Skip to main content

Kontynuacja amortyzacji po podziale spółki

Podmiot powstały z majątku dzielonego wstępuje we wszystkie prawa i obowiązku podmiotu podzielonego.


Wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które zostały wniesione do nowej spółki powstałej w wyniku podziału należy ustalić w wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych spółki dzielonej i dokonywać amortyzacji na zasadzie kontynuacji. Obowiązek kontynuacji amortyzacji wynika wprost z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Zgodnie z art. 16g ust. 9 CIT w razie przekształcenia formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, z zastrzeżeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przekształcanego, połączonego albo podzielonego. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek niebędących osobami prawnymi.


Z kolei z art.16h ust.3 ustawy o CIT wynika, że podmioty powstałe z przekształcenia, podziału albo połączenia podmiotów, które przejęły całość lub część przedsiębiorstwa dokonują odpisów amortyzacyjnych, z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przed podmiot podzielony.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w piśmie z dnia 4 kwietnia 2017 r., sygn. IBPB-1-3.4510.7.2017.2.MST również potwierdza, że „wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w wyniku podziału, należy ustalić w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych spółki dzielonej i dokonywać odpisów amortyzacyjnych z zachowaniem zasad kontynuacji”.


W ocenie organów skarbowych warunkiem kontynuacji amortyzacji jest jednak wydzielenie zespołu składników materialnych i niematerialnych tak aby stanowiły one zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Następnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić w obszarze organizacyjnym, finansowym i funkcjonalnym co oznacza, że podmiot jest zdolny do samodzielnej realizacji określonych zadań gospodarczych. Wyodrębnienie finansowe nie musi oznaczać samodzielności finansowej, ale okoliczność, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?