Skip to main content

Letnia szkoła środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Termin: 07.07.2024 - 09.07.2024
Cena: 2290.00 +VAT
Miejsce: Gdańsk
Hotel Scandic ****
ul. Podwale Grodzkie 9

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Zapraszamy serdecznie na Letnią Szkołę poświęconą zagadnieniom związanym ze środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi, która odbędzie się w Gdańsku w Hotelu SCANDIC. Szkoła ta będzie doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania środkami trwałymi oraz zagadnień z nimi związanych, a także do wymiany doświadczeń z praktykami branżowymi. Liczymy, że spotkanie to będzie inspirującym i owocnym doświadczeniem dla wszystkich uczestników.

Podczas zajęć  zostanie omówiona tematyka rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty finansowania zewnętrznego, leasing oraz inwentaryzacja. Omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy.

Szkolenie  przeznaczone jest dla osób, które:

 • chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym
 • pracują już na ww. stanowisku, a chcą rozszerzyć swoje wiadomości

Korzyści dla uczestników:

 • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej przepisów podatkowych i rachunkowych dotyczących środków trwałych
 • Utrwalenie podstawowych pojęć i definicji środków trwałych
 • Nabycie umiejętności kwalifikowania kosztów poniesionych na remonty, podniesienie wartości oraz ulepszenie środków trwałych
 • Zapoznanie się z wymogami ewidencyjnymi dla celów  podatkowych  i bilansowych
 • Podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji i wyceny środków trwałych i WNiP w świetle obowiązujących przepisów.


Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów praktycznych.

Część I Środki trwałe w ujęciu rachunkowym i podatkowym:

I. Podstawowe regulacje prawne i definicje dotyczące środków trwałych:

   1. Ustawa o rachunkowości, KSR nr 11 „Środki trwałe”, polityka rachunkowości i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
   2. Rzeczowe aktywa trwałe
   3. Pozyskanie składnika majątkowego – udokumentowana decyzja
II. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały, w tym zastosowanie kryterium wartościowego dla celów rachunkowych i podatkowych:
    1. Ustawowe warunki zaliczania składników majątkowych do środków trwałych
    2. Co to są niskocenne składniki majątkowe?
    3. Rzeczowe czy niematerialne aktywa trwałe?
    4. Różnice między rachunkowymi zasadami zaliczania składników do środków trwałych a kryteriami podatkowymi
    5. Skutki zmiany decyzji co do sposobu i czasu użytkowania składnika majątkowego  
III. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego:
   1. Ogólne zasady ustalania wartości początkowej
   2. Ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby ustalenia wartości początkowej środka trwałego, w tym ujawnienie środka trwałego
   3. Ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego
   4. Koszty prób i testów przeprowadzanych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania
   5. Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu.
IV. Amortyzacja środka trwałego:
   1. Definicja amortyzacji
   2. Od kiedy naliczać amortyzację bilansową, a kiedy można rozpocząć amortyzować środek trwały dla celów podatkowych?
   3. Podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla celów rachunkowych i podatkowych amortyzacji
   4. Metody amortyzacji
   5. Uproszczenia w amortyzacji dla niskocennych środków trwałych – jakie kryterium wartości przyjąć dla celów rachunkowych, a jakie dla celów podatkowych?
   6. Okresowa weryfikacja stawek amortyzacyjnych 
V. Późniejsze nakłady: remont czy ulepszenie środka trwałego?
    1. Na jakiej podstawie dokonać podziału późniejszych nakładów na ulepszeniowe i pozostałe; czy ich wartość ma znaczenie? 
    2. Ujmowanie nakładów na ulepszenie środków trwałych w ewidencji rachunkowej i dla  celów podatkowych 
    3. Pozostałe nakłady, w tym remonty
    4. Ulepszenie obcego środka trwałego czy samodzielny środek trwały?
VI. Rozchód środka trwałego:
     1. Sprzedaż środka trwałego lub nieodpłatne przekazanie
     2. Trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej środka trwałego
     3. Różnica między postawieniem w stan likwidacji a likwidacją środka trwałego
     4. Czy w pełni zamortyzowany środek trwały może być dalej użytkowany?
     5. Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym – w którym momencie ująć rozchód? 

Część II Wartości niematerialne i prawne w ustawie rachunkowej i w podatku dochodowym:
       1. Definicja rachunkowa i podatkowa tych składników
       2. Różnice między rachunkową a podatkową definicją
       3. Cena nabycia lub koszt wytworzenia
       4. Koszty wdrożenia i uruchomienia programów komputerowych
       5. Koszty finansowe dotyczące wartości niematerialnych i prawnych
       6. Metody amortyzacji w polskim prawie bilansowym 
       7. Amortyzacja podatkowa
       8. Wyłączenia z amortyzacji podatkowej
       9. Odpisy amortyzacyjne nieuznawane za koszty uzyskania przychodów  
     10. Późniejsze wydatki dotyczące wartości niematerialnych i prawnych i likwidacja tych składników w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach podatkowych.

 Elżbieta Kida

biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhouseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.


Koszt udziału w szkoleniu 2. 290 zł/os. + 23% VAT.

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia z zakwaterowaniem zapewniamy:

 • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe przesłane elektronicznie,
 • pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 07.07 do obiadu w dniu 09.07),
 • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 350 zł /netto/),
Koszt udziału w dwóch dniach szkolenia (bez zakwaterowania) -  1 440 zł/os+ 23% VAT
Koszt udziału w wybranym dniu szkolenia (bez zakwaterowania) -  760 zł/os+ 23% VAT
Cena  szkolenia (bez zakwaterowania) obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch.

Informacje o hotelu:HOTEL SCANDIC

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
07.07.2024 - 09.07.2024 Gdańsk 4756324 2290.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Letnia szkoła środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Termin: 07.07.2024 - 09.07.2024
Cena: 2290.00 +VAT
Miejsce: Gdańsk

Cel szkolenia

Zapraszamy serdecznie na Letnią Szkołę poświęconą zagadnieniom związanym ze środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi, która odbędzie się w Gdańsku w Hotelu SCANDIC. Szkoła ta będzie doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania środkami trwałymi oraz zagadnień z nimi związanych, a także do wymiany doświadczeń z praktykami branżowymi. Liczymy, że spotkanie to będzie inspirującym i owocnym doświadczeniem dla wszystkich uczestników.

Podczas zajęć  zostanie omówiona tematyka rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty finansowania zewnętrznego, leasing oraz inwentaryzacja. Omówione zostaną najczęściej pojawiające się problemy.

Szkolenie  przeznaczone jest dla osób, które:

 • chcą pracować na stanowiskach związanych z ewidencją i zarządzaniem majątkiem trwałym
 • pracują już na ww. stanowisku, a chcą rozszerzyć swoje wiadomości

Korzyści dla uczestników:

 • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy dotyczącej przepisów podatkowych i rachunkowych dotyczących środków trwałych
 • Utrwalenie podstawowych pojęć i definicji środków trwałych
 • Nabycie umiejętności kwalifikowania kosztów poniesionych na remonty, podniesienie wartości oraz ulepszenie środków trwałych
 • Zapoznanie się z wymogami ewidencyjnymi dla celów  podatkowych  i bilansowych
 • Podniesienie kwalifikacji w zakresie zasad ewidencji i wyceny środków trwałych i WNiP w świetle obowiązujących przepisów.


Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów praktycznych.Program

Część I Środki trwałe w ujęciu rachunkowym i podatkowym:

I. Podstawowe regulacje prawne i definicje dotyczące środków trwałych:

   1. Ustawa o rachunkowości, KSR nr 11 „Środki trwałe”, polityka rachunkowości i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
   2. Rzeczowe aktywa trwałe
   3. Pozyskanie składnika majątkowego – udokumentowana decyzja
II. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały, w tym zastosowanie kryterium wartościowego dla celów rachunkowych i podatkowych:
    1. Ustawowe warunki zaliczania składników majątkowych do środków trwałych
    2. Co to są niskocenne składniki majątkowe?
    3. Rzeczowe czy niematerialne aktywa trwałe?
    4. Różnice między rachunkowymi zasadami zaliczania składników do środków trwałych a kryteriami podatkowymi
    5. Skutki zmiany decyzji co do sposobu i czasu użytkowania składnika majątkowego  
III. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego:
   1. Ogólne zasady ustalania wartości początkowej
   2. Ustalanie ceny nabycia lub jej odpowiednika na potrzeby ustalenia wartości początkowej środka trwałego, w tym ujawnienie środka trwałego
   3. Ustalenie kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego
   4. Koszty prób i testów przeprowadzanych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania
   5. Likwidacja środka trwałego warunkująca budowę nowego obiektu.
IV. Amortyzacja środka trwałego:
   1. Definicja amortyzacji
   2. Od kiedy naliczać amortyzację bilansową, a kiedy można rozpocząć amortyzować środek trwały dla celów podatkowych?
   3. Podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla celów rachunkowych i podatkowych amortyzacji
   4. Metody amortyzacji
   5. Uproszczenia w amortyzacji dla niskocennych środków trwałych – jakie kryterium wartości przyjąć dla celów rachunkowych, a jakie dla celów podatkowych?
   6. Okresowa weryfikacja stawek amortyzacyjnych 
V. Późniejsze nakłady: remont czy ulepszenie środka trwałego?
    1. Na jakiej podstawie dokonać podziału późniejszych nakładów na ulepszeniowe i pozostałe; czy ich wartość ma znaczenie? 
    2. Ujmowanie nakładów na ulepszenie środków trwałych w ewidencji rachunkowej i dla  celów podatkowych 
    3. Pozostałe nakłady, w tym remonty
    4. Ulepszenie obcego środka trwałego czy samodzielny środek trwały?
VI. Rozchód środka trwałego:
     1. Sprzedaż środka trwałego lub nieodpłatne przekazanie
     2. Trwałe odłączenie części składowej lub peryferyjnej środka trwałego
     3. Różnica między postawieniem w stan likwidacji a likwidacją środka trwałego
     4. Czy w pełni zamortyzowany środek trwały może być dalej użytkowany?
     5. Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym – w którym momencie ująć rozchód? 

Część II Wartości niematerialne i prawne w ustawie rachunkowej i w podatku dochodowym:
       1. Definicja rachunkowa i podatkowa tych składników
       2. Różnice między rachunkową a podatkową definicją
       3. Cena nabycia lub koszt wytworzenia
       4. Koszty wdrożenia i uruchomienia programów komputerowych
       5. Koszty finansowe dotyczące wartości niematerialnych i prawnych
       6. Metody amortyzacji w polskim prawie bilansowym 
       7. Amortyzacja podatkowa
       8. Wyłączenia z amortyzacji podatkowej
       9. Odpisy amortyzacyjne nieuznawane za koszty uzyskania przychodów  
     10. Późniejsze wydatki dotyczące wartości niematerialnych i prawnych i likwidacja tych składników w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach podatkowych.

 Prowadzący

Elżbieta Kida

biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhouseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.Informacje dodatkowe

Koszt udziału w szkoleniu 2. 290 zł/os. + 23% VAT.

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia z zakwaterowaniem zapewniamy:

 • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe przesłane elektronicznie,
 • pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu 07.07 do obiadu w dniu 09.07),
 • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 350 zł /netto/),
Koszt udziału w dwóch dniach szkolenia (bez zakwaterowania) -  1 440 zł/os+ 23% VAT
Koszt udziału w wybranym dniu szkolenia (bez zakwaterowania) -  760 zł/os+ 23% VAT
Cena  szkolenia (bez zakwaterowania) obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch.

Informacje o hotelu:HOTEL SCANDIC

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:

Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.