OBLIGATORYJNE DOSKONALENIE ZAWODOWE BIEGŁYCH REWIDENTÓW. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE:

Uprzejmie informujemy, że szkolenia realizowane będą  w IV kwartale bieżącego roku
Harmonogram szkoleń obligatoryjnych

 

 

Wymogi KIBR dotyczące udziału w szkoleniach obligatoryjnych:

  • Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, biegli rewidenci zobowiązani są stale podnosić kwalifikacje zawodowe, w tym przez odbywanie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego.
  • Liczba godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów wykonujących i niewykonujących zawodu w 3-letnim okresie rozliczeniowym wynosi 120 godzin lekcyjnych, w tym:
  1. co najmniej 72 godziny szkolenia przeprowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub jednostkę uprawnioną,
  2. co najwyżej 48 godzin samokształcenia.

W każdym roku kalendarzowym biegły rewident jest zobowiązany do odbycia minimalnej liczby godzin obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, która wynosi 24 godziny lekcyjne, w tym:

  1. co najmniej 16 godzin szkolenia przeprowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów lub jednostkę uprawnioną,
  2. co najwyżej 8 godzin samokształcenia.

Oznacza to, że biegły rewident ma obowiązek w każdym roku odbyć co najmniej 24 godziny szkolenia (w tym nie więcej niż 8 godzin samokształcenia), co da łącznie po trzech latach 72 godziny szkolenia (w tym nie więcej niż 24 godziny samokształcenia). Dodatkowo biegły rewident jest zobowiązany uzupełnić odbyte minimum szkoleniowe o 48 godzin szkolenia (w tym co najwyżej 24 godziny samokształcenia) w dowolnym roku przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Na zakończenie okresu rozliczeniowego biegły rewident musi wykazać 120 godzin odbytego szkolenia (w tym nie więcej niż 48 godzin samokształcenia).

3-letni okres rozliczeniowy obligatoryjnego doskonalenia zawodowego obejmuje 3 kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe. Pierwszy z okresów rozliczeniowych rozpoczyna się dnia 1 stycznia 2015 r. i kończy dnia 31 grudnia 2017 r.

Więcej informacji: www.kibr.org.pl