Skip to main content

Akademia środków trwałych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz z uwzględnieniem podatku dochodowego CIT.

Termin: 12.08.2024 - 20.08.2024
Cena: 1980.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE
Internet

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Podczas zajęć  zostanie omówiona tematyka rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty finansowania zewnętrznego, leasing oraz inwentaryzacja. Omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy.

Akademia  przeznaczony jest dla osób, które:

 • chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym
 • pracują już na ww. stanowisku, a chcą rozszerzyć swoje wiadomości

Korzyści dla uczestników:

 • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej przepisów podatkowych i rachunkowych dotyczących środków trwałych
 • Utrwalenie podstawowych pojęć i definicji środków trwałych
 • Nabycie umiejętności kwalifikowania kosztów poniesionych na remonty, podniesienie wartości oraz ulepszenie środków trwałych
 • Zapoznanie się z wymogami ewidencyjnymi dla celów  podatkowych  i bilansowych
 • Podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji i wyceny środków trwałych i WNiP w świetle obowiązujących przepisów.


Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów praktycznych.

12.08.2024 - Dzień I - Środki trwałe według ustawy o rachunkowości oraz Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”:

 1. Kryteria zaliczania składników do środków trwałych
 2. Zastosowanie zasady istotności – składniki o mało znaczącej wartości
 3. Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych (KŚT)
 4. Ujęcie środków trwałych w księdze inwentarzowej
 5. Prawidłowe ustalenie wartości początkowej: 

 • cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych
 • koszty finansowania nabycia lub budowy środków trwałych

 6. Okres ekonomicznej użyteczności i wartość rezydualna
 7. Metody amortyzacji środków trwałych (liniowa, degresywna, zróżnicowanych odpisów)  
 8. Uproszczone rozwiązania w zakresie amortyzowania środków trwałych
 9. Weryfikacja okresów i stawek amortyzacyjnych
 10. Późniejsze nakłady – remont czy ulepszenie?
 11. Przeszacowanie środków trwałych
 12. Trwała utrata wartości środków trwałych – szacowanie odpisów
 13. Sprzedaż i likwidacja środków trwałych
 14. Inwentaryzacja środków trwałych i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych  
 15. Wycena środków trwałych do bilansu 

13.08.2024 - Dzień  II -  Środki trwałe w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

1. Warunki zaliczania składników do środków trwałych w prawie podatkowym
2. Obowiązek ujęcia składnika w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
3. Wartość początkowa środków trwałych – czy obejmuje odsetki i różnice kursowe?
4. Wykaz stawek amortyzacyjnych i jego znaczenie
5. Metody amortyzacji podatkowej
6. Zastosowanie współczynników podwyższających i zmniejszających
7. Indywidualne stawki amortyzacyjne – zmiana definicji środków trwałych używanych
8. Rozwiązania dla składników o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł
9. Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją
10. Wyłączenia z amortyzacji podatkowej 
11. Preferencyjne rozwiązania w zakresie amortyzacji, w tym rozwiązanie wprowadzone od 1  stycznia 2024 roku
12. Wydatki ulepszeniowe a wydatki odtworzeniowe
13. Odłączenie lub przyłączenie części składowej bądź peryferyjnej
14. Inwestycje w obcych środkach trwałych
15. Likwidacja środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych
  
19.08.2024 - Dzień  III - Umowy leasingowe od strony leasingobiorcy – w świetle KSR nr 5  „Leasing, najem i dzierżawa” oraz według podatku dochodowego CIT:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przedmiotem umowy-leasingowej
2. Klasyfikacja umów leasingowych w przepisach rachunkowych
3. Podział umów leasingowych dla celów podatku dochodowego
4. Skutki w podatku VAT uznania umowy za leasing finansowy lub operacyjny w świetle przepisów podatku dochodowego
5. Ujęcie opłaty manipulacyjnej oraz opłaty wstępnej
6. Podział rat leasingowych na część kapitałową i część odsetkową
7. Ujęcie w księgach rachunkowych umowy leasingu finansowego uznanej dla celów podatkowych za leasing:

 • finansowy
 • operacyjny

8. Ewidencja księgowa leasingu operacyjnego
9. Umowy leasingowe samochodów osobowych, w tym ograniczenia w zaliczaniu opłat   leasingowych do kosztów podatkowych
10. Leasing zwrotny i jego ujęcie w księgach 
11. Limitowanie wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego używanego na podstawie umowy leasingu
12. Wykup samochodu osobowego po leasingu – ograniczenia od 2022 roku

20..08.2024 - Dzień  IV - Rzeczowe aktywa trwałe oraz umowy leasingowe według międzynarodowych standardów rachunkowości:

I.  Rzeczowe aktywa trwałe  w MSR nr 16:
1. Zakres przedmiotowy środków trwałych w MSR nr 16
2. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych 
3. Koszty finansowania nabycia lub budowy środków trwałych zgodnie z MSR nr 23 
4. Ustalenie okresu ekonomicznej użyteczności, wartości rezydualnej i podstawy amortyzacji 
5. Wybór metody amortyzacji 
6. Metoda komponentów
7. Ujmowanie późniejszych nakładów na rzeczowe aktywa trwałe
8. Odpisy z tytułu trwałej  utraty wartości
II. Umowy leasingowe według nowego MSSF 16:
1. Główne założenia nowego MSSF 16 Leasing – jeden rodzaj umów od strony leasingobiorcy 
2. Kryteria uznania umowy za umowę leasingową
3. Uproszczenia dla leasingów krótkoterminowych oraz leasingów niskocennych
4. Ustalenie okresu trwania leasingu
5. Wycena prawa do użytkowania  aktywu 
6. Wycena zobowiązania leasingowego 
7. Wyodrębnienie z umowy leasingowej elementów nie-leasingowych 
8. Zmiany warunków umowy.
 Elżbieta Kida

biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhouseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.


 Cena*: 

1 980 zł + 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby - udział w 4 dniach.
  
 540 zł + 23% VAT - za osobę - udział w jednym wybranym dniu.
   
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?: 

 • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 3–5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
 • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
 • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
 • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty. 


 


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
12.08.2024 - 20.08.2024 Transmisja ONLINE 4724924 1980.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Akademia środków trwałych w świetle krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz z uwzględnieniem podatku dochodowego CIT.

Termin: 12.08.2024 - 20.08.2024
Cena: 1980.00 +VAT
Miejsce: Transmisja ONLINE

Cel szkolenia

Podczas zajęć  zostanie omówiona tematyka rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty finansowania zewnętrznego, leasing oraz inwentaryzacja. Omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy.

Akademia  przeznaczony jest dla osób, które:

 • chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym
 • pracują już na ww. stanowisku, a chcą rozszerzyć swoje wiadomości

Korzyści dla uczestników:

 • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej przepisów podatkowych i rachunkowych dotyczących środków trwałych
 • Utrwalenie podstawowych pojęć i definicji środków trwałych
 • Nabycie umiejętności kwalifikowania kosztów poniesionych na remonty, podniesienie wartości oraz ulepszenie środków trwałych
 • Zapoznanie się z wymogami ewidencyjnymi dla celów  podatkowych  i bilansowych
 • Podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji i wyceny środków trwałych i WNiP w świetle obowiązujących przepisów.


Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów praktycznych.Program

12.08.2024 - Dzień I - Środki trwałe według ustawy o rachunkowości oraz Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”:

 1. Kryteria zaliczania składników do środków trwałych
 2. Zastosowanie zasady istotności – składniki o mało znaczącej wartości
 3. Klasyfikacja rodzajowa środków trwałych (KŚT)
 4. Ujęcie środków trwałych w księdze inwentarzowej
 5. Prawidłowe ustalenie wartości początkowej: 

 • cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych
 • koszty finansowania nabycia lub budowy środków trwałych

 6. Okres ekonomicznej użyteczności i wartość rezydualna
 7. Metody amortyzacji środków trwałych (liniowa, degresywna, zróżnicowanych odpisów)  
 8. Uproszczone rozwiązania w zakresie amortyzowania środków trwałych
 9. Weryfikacja okresów i stawek amortyzacyjnych
 10. Późniejsze nakłady – remont czy ulepszenie?
 11. Przeszacowanie środków trwałych
 12. Trwała utrata wartości środków trwałych – szacowanie odpisów
 13. Sprzedaż i likwidacja środków trwałych
 14. Inwentaryzacja środków trwałych i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych  
 15. Wycena środków trwałych do bilansu 

13.08.2024 - Dzień  II -  Środki trwałe w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

1. Warunki zaliczania składników do środków trwałych w prawie podatkowym
2. Obowiązek ujęcia składnika w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 
3. Wartość początkowa środków trwałych – czy obejmuje odsetki i różnice kursowe?
4. Wykaz stawek amortyzacyjnych i jego znaczenie
5. Metody amortyzacji podatkowej
6. Zastosowanie współczynników podwyższających i zmniejszających
7. Indywidualne stawki amortyzacyjne – zmiana definicji środków trwałych używanych
8. Rozwiązania dla składników o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł
9. Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych dotacją
10. Wyłączenia z amortyzacji podatkowej 
11. Preferencyjne rozwiązania w zakresie amortyzacji, w tym rozwiązanie wprowadzone od 1  stycznia 2024 roku
12. Wydatki ulepszeniowe a wydatki odtworzeniowe
13. Odłączenie lub przyłączenie części składowej bądź peryferyjnej
14. Inwestycje w obcych środkach trwałych
15. Likwidacja środków trwałych oraz inwestycji w obcych środkach trwałych
  
19.08.2024 - Dzień  III - Umowy leasingowe od strony leasingobiorcy – w świetle KSR nr 5  „Leasing, najem i dzierżawa” oraz według podatku dochodowego CIT:

1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przedmiotem umowy-leasingowej
2. Klasyfikacja umów leasingowych w przepisach rachunkowych
3. Podział umów leasingowych dla celów podatku dochodowego
4. Skutki w podatku VAT uznania umowy za leasing finansowy lub operacyjny w świetle przepisów podatku dochodowego
5. Ujęcie opłaty manipulacyjnej oraz opłaty wstępnej
6. Podział rat leasingowych na część kapitałową i część odsetkową
7. Ujęcie w księgach rachunkowych umowy leasingu finansowego uznanej dla celów podatkowych za leasing:

 • finansowy
 • operacyjny

8. Ewidencja księgowa leasingu operacyjnego
9. Umowy leasingowe samochodów osobowych, w tym ograniczenia w zaliczaniu opłat   leasingowych do kosztów podatkowych
10. Leasing zwrotny i jego ujęcie w księgach 
11. Limitowanie wydatków związanych z eksploatacją samochodu osobowego używanego na podstawie umowy leasingu
12. Wykup samochodu osobowego po leasingu – ograniczenia od 2022 roku

20..08.2024 - Dzień  IV - Rzeczowe aktywa trwałe oraz umowy leasingowe według międzynarodowych standardów rachunkowości:

I.  Rzeczowe aktywa trwałe  w MSR nr 16:
1. Zakres przedmiotowy środków trwałych w MSR nr 16
2. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych 
3. Koszty finansowania nabycia lub budowy środków trwałych zgodnie z MSR nr 23 
4. Ustalenie okresu ekonomicznej użyteczności, wartości rezydualnej i podstawy amortyzacji 
5. Wybór metody amortyzacji 
6. Metoda komponentów
7. Ujmowanie późniejszych nakładów na rzeczowe aktywa trwałe
8. Odpisy z tytułu trwałej  utraty wartości
II. Umowy leasingowe według nowego MSSF 16:
1. Główne założenia nowego MSSF 16 Leasing – jeden rodzaj umów od strony leasingobiorcy 
2. Kryteria uznania umowy za umowę leasingową
3. Uproszczenia dla leasingów krótkoterminowych oraz leasingów niskocennych
4. Ustalenie okresu trwania leasingu
5. Wycena prawa do użytkowania  aktywu 
6. Wycena zobowiązania leasingowego 
7. Wyodrębnienie z umowy leasingowej elementów nie-leasingowych 
8. Zmiany warunków umowy.
 Prowadzący

Elżbieta Kida

biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhouseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.Informacje dodatkowe

 Cena*: 

1 980 zł + 23% VAT - koszt udziału w transmisji on-line jednej osoby - udział w 4 dniach.
  
 540 zł + 23% VAT - za osobę - udział w jednym wybranym dniu.
   
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach on-line, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO.

Jak to działa?: 

 • Zgłaszamy się do udziału w zajęciach, wypełniając formularz zgłoszeniowy
 • Ok. 3–5 dni przed terminem rozpoczęcia pierwszych zajęć, wysyłamy do Państwa indywidualny kod dostępu i link do zajęć 
 • Mailowo przesyłamy Państwu również materiały szkoleniowe
 • Logujecie się Państwo zgodnie z wskazanymi dniami i godzinami szkoleń na podane w mailu dane
 • Podczas szkolenia macie Państwo możliwość zadawania pytań na czacie.


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.