Skip to main content

Podatki 2024 CIT i VAT oraz nadchodząca rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury). Przegląd wybranych zagadnień.

Termin: 24.04.2024 - 26.04.2024
Cena: 3190.00 +VAT
Miejsce: Kołobrzeg
Hotel AQUARIUS SPA*****
ul. Kasprowicza 24

Masz pytanie – skontaktuj się:

tel. 22 543 16 06
e-mail: szkolenia@bdo.pl

Cel szkolenia

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na nasze specjalistyczne szkolenie poświęcone obszarowi podatków VAT i CIT, które odbędzie się w Kołobrzegu. To nie tylko okazja do poszerzenia wiedzy, ale również do inspirującej wymiany doświadczeń w przyjaznej atmosferze morskiego klimatu.
Liczymy na owocne spotkanie, pełne cennej wiedzy i praktycznych wskazówek.

Tematyka szkolenia:
 • Aktualne zmiany w przepisach dotyczących VAT i CIT,
 • Analiza nowych wytycznych w zakresie rozliczeń podatkowych,
 • Praktyczne aspekty rozliczeń VAT i CIT w firmie,
 • Schemat struktury faktury w KSeF,
 • Analiza praktycznych aspektów rozliczeń podatkowych
25.04.2024 - Podatek VAT 2024 – system KSeF, zmiany stawek podatku VAT, SLIM VAT 3, pozostałe zmiany:

1. Dostęp do KSeF:
a) kto ma dostęp do nowej struktury faktur,
b) upoważnienie w zakresie wystawiania faktur,
c) upoważnienie w zakresie dostępu do faktur,
d) upoważnienie w zakresie wystawiania i dostępu do faktur,
e) upoważnienie dla osób trzecich w tym dla biur rachunkowych,
f) upoważnienie dla jednostek wewnętrznych – SUB-NIP,
g) TOKEN a certyfikat autoryzujący,
h) korzystanie z KSeF bez upoważnienia a kod QR,
i) w jaki sposób fakturę wystawić i przesłać w KSeF w zakresie transakcji zagranicznych (np. WDT) jak i dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
j) druk ZAW-FA – omówienie,
k) rozporządzenia regulujące zasady nadawania upoważnień do KSeF,
l) aplikacja webowa MF – sposób wykorzystania.

2. Schemat struktury faktury w KSeF:
a) pola w nowej strukturze faktury,
b) które elementy schemy są obowiązkowe,
c) numer identyfikujący w KSeF a numer faktury,
d) analiza UPO – co wynika z tego dokumentu,
e) dane stron transakcji w tym dostawcy, nabywcy, odbiorcy, płatnika, współwłaściciela,
f) nowe elementy faktury, w tym nr umowy, WZ, rodzaje transportu, PKWiU, CN, PKOB, sposób płatności, skonto, kurs waluty i kod waluty, warunki transakcji, itp.
g) faktura w KSeF a kody GTU i kody literowe jak TP i FP,
h) czy w fakturze w KSeF można umieścić dodatkowe informacje lub załączniki?
i) rodzaje faktur w KSeF (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAl, KOR_ROZ, UPR, RR).

3. Faktura wystawiona i otrzymana w KSeF:
a) kiedy uznać fakturę za wystawioną
b) kiedy uznać fakturę za otrzymaną,
c) kiedy uznać fakturę korygującą za wystawioną i otrzymaną,
d) jaki wpływ ma dzień wystawienia lub otrzymania faktury w KSeF w zakresie momentu odliczenia podatku naliczonego (zakup) jak i rozpoznania obowiązku podatkowego (sprzedaż). 

4. Krajowy System e-Faktur – przepisy obowiązujące od drugiej połowy 2024 roku:
a) omówienie nowelizacji wprowadzającej obowiązkowy KSeF
b) kto będzie podlegał obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF – podatnik zwolniony z VAT, podatnik posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, działalność nierejestrowana, podatnik jedynie zarejestrowany na potrzeby podatku VAT, 
c) które podmioty będą mogły wejść w obowiązkowy KSeF z półrocznym opóźnieniem?
d) co z biletami PKP, PKS, opłatami za autostrady – czy nadal będą uważane za faktury? 
e) informacja o stosowaniu KSeF – biała lista podatników – czy nadal ustawodawca planuje zmiany w tym obszarze?,
f) w jaki sposób dokumentować WDT, eksport towarów, eksport usług oraz sprzedaż na rzecz konsumentów,
g) jakie działania podjąć w przypadku czasowej niedostępności, awarii KSeF, trybu off-line po stronie podatnika,
h) opatrzenie faktury KSeF dodatkowym kodem QR – dwie metody opatrzenia kodem,
i) czy będzie konsolidacja KSeF z PEF?
j) czy zmienią się regulacje określające termin wystawienia faktury?
k) zasady wystawiania faktury korygujących w KSeF – nowe propozycje.
l) propozycja wystawienia faktury korygującej przez nabywcę – zmiany,
m) nowe zasady ujęcia faktur korygujących in minus – po stronie sprzedawcy jak i nabywcy,
n) nota korygująca – w jakich przypadkach będzie można ją stosować, a kiedy instytucja ta zostanie zniesiona,
o) skrócenie terminu zwrotu VAT,
p) dodatkowe wymogi przy płaceniu za fakturę z KSeF,
q) płatność w MPP a faktura z KSeF – dodatkowe wymogi,
r) co z fakturami wystawianymi przy użyciu kas rejestrujących oraz paragonami z NIP nabywcy - czy one znikną?
s) akceptacja stosowania faktur w KSeF,
t) data wystawienia i otrzymania faktur w KSeF – zasady w zakresie trybów awaryjności.
u) jakie kary wprowadzi ustawodawca za pominięcie faktury w KSeF – sankcje,
v) faktury zaliczkowe – nowe zasady wystawiania,
w) faktury RR (w tym korygujące) – nowe zasady wystawiania,
x) rozliczenie z rolnikiem ryczałtowym – nowe zasady,
y) faktura scamowa, ukrywanie faktur, korekta techniczna faktury – działania podatnika,
z) przepisy przejściowe.

5. Zmiany stawek podatku VAT dla branży spożywczej – zasady opodatkowania

6. Nowy Ład – a podatek VAT:

a) Grupa VAT – nowe zasady utworzenia nowego typu podatnika
b) zmiany dotyczące Prawa przedsiębiorców a tzw. biała lista podatników – na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę od 1 stycznia 2024 r.
c) nowa sankcja VAT dotycząca kas rejestrujących – od kiedy obowiązuje?
d) korekta części ewidencyjnej JPK_V7 – a konieczność złożenia czynnego żalu.

7. SLIM VAT 3:
a) nowe zasady stosowanie kursów walutowych w zakresie korekt in minus (w tym również korekt zbiorczych jak i w przypadku WNT),
b) doprecyzowanie przepisów w zakresie korekty WDT,
c) czy w zakresie odliczenia podatku naliczonego w transakcji WNT nadal będzie wymagane posiadanie faktury dokumentującej to nabycie?
d) zmiana progu uprawniającego do pełnego odliczenia podatku naliczonego, gdy wskaźnik proporcji lub prewskaźnik przekracza 98%,
e) nowe zasady dotyczące korekty podatku naliczonego w zakresie stosowania odliczenia częściowego , tj. z wykorzystaniem wskaźnika proporcji lub prewskaźnika – zasady obowiązujące już w zakresie korekt za rok 2023,
f) nowe zasady naliczania sankcji VAT – czy organ będzie mógł szacować karę?
g) pozostałe zmiany.

8. Pomoc na rzecz Ukrainy – skutki w VAT, czy nadal można zastosować preferencyjne opodatkowanie wg 0% stawki podatku VAT.
9. Nowe akty wykonawcze, w tym m.in. dotyczące zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących.
10. Panel dyskusyjny – możliwość zadawania pytań.

 
26.04.2024 - Przegląd podatku dochodowego od osób prawnych. Najważniejsze zagadnienia budzące wątpliwości. Najnowsze interpretacje i orzecznictwo:

I.Zapobiegnie optymalizacji podatkowej:
1.Nowy minimalny podatek dochodowy – odroczony do 2024 r.
2.Uchylenie art. 15e. Przepis przejściowy umożliwiający rozliczenie nieujętych wcześniej kosztów – od 2022 r.
3.Nowe przepisy zapobiegające „przerzucaniu dochodów" – podatek od przerzuconych dochodów – zmiana od 2023 r. Projekt objaśnień,
 
II.Koszty uzyskania przychodów:
1.Koszty bezpośrednie i koszty inne niż bezpośrednie
2.Koszty poniesione na przełomie roku
3.Koszty przekraczające rok podatkowy
4.Dzień poniesienia
5.Poniesienie a potrącenie.
6.Zmiana stanowiska organów podatkowych w odniesieniu do dnia poniesienia
 
III.Samochody w działalności gospodarczej:
1.Amortyzacja
2.Ubezpieczenie
3.Leasing. Najem.  Dzierżawa
4.Koszty używania samochodu
5.Rozliczanie kosztów napraw.
6.Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe
7.Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne – nowy sposób określania wysokości przychodu.
 
IV.Koszty finansowania dłużnego – limitowanie w kosztach podatkowych:
1.Istota i zakres
2.Obliczanie wskaźnika limitowania kosztów finansowania dłużnego. Zmiana od 2022 r.
3.Definicja kosztów finansowania dłużnego
4.Rozliczanie w następnych latach kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów
5.Kiedy koszty finansowania dłużnego w całości podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów?
 
V.Tzw. „ulga na złe długi”:
1.Obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela
2.Przesłanki stosowania nowych przepisów
3.Wpływ regulacji na obliczanie zaliczek na podatek
4.Zasady obliczania terminów płatności na potrzeby ulgi na złe długi
 
VI.Transakcje bez pośrednictwa rachunku bankowego – skutki podatkowe:
1.Tzw. Biała lista podatników i jej wpływ na CIT od 1.1.2020 r.
a)Konieczność weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów
b)Skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w rejestrze 
c)Problem pojęcia jednorazowej transakcji. 
d)Uchylenie się od negatywnych skutków regulacji.
2.Obowiązkowe stosowanie metody podzielonej płatności w VAT a koszty podatkowe
 
VII.Odsetki hipotetyczne.
 
VIII.Kwalifikacja wydatków do kosztów uzyskania przychodów  - wybrane przypadki.
1.Spotkanie wigilijne. 
2.Wyjazd integracyjny a B2B
3.Reprezentacja i reklama.
4.Alkohol w kosztach podatkowych. 
5.Upominki dla kontrahentów. 
6.Wyjazd zagraniczny dla kontrahenta. 
7.Sponsoring. Na co zwrócić uwagę. 
8.Sprzedaż za 1 zł.  Konkursy i promocje. Sprzedaż premiowa. 
9.Szkolenia dla kontrahentów.
10.Święta branżowe i jubileusze
11.Prezenty dla pracowników z okazji jubileuszy, przejścia na emeryturę, inne
 
IX.Podatek u źródła:
1.Mechanizm pay&refund
2.Obowiązki płatnika
3.Oświadczenie płatnika
4.Opinia o stosowaniu preferencji
5.Rzeczywisty właściciel. Objaśnienia
 
X.Ulgi podatkowe:
1.Ulga B+R
2.Ulga na robotyzację
3.Ulga na prototyp
4.Ulga na ekspansję
5.Ulga sponsoringowa
 
XI.Inne:
1.CIT-ST – nowy termin i nowe zasady.
 
 
 


Mariusz Nowak

Doradca podatkowy, Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizowałem się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata, w której zajmowałem się doradztwem podatkowym. Obecnie prezes zarządu w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego Goldenstein. Zajmuję się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla urzędów skarbowych, biur rachunkowych, księgowych oraz dla przedsiębiorców. W szkoleniach koncentruję się na poszukiwaniu sposobów optymalizacji opodatkowania. Przedstawiam sposób działania. Jestem autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiadam uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego.


Koszt udziału w szkoleniu: 3 190 zł /os.+ 23% VAT

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia zapewniamy:

 • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
 • pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu  24.04 do obiadu w dniu  26.04.2024 r.)
 • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 600 zł /netto/),
 • bezpłatne korzystanie z Centrum Aquacenter:  basenów, zespołu saun, jacuzzi, siłowni,

Koszt udziału w dwóch dniach szkolenia (bez zakwaterowania) -  1 560 zł/os+ 23% VAT
Koszt udziału w wybranym dniu szkolenia (bez zakwaterowania) - 780 zł/os+ 23% VAT


PięciogwiazdkowyHotel AQUARIUS SPA*****Hotel znajduje się w dzielnicy uzdrowiskowej Kołobrzegu, zaledwie 280 m od morza i posiada 200 komfortowo wyposażonych pokoi. Dysponuje jednym z największych SPA w Polsce (40 nowoczesnych gabinetów). Na przestronne Aquacenter składa się basen sportowy (25 m długości), basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi, brodzik dla dzieci oraz jacuzzi. Dopełnienie strefy relaksu stanowią różnorodne sauny oraz taras słoneczny z leżakami. Hotel jest miejscem przyjaznym dzieciom, dlatego na każdym kroku znajdują się udogodnienia dla najmłodszych. Hotel AQUARIUS SPA***** jest wyjątkowym miejscem zarówno dla Gości indywidualnych, jak i biznesowych. Energetyczna, kolorowa fasada budynku nawiązuje do promieni słońca. Duża przestrzeń hotelu pozwala na swobodne funkcjonowanie, przepełnione dyskrecją i wyjątkową atmosferą. Hotel nastawiony jest na działania proekologiczne.

Więcej informacji o hotelu:AQUARIUS

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).


Pobierz oświadczenie pobierz oświadcznie VAT zgloszeniowy

Dostępne terminy szkoleń

  Termin Miejsce Kod Cena
24.04.2024 - 26.04.2024 Kołobrzeg 4559423 3190.00 zł

 

W przypadku problemów z rejestracją za pośrednictwem strony internetowej zapraszamy do pobrania formularza zgłoszeniowego w formacie .pdf, następnie wypełnienie zgłoszenia i przesłania do nas za pośrednictwem fax lub e-mail

Formularz zgłoszeniowy pobierz formularz zgloszeniowy

Pobierz ofertę w PDF

Podatki 2024 CIT i VAT oraz nadchodząca rewolucja w fakturowaniu (KSeF i e-Faktury). Przegląd wybranych zagadnień.

Termin: 24.04.2024 - 26.04.2024
Cena: 3190.00 +VAT
Miejsce: Kołobrzeg

Cel szkolenia

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na nasze specjalistyczne szkolenie poświęcone obszarowi podatków VAT i CIT, które odbędzie się w Kołobrzegu. To nie tylko okazja do poszerzenia wiedzy, ale również do inspirującej wymiany doświadczeń w przyjaznej atmosferze morskiego klimatu.
Liczymy na owocne spotkanie, pełne cennej wiedzy i praktycznych wskazówek.

Tematyka szkolenia:
 • Aktualne zmiany w przepisach dotyczących VAT i CIT,
 • Analiza nowych wytycznych w zakresie rozliczeń podatkowych,
 • Praktyczne aspekty rozliczeń VAT i CIT w firmie,
 • Schemat struktury faktury w KSeF,
 • Analiza praktycznych aspektów rozliczeń podatkowych


Program

25.04.2024 - Podatek VAT 2024 – system KSeF, zmiany stawek podatku VAT, SLIM VAT 3, pozostałe zmiany:

1. Dostęp do KSeF:
a) kto ma dostęp do nowej struktury faktur,
b) upoważnienie w zakresie wystawiania faktur,
c) upoważnienie w zakresie dostępu do faktur,
d) upoważnienie w zakresie wystawiania i dostępu do faktur,
e) upoważnienie dla osób trzecich w tym dla biur rachunkowych,
f) upoważnienie dla jednostek wewnętrznych – SUB-NIP,
g) TOKEN a certyfikat autoryzujący,
h) korzystanie z KSeF bez upoważnienia a kod QR,
i) w jaki sposób fakturę wystawić i przesłać w KSeF w zakresie transakcji zagranicznych (np. WDT) jak i dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
j) druk ZAW-FA – omówienie,
k) rozporządzenia regulujące zasady nadawania upoważnień do KSeF,
l) aplikacja webowa MF – sposób wykorzystania.

