Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 Środki trwałe (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.01.15 - 2018.01.16
Miasto: Lublin
Cena: 890.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął Krajowy Standardzie Rachunkowości Nr 11 ,,Środki trwałe". Celem standardu jest wyjaśnienie przepisów ustawy o rachunkowości, dotyczących środków trwałych. Wprowadza nowe kategorie, np: części dodatkowe i definiuje dotychczasowe, np.: części składowe i części peryferyjne. Standard będzie stanowił istotną pomoc dla księgowych i kierowników jednostek sporządzających sprawozdania finansowe.

Omawia zasady uznawania, wyceny i ujmowania środków trwałych oraz środków trwałych w budowie w księgach rachunkowych, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, zasady prezentacji i ujawniania informacji o nich w sprawozdaniu finansowym jednostki.

Program

Program

Dzień I:

1. Cel wprowadzania standardu

2. Zakres standardu i jaki przedsiębiorstwom przede wszystkim jest dedykowany

3. Najważniejsze definicje, którymi posługuje się standard

4. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały

5. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych - rozwinięcie zasad wynikających z Klasyfikacji Środków Trwałych:
5.1. Ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych
5.2. Szczególne kryteria tworzenia obiektów w przypadku sieciowych środków trwałych
5.2.1. Kryteria geograficzne
5.2.2. Kryteria techniczne.
5.2.3. Kryteria historyczne

6. Wartość początkowa środka trwałego:
6.1. Ogólne zasady ustalania wartości początkowej
6.2. Ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby ustalenia wartości początkowej środka trwałego
6.2.1.Zakup środka trwałego lub pozyskanie po zakończeniu umowy leasingowej
6.2.2. Ujawnienia środków trwałych
6.3. Ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego
6.3.1. Zasady ustalania kosztu wytworzenia środków trwałych
6.3.2.  Moment rozpoczęcia budowy w ujęciu księgowym
6.3.3.  Rozliczenie kosztów pośrednich budowy
6.3.4.   Koszty utrzymania aktywów trwałych jednostki wykorzystywanych na potrzeby budowy
6.3.5.  Koszty utrzymania jednostek organizacyjnych uczestniczących w budowie środków trwałych
6.3.6.  Koszty prób i testów przeprowadzanych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania
6.3.7.  Nakłady na użytkowanie oraz remonty poniesione przed oddaniem obiektu budowy do użytkowania
6.3.8. Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu
6.3.9.  Zaniechanie inwestycji
6.3.10. Zagadnienia pozostałe dotyczące wartości początkowej


Dzień II:

7.  Kryteria klasyfikacji nakładów na dotyczące ulepszenia lub bieżącego użytkowania środka trwałego:
7.1. Ulepszenia środków trwałych
7.1.1. Poziom istotności i ulepszenia przeprowadzane etapami
7.1.2. Miary wartości użytkowej
7.1.3. Rodzaje ulepszeń
7.1.4. Ulepszenie obcego środka trwałego

7.2. Nakłady na bieżącą eksploatację
7.2.1. Konserwacje a remonty
7.2.2. Remonty bieżące (typowe, awaryjne)
7.2.3. Remonty nadzwyczajne, remonty kapitalne, remonty planowe
7.2.4. Części zamienne, materiały remontowe, materiały budowlane

8. Amortyzacja środka trwałego:
8.1. Pojęcie amortyzacji.
8.2. Wartość podlegająca amortyzacji
8.3. Metody amortyzacji
8.4. Stawki i stopy amortyzacji
8.5. Sezonowość a zasady amortyzacji
8.6. Amortyzacja uwzględniająca różny okres użytkowania części składowych, dodatkowych lub peryferyjnych obiektu środka trwałego
8.7. Odpisy amortyzacyjne od inwentarzowych obiektów zbiorczych
8.8. Jednorazowy odpis wartości początkowej niskocennego środka trwałego
8.9. Termin rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji
8.10. Wznowienie odpisów amortyzacyjnych
8.11. Okresowa weryfikacja parametrów amortyzacji

9. Zaprzestanie ujmowania środka trwałego:
9.1. Ogólne zasady
9.2. Sprzedaż środka trwałego lub nieodpłatne przekazanie
9.3. Likwidacja i  niedobór
9.4. Odłączenie, przełączenie części dodatkowej lub peryferyjnej
9.5.  Wymiana na inny egzemplarz w okresie gwarancji

10. Techniczno-organizacyjne problemy ewidencji środków trwałych:
10.1. Dokumentacja obrotu
10.2. Specyfika inwentaryzacji środków trwałych

11. Prezentacja i ujawnianie informacji na temat środków trwałych w sprawozdaniu finansowym.Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena* :

890 zł + 23% VAT - za jedną osobę
840 zł + 23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy

* Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych szkolenia zwolnione są z VAT-u
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia
.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikat uczestnictwa

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.01.15 - 2018.01.16 Lublin 1081217 890.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy