VAT 2018 - Split payment - model dzielenia płatności przez podatników, JPK, oraz bieżące kluczowe problemy. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.12.15 - 2017.12.15
Miasto: Lublin
Cena: 430.00 zł +VAT

Program

Program

I. Omówienie założeń zmian w VAT na 2018 r.
a) mechanizm podzielonej płatności - split payment - co oznacza
b) split payment w - dobrowolny czy obowiązkowy?
c) zmiany w zasadach regulowania należności związane z wprowadzeniem split payment
d) funkcjonowanie rachunków bankowych objętych systemem split payment,
e) formy płatności  a split payment,
f) wpływ korekt rozliczeń na split payment
g) wątpliwości interpretacyjne
h) podzielona płatność a JPK.

II. Zmiany w zakresie odwrotnego obciążenia - doświadczenia praktyczne:
1. Roboty budowlane i budowlano - montażowe jako usługi objęte odwrotnym obciążeniem.
a) Katalog usług objętych nową regulacją -  załącznik nr 14 do ustawy i podatku od towarów i usług.
b) Warunki rozliczenia ww. usług na zasadzie odwrotnego obciążenia.
c) Kiedy rozliczenie VAT na dotychczasowych zasadach?
d) Przepisy przejściowe. Usługi budowlane na przełomie roku.
e) Moment powstania obowiązku podatkowego przy usługach budowlanych, w tym w przypadku stosowania odwrotnego obciążenia. Wpływ daty wystawienia faktury na moment powstania obowiązku podatkowego.
f) Moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku gdy usługodawca rozlicza podatek na zasadzie kasowej.
g) obowiązek podatkowy przy fakturach zaliczkowych.
h) Korekty a rozliczenia podatkowe usługodawcy i usługobiorcy.
i) Analiza aktualnych interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej dotyczących zasad rozliczania VAT w usługach budowlanych.

III. Obowiązek podatkowy - doświadczenia praktyczne:
a) Obowiązek podatkowy w VAT - przegląd typowych problemów podatników oraz analiza orzecznictwa sądowego oraz interpretacji organów podatkowych
b)wpływ warunków Incoterms na moment powstania obowiązku podatkowego
c) kurs przeliczeniowy
d) korekty obrotu - przykłady praktyczne
e) refakturowanie - podstawa prawna, terminy, zasady

IV. Zasady odliczenia VAT przy transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem:
1. Zmiany w zakresie odliczenia VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.
2. Zmiany w zakresie odliczenia VAT przy imporcie usług i innych przypadkach odwrotnego obciążenia, np. zakup towarów z załącznika nr 11 oraz zakup usług z nowego załącznika nr 14.
3. Niekorzystne skutki w VAT w przypadku zbyt późnego rozliczenia VAT należnego od transakcji. Problem faktur otrzymywanych z opóźnieniem.
4. Doświadczenia praktyczne

V. Obowiązki ewidencyjne, i sprawozdawcze:
1. Modyfikacja zasad prowadzenia ewidencji VAT przez podatników VAT czynnych.
a) Obowiązek prowadzenia ewidencji w sposób pozwalający na sporządzenie deklaracji VAT oraz informacji podsumowującej.
b) Obowiązek zawarcia w ewidencji VAT kwot korekt podatku należnego oraz kwot korekt podatku naliczonego.
c) Obowiązek prezentowania danych pozwalających na identyfikację poszczególnych transakcji, w tym numeru NIP kontrahenta będącego podatnikiem podatku VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej.
d) Wpływ zmian na obowiązek przekazywania informacji JPK - VAT.

VI. Nowe uprawnienia organów podatkowych związane z wykreśleniem podmiotów z rejestru podatników VAT czynnych, skutki dla wykreślonego podatnika i dla jego kontrahenta.

VII. Inne zmiany 2017 - podsumowanie, doświadczenia praktyczne:
a) Dodatkowe sankcje pieniężne za zaniżenie kwoty podatku w deklaracji VAT:
b) Zmiany w zakresie występowania o zwrot VAT
c) Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności nabywcy za zaległość dostawcy w VAT.
d)  Nowe uprawnienie organów podatkowych przy rejestracji podatników na potrzeby podatku od towarów i usług oraz wykreślaniu podatników z rejestru VAT.
e) analiza aktualnego orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych

VIII. Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym oraz Kodeksie karnym dotyczące VAT.

IX. Aktualne zagadnienia praktyczne:
a)Przegląd aktualnych orzeczeń sądów administracyjnych i interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej


 Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

430 zł + 23% VAT - za jedną osobę

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u. Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat ukończenia szkolenia

Zajęcia rozpoczynają się od godziny 10:00

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

 

 Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

 

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.12.15 - 2017.12.15 Lublin 1027317 430.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy