Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej MSR/MSSF ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji. Praktyczne narzędzia pracy. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 2018.05.21 - 2018.06.19
Miasto: Gdańsk
Cena: 2940.00 zł +VAT

Cel

Cel szkolenia

Przygotowaliśmy dla Państwa kolejną edycję kursu z zakresu MSR/MSSFze szczególnym uwzględnieniem najnowszych regulacji.  Każdy moduł obejmuje dwa dni szkoleniowe. Istnieje możliwość uczestniczenia w wybranych pojedynczych modułach.

Podstawowym celem naszego kursu jest: 

 • praktyczne przybliżenie Uczestnikom treści zawartych w obowiązujących MSR/MSSF oraz interpretacjach SKI (SIC) oraz KIMSF (IFRIC),
 • pokazanie Uczestnikom konsekwencji planowanych lub już opublikowanych zmian w MSR/MSSF,
 • zdobycie przez Uczestników umiejętności zastosowania MSR/MSSF w praktyce,
 • ułatwienie przygotowania spółek do wymogów sprawozdawczości finansowej wg MSR/MSSF.

Od lat BDO specjalizuje się w badaniu sprawozdań spółek giełdowych, które od 2005 obowiązkowo stosują MSR/MSSF w swojej sprawozdawczości. Praktyczne wskazówki zastosowania MSR/MSSF opierają się na zdobytym przez nas doświadczeniu w pracy z dużą (co roku ok. 30 podmiotów) i bardzo zróżnicowaną grupą spółek giełdowych, w których standardy te zostały już zastosowane. Wykładowcy prowadzący kurs są praktykami, którzy na co dzień spotykają się  z omawianymi zagadnieniami. Materiał kursu jest prezentowany w formie autorskiego wykładu popartego przykładami praktycznymi ilustrującymi omawiane zagadnienia oraz ćwiczeniami z oczekiwaną dużą interakcją ze strony Uczestników.

Wiele miejsca w trakcie kursu poświęcimy wykorzystaniu MSR/MSSF w polskich warunkach - czyli jak zrozumieć, zinterpretować  i zastosować wspomniane standardy rachunkowości w praktyce. Ponadto, szczegółowo omówimy różnice pomiędzy MSR/MSSF a polskimi zasadami rachunkowości.

Przykłady praktyczne zaprezentowane podczas zajęć pozwolą Uczestnikom również usystematyzować i uzupełnić wiedzę z zakresu MSR/MSSF. Ćwiczenia będą miały formę testów, zadań poświęconych poszczególnym MSR/MSSF, jak również ,,case studies".

W trakcie całego kursu Uczestnicy będą mogli skonfrontować omawiane zagadnienia, w tym zakres wymaganych ujawnień, z przykładowym wzorcowym sprawozdaniem finansowym wg MSR/MSSF opracowanym przez ekspertów BDO.

Program

Program

MODUŁY PODSTAWOWE:

21 - 22.05.2018 - Moduł I - Sprawozdanie finansowe wg MSR/MSSF - zasady sporządzania i prezentacji:

Głównym celem tego modułu jest przedstawienie Uczestnikom kursu zasad sporządzania i prezentacji sprawozdań finansowych wg MSR/MSSF oraz zakresu niezbędnych ujawnień. Omówimy przykładową zawartość sprawozdania finansowego wg MSR/MSSF i wskażemy główne obszary sprawiające największe problemy sporządzającym sprawozdania. Oddzielną część kursu poświęcimy zagadnieniom związanym ze sprawozdawczością jednostek publicznych - prezentacji zysku przypadającego na jedną akcję i sprawozdawczości śródrocznej.

W ramach modułu omówione zostaną - w zakresie odpowiadającym programowi danego modułu - stosowne standardy: MSR 1, MSR 7, MSR 8, MSR 10, MSR 21, MSR 29, MSR 33, MSR 34, MSSF 8, MSSF 13, MSSF 15, MSSF 16 wraz ze stosownymi interpretacjami dotyczącymi tych standardów oraz wybrane projekty nowych regulacji

Dzień 1:

1. Wprowadzenie do MSR/MSSF:

 • MSR/MSSF jako globalny i uniwersalny język sprawozdawczości
 • Fundacja MSSF i Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB), Komitet Interpretacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC)
 • Zasady powstawania i wdrażania standardów oraz interpretacji
 • MSSF w Unii Europejskiej i w polskim prawie bilansowym - obowiązki/możliwości zastosowania
 • Źródła wiedzy na temat MSR/MSSF i sposobu ich zastosowania

2. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej według MSR/MSSF:

 • MSR/MSSF jako język sprawozdawczości opartej na zasadach a nie regułach
 • Nadrzędne zasady sprawozdawczości wg MSR/MSSF
 • Cechy jakościowe sprawozdania finansowego
 • Główne elementy sprawozdania finansowego
 • Zasady ujmowania (recognition) elementów sprawozdania finansowego
 • Zasady wyceny (measurement) elementów sprawozdania finansowania
 • Istota jednostki sprawozdawczej wg MSR/MSSF
 • Struktura standardu
 • Jak czytać i stosować MSR/MSSF?

3. Polityka rachunkowości i jej zmiany oraz sposób ujęcia

4. Szacunki księgowe i ich zmiany oraz sposób ujęcia

5. Korekty błędów popełnionych we wcześniejszych okresach sprawozdawczych

6. Zdarzenia następujące po dacie bilansu:

 • Data zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji
 • Zdarzenia po dacie bilansu wymagające korekt sprawozdania finansowego
 • Zdarzenia po dacie bilansu niewymagające korekt sprawozdania finansowego
 • Wpływ zdarzeń po dacie bilansu na zasadę kontynuacji działalności

7. Pojęcie waluty funkcjonalnej i waluty prezentacji
8. Sprawozdawczość w warunkach inflacji

Dzień 2

1. Prezentacja sprawozdań finansowych wg MSSF:

 • Zasady ogólne, nadrzędne zasady sprawozdawczości
 • Istotność, zasady agregacji elementów
 • Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans)
 • Sprawozdanie z dochodów całkowitych (rachunek zysków i strat)
 • Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
 • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
 • Zakres i zasady sporządzania informacji dodatkowej
 • Zakres ujawnień w sprawozdaniu finansowym

2. Segmenty operacyjne:

 • Definicja segmentu
 • Zasady prezentacji informacji dotyczących segmentów w sprawozdaniu finansowym

3. Zysk przypadający na jedną akcję:

 • Zwykły i rozwodniony zysk przypadający na jedną akcję
 • Zasady ujawnień informacji odnośnie zysku przypadającego na jedną akcję

4. Śródroczna sprawozdawczość finansowa:

 • Zakres informacji prezentowanych w śródrocznych sprawozdaniach finansowych

5. MSSF 13 - Wycena w wartości godziwej - główne zmiany w definicji wartości godziwej.

04 - 05.06.2018 - Moduł II - Wybrane pozycje bilansu w sprawozdaniu finansowym wg MSR/MSSF:

Głównym celem tego modułu jest przekazania Uczestnikom kursu wiedzy dotyczącej ujmowania i wyceny wybranych pozycji bilansu - aktywów rzeczowych (rzeczowe aktywa trwałe, nieruchomości inwestycyjne, zapasy i niematerialnych oraz zobowiązań, rezerw i kapitałów. W ramach kursu omówione zostaną również zagadnienia związane z transakcjami leasingowymi i utratą wartości aktywów. Oddzielną część kursu poświęcimy zasadom ujmowania działalności zaniechanej i związanymi z nią aktywami.

W ramach modułu omówione zostaną - w zakresie odpowiadającym programowi danego modułu - stosowne standardy: MSR 1, MSR 2, MSR 16, MSR 23, MSR 36, MSR 37, MSR 38, MSR 40, MSSF 5, MSSF 15, MSSF 16 wraz ze stosownymi interpretacjami dotyczącymi tych standardów oraz wybrane projekty i nowe regulacje.

Dzień 3

1. Rzeczowe aktywa trwałe:

 • Kryteria ujmowania rzeczowych aktywów trwałych
 • Wycena rzeczowych aktywów trwałych na dzień ich pierwszego ujęcia i na dzień bilansowy
 • Zakres ujawnień dotyczących rzeczowych aktywów trwałych w sprawozdaniach finansowych

2. Aktywa niematerialne:

 • Kryteria ujmowania aktywów niematerialnych
 • Wycena aktywów niematerialnych na dzień ich pierwszego ujęcia i na dzień bilansowy
 • Ujmowanie aktywów wewnętrznie wytworzonych, w tym nakładów na prace badawcze i rozwojowe
 • Zakres ujawnień dotyczących aktywów niematerialnych w sprawozdaniach finansowych

3. Nieruchomości inwestycyjne:

 • Kryteria ujmowania nieruchomości inwestycyjnych
 • Wycena nieruchomości inwestycyjnych na dzień ich pierwszego ujęcia i na dzień bilansowy
 • Przeklasyfikowanie nieruchomości z/do nieruchomości inwestycyjnych
 • Zakres ujawnień dotyczących nieruchomości inwestycyjnych w sprawozdaniach finansowych

4. Zapasy:

 • Kryteria ujmowania zapasów
 • Klasyfikacja zapasów
 • Wycena zapasów na dzień ich pierwszego ujęcia i na dzień bilansowy
 • Ujęcie rozchodu zapasów
 • Zakres ujawnień dotyczących zapasów w sprawozdaniach finansowych

5. Koszty finansowania zewnętrznego:

 • Zakres kosztów finansowania zewnętrznego
 • Ustalenie aktywów podlegających finansowaniu zewnętrznemu
 • Ujmowanie kosztów finansowania zewnętrznego
 • Alokacja kosztów finansowania zewnętrznego o charakterze ogólnym do poszczególnych aktywów

Dzień 4

1. Leasing MSSF 16 Leasing obowiązujący od 1 stycznia 2019:

 • Jeden typ umów leasingu dla leasingobiorców - jedynym obowiązującym typem umów leasingu w księgach leasingobiorców będzie leasing finansowy.
 • Spółki stosujące MSSF (wszystkie grupy kapitałowe notowane na GPW) będą w swoich aktywach ujmować prawo do użytkowania danego aktywa, a w zobowiązaniach wartość bieżącą przyszłych płatności leasingowych.
 • Istotny wzrost wartości aktywów i zobowiązań w bilansie.
 • Zmiany w rachunku zysków i strat, koszty wynikające z umów obecnie klasyfikowanych jako leasing operacyjny obecnie prezentowane jako koszty usług obcych będą po zmianach prezentowane jako koszty amortyzacji i koszty odsetek.
 • Umowa leasingu a umowa świadczenia usług różnice wg standardu,  zdolność klienta - aktywnej strony umowy, do sprawowania kontroli nad określonym składnikiem aktywów będących przedmiotem leasingu

2. Utrata wartości aktywów:

 • Przesłanki utraty wartości
 • Istota testu na utratę wartości aktywów
 • Ustalenie utraty wartości dla pojedynczego składnika aktywów i dla ośrodka generującego przepływy pieniężne
 • Zakres ujawnień dotyczących utraty w sprawozdaniach finansowych

3. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana:

 • Definicja działalności zaniechane i aktywów przeznaczonych do sprzedaży
 • Zasady wyceny aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
 • Zasady prezentacji aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży
 • Zakres ujawnień dotyczących aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży i działalności zaniechanej

4. Rezerwy, zobowiązania oraz zobowiązania i aktywa warunkowe:

 • Kryteria ujmowania rezerw wg MSR/MSSF
 • Wycena rezerw
 • Zakres ujawnień dotyczących rezerw, aktywów oraz zobowiązań warunkowych w sprawozdaniach finansowych

5. Kapitały według MSR/MSSF:

 • Transakcje ujmowane w kapitałach
 • Kapitały własne według MSR/MSSF a polskie zasady rachunkowości i wymogi Kodeksu spółek handlowych
 • Transakcje z właścicielami i sposób ich ujmowania
 • Kapitał przypadającym udziałowcom niekontrolującym
 • Ujawnienia dotyczące kapitałów, w tym cele, zasady i procedury zarządzania kapitałem

6. Planowane zmiany w regulacjach dotyczących leasingu i rezerw.

18 - 19.06.2018 - Moduł III - Sprawozdania finansowe grup kapitałowych - połączenia i konsolidacja:

Głównym celem tego modułu jest przedstawienie Uczestnikom zasad rozliczania transakcji przejęć i połączeń jednostek gospodarczych wg MSR/MSSF oraz zasad sporządzania sprawozdań finansowych grup kapitałowych - zarówno wg obecnego stanu prawnego, jak i w świetle opublikowanych zmian, mających wejść w życie od 2016 roku. Przeanalizujemy różne warianty powiązań pomiędzy jednostkami (kontrola, znaczący wpływ, współkontrola, wspólna kontrola) i pokażemy skutki zastosowania MSR/MSSF w różnych przypadkach, z analizą różnic w przypadku dostępności rozwiązań alternatywnych. Wskażemy również problemy związane ze sprawozdawczością połączeń jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą. Oddzielną część kursu poświęcimy ujawnieniom związanym z transakcjami  z podmiotami powiązanymi.

W ramach modułu omówione zostaną - w zakresie odpowiadającym programowi danego modułu - stosowne standardy: MSR 21, MSR 24, MSR 27, MSR 28,  MSR 36, MSSF 3, MSSF 10, MSSF 11, MSSF 12 wraz ze stosownymi interpretacjami dotyczącymi tych standardów oraz wybrane projekty nowych regulacji.

Dzień 5:

1. Połączenia i przejęcia jednostek gospodarczych - sens prawny a ekonomiczny - główne przyczyny różnic i konsekwencje dla sprawozdawczości finansowej
2. Metody rozliczania połączeń i przejęć jednostek gospodarczych
3. Ujęcie transakcji warunkowych przy rozliczaniu przejęć i połączeń jednostek gospodarczych
4. Ujmowanie tzw. przejęć odwrotnych
5. Metoda łączenia udziałów a jej zastosowanie w sprawozdaniach finansowych wg MSR/MSSF
6. Wartość firmy i test na utratę wartości firmy
7. Ujawnienia dotyczące połączeń w sprawozdaniach finansowych
8. Jednostkowe a skonsolidowane sprawozdania finansowe
9. Ujmowanie inwestycji w jednostkach zależnych w jednostkowych sprawozdaniach finansowych
10. Kontrola, znaczący wpływ, współkontrola, wspólna kontrola, udziały niekontrolujące  definicje i główne problemy praktyczne z ich zastosowaniem
11. Jednostka sprawozdawcza oraz przedsięwzięcie - definicje i skutki dla sprawozdawczości

Dzień 6:

1. Zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
2. Konsolidacja metodą pełną i korekty konsolidacyjne.
3. Sukcesywne nabywanie kontroli i skutki zmiany udziału w jednostkach zależnych.
4. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych - zasady ujmowania
5. Udziały we wspólnych przedsięwzięciach - zasady ujmowania
6. Przeliczenie sprawozdań finansowych jednostek działających zagranicą
7. Ujawnienia dotyczące inwestycji w innych jednostkach w sprawozdaniach finansowych
8. Projekt standardu poświęconego konsolidacji w jednostkach inwestycyjnych
9. Informacje ujawniane na temat podmiotów powiązanych.
Prowadzący

Prowadzący

Elżbieta Kida

doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhauseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.


dr Anna Bernaziuk


 

 

 

Biegły rewident,  posiada 17 letnie doświadczenie w zawodzie, doktor nauk ekonomicznych w zakresie fuzji i przejęć kapitałowych, Client Serwis Partner, Członek Zarządu BDO, gdzie kieruje pracami Komitetu Standardów Rachunkowości. W pracy zawodowej zajmuje się badaniem jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek giełdowych sporządzanych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości jak również standardów międzynarodowych. Prowadzi procesy związane z przygotowaniem prospektów emisyjnych na cele ofert publicznych. Bierze udział we wdrażaniu MSSF w sprawozdaniach finansowych oraz procesach przekształceń, podziałów i połączeń jednostek gospodarczych. Ceniony wykładowca na organizowanych kursach i konferencjach z zakresu ustawy o rachunkowości oraz międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. Tematyka prowadzonych szkoleń obejmuje m.in. takie zagadnienia jak połączenia i podziały jednostek gospodarczych, podatek odroczony, konsolidacja sprawozdań finansowych, kontrakty długoterminowe itp. Jest współautorem książek - "Kontrakty długoterminowe", "Sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości", "Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej", "Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe".


Beata Wójciak-Dziechciarz

 

 

 

biegły rewident, Senior Audit Manager, wykładowca BDO. Posiada bogate doświadczenie z zakresu badania spółek giełdowych, badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przeglądów sprawozdań finansowych oraz wdrażania MSR.Wykładowca BDO, na organizowanych szkoleniach otwartych, kursach zawodowych oraz szkoleniach in-company z zakresu m.in. ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów rachunkowości oraz podatku dochodowego odroczonego


dr Katarzyna Trzpioła

adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami rachunkowości finansowej wg UoR i MSSF oraz podatków w rachunkowości. Prowadzi szkolenia z w/w zakresu. Autorka licznych opracowań z zakresu rachunkowości finansowej m.in MSR 10, Zdarzenia po dniu bilansowym. Środki trwałe i wartości niematerialne w MSSF/MSR, współpracuje z wydawnictwem WIEDZA i PRAKTYKA w zakresie publikacji poświęconych MSSF.


Michał Włodarczyk

biegły rewident, audyt partner, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, posiada 10 letnie doświadczenie w zawodzie, od 8 lat związany z BDO. W pracy zawodowej zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych firm różnej wielkości i z różnych branż sporządzonych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz MSSF. Bierze udział we wdrażaniu MSSF oraz sprawozdawczości finansowej wg MSSF, w tym ustalaniu głównych różnic między PSR i MSSF, zakresu informacji ujawnianych w sprawozdaniach finansowych oraz sporządzenie rekomendacji odnośnie zmian w systemach rachunkowych. Sporządza opinie księgowe, prowadzi projekty doradcze i atestacyjne m.in. dla instytucji ubezpieczeniowych, spółek giełdowych oraz uczelni wyższych.


Lokalizacja

Miejsce szkolenia

Centrum miasta

Informacje dodatkowe

Współpraca:

Cena*:

1 100 zł + 23% VAT za osobę - udział w wybranym module (2 dni)
610 zł + 23% VAT za osobę - udział w wybranym 1 dniu

2 940 zł + 23% VAT za osobę - udział w całości kursu (6 dni)

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch oraz certyfikaty BDO


Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Kontakt

Kontakt w sprawie szkoleń otwartych:

tel: +48 22 543 17 75
fax: +48 22 543 16 01

szkolenia@bdo.pl

Kontakt w sprawie kursów zawodowych:

Ewelina Musiał
tel: +48 22 543 16 97
fax: +48 22 543 16 01

ewelina.musial@bdo.pl

Kontakt w sprawie szkoleń zamkniętych (in company):

Krzysztof Wojciechowski
tel: +48 22 543 17 41
fax: +48 22 543 16 01

krzysztof.wojciechowski@bdo.pl

Formularz rejestracji

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
2018.05.21 - 2018.06.19 Gdańsk 461318 2940.00 zł +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy