Skip to main content

Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2024. Eksport, import–usługi–ewidencje–ujmowanie transakcji w ewidencji/JPK_V7–transakcje łańcuchowe. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika. Praktyczne dwudniowe warsztaty. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 23.05.2024 - 24.05.2024
Cena: 1520.00 +VAT
Miejsce: Warszawa
Hotel Novotel Warszawa Centrum ****
ul. Marszałkowska 94/98

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu najnowszych zmian oraz kluczowych aspektów rozliczania VAT w obrocie międzynarodowym. Szkolenie oparte jest o przydatne przykłady z praktyki doradczej prowadzącego oraz unijne wyjaśniania i orzecznictwo. Szkolenia uwzględnia zmiany wywołane pakietem e-commerce oraz procedurę szczególnych rozliczeń w systemie VAT-OSS.

Ważnym atutem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w tematyce podatkowej.

Obrót międzynarodowy - transakcje wewnątrzwspólnotowe – WDT/WNT, eksport, import – usługi w obrocie międzynarodowym – import usług  – informacje podsumowujące – deklaracje, ewidencje – ujmowanie transakcji w ewidencji / JPK_V7– transakcje łańcuchowe:

1. Terytorialność podatku VAT. Miejsce opodatkowania dostaw towarów. Transakcje łańcuchowe:
a) zasady ogólne ustalania miejsca opodatkowania 
b) zasady rozliczania dostaw łańcuchowych (praktyka i orzecznictwo TSUE),
c) wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna w procedurze uproszczonej (dokumentowanie, wymogi formalne faktury, obowiązki sprawozdawcze),
d) wpływ umownych warunków dostaw na ustalenie miejsca opodatkowania (znaczenie pojęcia „podmiot organizujący wysyłkę lub transport”) – uproszczenia od 2020 w ustalanie „dostawy ruchomej”
e) dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca w kontekście transakcji zawieranych z kontrahentami z zagranicy (abroad reverse chargé)

2. Transakcje wewnątrzwspólnotowe - obrót towarowy wewnątrzwspólnotowy:
a) WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
- definicja, obowiązki rejestracyjne ewidencyjne i sprawozdawcze
- warunki stosowania stawki 0% (dokumenty potwierdzające przemieszczenie) – stosowanie przepisów od 2020 roku w kontekście nowych regulacji unijnych (art. 45a rozporządzenia 282/11)
- obowiązek podatkowy, zasady rozliczania zaliczek – dokumentowanie i fakturowanie
- nietransakcyjne przemieszczenie towarów 
- wprowadzanie towarów do magazynów konsygnacyjnych (zasady rozliczeń)
- korekty - ujmowanie we właściwym okresie rozliczeniowym, dokumentowanie rabatów
- zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej
b) WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
- definicja WNT, wpływ rejestracji VAT UE na rozliczenie WNT, obowiązki rejestracyjne
- ustalenie miejsca opodatkowania WNT (art. 25-26)
- obowiązek podatkowy a moment otrzymania faktury
- rozliczanie zaliczek (otrzymanie faktury dokumentującej zaliczkę od kontrahenta unijnego a obowiązek podatkowy)
- sposób dokumentowania 
- podstawa opodatkowania: mixed supply – usługi bezpośrednio związane z WNT – rabaty a korekta WNT (ujęcie we właściwej deklaracji i informacji podsumowującej, - zastosowanie właściwego kursu (kurs przy korektach), zwroty reklamacyjne
- odwrotne obciążenie a rozliczenie podatku naliczonego (data otrzymania faktury a rozliczenie podatku naliczonego) – zmiany od 1.04.2023
- magazyn konsygnacyjny (call-off stock) a WNT – uproszczenia od 2020
- towary otrzymane nieodpłatnie z innego kraju UE a obowiązek rozliczenia WNT
- przypadki braku obowiązku rozliczania WNT pomimo przywozu towaru z innego państwa członkowskiego
- WNT paliw – zastosowanie przepisów tzw. pakietu paliwowego
c) System wymiany informacji VIES - informacje uzyskiwane z systemu a rozliczenie WDT i WNT.

3. Transakcje z krajami spoza UE - obrót towarowy pozawspólnotowy:
a) Eksport towarów:
- pojęcie eksportu towarów - eksport bezpośredni a eksport pośredni
- podstawa opodatkowania oraz obowiązek podatkowy
- wymogi formalne dotyczące faktury 
- warunki stosowania stawki 0% - dokumenty potwierdzające przemieszczenie towarów poza granice UE (ECS – system kontroli eksport) – praktyka, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wyroki TSUE
- stawka 0% w eksporcie pośrednim a praktyka dokumentowania przemieszczenia
- rozliczanie zaliczek 
- obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze
b) Import towarów:
- pojęcie importu towarów 
- status celny towarów, obszar celny wspólnotowy, przeznaczenie celne, procedury celne
- miejsce opodatkowania importu towarów (art. 26a) 
- obowiązek podatkowy 
- podstawa opodatkowania (błędne ustalenie wartości celnej a korekta podstawy dla VAT – aspekty praktyczne)
- szczególne regulacje dotyczące stosowania właściwego kursu waluty
- zasady potrącania podatku naliczonego
- procedura uproszczona (wpis do rejestru) a zasady rozliczania podatku naliczonego
- procedura 42.00 a optymalizacja rozliczeń z fiskusem 
- przegląd wybranych zwolnień związanych z importem towarów
- agencja celna jako przedstawiciel fiskalny w kraju i zagranicą 
- powrotny wywóz towarów za granicę (np. w ramach reklamacji) a zasady korekty podatku,
-  import części w ramach napraw gwarancyjnych.

4. Pakiet e-commerce:
a) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (WSTO):
- pojęcie i ustalenie miejsca opodatkowania
- zakres przedmiotowy (towary wyłączone – limity)
- obowiązek podatkowy oraz sposób dokumentowania 
- wymogi formalne dotyczące faktur i kas fiskalnych
- obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze
b) Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI):
- definicja SOTI, zakres przedmiotowy i podmiotowy,
- miejsce opodatkowania
c) Procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-OSS:
- zakres zastosowania
- procedura unijna,
- procedura nieunijna,
d) Procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-OSS:
- zakres stosowania (limit 150 euro)
- bezpośrednie i pośrednie korzystanie z procedury VAT-IOSS (instytucja pośrednika)
e) Podmiot ułatwiający – obowiązki operatorów interfejsów elektronicznych:
- definicja operatora interfejsu elektronicznego (platforma),
- fikcja dostaw / ustalenie dostawy ruchomej ,
- przesłanki ułatwiania transakcji i wyłączenia,
- moment powstania obowiązku podatkowego – rozliczenie,
- ewidencja ułatwianych dostaw – odpowiedzialność 

5. Świadczenia nieopłatne a międzynarodowy obrót towarowy:
a) przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice kraju - kontrahentom z  innych krajów członkowskich lub z krajów trzecich,
b) import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów otrzymanych nieodpłatnie.

6. Usługi w obrocie międzynarodowym („eksport usług”, import usług):
a) miejsce opodatkowania usług (przepisy krajowe art. 28a-28o i orzecznictwo TSUE):
- zasada ogólna
- usługi związane z nieruchomościami
- usługi transportowe 
- usługi materialne związane z rzeczami ruchowymi
- usługi niematerialne (w tym wynajem środków transportu)
b) znaczenie pojęć „siedziba działalności gospodarczej”, „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej”,
c) „Eksport usług” – usługi podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju

- obowiązek podatkowy 
- zasady dokumentowania (wymogi formalne faktury, termin wystawienia faktury)
- obowiązki sprawozdawcze (m.in. związane z informacjami podsumowującymi)
d) Import usług
- definicja – prawidłowa identyfikacja importu usług
- obowiązek podatkowy  i zasady dokumentowania 
- dokumenty otrzymywane od kontrahenta zagranicznego a prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania oraz zastosowanie właściwego kursu
- zasady potrącania podatku naliczonego oraz zasady korekty rozliczeń
- nabycie usług związanych z WNT lub importem towarów a prawidłowe rozliczenie (kiedy wartość usługi obejmuje podstawę opodatkowania WNT i importu towarów)
e) Rozliczanie usług w systemie OSS

7. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika:
- rejestracja VAT UE
- ECS. Zgłoszenia celne
- informacje podsumowujące
- dodatkowe ewidencje i rejestry (przemieszenie nietransakcyjne, ewidencja limitów, etc.)
- prezentacja w deklaracjach i JPK_VAT / JPK_V7 (oznaczenia dokumentów w ewidencji).

 

Paweł Dymlang

Paweł Dymlang - doradca podatkowy, prawnik, wykładowca i trener, autor licznych publikacji o tematyce podatkowej. Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnopodatkowym zdobył jako pracownik organów podatkowych, spółki doradztwa podatkowego oraz instytucji finansowych. Przeprowadził przeszło 2000 szkoleń z tematyki podatkowej. Od lat prowadzi własną kancelarię prawną.


Koszty udziału w szkoleniu:

1 520 zł + 23% VAT - za osobę

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, lunch oraz serwis kawowy, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO w wersji elektronicznej.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
23.05.2024 - 24.05.2024 Warszawa 4656523 1520.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Podatek od towarów i usług – obrót międzynarodowy 2024. Eksport, import–usługi–ewidencje–ujmowanie transakcji w ewidencji/JPK_V7–transakcje łańcuchowe. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika. Praktyczne dwudniowe warsztaty. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Termin: 23.05.2024 - 24.05.2024
Cena: 1520.00 +VAT
Miejsce: Warszawa

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu najnowszych zmian oraz kluczowych aspektów rozliczania VAT w obrocie międzynarodowym. Szkolenie oparte jest o przydatne przykłady z praktyki doradczej prowadzącego oraz unijne wyjaśniania i orzecznictwo. Szkolenia uwzględnia zmiany wywołane pakietem e-commerce oraz procedurę szczególnych rozliczeń w systemie VAT-OSS.

Ważnym atutem szkolenia jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w tematyce podatkowej.Program

Obrót międzynarodowy - transakcje wewnątrzwspólnotowe – WDT/WNT, eksport, import – usługi w obrocie międzynarodowym – import usług  – informacje podsumowujące – deklaracje, ewidencje – ujmowanie transakcji w ewidencji / JPK_V7– transakcje łańcuchowe:

1. Terytorialność podatku VAT. Miejsce opodatkowania dostaw towarów. Transakcje łańcuchowe:
a) zasady ogólne ustalania miejsca opodatkowania 
b) zasady rozliczania dostaw łańcuchowych (praktyka i orzecznictwo TSUE),
c) wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna w procedurze uproszczonej (dokumentowanie, wymogi formalne faktury, obowiązki sprawozdawcze),
d) wpływ umownych warunków dostaw na ustalenie miejsca opodatkowania (znaczenie pojęcia „podmiot organizujący wysyłkę lub transport”) – uproszczenia od 2020 w ustalanie „dostawy ruchomej”
e) dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca w kontekście transakcji zawieranych z kontrahentami z zagranicy (abroad reverse chargé)

2. Transakcje wewnątrzwspólnotowe - obrót towarowy wewnątrzwspólnotowy:
a) WDT – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
- definicja, obowiązki rejestracyjne ewidencyjne i sprawozdawcze
- warunki stosowania stawki 0% (dokumenty potwierdzające przemieszczenie) – stosowanie przepisów od 2020 roku w kontekście nowych regulacji unijnych (art. 45a rozporządzenia 282/11)
- obowiązek podatkowy, zasady rozliczania zaliczek – dokumentowanie i fakturowanie
- nietransakcyjne przemieszczenie towarów 
- wprowadzanie towarów do magazynów konsygnacyjnych (zasady rozliczeń)
- korekty - ujmowanie we właściwym okresie rozliczeniowym, dokumentowanie rabatów
- zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej
b) WNT – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
- definicja WNT, wpływ rejestracji VAT UE na rozliczenie WNT, obowiązki rejestracyjne
- ustalenie miejsca opodatkowania WNT (art. 25-26)
- obowiązek podatkowy a moment otrzymania faktury
- rozliczanie zaliczek (otrzymanie faktury dokumentującej zaliczkę od kontrahenta unijnego a obowiązek podatkowy)
- sposób dokumentowania 
- podstawa opodatkowania: mixed supply – usługi bezpośrednio związane z WNT – rabaty a korekta WNT (ujęcie we właściwej deklaracji i informacji podsumowującej, - zastosowanie właściwego kursu (kurs przy korektach), zwroty reklamacyjne
- odwrotne obciążenie a rozliczenie podatku naliczonego (data otrzymania faktury a rozliczenie podatku naliczonego) – zmiany od 1.04.2023
- magazyn konsygnacyjny (call-off stock) a WNT – uproszczenia od 2020
- towary otrzymane nieodpłatnie z innego kraju UE a obowiązek rozliczenia WNT
- przypadki braku obowiązku rozliczania WNT pomimo przywozu towaru z innego państwa członkowskiego
- WNT paliw – zastosowanie przepisów tzw. pakietu paliwowego
c) System wymiany informacji VIES - informacje uzyskiwane z systemu a rozliczenie WDT i WNT.

3. Transakcje z krajami spoza UE - obrót towarowy pozawspólnotowy:
a) Eksport towarów:
- pojęcie eksportu towarów - eksport bezpośredni a eksport pośredni
- podstawa opodatkowania oraz obowiązek podatkowy
- wymogi formalne dotyczące faktury 
- warunki stosowania stawki 0% - dokumenty potwierdzające przemieszczenie towarów poza granice UE (ECS – system kontroli eksport) – praktyka, orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wyroki TSUE
- stawka 0% w eksporcie pośrednim a praktyka dokumentowania przemieszczenia
- rozliczanie zaliczek 
- obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze
b) Import towarów:
- pojęcie importu towarów 
- status celny towarów, obszar celny wspólnotowy, przeznaczenie celne, procedury celne
- miejsce opodatkowania importu towarów (art. 26a) 
- obowiązek podatkowy 
- podstawa opodatkowania (błędne ustalenie wartości celnej a korekta podstawy dla VAT – aspekty praktyczne)
- szczególne regulacje dotyczące stosowania właściwego kursu waluty
- zasady potrącania podatku naliczonego
- procedura uproszczona (wpis do rejestru) a zasady rozliczania podatku naliczonego
- procedura 42.00 a optymalizacja rozliczeń z fiskusem 
- przegląd wybranych zwolnień związanych z importem towarów
- agencja celna jako przedstawiciel fiskalny w kraju i zagranicą 
- powrotny wywóz towarów za granicę (np. w ramach reklamacji) a zasady korekty podatku,
-  import części w ramach napraw gwarancyjnych.

4. Pakiet e-commerce:
a) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość (WSTO):
- pojęcie i ustalenie miejsca opodatkowania
- zakres przedmiotowy (towary wyłączone – limity)
- obowiązek podatkowy oraz sposób dokumentowania 
- wymogi formalne dotyczące faktur i kas fiskalnych
- obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze
b) Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI):
- definicja SOTI, zakres przedmiotowy i podmiotowy,
- miejsce opodatkowania
c) Procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-OSS:
- zakres zastosowania
- procedura unijna,
- procedura nieunijna,
d) Procedura szczególna rozliczeń w systemie VAT-OSS:
- zakres stosowania (limit 150 euro)
- bezpośrednie i pośrednie korzystanie z procedury VAT-IOSS (instytucja pośrednika)
e) Podmiot ułatwiający – obowiązki operatorów interfejsów elektronicznych:
- definicja operatora interfejsu elektronicznego (platforma),
- fikcja dostaw / ustalenie dostawy ruchomej ,
- przesłanki ułatwiania transakcji i wyłączenia,
- moment powstania obowiązku podatkowego – rozliczenie,
- ewidencja ułatwianych dostaw – odpowiedzialność 

5. Świadczenia nieopłatne a międzynarodowy obrót towarowy:
a) przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice kraju - kontrahentom z  innych krajów członkowskich lub z krajów trzecich,
b) import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów otrzymanych nieodpłatnie.

6. Usługi w obrocie międzynarodowym („eksport usług”, import usług):
a) miejsce opodatkowania usług (przepisy krajowe art. 28a-28o i orzecznictwo TSUE):
- zasada ogólna
- usługi związane z nieruchomościami
- usługi transportowe 
- usługi materialne związane z rzeczami ruchowymi
- usługi niematerialne (w tym wynajem środków transportu)
b) znaczenie pojęć „siedziba działalności gospodarczej”, „stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej”,
c) „Eksport usług” – usługi podlegające opodatkowaniu poza terytorium kraju

- obowiązek podatkowy 
- zasady dokumentowania (wymogi formalne faktury, termin wystawienia faktury)
- obowiązki sprawozdawcze (m.in. związane z informacjami podsumowującymi)
d) Import usług
- definicja – prawidłowa identyfikacja importu usług
- obowiązek podatkowy  i zasady dokumentowania 
- dokumenty otrzymywane od kontrahenta zagranicznego a prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania oraz zastosowanie właściwego kursu
- zasady potrącania podatku naliczonego oraz zasady korekty rozliczeń
- nabycie usług związanych z WNT lub importem towarów a prawidłowe rozliczenie (kiedy wartość usługi obejmuje podstawę opodatkowania WNT i importu towarów)
e) Rozliczanie usług w systemie OSS

7. Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze podatnika:
- rejestracja VAT UE
- ECS. Zgłoszenia celne
- informacje podsumowujące
- dodatkowe ewidencje i rejestry (przemieszenie nietransakcyjne, ewidencja limitów, etc.)
- prezentacja w deklaracjach i JPK_VAT / JPK_V7 (oznaczenia dokumentów w ewidencji).

 

Prowadzący

Paweł Dymlang

Paweł Dymlang - doradca podatkowy, prawnik, wykładowca i trener, autor licznych publikacji o tematyce podatkowej. Kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnopodatkowym zdobył jako pracownik organów podatkowych, spółki doradztwa podatkowego oraz instytucji finansowych. Przeprowadził przeszło 2000 szkoleń z tematyki podatkowej. Od lat prowadzi własną kancelarię prawną.Informacje dodatkowe

Koszty udziału w szkoleniu:

1 520 zł + 23% VAT - za osobę

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, lunch oraz serwis kawowy, materiały szkoleniowe przesłane mailowo oraz certyfikat BDO w wersji elektronicznej.

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia  lub jego  odwołania oraz zmiany wykładowcy z przyczyn od niego niezależnych.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.