Skip to main content

Przegląd podatkowy 2024 - VAT, CIT, KSeF. Przepisy kodeksu karno-skarbowego.

Termin: 09.06.2024 - 16.06.2024
Cena: 9980.00 +VAT
Miejsce: Sycylia
Hotel Mangia's Pollina Resort ****

Masz pytanie – skontaktuj się:

  22 543 16 06
  szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

             Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu podatków VAT, CIT, KSeF oraz KKS, które odbędzie się na malowniczej Sycylii we Włoszech w Hotelu Mangia's Pollina Resort. To nie tylko okazja do pogłębienia wiedzy, ale również wyjątkowe doświadczenie kulturowe, wzbogacone słońcem, morzem oraz włoską gościnnością.

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych zmian dotyczących podatków. Ponadto omówione zostaną zagadnienia, które w obszarze poszczególnych podatków budzą w ostatnim czasie największe kontrowersje i rozbieżności w orzecznictwie organów podatkowych i sądów.

Metodyka szkolenia obejmuje przedstawienie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania.

Hotel Mangia's Pollina Resort jest położony na klifie z pięknym widokiem na morze, w spokojnej, malowniczej okolicy, jest idealnym miejscem na wakacje na Sycylii.

 

 

1. Przepisy kodeksu karnego-skarbowego „praktyczne zagadnienia dla działów księgowych”:
a) wykroczenie skarbowe
b) przestępstwo skarbowego
c) środki karne 
d) współsprawstwo (osoby zajmujące się sprawami finansowymi bądź gospodarczymi)
e) odstąpienie od ukarania 
f) czynny żal 
g) okresy przedawnienia 
h) instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności 
i) instytucja wpisu do rejestru skazanych 

2. Dostęp do KSeF:
a) kto ma dostęp do nowej struktury faktur,
b) upoważnienie w zakresie wystawiania faktur,
c) upoważnienie w zakresie dostępu do faktur,
d) upoważnienie w zakresie wystawiania i dostępu do faktur,
e) upoważnienie dla osób trzecich w tym dla biur rachunkowych,
f) upoważnienie dla jednostek wewnętrznych – SUB-NIP,
g) TOKEN a certyfikat autoryzujący,
h) korzystanie z KSeF bez upoważnienia a kod QR,
i) w jaki sposób fakturę wystawić i przesłać w KSeF w zakresie transakcji zagranicznych (np. WDT) jak i dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
j) druk ZAW-FA – omówienie,
k) rozporządzenia regulujące zasady nadawania upoważnień do KSeF,
l) aplikacja webowa MF – sposób wykorzystania.

3. Schemat struktury faktury w KSeF:
a) pola w nowej strukturze faktury,
b) które elementy schemy są obowiązkowe,
c) numer identyfikujący w KSeF a numer faktury,
d) analiza UPO – co wynika z tego dokumentu,
e) dane stron transakcji w tym dostawcy, nabywcy, odbiorcy, płatnika, współwłaściciela,
f) nowe elementy faktury, w tym nr umowy, WZ, rodzaje transportu, PKWiU, CN, PKOB, sposób płatności, skonto, kurs waluty i kod waluty, warunki transakcji, itp.
g) faktura w KSeF a kody GTU i kody literowe jak TP i FP,
h) czy w fakturze w KSeF można umieścić dodatkowe informacje lub załączniki?
i) rodzaje faktur w KSeF (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAl, KOR_ROZ, UPR, RR).

4. Faktura wystawiona i otrzymana w KSeF:
a) kiedy uznać fakturę za wystawioną
b) kiedy uznać fakturę za otrzymaną,
c) kiedy uznać fakturę korygującą za wystawioną i otrzymaną,
d) jaki wpływ ma dzień wystawienia lub otrzymania faktury w KSeF w zakresie momentu odliczenia podatku naliczonego (zakup) jak i rozpoznania obowiązku podatkowego (sprzedaż). 

5. Krajowy System e-Faktur – przepisy obowiązujące od drugiej połowy 2024 roku:
a) omówienie nowelizacji wprowadzającej obowiązkowy KSeF
b) kto będzie podlegał obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF – podatnik zwolniony z VAT, podatnik posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, działalność nierejestrowana, podatnik jedynie zarejestrowany na potrzeby podatku VAT, 
c) które podmioty będą mogły wejść w obowiązkowy KSeF z półrocznym opóźnieniem?
d) co z biletami PKP, PKS, opłatami za autostrady – czy nadal będą uważane za faktury? 
e) informacja o stosowaniu KSeF – biała lista podatników – czy nadal ustawodawca planuje zmiany w tym obszarze?,
f) w jaki sposób dokumentować WDT, eksport towarów, eksport usług oraz sprzedaż na rzecz konsumentów,
g) jakie działania podjąć w przypadku czasowej niedostępności, awarii KSeF, trybu off-line po stronie podatnika,
h) opatrzenie faktury KSeF dodatkowym kodem QR – dwie metody opatrzenia kodem,
i) czy będzie konsolidacja KSeF z PEF?
j) czy zmienią się regulacje określające termin wystawienia faktury?
k) zasady wystawiania faktury korygujących w KSeF – nowe propozycje.
l) propozycja wystawienia faktury korygującej przez nabywcę – zmiany,
m) nowe zasady ujęcia faktur korygujących in minus – po stronie sprzedawcy jak i nabywcy,
n) nota korygująca – w jakich przypadkach będzie można ją stosować, a kiedy instytucja ta zostanie zniesiona,
o) skrócenie terminu zwrotu VAT,
p) dodatkowe wymogi przy płaceniu za fakturę z KSeF,
q) płatność w MPP a faktura z KSeF – dodatkowe wymogi,
r) co z fakturami wystawianymi przy użyciu kas rejestrujących oraz paragonami z NIP nabywcy - czy one znikną?
s) akceptacja stosowania faktur w KSeF,
t) data wystawienia i otrzymania faktur w KSeF – zasady w zakresie trybów awaryjności.
u) jakie kary wprowadzi ustawodawca za pominięcie faktury w KSeF – sankcje,
v) faktury zaliczkowe – nowe zasady wystawiania,
w) faktury RR (w tym korygujące) – nowe zasady wystawiania,
x) rozliczenie z rolnikiem ryczałtowym – nowe zasady,
y) faktura scamowa, ukrywanie faktur, korekta techniczna faktury – działania podatnika,
z) przepisy przejściowe.

6. Nowy Ład – a podatek VAT:
a) Grupa VAT – nowe zasady utworzenia nowego typu podatnika
b) zmiany dotyczące Prawa przedsiębiorców a tzw. biała lista podatników – na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę od 1 stycznia 2024 r.
c) nowa sankcja VAT dotycząca kas rejestrujących – od kiedy obowiązuje?
d) korekta części ewidencyjnej JPK_V7 – a konieczność złożenia czynnego żalu.

7. SLIM VAT 3:
a) nowe zasady stosowanie kursów walutowych w zakresie korekt in minus (w tym również korekt zbiorczych jak i w przypadku WNT),
b) doprecyzowanie przepisów w zakresie korekty WDT,
c) czy w zakresie odliczenia podatku naliczonego w transakcji WNT nadal będzie wymagane posiadanie faktury dokumentującej to nabycie?
d) zmiana progu uprawniającego do pełnego odliczenia podatku naliczonego, gdy wskaźnik proporcji lub prewskaźnik przekracza 98%,
e) nowe zasady dotyczące korekty podatku naliczonego w zakresie stosowania odliczenia częściowego , tj. z wykorzystaniem wskaźnika proporcji lub prewskaźnika – zasady obowiązujące już w zakresie korekt za rok 2023,
f) nowe zasady naliczania sankcji VAT – czy organ będzie mógł szacować karę?
g) pozostałe zmiany.
 
Przegląd podatku dochodowego od osób prawnych. Najważniejsze zagadnienia budzące wątpliwości. Najnowsze interpretacje i orzecznictwo:

1. Rozliczanie CIT - formy prawne jako element optymalizacji prowadzonej działalności, zasady działania, opodatkowanie:   
a) spółka z o.o.
b) spółka komandytowa
c) spółka komandytowo-akcyjna 
d) prosta spółka akcyjna 
e) spółka akcyjna 
f) spółka jawna  
2. Praktyczne zasady rozliczania podatku estońskiego (w ujęciu prawnym, księgowym i podatkowym)
3. Nowy minimalny podatek dochodowy – odroczony do 2024 r.
4. Uchylenie art. 15e. Przepis przejściowy umożliwiający rozliczenie nieujętych wcześniej kosztów – od 2022 r.
5.Nowe przepisy zapobiegające „przerzucaniu dochodów" – podatek od przerzuconych dochodów – zmiana od 2023 r. Projekt objaśnień,
 
II. Koszty uzyskania przychodów:
1.Koszty bezpośrednie i koszty inne niż bezpośrednie
2.Koszty poniesione na przełomie roku
3.Koszty przekraczające rok podatkowy
4.Dzień poniesienia
5.Poniesienie a potrącenie.
6.Zmiana stanowiska organów podatkowych w odniesieniu do dnia poniesienia
 
III. Samochody w działalności gospodarczej:
1.Amortyzacja
2.Ubezpieczenie
3.Leasing. Najem.  Dzierżawa
4.Koszty używania samochodu
5.Rozliczanie kosztów napraw.
6.Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe
7.Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne – nowy sposób określania wysokości przychodu.
 
IV. Koszty finansowania dłużnego – limitowanie w kosztach podatkowych:
1.Istota i zakres
2.Obliczanie wskaźnika limitowania kosztów finansowania dłużnego. Zmiana od 2022 r.
3.Definicja kosztów finansowania dłużnego
4.Rozliczanie w następnych latach kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów
5.Kiedy koszty finansowania dłużnego w całości podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów?
 
V. Tzw. „ulga na złe długi”:
1.Obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela
2.Przesłanki stosowania nowych przepisów
3.Wpływ regulacji na obliczanie zaliczek na podatek
4.Zasady obliczania terminów płatności na potrzeby ulgi na złe długi
 
VI. Transakcje bez pośrednictwa rachunku bankowego – skutki podatkowe:

1.Tzw. Biała lista podatników i jej wpływ na CIT od 1.1.2020 r.
a)Konieczność weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów
b)Skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w rejestrze 
c)Problem pojęcia jednorazowej transakcji. 
d)Uchylenie się od negatywnych skutków regulacji.

2. Obowiązkowe stosowanie metody podzielonej płatności w VAT a koszty podatkowe
 
VII. Odsetki hipotetyczne.
 
VIII. Kwalifikacja wydatków do kosztów uzyskania przychodów  - wybrane przypadki:
1.Spotkanie wigilijne. 
2.Wyjazd integracyjny a B2B
3.Reprezentacja i reklama.
4.Alkohol w kosztach podatkowych. 
5.Upominki dla kontrahentów. 
6.Wyjazd zagraniczny dla kontrahenta. 
7.Sponsoring. Na co zwrócić uwagę. 
8.Sprzedaż za 1 zł.  Konkursy i promocje. Sprzedaż premiowa. 
9.Szkolenia dla kontrahentów.
10.Święta branżowe i jubileusze
11.Prezenty dla pracowników z okazji jubileuszy, przejścia na emeryturę, inne
 
IX. Podatek u źródła:
1.Mechanizm pay&refund
2.Obowiązki płatnika
3.Oświadczenie płatnika
4.Opinia o stosowaniu preferencji
5.Rzeczywisty właściciel. Objaśnienia
 Mariusz Nowak

Doradca podatkowy, Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizowałem się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata, w której zajmowałem się doradztwem podatkowym. Obecnie prezes zarządu w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego Goldenstein. Zajmuję się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla urzędów skarbowych, biur rachunkowych, księgowych oraz dla przedsiębiorców. W szkoleniach koncentruję się na poszukiwaniu sposobów optymalizacji opodatkowania. Przedstawiam sposób działania. Jestem autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiadam uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego.


Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 10 980 zł/osobę + 23% VAT

Cena promocyjna: 9 980 zł/osobę + 23% VAT - przy zgłoszeniu do 6.05.2024 roku

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.


Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • obowiązkową opłatę lotniskową,
 • obowiązkową dopłatę transportową,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • pełne wyżywienie all inclusive,
 • przelot samolotem czarterowym z Warszawa - Palermo - Warszawa
 • transfery lotnisko - hotel - lotnisko,
 • 7 noclegów w pokojach dwuosobowych (korzystanie z pokoju jednoosobowego wiąże się z dopłatą  w wysokości 3 990 zł + 23 % VAT),
 • pakiet ubezpieczeniowy ( TFG, TFP, ubezpieczenie KL i NW Itaka Simple),
 • opiekę polskiego rezydenta.

Cena nie zawiera:

 • wycieczek lokalnych,
 • dopłaty do pokoju 1-osobowego (3 990 zł/os + 23% VAT),
 • dodatkowych atrakcji.

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

UWAGA - Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 15 dni przed dniem odlotu z Warszawy osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Informacje dodatkowe:

Czas przelotu: Warszawa - Palermo - ok. 2 godz., 45 min. ( wylot z Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina )
Dojazd z lotniska:1h 45 min
Czas lokalny: czas polski
Język: włoski, angielski
Waluta: Euro (EUR).
Napięcie: 220 V

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie. W takim przypadku nie stanowi to zmiany warunków umowy i nie stanowi podstawy reklamacji.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany powstałe na skutek opóźnień w przewozach, spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi oraz innymi zakłóceniami w pracy przewoźników. Powyższe nie stanowi podstawy do odstąpienia Uczestnika od umowy. 


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
09.06.2024 - 16.06.2024 Sycylia 4702824 9980.00 +VAT

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Przegląd podatkowy 2024 - VAT, CIT, KSeF. Przepisy kodeksu karno-skarbowego.

Termin: 09.06.2024 - 16.06.2024
Cena: 9980.00 +VAT
Miejsce: Sycylia

Cel szkolenia

             Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu podatków VAT, CIT, KSeF oraz KKS, które odbędzie się na malowniczej Sycylii we Włoszech w Hotelu Mangia's Pollina Resort. To nie tylko okazja do pogłębienia wiedzy, ale również wyjątkowe doświadczenie kulturowe, wzbogacone słońcem, morzem oraz włoską gościnnością.

Celem szkolenia jest przedstawienie najważniejszych zmian dotyczących podatków. Ponadto omówione zostaną zagadnienia, które w obszarze poszczególnych podatków budzą w ostatnim czasie największe kontrowersje i rozbieżności w orzecznictwie organów podatkowych i sądów.

Metodyka szkolenia obejmuje przedstawienie praktycznych przykładów dla omawianych zagadnień, dyskusję z uczestnikami oraz udzielanie przez wykładowcę odpowiedzi na zgłaszane pytania.

Hotel Mangia's Pollina Resort jest położony na klifie z pięknym widokiem na morze, w spokojnej, malowniczej okolicy, jest idealnym miejscem na wakacje na Sycylii.

 

 Program

1. Przepisy kodeksu karnego-skarbowego „praktyczne zagadnienia dla działów księgowych”:
a) wykroczenie skarbowe
b) przestępstwo skarbowego
c) środki karne 
d) współsprawstwo (osoby zajmujące się sprawami finansowymi bądź gospodarczymi)
e) odstąpienie od ukarania 
f) czynny żal 
g) okresy przedawnienia 
h) instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności 
i) instytucja wpisu do rejestru skazanych 

2. Dostęp do KSeF:
a) kto ma dostęp do nowej struktury faktur,
b) upoważnienie w zakresie wystawiania faktur,
c) upoważnienie w zakresie dostępu do faktur,
d) upoważnienie w zakresie wystawiania i dostępu do faktur,
e) upoważnienie dla osób trzecich w tym dla biur rachunkowych,
f) upoważnienie dla jednostek wewnętrznych – SUB-NIP,
g) TOKEN a certyfikat autoryzujący,
h) korzystanie z KSeF bez upoważnienia a kod QR,
i) w jaki sposób fakturę wystawić i przesłać w KSeF w zakresie transakcji zagranicznych (np. WDT) jak i dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
j) druk ZAW-FA – omówienie,
k) rozporządzenia regulujące zasady nadawania upoważnień do KSeF,
l) aplikacja webowa MF – sposób wykorzystania.

3. Schemat struktury faktury w KSeF:
a) pola w nowej strukturze faktury,
b) które elementy schemy są obowiązkowe,
c) numer identyfikujący w KSeF a numer faktury,
d) analiza UPO – co wynika z tego dokumentu,
e) dane stron transakcji w tym dostawcy, nabywcy, odbiorcy, płatnika, współwłaściciela,
f) nowe elementy faktury, w tym nr umowy, WZ, rodzaje transportu, PKWiU, CN, PKOB, sposób płatności, skonto, kurs waluty i kod waluty, warunki transakcji, itp.
g) faktura w KSeF a kody GTU i kody literowe jak TP i FP,
h) czy w fakturze w KSeF można umieścić dodatkowe informacje lub załączniki?
i) rodzaje faktur w KSeF (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAl, KOR_ROZ, UPR, RR).

4. Faktura wystawiona i otrzymana w KSeF:
a) kiedy uznać fakturę za wystawioną
b) kiedy uznać fakturę za otrzymaną,
c) kiedy uznać fakturę korygującą za wystawioną i otrzymaną,
d) jaki wpływ ma dzień wystawienia lub otrzymania faktury w KSeF w zakresie momentu odliczenia podatku naliczonego (zakup) jak i rozpoznania obowiązku podatkowego (sprzedaż). 

5. Krajowy System e-Faktur – przepisy obowiązujące od drugiej połowy 2024 roku:
a) omówienie nowelizacji wprowadzającej obowiązkowy KSeF
b) kto będzie podlegał obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF – podatnik zwolniony z VAT, podatnik posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, działalność nierejestrowana, podatnik jedynie zarejestrowany na potrzeby podatku VAT, 
c) które podmioty będą mogły wejść w obowiązkowy KSeF z półrocznym opóźnieniem?
d) co z biletami PKP, PKS, opłatami za autostrady – czy nadal będą uważane za faktury? 
e) informacja o stosowaniu KSeF – biała lista podatników – czy nadal ustawodawca planuje zmiany w tym obszarze?,
f) w jaki sposób dokumentować WDT, eksport towarów, eksport usług oraz sprzedaż na rzecz konsumentów,
g) jakie działania podjąć w przypadku czasowej niedostępności, awarii KSeF, trybu off-line po stronie podatnika,
h) opatrzenie faktury KSeF dodatkowym kodem QR – dwie metody opatrzenia kodem,
i) czy będzie konsolidacja KSeF z PEF?
j) czy zmienią się regulacje określające termin wystawienia faktury?
k) zasady wystawiania faktury korygujących w KSeF – nowe propozycje.
l) propozycja wystawienia faktury korygującej przez nabywcę – zmiany,
m) nowe zasady ujęcia faktur korygujących in minus – po stronie sprzedawcy jak i nabywcy,
n) nota korygująca – w jakich przypadkach będzie można ją stosować, a kiedy instytucja ta zostanie zniesiona,
o) skrócenie terminu zwrotu VAT,
p) dodatkowe wymogi przy płaceniu za fakturę z KSeF,
q) płatność w MPP a faktura z KSeF – dodatkowe wymogi,
r) co z fakturami wystawianymi przy użyciu kas rejestrujących oraz paragonami z NIP nabywcy - czy one znikną?
s) akceptacja stosowania faktur w KSeF,
t) data wystawienia i otrzymania faktur w KSeF – zasady w zakresie trybów awaryjności.
u) jakie kary wprowadzi ustawodawca za pominięcie faktury w KSeF – sankcje,
v) faktury zaliczkowe – nowe zasady wystawiania,
w) faktury RR (w tym korygujące) – nowe zasady wystawiania,
x) rozliczenie z rolnikiem ryczałtowym – nowe zasady,
y) faktura scamowa, ukrywanie faktur, korekta techniczna faktury – działania podatnika,
z) przepisy przejściowe.

6. Nowy Ład – a podatek VAT:
a) Grupa VAT – nowe zasady utworzenia nowego typu podatnika
b) zmiany dotyczące Prawa przedsiębiorców a tzw. biała lista podatników – na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę od 1 stycznia 2024 r.
c) nowa sankcja VAT dotycząca kas rejestrujących – od kiedy obowiązuje?
d) korekta części ewidencyjnej JPK_V7 – a konieczność złożenia czynnego żalu.

7. SLIM VAT 3:
a) nowe zasady stosowanie kursów walutowych w zakresie korekt in minus (w tym również korekt zbiorczych jak i w przypadku WNT),
b) doprecyzowanie przepisów w zakresie korekty WDT,
c) czy w zakresie odliczenia podatku naliczonego w transakcji WNT nadal będzie wymagane posiadanie faktury dokumentującej to nabycie?
d) zmiana progu uprawniającego do pełnego odliczenia podatku naliczonego, gdy wskaźnik proporcji lub prewskaźnik przekracza 98%,
e) nowe zasady dotyczące korekty podatku naliczonego w zakresie stosowania odliczenia częściowego , tj. z wykorzystaniem wskaźnika proporcji lub prewskaźnika – zasady obowiązujące już w zakresie korekt za rok 2023,
f) nowe zasady naliczania sankcji VAT – czy organ będzie mógł szacować karę?
g) pozostałe zmiany.
 
Przegląd podatku dochodowego od osób prawnych. Najważniejsze zagadnienia budzące wątpliwości. Najnowsze interpretacje i orzecznictwo:

1. Rozliczanie CIT - formy prawne jako element optymalizacji prowadzonej działalności, zasady działania, opodatkowanie:   
a) spółka z o.o.
b) spółka komandytowa
c) spółka komandytowo-akcyjna 
d) prosta spółka akcyjna 
e) spółka akcyjna 
f) spółka jawna  
2. Praktyczne zasady rozliczania podatku estońskiego (w ujęciu prawnym, księgowym i podatkowym)
3. Nowy minimalny podatek dochodowy – odroczony do 2024 r.
4. Uchylenie art. 15e. Przepis przejściowy umożliwiający rozliczenie nieujętych wcześniej kosztów – od 2022 r.
5.Nowe przepisy zapobiegające „przerzucaniu dochodów" – podatek od przerzuconych dochodów – zmiana od 2023 r. Projekt objaśnień,
 
II. Koszty uzyskania przychodów:
1.Koszty bezpośrednie i koszty inne niż bezpośrednie
2.Koszty poniesione na przełomie roku
3.Koszty przekraczające rok podatkowy
4.Dzień poniesienia
5.Poniesienie a potrącenie.
6.Zmiana stanowiska organów podatkowych w odniesieniu do dnia poniesienia
 
III. Samochody w działalności gospodarczej:
1.Amortyzacja
2.Ubezpieczenie
3.Leasing. Najem.  Dzierżawa
4.Koszty używania samochodu
5.Rozliczanie kosztów napraw.
6.Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe
7.Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne – nowy sposób określania wysokości przychodu.
 
IV. Koszty finansowania dłużnego – limitowanie w kosztach podatkowych:
1.Istota i zakres
2.Obliczanie wskaźnika limitowania kosztów finansowania dłużnego. Zmiana od 2022 r.
3.Definicja kosztów finansowania dłużnego
4.Rozliczanie w następnych latach kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów
5.Kiedy koszty finansowania dłużnego w całości podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów?
 
V. Tzw. „ulga na złe długi”:
1.Obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela
2.Przesłanki stosowania nowych przepisów
3.Wpływ regulacji na obliczanie zaliczek na podatek
4.Zasady obliczania terminów płatności na potrzeby ulgi na złe długi
 
VI. Transakcje bez pośrednictwa rachunku bankowego – skutki podatkowe:

1.Tzw. Biała lista podatników i jej wpływ na CIT od 1.1.2020 r.
a)Konieczność weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów
b)Skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w rejestrze 
c)Problem pojęcia jednorazowej transakcji. 
d)Uchylenie się od negatywnych skutków regulacji.

2. Obowiązkowe stosowanie metody podzielonej płatności w VAT a koszty podatkowe
 
VII. Odsetki hipotetyczne.
 
VIII. Kwalifikacja wydatków do kosztów uzyskania przychodów  - wybrane przypadki:
1.Spotkanie wigilijne. 
2.Wyjazd integracyjny a B2B
3.Reprezentacja i reklama.
4.Alkohol w kosztach podatkowych. 
5.Upominki dla kontrahentów. 
6.Wyjazd zagraniczny dla kontrahenta. 
7.Sponsoring. Na co zwrócić uwagę. 
8.Sprzedaż za 1 zł.  Konkursy i promocje. Sprzedaż premiowa. 
9.Szkolenia dla kontrahentów.
10.Święta branżowe i jubileusze
11.Prezenty dla pracowników z okazji jubileuszy, przejścia na emeryturę, inne
 
IX. Podatek u źródła:
1.Mechanizm pay&refund
2.Obowiązki płatnika
3.Oświadczenie płatnika
4.Opinia o stosowaniu preferencji
5.Rzeczywisty właściciel. Objaśnienia
 Prowadzący

Mariusz Nowak

Doradca podatkowy, Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizowałem się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata, w której zajmowałem się doradztwem podatkowym. Obecnie prezes zarządu w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego Goldenstein. Zajmuję się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla urzędów skarbowych, biur rachunkowych, księgowych oraz dla przedsiębiorców. W szkoleniach koncentruję się na poszukiwaniu sposobów optymalizacji opodatkowania. Przedstawiam sposób działania. Jestem autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiadam uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego.Informacje dodatkowe

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi: 10 980 zł/osobę + 23% VAT

Cena promocyjna: 9 980 zł/osobę + 23% VAT - przy zgłoszeniu do 6.05.2024 roku

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.


Cena szkolenia obejmuje:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • obowiązkową opłatę lotniskową,
 • obowiązkową dopłatę transportową,
 • autorskie materiały szkoleniowe,
 • certyfikat uczestnictwa,
 • pełne wyżywienie all inclusive,
 • przelot samolotem czarterowym z Warszawa - Palermo - Warszawa
 • transfery lotnisko - hotel - lotnisko,
 • 7 noclegów w pokojach dwuosobowych (korzystanie z pokoju jednoosobowego wiąże się z dopłatą  w wysokości 3 990 zł + 23 % VAT),
 • pakiet ubezpieczeniowy ( TFG, TFP, ubezpieczenie KL i NW Itaka Simple),
 • opiekę polskiego rezydenta.

Cena nie zawiera:

 • wycieczek lokalnych,
 • dopłaty do pokoju 1-osobowego (3 990 zł/os + 23% VAT),
 • dodatkowych atrakcji.

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.
Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

UWAGA - Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 15 dni przed dniem odlotu z Warszawy osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Informacje dodatkowe:

Czas przelotu: Warszawa - Palermo - ok. 2 godz., 45 min. ( wylot z Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina )
Dojazd z lotniska:1h 45 min
Czas lokalny: czas polski
Język: włoski, angielski
Waluta: Euro (EUR).
Napięcie: 220 V

Organizator w wyjątkowych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na hotel o takim samym lub wyższym standardzie. W takim przypadku nie stanowi to zmiany warunków umowy i nie stanowi podstawy reklamacji.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany powstałe na skutek opóźnień w przewozach, spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi oraz innymi zakłóceniami w pracy przewoźników. Powyższe nie stanowi podstawy do odstąpienia Uczestnika od umowy.