Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2017. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2017.11.27 - 2017.11.30
Miasto: Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś
Cena: 3690.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie zagadnień związanych ze sporządzaniem sprawozdania finansowego za 2017  r. Podczas szkolenia zwrócimy uwagę na problemy podatkowego zamknięcia roku oraz bieżące stosowanie przepisów w podatkach VAT i podatkach dochodowych.

Omówimy kwestie  wynikające ze specyfiki przedsiębiorstwa z uwzględnieniem niezbędnych uregulowań wewnętrznych. Uwaga prowadzących szkolenie będzie skupiona na praktycznych kwestiach zamykania ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego. Szkolenie prowadzone jest przez praktyków posiadających praktyczną wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe. 

Program

Program

28.11.2017 - Sprawozdanie finansowe wg krajowych i międzynarodowych przepisów bilansowych:

1. Wprowadzenie.
2. Podstawy prawne sporządzania oraz badania sprawozdania finansowego:

 • Regulacje krajowe: ustawa o rachunkowości
 • Regulacje międzynarodowe: Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • Regulacje krajowe a międzynarodowe - wpływ na sprawozdanie finansowe

3. Kluczowe zmiany w prawie bilansowym: PSR oraz MSSF
4. Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego:

 • Kierownik jednostki - Zarząd
 • Rada Nadzorcza lub inny organ nadzorczy
 • Osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe - główny księgowy
 • Ogłaszanie sprawozdań finansowych.

5. Problematyka sporządzania sprawozdania finansowego - wybrane zagadnienia
5.1. Instrumenty finansowe (PSR):

 • klasyfikacja i podział instrumentów finansowych
 • wycena instrumentów finansowych

5.2. Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - KRS Nr 7:

 • Przesłanki zmian przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości
 • Ujmowanie w księgach skutków zmian zasad rachunkowości
 • Korygowanie błędów, w tym popełnionych w poprzednich latach obrotowych
 • Ujmowanie zmian wartości szacunkowych z uwzględnieniem zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym
 • Prezentacja w sprawozdaniu finansowym danych porównawczych zapewniających i porównywalność.
 • MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów,  MSR 10 - Zdarzenia po dniu bilansowym, a KRS 7.

5.3.  Leasing środków trwałych
5.4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 -  Utrata wartości aktywów:

 • Okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego
 • Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości
 • MSR 36 Utrata wartości aktywów a KSR 4

5.5. Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 - podatek odroczony:

 • Różnice trwałe oraz przejściowe
 • Aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 • Ujmowanie w sprawozdaniu finansowym
 • MSR 12 Podatek dochodowy a KSR 2

6. Dyskusja i zakończenie.

29.111.2017 - Podatek dochodowy od osób prawnych - roczne rozliczenie podatku:

1. Roczne rozliczenie podatku -  zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego.
2. Zakończenie roku podatkowego i bilansowego:

a)      Roczna kalkulacja podatku,
b)     Przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy (różnice trwałe i przejściowe)
c)      Ostateczne rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
d)     Deklaracja CIT- 8 i inne obowiązki informacyjne,
e)      Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu.

3. Przychód podatkowy a przychód finansowy - ujęcie w rocznym sprawozdaniu finansowym.
4. Przychód podatkowy i moment jego uzyskania.

a)      otwarty katalog przychodów z art. 12 updop (ze szczególnym uwzględnieniem przychodów z nieodpłatnych świadczeń i zasad ustalania ich wartości, umorzonych bądź przedawnionych zobowiązań)
b)     moment rozpoznania przychodu:

 • zasada ,,pierwszeństwa" jako zasada ogólna,
 • rozliczanie usług ciągłych oraz metoda kasowa jako wyjątki od,,zasady pierwszeństwa",

c)      korekta przychodów -  bieżąca lub wsteczna w zakresie: przyznanych rabatów, premii pieniężnych, otrzymanych próbek, nieodpłatnie otrzymanych towarów, korekt obrotu - nowe zasady korygowania przychodów z działalności gospodarczej obowiązujące od 1.01.2016 roku.
d)     katalog przysporzeń majątkowych nie stanowiących przychodów,
e)      pojęcie zapłaty jako momentu rozpoznania przychodu powstającego na zasadzie kasowej (kapitalizacja, potrącenie, kompensata),
f)      szczególne momenty rozpoznania niektórych przychodów (umorzenie zobowiązania, przedawnienie, zasiedzenie, kiedy umorzenie odsetek skutkuje powstaniem przychodu, przychód z tytułu otrzymanej premii pieniężnej, moment rozpoznania przychodu lub potrącenia kosztu z tytułu sprzedawanych lub nabywanych usług poręczeń i gwarancji)

5. Koszty uzyskania przychodu - definicja i zasady rozliczania kosztów w czasie:
a)      koszty związane z przychodem danego roku,
b)     koszty dotyczące lat poprzednich,
c)      koszty przyszłych okresów,
d)     koszty rozliczane kasowo.

6. Korekta kosztów - przepisy obowiązujące od 1.01.2016 roku - kiedy na bieżąco a kiedy wstecz?

7.Płatności gotówkowe w koszty - zmiany od 1.01.2017 roku.

8. Koszty sporządzenia i badania rocznego sprawozdania finansowego:
a)      wydatki stanowiące koszty podatkowe,
b)     moment zaliczenia wydatków do kosztów podatkowych.

9. Dokumentowanie kosztów.

10. Koszty podatkowe a koszty finansowe.

11. Zaliczki na podatek dochodowy opłacane w trakcie roku:
a)      uproszczone zaliczki na podatek dochodowy,
b)     ,,zwykłe" zaliczki na podatek dochodowy,
c)      konsekwencje błędnego naliczenia zaliczek na podatek dochodowy,
d)     błędne zaliczki po zakończeniu roku - czy korygować?

12. Zwolnienia od podatku - roczne obowiązki podatników korzystających ze zwolnień.

13. Zakupy od podmiotów zagranicznych i obowiązki płatnika - podatek ,,u źródła" - obowiązki informacyjne (CIT-10Z, IFT-2),(ORD-U).

14. Obliczenie podatku:
a)      stawka podatku,
b)     odliczenia od dochodu,
c)      dochody osiągane za granicą RP.

15. Zeznanie roczne.

16. Obowiązki roczna w kontekście regulacji o JPK.

17. Obowiązki roczne w kontekście WHT - rozliczenia podatku u źródła (obowiązki sprawozdawcze)

18. Obowiązki roczne w kontekście dokumentacji cen transferowych (CIT-TP)

19. Ulga innowacyjna od 2016 - dlaczego warto się nią zainteresować?

20. Zmiany przepisów obowiązujących od 1.01.2018 r. - przegląd.
 
B. Podatek dochodowy od osób fizycznych dla osób prawnych (płatników):

1. Pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych:
a)      terminy zapłaty podatku,
b)     deklaracje i informacje w trakcie roku,
c)      roczne deklaracje i informacje.

2. Przychód pracownika i zleceniobiorcy:
a)      moment uzyskania,
b)     źródło,
c)      koszty,

3. Pobór zryczałtowanego podatku, w tym podatku pobieranego ,,u źródła" a obowiązki roczne (PIT-8AR, IFT-1),

4. Inne ,,roczne" obowiązki płatnika/podatnika (m.in. ORD-U)


 30.11.2017 - Podatek od towarów i usług:

1.    VAT jako podatek rozliczany w okresach rozliczeniowych

2.    Obowiązki roczne związane z rozliczaniem podatku od towarów i usług

3.    Limity roczne w VAT

4.    Sankcje w podatku VAT

5.    ,,Ulga na złe długi" w podatku od towarów i usług,

6.   Struktura sprzedaży - odliczanie VAT według struktury sprzedaży - zasady obliczania proporcji (wg orzeczeń TSUE oraz sądów administracyjnych)

7.  Prewspółczynnik - przypadki zastosowania - nowe przepisy obowiązujące od 2016 roku w zakresie częściowego odliczenia podatku

8. Kasa rejestrująca - zwolnienia z obowiązku fiskalizacji

9.  Nowelizacja przepisów na 2018 rok - przegląd.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Hotel SPA dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie

Lokalizacja na mapie


Wyświetl większą mapę

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena promocyjna*: 3 490 zł/os. + 23 VAT - przy zgłoszeniu do 03.11.2017  r.
Cena regularna *: 3 690 zł /os.+ 23% VAT

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

UWAGA: liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń

W cenie szkolenia zapewniamy:

 • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe,
 • pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 27.11 do obiadu w dniu 30.11),
 • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 595 zł /netto/),
 • bezpłatne korzystanie z Centrum SPA: basenu, sauny, jacuzzi, siłowni,
 • pakiet dodatkowych atrakcji związanych z usługami jakie oferuje Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris - Centrum SPA,
 • monitorowany bezpłatny parking,

Informacje dodatkowe:

Dla usprawnienia Państwu dojazdu organizujemy transfer na trasie Warszawa -Wzgórza Dylewskie, Wzgórza Dylewskie - Warszawa. Koszt dojazdu i powrotu autokarem 190 PLN (netto)

 • Wyjazd z Warszawy 27.11.2017
 • Powrót ze Wzgórz Dylewskich 30.11.2017

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2017.11.27 - 2017.11.30 Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś 860417 3690.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy