Akademia środków trwałych z uwzględnieniem nowego KSR 11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w świetle podatku dochodowego, ustawy o rachunkowości oraz MSR-ów. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.02.01 - 2018.02.23
Miasto: Kraków
Cena: 1850.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Podczas zajęć  zostanie omówiona tematyka rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty finansowania zewnętrznego, leasing oraz inwentaryzacja. Omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy.

Akademia  przeznaczony jest dla osób, które:

 • chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym
 • pracują już na ww. stanowisku, a chcą rozszerzyć swoje wiadomości

Korzyści dla uczestników:

 • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej przepisów podatkowych i rachunkowych dotyczących środków trwałych
 • Utrwalenie podstawowych pojęć i definicji środków trwałych
 • Nabycie umiejętności kwalifikowania kosztów poniesionych na remonty, podniesienie wartości oraz ulepszenie środków trwałych
  • Zapoznanie się z wymogami ewidencyjnymi dla celów  podatkowych  i bilansowych
  • Podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji i wyceny środków trwałych i WNiP w świetle obowiązujących przepisów
  Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów praktycznych.

Program

Program

01.02.2018 - Dzień I  -  Środki trwałe według ustawy o rachunkowości oraz nowego Krajowego Standardu Rachunkowości ,,Środki trwałe":

    1.Kryteria zaliczania składników do środków trwałych
    2. Zastosowanie zasady istotności -  składniki o mało znaczącej wartości
    3. Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych (KŚT)
    4. Ujęcie środków trwałych w księdze inwentarzowej
    5. Dokumenty księgowe dotyczące środków trwałych
    6. Prawidłowe ustalenie wartości początkowej:

 • cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych
 • koszty finansowania nabycia lub budowy środków trwałych

    7. Okres ekonomicznej użyteczności i wartość rezydualna
    8. Metody amortyzacji środków trwałych (liniowa, degresywna, zróżnicowanych odpisów) 
    9. Uproszczone rozwiązania w zakresie amortyzowania środków trwałych
   10. Weryfikacja okresów i stawek amortyzacyjnych
   11. Późniejsze nakłady-  remont czy ulepszenie?
   12. Przeszacowanie środków trwałych
   13. Trwała utrata wartości środków trwałych -  szacowanie odpisów
   14. Sprzedaż i likwidacja środków trwałych
   15. Inwentaryzacja środków trwałych i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych 
   16. Wycena do bilansu i prezentacja w sprawozdaniu finansowym


02.02.2018 - Dzień  II  -  Środki trwałe w prawie podatkowym:

    1. Warunki zaliczania składników do środków trwałych w prawie  podatkowym
    2. Ustalenie prawidłowego symbolu Klasyfikacji Środków Trwałych
    3. Obowiązek ujęcia składnika w ewidencji środków trwałych i wartości  niematerialnych i prawnych
    4. Wartość początkowa środków trwałych - czy obejmuje odsetki i różnice kursowe?
    5.  Wykaz stawek amortyzacyjnych i jego znaczenie
    6.  Metody amortyzacji podatkowej
    7.  Zastosowanie współczynników podwyższających i zmniejszających
    8.  Indywidualne stawki amortyzacyjne
    9.  Rozwiązania dla składników o wartości nieprzekraczającej 3 500 zł
  10. Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją
  11.  Wyłączenia z amortyzacji podatkowej
  12.  Wyłączenia odpisów amortyzacyjnych z kosztów uzyskania przychodów
  13.  Wydatki ulepszeniowe  a wydatki odtworzeniowe
  14.  Odłączenie lub przyłączenie części składowej bądź peryferyjnej
  15.  Inwestycje w obcych środkach trwałych
  16.  Likwidacja środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach  trwałych

22.02.2018 - Dzień  III:

I.  Rzeczowe aktywa trwałe  w MSR-ach:
      1. Zakres przedmiotowy środków trwałych w MSR nr 16
      2. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych
      3. Koszty finansowania nabycia lub budowy środków trwałych zgodnie  z  MSR nr 23
      4. Ustalenie okresu ekonomicznej użyteczności, wartości rezydualne i podstawy amortyzacji
      5. Wybór metody amortyzacji
      6.  Metoda komponentów
      7. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych  
      8. Ujmowanie późniejszych nakładów na rzeczowe aktywa trwałe
      9. Odpisy z tytułu trwałej  utraty wartości

II.  Wartości niematerialne i prawne w ustawie rachunkowej i w podatku  dochodowym:
       1. Definicja rachunkowa i podatkowa tych składników
       2. Różnice między rachunkową a podatkową definicją
       3. Cena nabycia lub koszt wytworzenia
       4. Koszty wdrożenia i uruchomienia programów komputerowych
       5. Koszty finansowe dotyczące wartości niematerialnych i prawnych
       6. Metody amortyzacji w polskim prawie bilansowym
       7. Amortyzacja podatkowa
       8. Wyłączenia z amortyzacji podatkowej
       9. Odpisy amortyzacyjne nieuznawane za koszty uzyskania przychodów 
     10. Późniejsze wydatki dotyczące wartości niematerialnych i prawnych i likwidacja tych składników w ustawie o        rachunkowości oraz  w przepisach podatkowych

 III. Wartości niematerialne według MSR nr 38:
        1. Zakres przedmiotowy wartości niematerialnych
        2. Wyłączenia z wartości  niematerialnych
        3. Ustalenie wartości początkowej wartości niematerialnych  nabytych lub wytworzonych we własnym zakresie
        4. Koszty finansowania zewnętrznego
        5. Koszty prac badawczych i koszty prac rozwojowych
        6. Określony i nieokreślony okres ekonomicznej użyteczności
        7. Zasady amortyzacji w MSR 38
        8. Zmiana metody amortyzacji oraz okresu ekonomicznej użyteczności
        9. Trwała utrata wartości wartości niematerialnych


23.02.2018 -Dzień  IV - Umowy leasingowe -  aspekt bilansowy i podatkowy:

      1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przedmiotem umowy leasingowej
      2. Klasyfikacja umów leasingowych w przepisach rachunkowych
      3. Podział umów leasingowych dla celów podatku dochodowego
      4. Skutki w podatku VAT uznania umowy za leasing finansowy lub  operacyjny w świetle przepisów podatku  dochodowego
      5. Ujęcie opłaty manipulacyjnej
      6. Opłata wstępna i zasady jej  rozliczania
      7. Podział rat leasingowych na część kapitałową i część odsetkową
      8. Ujęcie w księgach rachunkowych umowy leasingu finansowego uznanej dla celów podatkowych za leasing:

 • finansowy
 • operacyjny

      9. Ewidencja księgowa leasingu operacyjnego
    10. Umowy leasingowe samochodów osobowych
    11. Leasing zwrotny i jego ujęcie w księgachLokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

1 850 zł + 23% VAT - za osobę - udział w całości kursu (4 dni)
   550 zł + 23% VAT - za osobę - udział w jednym wybranym dniu akademii

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.02.01 - 2018.02.23 Kraków 1077117 1850.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy