązek prezentowania danych pozwalających na identyfikację poszczególnych transakcji - obowiązek zawarcia w ewidencji VAT kwot korekt podatku należnego oraz kwot korekt podatku naliczonego - technika zapisu w rejestrach korekt związanych ze stosowaniem tzw. ulgi na złe długi - ujęcie w rejestrach transakcji objętych odwrotnym obciążeniem - ujęcie transakcji na podstawie dokumentu zbiorczego
b) objęcie obowiązkiem wysyłania rejestrów w formie jednolitego pliku kontrolnego poszczególnej kategorii przedsiębiorców
c) elektroniczna forma deklaracji
d) termin i sposób przekazywania informacji podsumowujących w obrocie wewnątrzwspólnotowym (VAT-UE) oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym (VAT-27)
e) rejestr podatników - sytuacje, w których urząd skarbowy może wyrejestrować podatnika z rejestru VAT - skutek wyrejestrowania dla nabywcy

F. Pytanie otwarte - panel dyskusyjny.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

  1 050  zł + 23% VAT - za jedną osobę
     590 zł/os. + 23% VAT - udział w wybranym dniu szkolenia

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.01.18 - 2018.01.19 Gdańsk 1092317 1050.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy