Już obowiązują zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych, których głównym celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Poznaj nowe regulacje.

 

Tak zwana duża nowelizacja ustaw o podatku dochodowym przewiduje zmiany w ustawie o CIT, które mają na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego. Dotyczą one m.in.:

 • wyodrębnienia w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenia dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika;
 • modyfikacji przepisów ograniczających wysokość odliczanych odsetek (kosztów finansowania dłużnego);
 • modyfikacji przepisów związanych z kontrolowaną spółką zagraniczną (Controlled Foreign Company – CFC);
 •  modyfikacji przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK);
 • wprowadzenia przepisów limitujących wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o usługi niematerialne (umowy licencyjne, usługi doradcze, księgowe, badania rynku, dotyczące usług prawnych itp.) oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych, a także przepisów precyzujących pojęcie „nabycia” wartości niematerialnej i prawnej;
 • wprowadzenia tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości;
 • doprecyzowania regulacji związanych z wyłączeniem z kosztów uzyskania przychodów kwot stanowiących podział wyniku finansowego;
 • modyfikacji przepisu związanego z ustalaniem przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych poprzez m.in. rozciągnięcie go na przypadki przekazania takich rzeczy nieodpłatnie;
 •  modyfikacji przepisów określających sposób ustalania przychodów i kosztów ich uzyskania przy podziale przez wydzielenie;
 • zmiany przepisu umożliwiającego zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów strat z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności uprzednio zaliczonej do przychodów należnych poprzez wyeliminowanie z tej straty kwoty nieodliczonego podatku VAT.

 

Uproszczenia regulacji ustawowych

 

Oprócz ww. rozwiązań o charakterze uszczelniającym system podatków dochodowych, nowelizacja zawiera także zmiany upraszczające i precyzujące obecnie funkcjonujące regulacje. Są to zmiany wpływające pozytywnie na prowadzenie działalności gospodarczej.
Do tej grupy rozwiązań należą:

 • podwyższenie z obecnych 3.500 zł do 10.000 zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów;
 • wyłączenie stosowania przepisów o cenach transferowych i o obowiązku dokumentowania tych cen w przypadku tych podmiotów, u których jedynym czynnikiem kwalifikującym do uznania je za „podmioty powiązane” jest fakt, że udziały (akcje) w tych podmiotach posiada Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego;
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania kosztów pośrednich;
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbywania wierzytelności, w tym poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki, dokonywanie w związku z taką wierzytelnością odpisów aktualizujących oraz w przypadku umorzenia takiej wierzytelności;
 •  doprecyzowanie zasad określania dochodu uzyskanego ze zbycia akcji otrzymanych w wyniku realizacji programów motywacyjnych (zdefiniowanie programów).

 

Źródło „zyski kapitałowe”

 

Istotne jest zwłaszcza wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika.
Jednym z częstych mechanizmów optymalizacyjnych stosowanych przez podatników CIT jest bowiem sztuczne kreowanie straty w operacjach gospodarczych dokonywanych z użyciem posiadanego majątku i obniżanie o wysokość takiej straty dochodów wygenerowanych w następstwie prowadzenia podstawowej działalności (działalności operacyjnej). W celu ograniczenia fiskalnych skutków związanych z tego rodzaju sztucznymi operacjami gospodarczymi, przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu obciążeń podatkowych w podatku dochodowym na niezmienionym poziomie, w ustawie o CIT przyjęto rozwiązanie polegające na rozgraniczeniu tych źródeł przychodów i odrębnym określaniu przez podatnika uzyskanego z tych źródeł wyniku podatkowego – dochodu bądź straty. Z powyższych względów wprowadzono jako odrębne źródło przychodów (dochodów) przychody (dochody) uzyskiwane z „zysków kapitałowych”.

 

Uwaga
Jeżeli podatnik – w następstwie prowadzonej działalności i przeprowadzanych operacji gospodarczych – osiągać będzie w roku podatkowym zarówno dochody z „zysków kapitałowych”, jak i dochody z pozostałej działalności, to wówczas przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym (19% stawką podatku) będzie łączny dochód uzyskany z obu tych źródeł dochodów (przychodów).

 

Jeżeli jednak w ich następstwie taki podatnik uzyska dochód tylko z jednego z tych źródeł, a w drugim z nich poniesie stratę, to wówczas opodatkowaniu CIT będzie podlegać dochód uzyskany z jednego źródła, bez pomniejszania go o stratę poniesioną w drugim źródle przychodów. O wysokość takiej straty poniesionej w roku podatkowym w danym źródle dochodów (przychodów) podatnik będzie jednak mógł obniżyć swój dochód osiągnięty z tego źródła dochodów (przychodów) w najbliższych kolejno po sobie następujących 5 latach podatkowych, z tym, że wysokość takiego obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie będzie mogła przekroczyć 50% kwoty tej straty.

 

Uwaga
Analogiczne odliczenie straty tylko w danym źródle dochodów, poprzez obniżenie dochodu uzyskanego z tego źródła w kolejnych 5 latach podatkowych, będzie dotyczyć także sytuacji, w której – w roku podatkowym – podatnik poniesie stratę w obu źródłach przychodów, tj. stratę w źródle przychodów (dochodów) zdefiniowanym jako „zyski kapitałowe” i stratę „w źródle”, jakim będą przychody uzyskiwane z pozostałych źródeł przychodów

 

Tak, jak jest to przyjęte w ustawie o CIT w brzmieniu obecnie obowiązującym, przy ustalaniu wysokości wyżej omówionego dochodu lub straty nie będą uwzględniane:

 • dochody (przychody) uzyskiwane przez podatnika z udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski (podatek od tych dochodów pobiera bowiem płatnik), zakwalifikowane treścią ustawy do „zysków kapitałowych”,
 • przychody uzyskiwane przez nierezydentów (poza przypadkiem, kiedy podlegają przypisaniu do polskiego zakładu) ze źródeł wskazanych w art. 21 ustawy o CIT (podatek od tych dochodów również pobiera płatnik), a także przychody ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku albo nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem oraz koszty uzyskania tych przychodów.

Powyższe zasady znajdować będą zastosowanie również w przypadku dochodów (strat) uzyskiwanych z działalności prowadzonej przez spółki wchodzące w skład podatkowych grup kapitałowych, jak też i odnośnie do podatników uzyskujących przychody i ponoszących koszty w następstwie posiadanego udziału w spółce niebędącej osobą prawną, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych.

Za przychody uzyskane z zysków kapitałowych uważać się będzie:

 • dywidendy oraz nadwyżki bilansowe w spółdzielniach,
 • inne przychody faktycznie uzyskane z udziału w zyskach osób prawnych oraz spółek, o których mowa w art. 1 ust. 3 ustawy o CIT, w tym z działań restrukturyzacyjnych w postaci połączenia lub podziału;
 • pozostałe przychody z posiadanego udziału lub akcji w osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 ustawy o CIT;
 • przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 ustawy o CIT, wkładu niepieniężnego,
 • przychody ze zbycia wierzytelności, jak również przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT, z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, w tym z ich najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, jak również przychody z ich zbycia.

W 2018 roku powyższe kwalifikowania operacji gospodarczych w ujęciu podatkowym zaczęły funkcjonować w odniesieniu do wszystkich przedsiębiorców.

 

Podstawa prawna: ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2175).Barbara Dąbrowska

ekonomistka, absolwentka studiów MBA, dyrektor ds. finansów

Polecamy szkolenia CIT

Temat szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia
Przegląd podatkowy 2018/2019 - VAT, CIT. Problemy praktyczne oraz planowane kierunki zmian. 2018.10.24 - 2018.10.26 Kazimierz Dolny
Optymalizacja dokumentów księgowych w świetle zmian w CIT i PIT z 2018 r. oraz ochrony danych osobowych (RODO). 2018.10.24 - 2018.10.24 Warszawa
Podatki 2018 / 2019 po rewolucyjnych zmianach VAT, CIT. 2018.10.25 - 2018.10.26 Katowice
Podatki 2018 / 2019 po rewolucyjnych zmianach VAT, CIT. 2018.10.25 - 2018.10.26 Wrocław
Podatki 2018 / 2019 po rewolucyjnych zmianach VAT, CIT. 2018.10.25 - 2018.10.26 Poznań
Podatki 2018 / 2019 po rewolucyjnych zmianach VAT, CIT. 2018.10.29 - 2018.10.30 Łódź
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2018 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS. 2018.11.07 - 2018.11.07 Kraków
Rozliczenia krajowych i zagranicznych podróży służbowych w 2018 r. oraz konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS. 2018.11.09 - 2018.11.09 Wrocław
Zmiany w przepisach podatkowych 2018/ 2019 VAT i CIT oraz Ordynacji Podatkowej 2018.11.13 - 2018.11.16 Kołobrzeg
Bezpieczne i optymalne rozliczanie dokumentów księgowych w świetle zmian w PIT i CIT w 2018 r. oraz nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO.). 2018.11.16 - 2018.11.16 Poznań
Rewolucyjne zmiany w CIT i VAT- co przyniesie przełom 2018 i 2019 roku? 2018.11.20 - 2018.11.20 Opole
Podatki 2018 / 2019 po rewolucyjnych zmianach VAT, CIT. 2018.11.29 - 2018.11.30 Olsztyn
Bezpieczne i optymalne rozliczanie dokumentów księgowych w świetle zmian w PIT i CIT w 2018 r. oraz nowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO.). 2018.11.30 - 2018.11.30 Gdańsk

 

Newsletter