Rewolucja VAT i CIT w 2018 roku (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.05.17 - 2018.05.18
Miasto: Katowice
Cena: 1050.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Nowelizacja wprowadza do polskiego prawa mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment. Jego istotą jest podzielenie płatności za towar lub usługę na kwotę netto, którą sprzedający będzie otrzymywał na swój rachunek bankowy, oraz część odpowiadającą kwocie podatku od towarów i usług (VAT), która będzie wpłacana na jego specjalne konto.

Celem szkolenia jest także zaprezentowanie zmian do CIT, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.  Zmiany mają przede wszystkim na celu uszczelnienie systemu podatkowego.  W szczególności zmiany dotykają takich kwestii jak optymalizacja z wykorzystaniem podatkowej grupy kapitałowej, podział przychodów, na źródła przychodów, możliwości zaliczenia kosztu zakupu usług niematerialnych do kosztów uzyskania przychodów. 

Szkolenie adresowane jest do księgowych, dyrektorów finansowych, członków zarządu wszystkich podatników CIT i VAT czynnych i zwolnionych. Program szkolenia oparty jest na analizie przepisów, projektowanych zmian, zapowiedzi MFiR, przy wykorzystaniu analizy porównawczej mechanizmu split payment funkcjonującego w innych krajach Unii Europejskiej.

Program

Program

17.05.2018 - Zmiany  w CIT i PIT:

A. CIT:

1. Nowe pojęcia w słowniczku pojęć i ich nowe zastosowanie:
a) wartość emisyjna udziałów
b) nabyte wierzytelności banku hipotecznego
c) odpis na straty kredytowe

2.  Wyodrębnienie źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła:

 • katalog przychodów z zysków kapitałowych (art. 7b)
 • dochód z innych źródeł przychodów
 • przychody z zysków kapitałowych - rozliczane memoriałowo (art. 12 ust.3)
 • reklasyfikacja przychodów do źródła przychody z zysków kapitałowych (m.in. uchylenie art. 12 ust. 1 pkt 4a oraz pkt 8 i pkt 8a).

3. Zmiany w kategoriach przychodów niestanowiących przychodów podatkowych

4. Doprecyzowanie przepisów w zakresie  szacowania ceny również przy nieodpłatnym zbyciu rzeczy, praw majątkowych lub świadczeniu usług

5. Zmiana definicji kosztów uzyskania przychodów:

 • konsekwencja wprowadzenia podziału na źródła przychodów

6. Wartość emisyjna udziałów (akcji) kosztem w przypadku zbycia udziałów (akcji) objętych w wyniku podziału

7. Ograniczenie w odliczeniu odsetek od pożyczek:

 • na mocy art. 15c ust. 1 staje się przepisem o powszechnym zastosowaniu, a nie regulacja stosowaną opcjonalnie;
 • przepis ten ustanawia limit kwoty kosztów finansowania zewnętrznego, jakie mogą podlegać zaliczeniu do KUP (wskaźnik EBITDA - sposób jego ustalenia jest oparty na podstawie kategorii podatkowej)
 • pojęcie kosztów finansowania dłużnego
 • przychody o charakterze odsetkowym

12. Ograniczenie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne (nowy art. 15e)::

 • ograniczenie dot. m.in. usługi doradcze, badania rynku, reklamowe, przetwarzania danych, itp.
 • usługi nabywane bezpośrednio lub pośrednio od podmiotów powiązanych lub z rajów podatkowych
 • ograniczenie dotyczy kwoty 3 000 000 zł

13. Zmiana sposobu obliczania kosztów wyłączonych z kosztów podatkowych w przypadku łączenia i podziału spółek:

 • zmiana polega na zmianie mierników branych pod uwagę przy wyliczaniu proporcji części kosztów nabycia lub objęcia udziałów (akcji) spółki dzielonej alokowanych do udziałów (akcji) spółki przejmującej nowo zawiązanej

14. Wyłączenie z kosztów podatkowych:
a) odsetek od pożyczek partypacyjnych
b) straty z tytułu zbycia wierzytelności
c) amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z praw i wartości podatnika a następnie zostały zbyte

15. Doprecyzowanie przepisów w zakresie zaliczania do kosztów wierzytelności odpisanych jako nieściągalne .

16. Warunki amortyzacji WNiP:

 • doprecyzowanie, iż pod pojęciem nabycia, o którym mowa w przepisie art. 16b ust. 1 rozumie się wyłącznie nabycie wtórne (od innego podmiotu), a nie nabycie pierwotne

17. Wyższy limit dla jednorazowej amortyzacji .

18. Minimalny podatek CIT dla podatników posiadających środki trwałe w postaci nieruchomości komercyjnych:

 • stawka podatku -> 0,42 % nadwyżki wartości początkowej ponad kwotę 10 mln zł rocznie;
 • objęte podatkiem budynki handlowo - usługowe lub biurowe o wartości początkowej 10 mln zł

19. Zmiany w Podatkowej Grupie Kapitałowej, m.in.:

 • obniżenie progów dla PGK;
 • wyłącznie z kosztów darowizn;
 •  usunięto zakaz uczestnictwa PGK dla spółek prowadzących działalność w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

20. Zmiana zasad opodatkowania CFC, m.in.:

 • obniżenie progu przychodów pasywnych z 50% do 33%;
 • status CFC uzależniony m.in. od faktycznie uiszczonego podatku za granicą ( w miejsce nominalnej stawki podatkowej);a

21. Zmiana kategorii przychodów zwolnionych z opodatkowania 19% podatkiem u źródła

22. Dostosowanie ,,Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych" do nowej KŚT 2016

B. PIT:


1. Zmiana  wartości kwoty wolnej od podatku

2. Zmiana zasad opodatkowania ryczałtem w zakresie dochodów z najmu

3. Zmiany dotyczące wysokości kwot limitu zwolnień podatkowego w zakresie:

 • zapomóg z funduszu zakładowej organizacji związkowej,
 • świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
 • dopłat do wypoczynku osób do 18 roku życia,
 • świadczeń na opiekę w żłobkach i przedszkolach (niefinansowanych przez ZFŚS).

4. Likwidacja limitu zwolnień podatkowych:

 • chodzi o świadczenia z ZFŚS dla emerytów,
 • zapomogi z tytułu zdarzeń losowych otrzymywane z ZFŚS,
 • świadczenia od uczelni z tytułu praktyk zawodowych.

5. Pozostałe zmiany dotyczące zwolnień przedmiotowych:

6. Wprowadzenie stałego zwolnienia od podatku przychodu z tytułu umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

18.05.2018 - Podatek od towarów i usług w 2018 roku:

I. Omówienie założeń zmian w VAT na 2018 r.
a) mechanizm podzielonej płatności - split payment - co oznacza
b) split payment w - dobrowolny czy obowiązkowy?
c) zmiany w zasadach regulowania należności związane z wprowadzeniem split payment
d) funkcjonowanie rachunków bankowych objętych systemem split payment,
e) formy płatności  a split payment,
f) wpływ korekt rozliczeń na split payment
g) wątpliwości interpretacyjne
h) podzielona płatność a JPK.

II. Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia - doświadczenia praktyczne:
1. Roboty budowlane i budowlano - montażowe jako usługi objęte odwrotnym obciążeniem.
a) Katalog usług objętych nową regulacją -  załącznik nr 14 do ustawy i podatku od towarów i usług.
b) Warunki rozliczenia ww. usług na zasadzie odwrotnego obciążenia.
c) Kiedy rozliczenie VAT na dotychczasowych zasadach?
d) Przepisy przejściowe. Usługi budowlane na przełomie roku.
e) Moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach budowlanych, w tym w przypadku stosowania odwrotnego obciążenia. Wpływ daty wystawienia faktury na moment powstania obowiązku podatkowego.
f) Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku gdy usługodawca rozlicza podatek na zasadzie kasowej.
g) obowiązek podatkowy przy fakturach zaliczkowych.
h) Korekty a rozliczenia podatkowe usługodawcy i usługobiorcy.
i) Analiza aktualnych interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej dotyczących zasad rozliczania VAT w usługach budowlanych.