2. Schemat struktury faktury w KSeF:
a) pola w nowej strukturze faktury,
b) które elementy schemy są obowiązkowe,
c) numer identyfikujący w KSeF a numer faktury,
d) analiza UPO – co wynika z tego dokumentu,
e) dane stron transakcji w tym dostawcy, nabywcy, odbiorcy, płatnika, współwłaściciela,
f) nowe elementy faktury, w tym nr umowy, WZ, rodzaje transportu, PKWiU, CN, PKOB, sposób płatności, skonto, kurs waluty i kod waluty, warunki transakcji, itp.
g) faktura w KSeF a kody GTU i kody literowe jak TP i FP,
h) czy w fakturze w KSeF można umieścić dodatkowe informacje lub załączniki?
i) rodzaje faktur w KSeF (VAT, KOR, ZAL, ROZ, KOR_ZAl, KOR_ROZ, UPR, RR).

3. Faktura wystawiona i otrzymana w KSeF:
a) kiedy uznać fakturę za wystawioną
b) kiedy uznać fakturę za otrzymaną,
c) kiedy uznać fakturę korygującą za wystawioną i otrzymaną,
d) jaki wpływ ma dzień wystawienia lub otrzymania faktury w KSeF w zakresie momentu odliczenia podatku naliczonego (zakup) jak i rozpoznania obowiązku podatkowego (sprzedaż). 

4. Krajowy System e-Faktur – przepisy obowiązujące od drugiej połowy 2024 roku:
a) omówienie nowelizacji wprowadzającej obowiązkowy KSeF
b) kto będzie podlegał obowiązkowi wystawiania faktur w KSeF – podatnik zwolniony z VAT, podatnik posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, działalność nierejestrowana, podatnik jedynie zarejestrowany na potrzeby podatku VAT, 
c) które podmioty będą mogły wejść w obowiązkowy KSeF z półrocznym opóźnieniem?
d) co z biletami PKP, PKS, opłatami za autostrady – czy nadal będą uważane za faktury? 
e) informacja o stosowaniu KSeF – biała lista podatników – czy nadal ustawodawca planuje zmiany w tym obszarze?,
f) w jaki sposób dokumentować WDT, eksport towarów, eksport usług oraz sprzedaż na rzecz konsumentów,
g) jakie działania podjąć w przypadku czasowej niedostępności, awarii KSeF, trybu off-line po stronie podatnika,
h) opatrzenie faktury KSeF dodatkowym kodem QR – dwie metody opatrzenia kodem,
i) czy będzie konsolidacja KSeF z PEF?
j) czy zmienią się regulacje określające termin wystawienia faktury?
k) zasady wystawiania faktury korygujących w KSeF – nowe propozycje.
l) propozycja wystawienia faktury korygującej przez nabywcę – zmiany,
m) nowe zasady ujęcia faktur korygujących in minus – po stronie sprzedawcy jak i nabywcy,
n) nota korygująca – w jakich przypadkach będzie można ją stosować, a kiedy instytucja ta zostanie zniesiona,
o) skrócenie terminu zwrotu VAT,
p) dodatkowe wymogi przy płaceniu za fakturę z KSeF,
q) płatność w MPP a faktura z KSeF – dodatkowe wymogi,
r) co z fakturami wystawianymi przy użyciu kas rejestrujących oraz paragonami z NIP nabywcy - czy one znikną?
s) akceptacja stosowania faktur w KSeF,
t) data wystawienia i otrzymania faktur w KSeF – zasady w zakresie trybów awaryjności.
u) jakie kary wprowadzi ustawodawca za pominięcie faktury w KSeF – sankcje,
v) faktury zaliczkowe – nowe zasady wystawiania,
w) faktury RR (w tym korygujące) – nowe zasady wystawiania,
x) rozliczenie z rolnikiem ryczałtowym – nowe zasady,
y) faktura scamowa, ukrywanie faktur, korekta techniczna faktury – działania podatnika,
z) przepisy przejściowe.

5. Zmiany stawek podatku VAT dla branży spożywczej – zasady opodatkowania

6. Nowy Ład – a podatek VAT:

a) Grupa VAT – nowe zasady utworzenia nowego typu podatnika
b) zmiany dotyczące Prawa przedsiębiorców a tzw. biała lista podatników – na jakie elementy trzeba zwrócić uwagę od 1 stycznia 2024 r.
c) nowa sankcja VAT dotycząca kas rejestrujących – od kiedy obowiązuje?
d) korekta części ewidencyjnej JPK_V7 – a konieczność złożenia czynnego żalu.

7. SLIM VAT 3:
a) nowe zasady stosowanie kursów walutowych w zakresie korekt in minus (w tym również korekt zbiorczych jak i w przypadku WNT),
b) doprecyzowanie przepisów w zakresie korekty WDT,
c) czy w zakresie odliczenia podatku naliczonego w transakcji WNT nadal będzie wymagane posiadanie faktury dokumentującej to nabycie?
d) zmiana progu uprawniającego do pełnego odliczenia podatku naliczonego, gdy wskaźnik proporcji lub prewskaźnik przekracza 98%,
e) nowe zasady dotyczące korekty podatku naliczonego w zakresie stosowania odliczenia częściowego , tj. z wykorzystaniem wskaźnika proporcji lub prewskaźnika – zasady obowiązujące już w zakresie korekt za rok 2023,
f) nowe zasady naliczania sankcji VAT – czy organ będzie mógł szacować karę?
g) pozostałe zmiany.

8. Pomoc na rzecz Ukrainy – skutki w VAT, czy nadal można zastosować preferencyjne opodatkowanie wg 0% stawki podatku VAT.
9. Nowe akty wykonawcze, w tym m.in. dotyczące zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących.
10. Panel dyskusyjny – możliwość zadawania pytań.

 
26.04.2024 - Przegląd podatku dochodowego od osób prawnych. Najważniejsze zagadnienia budzące wątpliwości. Najnowsze interpretacje i orzecznictwo:

I.Zapobiegnie optymalizacji podatkowej:
1.Nowy minimalny podatek dochodowy – odroczony do 2024 r.
2.Uchylenie art. 15e. Przepis przejściowy umożliwiający rozliczenie nieujętych wcześniej kosztów – od 2022 r.
3.Nowe przepisy zapobiegające „przerzucaniu dochodów" – podatek od przerzuconych dochodów – zmiana od 2023 r. Projekt objaśnień,
 
II.Koszty uzyskania przychodów:
1.Koszty bezpośrednie i koszty inne niż bezpośrednie
2.Koszty poniesione na przełomie roku
3.Koszty przekraczające rok podatkowy
4.Dzień poniesienia
5.Poniesienie a potrącenie.
6.Zmiana stanowiska organów podatkowych w odniesieniu do dnia poniesienia
 
III.Samochody w działalności gospodarczej:
1.Amortyzacja
2.Ubezpieczenie
3.Leasing. Najem.  Dzierżawa
4.Koszty używania samochodu
5.Rozliczanie kosztów napraw.
6.Samochody prywatne wykorzystywane na cele służbowe
7.Samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne – nowy sposób określania wysokości przychodu.
 
IV.Koszty finansowania dłużnego – limitowanie w kosztach podatkowych:
1.Istota i zakres
2.Obliczanie wskaźnika limitowania kosztów finansowania dłużnego. Zmiana od 2022 r.
3.Definicja kosztów finansowania dłużnego
4.Rozliczanie w następnych latach kosztów finansowania dłużnego wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów
5.Kiedy koszty finansowania dłużnego w całości podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów?
 
V.Tzw. „ulga na złe długi”:
1.Obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela
2.Przesłanki stosowania nowych przepisów
3.Wpływ regulacji na obliczanie zaliczek na podatek
4.Zasady obliczania terminów płatności na potrzeby ulgi na złe długi
 
VI.Transakcje bez pośrednictwa rachunku bankowego – skutki podatkowe:
1.Tzw. Biała lista podatników i jej wpływ na CIT od 1.1.2020 r.
a)Konieczność weryfikacji numerów rachunków bankowych kontrahentów
b)Skutki płatności za faktury VAT na rachunek bankowy nieujęty w rejestrze 
c)Problem pojęcia jednorazowej transakcji. 
d)Uchylenie się od negatywnych skutków regulacji.
2.Obowiązkowe stosowanie metody podzielonej płatności w VAT a koszty podatkowe
 
VII.Odsetki hipotetyczne.
 
VIII.Kwalifikacja wydatków do kosztów uzyskania przychodów  - wybrane przypadki.
1.Spotkanie wigilijne. 
2.Wyjazd integracyjny a B2B
3.Reprezentacja i reklama.
4.Alkohol w kosztach podatkowych. 
5.Upominki dla kontrahentów. 
6.Wyjazd zagraniczny dla kontrahenta. 
7.Sponsoring. Na co zwrócić uwagę. 
8.Sprzedaż za 1 zł.  Konkursy i promocje. Sprzedaż premiowa. 
9.Szkolenia dla kontrahentów.
10.Święta branżowe i jubileusze
11.Prezenty dla pracowników z okazji jubileuszy, przejścia na emeryturę, inne
 
IX.Podatek u źródła:
1.Mechanizm pay&refund
2.Obowiązki płatnika
3.Oświadczenie płatnika
4.Opinia o stosowaniu preferencji
5.Rzeczywisty właściciel. Objaśnienia
 
X.Ulgi podatkowe:
1.Ulga B+R
2.Ulga na robotyzację
3.Ulga na prototyp
4.Ulga na ekspansję
5.Ulga sponsoringowa
 
XI.Inne:
1.CIT-ST – nowy termin i nowe zasady.
 
 
 


Prowadzący

Mariusz Nowak

Doradca podatkowy, Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pięcioletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w urzędzie skarbowym, gdzie specjalizowałem się w kontrolach podatkowych, postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach egzekucyjnych w administracji. Dwuletnie doświadczenie zawodowe w jednej z największych firm produkcyjnych świata, w której zajmowałem się doradztwem podatkowym. Obecnie prezes zarządu w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego Goldenstein. Zajmuję się obsługą prawno-podatkową polskich oraz międzynarodowych firm. Posiadam szerokie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla urzędów skarbowych, biur rachunkowych, księgowych oraz dla przedsiębiorców. W szkoleniach koncentruję się na poszukiwaniu sposobów optymalizacji opodatkowania. Przedstawiam sposób działania. Jestem autorem publikacji w biuletynie finansowym i w gazecie prawnej. Od 2013 roku posiadam uprawnienia niemieckiego doradcy podatkowego.Informacje dodatkowe

Koszt udziału w szkoleniu: 3 190 zł /os.+ 23% VAT

Dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych cena bez VAT.
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o pobranie i przesłanie podpisanego oświadczenia.

W cenie szkolenia zapewniamy:

 • uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej,
 • pełne wyżywienie (od obiadokolacji w dniu  24.04 do obiadu w dniu  26.04.2024 r.)
 • zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową dopłatą 600 zł /netto/),
 • bezpłatne korzystanie z Centrum Aquacenter:  basenów, zespołu saun, jacuzzi, siłowni,

Koszt udziału w dwóch dniach szkolenia (bez zakwaterowania) -  1 560 zł/os+ 23% VAT
Koszt udziału w wybranym dniu szkolenia (bez zakwaterowania) - 780 zł/os+ 23% VAT


PięciogwiazdkowyHotel AQUARIUS SPA*****Hotel znajduje się w dzielnicy uzdrowiskowej Kołobrzegu, zaledwie 280 m od morza i posiada 200 komfortowo wyposażonych pokoi. Dysponuje jednym z największych SPA w Polsce (40 nowoczesnych gabinetów). Na przestronne Aquacenter składa się basen sportowy (25 m długości), basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi, brodzik dla dzieci oraz jacuzzi. Dopełnienie strefy relaksu stanowią różnorodne sauny oraz taras słoneczny z leżakami. Hotel jest miejscem przyjaznym dzieciom, dlatego na każdym kroku znajdują się udogodnienia dla najmłodszych. Hotel AQUARIUS SPA***** jest wyjątkowym miejscem zarówno dla Gości indywidualnych, jak i biznesowych. Energetyczna, kolorowa fasada budynku nawiązuje do promieni słońca. Duża przestrzeń hotelu pozwala na swobodne funkcjonowanie, przepełnione dyskrecją i wyjątkową atmosferą. Hotel nastawiony jest na działania proekologiczne.

Więcej informacji o hotelu:AQUARIUS

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule kod szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).