Skip to main content

Zagadnienia prawne i techniczne związane ze środkami trwałymi dla służb finansowo - księgowych. Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych.

Termin: 28.06.2024 - 28.06.2024
Cena: 720.00 +VAT
Miejsce: Legnica
Qubus Hotel ****
ul. Skarbowa 2

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych posługują się wielokrotnie pojęciami, które w tych ustawach nie zostały zdefiniowane. Typowe przykłady takich pojęć to chociażby „przebudowa” czy „remont”. Ustawodawca uznał, że skoro takie pojęcia zostały wyjaśnione w innych aktach prawnych to nie ma potrzeby przepisywać ich do kolejnej ustawy. Niestety te „inne akty prawne” nie pozostają w bezpośrednim związku z przepisami finansowymi dlatego księgowi nawet czasami nie zdają sobie sprawy z ich istnienia.  Tymczasem już od dawna prawidłowa klasyfikacja, ewidencja i wycena środków trwałych wymaga umiejętnego łączenia wiedzy prawnej, technicznej i finansowej. Niektórzy księgowi uzyskują pomoc w tym zakresie od służ technicznych przedsiębiorstwa, niestety nie każdym przedsiębiorstwie takie służby istnieją lub znajdują czas na udzielanie pomocy służbom finansowym. Szkolenie ma na celu przybliżenie rachunkowcom wybranych zagadnień technicznych i prawnych związanych ze środkami trwałymi.

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:
 • Księgowym zatrudnionym w biurach finansowo-księgowych.
 • Księgowym pracujących w centrach usług finansowo-księgowych.
 • Księgowym pracujących w firmach, które nie zatrudniają własnych służb technicznych.
 • Księgowym, którzy pragną wskazać swoim służbom technicznych powiązania między technicznymi aktami prawnymi a ustawą o rachunkowości lub ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w celu nawiązania współpracy.
 • Pracownikom służ pośredniczących wymianie danych między księgowością a innymi pracownikami przedsiębiorstwa.
 • Pracownikom kontroli finansowej wewnętrznej i zewnętrznej.
1. Definicja środka trwałego w świetle prawa bilansowego i podatkowego:
1.1. Rzeczowy charakter
1.2. Dolna granica wartości
1.3. Środki trwałe, których użytkowanie rozpoczęło się przed zakończeniem budowy – czyli zdatne do użytkowania ale nie kompletne
1.4. Prawo własności
1.4.1. Budynki wybudowane na cudzym gruncie
1.4.2. Budowle wybudowane na cudzym gruncie
1.4.3. Ulepszenia w obcych środkach trwałych
1.4.4.  Umowy kupna-sprzedaży z odroczonym terminem przeniesienia prawa własności

2. Akty prawne uzupełniające definicje środka trwałego w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania:
2.1. Źródło wszystkich regulacji czyli kodeks cywilny
2.2. Definicja nieruchomości
2.3. Części składowe rzeczy oraz przedmioty połączone z rzeczą jedynie dla przemijającego użytku
2.4. Urządzenia zwane budowlami
2.5. Przynależności czyli rzeczy ruchome traktowane jako składowe środków trwałych
2.6. Prawa związane z własnością rzeczy na przykładzie służebności gruntowych i służebności przesyłu
2.7. Prawo budowlane a środki trwałe – czyli podejście techniczne a podejście finansowe
2.7.1. Różnice między finansową a techniczną definicją budowy
2.7.2. Obiekty budowlane a nieruchomości
2.7.3. Budynek a budowla
2.7.4. Obiekty liniowe
2.7.5. Obiekty małej architektury
2.7.6. Urządzenia budowlane oraz wyposażenie techniczne będące elementami obiektów budowlanych
2.7.7. Likwidacja (rozbiórka) środków trwałych powiązana z budową nowych obiektów
2.7.8. Tymczasowe obiekty budowlane
2.7.9. Fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia
2.7.9.1. Fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowla
2.7.9.2. Fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą
2.7.9.3. Fundamenty wylane pod urządzenie budowlane trwałe związane z gruntem
2.7.9.4. Fundamenty wylane pod urządzenie nie budowlane trwale związane z gruntem

3. Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie:
3.1. Budynków
3.2. Pojazdów
3.3. Zestawów komputerowych

4. Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje:
4.1. Podstawowe definicje ( remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne)
4.2. Konserwacje
4.3. Remonty - Klasyfikacja prac remontowych
4.3.1. Remonty typowe
4.3.2. Remonty planowe
4.3.3. Remonty awaryjne
4.3.4. Remonty finansowane ze środków inwestycyjnych (remonty wstępne i remonty kapitalne spełniające definicję rekonstrukcje)
4.3.5. Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik kosztów remontu lub konserwacji
4.4. Ulepszenia - Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych
4.4.1. Rozbudowa (w tym nadbudowa)
4.4.2. Przebudowa
4.4.3. Rekonstrukcja
4.4.4. Adaptacja
4.4.5. Modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
4.4.6. Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach)
4.4.7. Szczególny rodzaj ulepszeń związany z pozyskaniem części składowych lub peryferyjnych
4.4.8. Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik ulepszeń.
4.5. Miary wartości użytkowej
4.5.1. Okres ekonomicznej użyteczności
4.5.2. Jakość produktów
4.5.3. Koszty eksploatacji
4.5.4. Wydajność
4.5.5. Inne miary
4.5.5.1. Wpływ na środowisko

5. Części składowe i peryferyjne:
5.1. Definicja części składowej i peryferyjnej.
5.2. Zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych na wybranych przykładach sieci.
5.3. Zasady ewidencji księgowej części składowych i peryferyjnych
5.4. Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego odłączenia części składowej lub peryferyjnej.
5.5. Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego dołączenia części składowej lub peryferyjnej.
5.6. Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej
5.7. Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej.

6. Kolizje:
6.1. Kolizje traktowane jako remonty
6.2. Kolizje spełniające definicję budowy ale nie spełniające definicji ulepszenia
6.3. Kolizje spełniające definicje ulepszenia

7. Przykłady innych aktów prawnych uzupełniających regulacje nt. środków trwałych – prawo wodne, ustawa o ochronie środowiska.
8. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego, w tym przypadek szczególny – nieruchomości
9. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.


Elżbieta Kida

biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhouseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.


Marcin Krupa

Audytor i konsultant dysponujący kilkunastoletnią praktyką zawodową. Posiada rozległe doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Brał udział w licznych procesach due dilligence oraz innych usługach doradczych dla klientów reprezentujących różne branże, w tym dla podmiotów notowanych na GPW oraz dużych grup kapitałowych. Wykładowca, autor licznych publikacji oraz prelegent w zakresie MSSF oraz PSR. Usługi doradcze i konsultacyjne dla spółek giełdowych, m.in.: Grupa INTEGER.PL, MARVIPOL, Grupa TAURON POLSKA ENERGIA, Grupa EMPERIA HOLDING, Grupa KOPEX, Grupa ZPUE;
Audyt spółek notowanych, m.in.: Ferro, ZPUE, Ceramika Nowa Gala, Mercator Medical, Kopex, Emperia Holding. Audyt jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, m.in.:. Oknoplast, Stolbud, Stokrotka, Tradis, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne, Tagor, TFI Forum, KSSE, Damel, Accounting Plaza Central Europe, Adler Polska, Consorfrut Polska, Europrovidus, Gemi, Huta Łaziska, Ferroli Polska, Grupa PGD. Szkolenia z zakresu MSSF: Opracowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu MSSF, między innymi dla podmiotów notowanych na GPW oraz innych znaczących podmiotów pozagiełdowych.


Koszty udziały w szkoleniu:

720 zł + 23% VAT - za osobę

680 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:
 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia - wysłane elektronicznie
 • lunch, serwis kawowy
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
28.06.2024 - 28.06.2024 Legnica 4760124 720.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Zagadnienia prawne i techniczne związane ze środkami trwałymi dla służb finansowo - księgowych. Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych.

Termin: 28.06.2024 - 28.06.2024
Cena: 720.00 +VAT
Miejsce: Legnica

Cel szkolenia

Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych posługują się wielokrotnie pojęciami, które w tych ustawach nie zostały zdefiniowane. Typowe przykłady takich pojęć to chociażby „przebudowa” czy „remont”. Ustawodawca uznał, że skoro takie pojęcia zostały wyjaśnione w innych aktach prawnych to nie ma potrzeby przepisywać ich do kolejnej ustawy. Niestety te „inne akty prawne” nie pozostają w bezpośrednim związku z przepisami finansowymi dlatego księgowi nawet czasami nie zdają sobie sprawy z ich istnienia.  Tymczasem już od dawna prawidłowa klasyfikacja, ewidencja i wycena środków trwałych wymaga umiejętnego łączenia wiedzy prawnej, technicznej i finansowej. Niektórzy księgowi uzyskują pomoc w tym zakresie od służ technicznych przedsiębiorstwa, niestety nie każdym przedsiębiorstwie takie służby istnieją lub znajdują czas na udzielanie pomocy służbom finansowym. Szkolenie ma na celu przybliżenie rachunkowcom wybranych zagadnień technicznych i prawnych związanych ze środkami trwałymi.

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim:
 • Księgowym zatrudnionym w biurach finansowo-księgowych.
 • Księgowym pracujących w centrach usług finansowo-księgowych.
 • Księgowym pracujących w firmach, które nie zatrudniają własnych służb technicznych.
 • Księgowym, którzy pragną wskazać swoim służbom technicznych powiązania między technicznymi aktami prawnymi a ustawą o rachunkowości lub ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w celu nawiązania współpracy.
 • Pracownikom służ pośredniczących wymianie danych między księgowością a innymi pracownikami przedsiębiorstwa.
 • Pracownikom kontroli finansowej wewnętrznej i zewnętrznej.


Program

1. Definicja środka trwałego w świetle prawa bilansowego i podatkowego:
1.1. Rzeczowy charakter
1.2. Dolna granica wartości
1.3. Środki trwałe, których użytkowanie rozpoczęło się przed zakończeniem budowy – czyli zdatne do użytkowania ale nie kompletne
1.4. Prawo własności
1.4.1. Budynki wybudowane na cudzym gruncie
1.4.2. Budowle wybudowane na cudzym gruncie
1.4.3. Ulepszenia w obcych środkach trwałych
1.4.4.  Umowy kupna-sprzedaży z odroczonym terminem przeniesienia prawa własności

2. Akty prawne uzupełniające definicje środka trwałego w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania:
2.1. Źródło wszystkich regulacji czyli kodeks cywilny
2.2. Definicja nieruchomości
2.3. Części składowe rzeczy oraz przedmioty połączone z rzeczą jedynie dla przemijającego użytku
2.4. Urządzenia zwane budowlami
2.5. Przynależności czyli rzeczy ruchome traktowane jako składowe środków trwałych
2.6. Prawa związane z własnością rzeczy na przykładzie służebności gruntowych i służebności przesyłu
2.7. Prawo budowlane a środki trwałe – czyli podejście techniczne a podejście finansowe
2.7.1. Różnice między finansową a techniczną definicją budowy
2.7.2. Obiekty budowlane a nieruchomości
2.7.3. Budynek a budowla
2.7.4. Obiekty liniowe
2.7.5. Obiekty małej architektury
2.7.6. Urządzenia budowlane oraz wyposażenie techniczne będące elementami obiektów budowlanych
2.7.7. Likwidacja (rozbiórka) środków trwałych powiązana z budową nowych obiektów
2.7.8. Tymczasowe obiekty budowlane
2.7.9. Fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia
2.7.9.1. Fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowla
2.7.9.2. Fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą
2.7.9.3. Fundamenty wylane pod urządzenie budowlane trwałe związane z gruntem
2.7.9.4. Fundamenty wylane pod urządzenie nie budowlane trwale związane z gruntem

3. Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie:
3.1. Budynków
3.2. Pojazdów
3.3. Zestawów komputerowych

4. Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje:
4.1. Podstawowe definicje ( remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne)
4.2. Konserwacje
4.3. Remonty - Klasyfikacja prac remontowych
4.3.1. Remonty typowe
4.3.2. Remonty planowe
4.3.3. Remonty awaryjne
4.3.4. Remonty finansowane ze środków inwestycyjnych (remonty wstępne i remonty kapitalne spełniające definicję rekonstrukcje)
4.3.5. Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik kosztów remontu lub konserwacji
4.4. Ulepszenia - Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych
4.4.1. Rozbudowa (w tym nadbudowa)
4.4.2. Przebudowa
4.4.3. Rekonstrukcja
4.4.4. Adaptacja
4.4.5. Modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
4.4.6. Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach)
4.4.7. Szczególny rodzaj ulepszeń związany z pozyskaniem części składowych lub peryferyjnych
4.4.8. Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik ulepszeń.
4.5. Miary wartości użytkowej
4.5.1. Okres ekonomicznej użyteczności
4.5.2. Jakość produktów
4.5.3. Koszty eksploatacji
4.5.4. Wydajność
4.5.5. Inne miary
4.5.5.1. Wpływ na środowisko

5. Części składowe i peryferyjne:
5.1. Definicja części składowej i peryferyjnej.
5.2. Zasady wydzielania części składowych i peryferyjnych na wybranych przykładach sieci.
5.3. Zasady ewidencji księgowej części składowych i peryferyjnych
5.4. Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego odłączenia części składowej lub peryferyjnej.
5.5. Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego dołączenia części składowej lub peryferyjnej.
5.6. Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części składowej lub peryferyjnej
5.7. Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części składowej lub peryferyjnej.

6. Kolizje:
6.1. Kolizje traktowane jako remonty
6.2. Kolizje spełniające definicję budowy ale nie spełniające definicji ulepszenia
6.3. Kolizje spełniające definicje ulepszenia

7. Przykłady innych aktów prawnych uzupełniających regulacje nt. środków trwałych – prawo wodne, ustawa o ochronie środowiska.
8. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego, w tym przypadek szczególny – nieruchomości
9. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.


Prowadzący

Elżbieta Kida

biegły rewident, doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku VAT. Prowadziła szkolenia zamknięte m.in. dla takich spółek jak: KPMG, Ernst and Young, Bayer, PricewaterhouseCoopers,  TMF Poland, Polpharma, NBP, TP S.A., PKP, Poczta Polska, Deloitte Audyt, Mostostal, Warszawa, Elektrociepłownie Warszawskie, Polkomtel, Accenture, Geovita, Fiat Services Polska, PGE Dystrybucja Łódź.Marcin Krupa

Audytor i konsultant dysponujący kilkunastoletnią praktyką zawodową. Posiada rozległe doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR) i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Brał udział w licznych procesach due dilligence oraz innych usługach doradczych dla klientów reprezentujących różne branże, w tym dla podmiotów notowanych na GPW oraz dużych grup kapitałowych. Wykładowca, autor licznych publikacji oraz prelegent w zakresie MSSF oraz PSR. Usługi doradcze i konsultacyjne dla spółek giełdowych, m.in.: Grupa INTEGER.PL, MARVIPOL, Grupa TAURON POLSKA ENERGIA, Grupa EMPERIA HOLDING, Grupa KOPEX, Grupa ZPUE;
Audyt spółek notowanych, m.in.: Ferro, ZPUE, Ceramika Nowa Gala, Mercator Medical, Kopex, Emperia Holding. Audyt jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, m.in.:. Oknoplast, Stolbud, Stokrotka, Tradis, Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne, Tagor, TFI Forum, KSSE, Damel, Accounting Plaza Central Europe, Adler Polska, Consorfrut Polska, Europrovidus, Gemi, Huta Łaziska, Ferroli Polska, Grupa PGD. Szkolenia z zakresu MSSF: Opracowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu MSSF, między innymi dla podmiotów notowanych na GPW oraz innych znaczących podmiotów pozagiełdowych.Informacje dodatkowe

Koszty udziały w szkoleniu:

720 zł + 23% VAT - za osobę

680 zł +23% VAT - za osobę przy zgłoszeniu dwóch lub więcej osób z firmy


*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

Cena obejmuje:
 • uczestnictwo w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia - wysłane elektronicznie
 • lunch, serwis kawowy
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.