III. Obowiązek podatkowy - doświadczenia praktyczne:
a) Obowiązek podatkowy w VAT - przegląd typowych problemów podatników oraz analiza orzecznictwa sądowego oraz interpretacji organów podatkowych
b)wpływ warunków Incoterms na moment powstania obowiązku podatkowego
c) kurs przeliczeniowy
d) korekty obrotu - przykłady praktyczne
e) refakturowanie - podstawa prawna, terminy, zasady

IV. Zasady odliczenia VAT przy transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem:
1. Zmiany w zakresie odliczenia VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.
2. Zmiany w zakresie odliczenia VAT przy imporcie usług i innych przypadkach odwrotnego obciążenia, np. zakup towarów z załącznika nr 11 oraz zakup usług z nowego załącznika nr 14.
3. Niekorzystne skutki w VAT w przypadku zbyt późnego rozliczenia VAT należnego od transakcji. Problem faktur otrzymywanych z opóźnieniem.
4. Doświadczenia praktyczne

V. Obowiązki ewidencyjne, i sprawozdawcze:
1. Modyfikacja zasad prowadzenia ewidencji VAT przez podatników VAT czynnych.
a) Obowiązek prowadzenia ewidencji w sposób pozwalający na sporządzenie deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.
b) Obowiązek zawarcia w ewidencji VAT kwot korekt podatku należnego oraz kwot korekt podatku naliczonego.
c) Obowiązek prezentowania danych pozwalających na identyfikację poszczególnych transakcji, w tym numeru NIP kontrahenta będącego podatnikiem podatku VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej.
d) Wpływ zmian na obowiązek przekazywania informacji JPK - VAT.

VI. Nowe uprawnienia organów podatkowych związane z wykreśleniem podmiotów z rejestru podatników VAT czynnych, skutki dla wykreślonego podatnika i dla jego kontrahenta.

VII. Inne zmiany 2017 - podsumowanie, doświadczenia praktyczne:
a) Dodatkowe sankcje pieniężne za zaniżenie kwoty podatku w deklaracji VAT:
b) Zmiany w zakresie występowania o zwrot VAT
c) Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległość dostawcy w VAT.
d)  Nowe uprawnienie organów podatkowych przy rejestracji podatników na potrzeby podatku od towarów i usług oraz wykreślaniu podatników z rejestru VAT.
e) analiza aktualnego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych

VIII. Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym oraz Kodeksie karnym dotyczące VAT.

IX. Aktualne zagadnienia praktyczne:
a)Przegląd aktualnych orzeczeń sądów administracyjnych i interpretacji Krajowej Informacji SkarbowejProwadzący

Prowadzący

Sabina Moczko-Wdowczyk

Ukończyła handel międzynarodowy na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w międzynarodowych firmach doradczo-audytorskich. Specjalizuje się w podatku VAT, podatku dochodowym od osób prawnych, przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego, jak i w tworzeniu optymalnych struktur podatkowych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze podatkowej pomiotów z krajów niemieckojęzycznych. Doświadczony wykładowca szkoleń otwartych, zamkniętych i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, autorka artykułów i innych publikacji o tematyce podatkowej.


Jakub Boberski


doradca podatkowy - Partner w Spółce Taxa Group we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych oraz Ordynacji podatkowej. Wcześniej pracownik jednego z Urzędów Skarbowych we Wrocławiu, a następnie międzynarodowych firm doradczych Rödl & Partner oraz Deloitte. Autor licznych publikacji z tematyki prawa podatkowego (Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Monitor Podatkowy) oraz wykładowca na studiach podyplomowych "Rachunkowość i Podatki", "Doradztwo Podatkowe i Zarządzanie podatkami" na Uniwersytecie Ekonomicznym.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

  1 050  zł + 23% VAT - za jedną osobę
     590 zł/os. + 23% VAT - udział w wybranym dniu szkolenia

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.05.17 - 2018.05.18 Katowice 542918 1050.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy