Skip to main content

Polska Strefa Inwestycji – działalność przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu wraz z nowelizacją wprowadzoną od 1 stycznia 2023 roku – ustalanie limitu pomocy publicznej oraz rozliczanie dochodów z działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania na podstawie posiadanych decyzji o wsparciu.

Termin: 23.07.2024 - 23.07.2024
Cena: 540.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Polska Strefa Inwestycji wprowadzona w 2018 roku jest instrumentem pomocowym  zastępującym Specjalne Strefy Ekonomiczne. 
Z dniem 31 grudnia 2022 roku utraciło moc rozporządzenie z dnia z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI).  
Zostało ono zastąpione nowym rozporządzeniem, które w niektórych kwestiach zmieniło dotychczasowe zasady ubiegania się oraz korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI. 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w Polskiej Strefie Inwestycji w oparciu o decyzje o wsparciu udzielane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zmiany, które mają obowiązywać do 2023 r., w tym uproszczenia dotyczące „zasad wejścia”, ale także zmiany dotyczące zasad korzystania ze zwolnień.  
W trakcie spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z przywilejami wynikającymi z posiadanej decyzji,  konsekwencjami opóźnień w realizacji warunków decyzji oraz sposobami reagowania na nie.
Przedstawione zostaną wątpliwości wynikające z ww. przepisów odnośnie prawa do zwolnień podatkowych, w tym stanowisko prezentowane przez Ministerstwo Finansów oraz sądy administracyjne. 

Omówione zostaną zasady ustalania wysokości kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą publiczną, ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania (w tym wątpliwości interpretacyjne na tle niniejszej ustawy), rozliczania otrzymanej pomocy publicznej (w formie zwolnień podatkowych),  monitorowania wykorzystania pomocy publicznej oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję.

Omówione zostaną zasady kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego - dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania, a także prezentacji uzyskanego wyniku w deklaracji CIT-8  i CIT-8S.  Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami dyskontowania wydatków kwalifikowanych oraz pomocy publicznej. 
POMOC PUBLICZNA UDZIELANA NA PODSTAWIE decyzji o wsparciu w ramach POLSKEJ STREFY INWESTYCJI:

Podstawy prawne obowiązujące przedsiębiorców.
Zmiany, które mają obowiązywać od 2023 r., w szczególności dotyczące nowych warunków uzyskania i zasad wsparcia w PSI:
 • rozszerzenie ułatwień uzyskania wsparcia w PSI na reinwestycje,- bez względu na wielkość przedsiębiorstwa oraz bez ograniczeń czasowych
 • ułatwienie uzyskania wsparcia w PSI na inwestycje związane ze świadczeniem usług niematerialnych
 • zmiany w zakresie kwalifikowalności kosztów inwestycji, w tym kosztów najmu/dzierżawy gruntów, budynków i budowli,
 • zmiany dotyczące zakresu działalności wykluczonej ze wsparcia w PSI,
DECYZJE O WSPARCIU: 
 • Warunki zawarte w Decyzjach o wsparciu
 • Konsekwencje naruszenia warunków Decyzji o wsparciu 
 • Zmiany Decyzji o wsparciu - przesłanki i procedura
 • Uchylenie i wygaszenie Decyzji o wsparciu – warunki, konsekwencje
 • Pomoc publiczna w oparciu o Decyzję o wsparciu
 • Okres obowiązywania Decyzji o wsparciu
ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA PODSTAWIE DECYZJI O WSPARCIU – JAK OBLICZYĆ WIELKOŚĆ PRZYSŁUGUJĄCEJ POMOCY PUBLICZNEJ:
 • Lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej
 • Wielkość przedsiębiorcy, a poziom intensywności pomocy publicznej
 • Duże projekty inwestycyjne
 • Pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy
Ustalanie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej
Decyzja o wsparciu jako nowa podstawa korzystania ze zwolnień w podatkach dochodowych PIT / CIT


WYDATKI KWALIFIKOWANE UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA Z POMOCY PUBLICZNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2023 R.

Okres ponoszenia kosztów kwalifikowanych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków
Obliczenie limitu pomocy publicznej
 • Nabycie lub wytworzenie środków trwałych
 • Inwestycje odtworzeniowe
 • Nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów
 • Leasing, najem, dzierżawa środków trwałych
 • Używane środki trwałe
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Kwalifikacja wydatków do "kosztów inwestycji" (odsetki, prowizje, różnice kursowe)
 • Moment poniesienia wydatków kwalifikowanych
 • Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną ze względu na utworzenie nowych miejsc pracy
 • USTALANIE DOCHODU BĄDŹ STRATY Z DZIAŁALNOŚCI ZWOLNIONEJ
 • Kwalifikacji przychodów ze sprzedaży wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o Decyzję o wsparciu -  „ścisłe powiązania” – wątpliwości interpretacyjne na tle znowelizowanej ustawy CIT/PIT w kontekście wyjaśnień Ministerstwa Finansów 
 • Produkcja wyrobów lub świadczenie usług przy współudziale stałego zakładu położonego poza terenem określonym w decyzji o wsparciu / na terenie określonym w decyzji o wsparciu, ale poza zakresem zwolnienia z opodatkowania – problematyka stosowania przepisów o cenach transferowych dla celów ustalenia wielkości dochodu zwolnionego
 • Zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów 
 • Przyporządkowanie kosztów pośrednich w sposób bezpośredni do danego rodzaju działalności;
 • Dopuszczalność stosowania tzw. kluczy bezpośredniego podziału kosztów (klucze alokacji) opartych na rzeczywistym zużyciu, rozdysponowaniu danego kosztu pomiędzy rodzaje prowadzonej działalności; 
 • Podział kosztów pośrednich wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP;
 • USTALANIE DOCHODU BĄDŹ STRATY W ROZLICZENIU ROCZNYM
 • Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP);
 • Obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności zwolnionej
 • Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach;
 • Prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8, CIT/8O, CIT-8S
 • Definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania);
 • Problem rozliczania pomocy publicznej w przypadku posiadania dwóch lub więcej Decyzji o wsparciu
DYSKONTOWANIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH I POMOCY PUBLICZNEJ:
 • Moment uzyskania Decyzji o wsparciu
 • Moment poniesienia wydatku
 • Moment otrzymania pomocy
 • Dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych
ŁĄCZENIE POMOCY PUBLICZNEJ NA NOWĄ INWESTYCJĘ

DYSKUSJA
 

Sylwia Rusinek
Prawnik - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca podatkowy (egzamin przed Państwową Komisją ds. Doradztwa Podatkowego oraz dwuletnie praktyki w organach podatkowych i w kancelarii doradztwa podatkowego). Zawodowo od 2000 r. specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Od 2010 r. r. w ramach prowadzonej indywidualnie Kancelarii zajmuje się m.in. doradztwem na rzecz podmiotów prowadzących działalność na terenach specjalnych stref ekonomicznych, w szczególności dotyczących korzystania z pomocy publicznej oraz przysługujących zwolnień w podatku dochodowym, sporządzaniem ofert mających na celu uzyskanie zezwoleń na terenie strefy, reprezentowaniem klientów w sporach sądowo-administracyjnych oraz szkoleniami otwartymi i zamkniętymi podmiotów strefowych. Wcześniej przez dziesięć lat pracownik biura prawnego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – Zarządzającego Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną odpowiedzialna m.in. za procedury udzielania i zmiany zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, kontroli przedsiębiorców strefowych oraz obsługi prawnej.

Cena:  540 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
 • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
 • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
 • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
 • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
23.07.2024 - 23.07.2024 Transmisja ONLINE 4735924 540.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Polska Strefa Inwestycji – działalność przedsiębiorców posiadających decyzje o wsparciu wraz z nowelizacją wprowadzoną od 1 stycznia 2023 roku – ustalanie limitu pomocy publicznej oraz rozliczanie dochodów z działalności podlegającej zwolnieniu z opodatkowania na podstawie posiadanych decyzji o wsparciu.

Termin: 23.07.2024 - 23.07.2024
Cena: 540.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Polska Strefa Inwestycji wprowadzona w 2018 roku jest instrumentem pomocowym  zastępującym Specjalne Strefy Ekonomiczne. 
Z dniem 31 grudnia 2022 roku utraciło moc rozporządzenie z dnia z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI).  
Zostało ono zastąpione nowym rozporządzeniem, które w niektórych kwestiach zmieniło dotychczasowe zasady ubiegania się oraz korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI. 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej w Polskiej Strefie Inwestycji w oparciu o decyzje o wsparciu udzielane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zmiany, które mają obowiązywać do 2023 r., w tym uproszczenia dotyczące „zasad wejścia”, ale także zmiany dotyczące zasad korzystania ze zwolnień.  
W trakcie spotkania uczestnicy zostaną zapoznani z przywilejami wynikającymi z posiadanej decyzji,  konsekwencjami opóźnień w realizacji warunków decyzji oraz sposobami reagowania na nie.
Przedstawione zostaną wątpliwości wynikające z ww. przepisów odnośnie prawa do zwolnień podatkowych, w tym stanowisko prezentowane przez Ministerstwo Finansów oraz sądy administracyjne. 

Omówione zostaną zasady ustalania wysokości kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą publiczną, ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania (w tym wątpliwości interpretacyjne na tle niniejszej ustawy), rozliczania otrzymanej pomocy publicznej (w formie zwolnień podatkowych),  monitorowania wykorzystania pomocy publicznej oraz kumulacji pomocy publicznej otrzymywanej z różnych źródeł na tą samą inwestycję.

Omówione zostaną zasady kwalifikacji przychodów i kosztów do działalności zwolnionej z opodatkowania oraz opodatkowanej i sposobu ustalania wyniku podatkowego - dochodu (straty) na działalności podlegającej opodatkowaniu oraz działalności zwolnionej z opodatkowania, a także prezentacji uzyskanego wyniku w deklaracji CIT-8  i CIT-8S.  Podczas zajęć uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami dyskontowania wydatków kwalifikowanych oraz pomocy publicznej. 

Program

POMOC PUBLICZNA UDZIELANA NA PODSTAWIE decyzji o wsparciu w ramach POLSKEJ STREFY INWESTYCJI:

Podstawy prawne obowiązujące przedsiębiorców.
Zmiany, które mają obowiązywać od 2023 r., w szczególności dotyczące nowych warunków uzyskania i zasad wsparcia w PSI:
 • rozszerzenie ułatwień uzyskania wsparcia w PSI na reinwestycje,- bez względu na wielkość przedsiębiorstwa oraz bez ograniczeń czasowych
 • ułatwienie uzyskania wsparcia w PSI na inwestycje związane ze świadczeniem usług niematerialnych
 • zmiany w zakresie kwalifikowalności kosztów inwestycji, w tym kosztów najmu/dzierżawy gruntów, budynków i budowli,
 • zmiany dotyczące zakresu działalności wykluczonej ze wsparcia w PSI,
DECYZJE O WSPARCIU: 
 • Warunki zawarte w Decyzjach o wsparciu
 • Konsekwencje naruszenia warunków Decyzji o wsparciu 
 • Zmiany Decyzji o wsparciu - przesłanki i procedura
 • Uchylenie i wygaszenie Decyzji o wsparciu – warunki, konsekwencje
 • Pomoc publiczna w oparciu o Decyzję o wsparciu
 • Okres obowiązywania Decyzji o wsparciu
ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NA PODSTAWIE DECYZJI O WSPARCIU – JAK OBLICZYĆ WIELKOŚĆ PRZYSŁUGUJĄCEJ POMOCY PUBLICZNEJ:
 • Lokalizacja inwestycji – mapa pomocy regionalnej
 • Wielkość przedsiębiorcy, a poziom intensywności pomocy publicznej
 • Duże projekty inwestycyjne
 • Pomoc publiczna z tytułu kosztów nowej inwestycji lub na tworzenie nowych miejsc pracy
Ustalanie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej
Decyzja o wsparciu jako nowa podstawa korzystania ze zwolnień w podatkach dochodowych PIT / CIT


WYDATKI KWALIFIKOWANE UPRAWNIAJĄCE DO KORZYSTANIA Z POMOCY PUBLICZNEJ, Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN OD 2023 R.

Okres ponoszenia kosztów kwalifikowanych a termin zakończenia inwestycji oraz minimalne i maksymalne wielkości wydatków
Obliczenie limitu pomocy publicznej
 • Nabycie lub wytworzenie środków trwałych
 • Inwestycje odtworzeniowe
 • Nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego gruntów
 • Leasing, najem, dzierżawa środków trwałych
 • Używane środki trwałe
 • Wartości niematerialne i prawne
 • Kwalifikacja wydatków do "kosztów inwestycji" (odsetki, prowizje, różnice kursowe)
 • Moment poniesienia wydatków kwalifikowanych
 • Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną ze względu na utworzenie nowych miejsc pracy
 • USTALANIE DOCHODU BĄDŹ STRATY Z DZIAŁALNOŚCI ZWOLNIONEJ
 • Kwalifikacji przychodów ze sprzedaży wyrobów lub usług wytworzonych w oparciu o Decyzję o wsparciu -  „ścisłe powiązania” – wątpliwości interpretacyjne na tle znowelizowanej ustawy CIT/PIT w kontekście wyjaśnień Ministerstwa Finansów 
 • Produkcja wyrobów lub świadczenie usług przy współudziale stałego zakładu położonego poza terenem określonym w decyzji o wsparciu / na terenie określonym w decyzji o wsparciu, ale poza zakresem zwolnienia z opodatkowania – problematyka stosowania przepisów o cenach transferowych dla celów ustalenia wielkości dochodu zwolnionego
 • Zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów 
 • Przyporządkowanie kosztów pośrednich w sposób bezpośredni do danego rodzaju działalności;
 • Dopuszczalność stosowania tzw. kluczy bezpośredniego podziału kosztów (klucze alokacji) opartych na rzeczywistym zużyciu, rozdysponowaniu danego kosztu pomiędzy rodzaje prowadzonej działalności; 
 • Podział kosztów pośrednich wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP;
 • USTALANIE DOCHODU BĄDŹ STRATY W ROZLICZENIU ROCZNYM
 • Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP);
 • Obowiązek wyodrębnienia organizacyjnego działalności zwolnionej
 • Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą/dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach;
 • Prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8, CIT/8O, CIT-8S
 • Definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania);
 • Problem rozliczania pomocy publicznej w przypadku posiadania dwóch lub więcej Decyzji o wsparciu
DYSKONTOWANIE WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH I POMOCY PUBLICZNEJ:
 • Moment uzyskania Decyzji o wsparciu
 • Moment poniesienia wydatku
 • Moment otrzymania pomocy
 • Dyskontowanie pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikowanych
ŁĄCZENIE POMOCY PUBLICZNEJ NA NOWĄ INWESTYCJĘ

DYSKUSJA
 

Prowadzący

Sylwia Rusinek
Prawnik - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca podatkowy (egzamin przed Państwową Komisją ds. Doradztwa Podatkowego oraz dwuletnie praktyki w organach podatkowych i w kancelarii doradztwa podatkowego). Zawodowo od 2000 r. specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Od 2010 r. r. w ramach prowadzonej indywidualnie Kancelarii zajmuje się m.in. doradztwem na rzecz podmiotów prowadzących działalność na terenach specjalnych stref ekonomicznych, w szczególności dotyczących korzystania z pomocy publicznej oraz przysługujących zwolnień w podatku dochodowym, sporządzaniem ofert mających na celu uzyskanie zezwoleń na terenie strefy, reprezentowaniem klientów w sporach sądowo-administracyjnych oraz szkoleniami otwartymi i zamkniętymi podmiotów strefowych. Wcześniej przez dziesięć lat pracownik biura prawnego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – Zarządzającego Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną odpowiedzialna m.in. za procedury udzielania i zmiany zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, kontroli przedsiębiorców strefowych oraz obsługi prawnej.

Informacje dodatkowe


Cena:  540 zł +23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej  osoby.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?
 • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 3 – 5 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
 • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
 • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
 • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.