Skip to main content

CZY MIASTA NA PRAWACH POWIATU MAJĄ CHOĆ JEDNĄ PRAWIDŁOWO WYSTAWIONĄ FAKTURĘ VAT?

Jedynym organem uprawnionym do ustalania i zmiany nazw powiatów i miast na prawach powiatu, zgodnie z artykułem 3 ustęp 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2020.920 tj.) jest Rada Ministrów. Zgodnie z art. 91 ustawy prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej niż 100 000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty.

A zatem powiaty i miasta na prawach powiatu były i są tworzone nie przez organ stanowiący czy wykonawczy, nie przez skarbnika, nie przez doradcę podatkowego (nawet tego renomowanego), lecz przez Radę Ministrów.


Tak samo nazwy powiatów i miast na prawach powiatu. Nie są one nadawane przez organ stanowiący czy wykonawczy powiatu lub miasta na prawach powiatu, nie przez skarbnika, nie przez doradcę podatkowego, lecz przez Radę Ministrów.


Rada Ministrów realizując kompetencję ustawową, na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w Dzienniku Ustaw z 1998 roku (Dz.U.1998.103.652) opublikowała rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów. Zgodnie zatem z paragrafem 1 rozporządzenia utworzono powiaty oraz określono ich nazwy, siedziby władz i gminy wchodzące w ich skład, wymienione w załączniku do rozporządzenia.


W załączniku do rozporządzenia określono zatem następujące nazwy dla powiatów i miast na prawach powiatu. Miasta na prawach powiatu mają zatem nadaną rozporządzeniem Rady Ministrów nazwę:
Jelenia Góra - miasto na prawach powiatu
Legnica - miasto na prawach powiatu
Wałbrzych - miasto na prawach powiatu
Wrocław - miasto na prawach powiatu.
Bydgoszcz - miasto na prawach powiatu
Grudziądz - miasto na prawach powiatu
Toruń - miasto na prawach powiatu
Włocławek - miasto na prawach powiatu.
Biała Podlaska - miasto na prawach powiatu
Chełm - miasto na prawach powiatu
Lublin - miasto na prawach powiatu
Zamość - miasto na prawach powiatu.
Gorzów Wielkopolski - miasto na prawach powiatu
Zielona Góra - miasto na prawach powiatu.
Łódź - miasto na prawach powiatu
Piotrków Trybunalski - miasto na prawach powiatu
Skierniewice - miasto na prawach powiatu.
Kraków - miasto na prawach powiatu
Nowy Sącz - miasto na prawach powiatu
Tarnów - miasto na prawach powiatu.
Ostrołęka - miasto na prawach powiatu
Płock - miasto na prawach powiatu
Radom - miasto na prawach powiatu
Siedlce - miasto na prawach powiatu
Opole - miasto na prawach powiatu.
Krosno - miasto na prawach powiatu
Przemyśl - miasto na prawach powiatu
Rzeszów - miasto na prawach powiatu
Tarnobrzeg - miasto na prawach powiatu
Białystok - miasto na prawach powiatu
Łomża - miasto na prawach powiatu
Suwałki - miasto na prawach powiatu.
Gdańsk - miasto na prawach powiatu
Gdynia - miasto na prawach powiatu
Słupsk - miasto na prawach powiatu
Sopot - miasto na prawach powiatu.
Bielsko-Biała - miasto na prawach powiatu
Bytom - miasto na prawach powiatu
Chorzów - miasto na prawach powiatu
Częstochowa - miasto na prawach powiatu
Dąbrowa Górnicza - miasto na prawach powiatu
Gliwice - miasto na prawach powiatu
Jastrzębie-Zdrój - miasto na prawach powiatu
Jaworzno - miasto na prawach powiatu
Katowice - miasto na prawach powiatu
Mysłowice - miasto na prawach powiatu
Piekary Śląskie - miasto na prawach powiatu
Ruda Śląska - miasto na prawach powiatu
Rybnik - miasto na prawach powiatu
Siemianowice Śląskie - miasto na prawach powiatu
Sosnowiec - miasto na prawach powiatu
Świętochłowice - miasto na prawach powiatu
Tychy - miasto na prawach powiatu
Zabrze - miasto na prawach powiatu
Żory - miasto na prawach powiatu.
Kielce - miasto na prawach powiatu
Elbląg - miasto na prawach powiatu
Olsztyn - miasto na prawach powiatu.
Kalisz - miasto na prawach powiatu
Konin - miasto na prawach powiatu
Leszno - miasto na prawach powiatu
Poznań - miasto na prawach powiatu.
Koszalin - miasto na prawach powiatu
Szczecin - miasto na prawach powiatu
Świnoujście - miasto na prawach powiatu.


Ile z wymienionych wyżej miast na prawach powiatu ma (oprócz Gliwic) prawidłowo wystawione faktury VAT w pozycji nabywca – sprzedawca?


Żadne miasto?


W Polsce nie ma przecież takiej gminy jak gmina Wrocław, gmina Gdańsk, gmina Kielce, gmina Częstochowa, gmina miejska Kraków. To są przecież miasta na prawach powiatu i tak jak Gliwice w pozycji nabywca-sprzedawca na fakturze VAT, w JPK powinna występować nazwa „Gliwice-miasto na prawach powiatu”.


Warto zerknąć do załącznika rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy I Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U.2020.2456).


Wymienione są tam nie gminy lecz miasta na prawach powiatu: Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce, Bytom, Chorzów, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Zabrze, Bielsko-Biała, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Tychy, Żory, Leszno, Poznań, Kalisz, Konin.


Skarbnicy i księgowi jednostek organizacyjnych objętych centralizacją w VAT posługują się błędną nazwą swojego miasta na każdej fakturze VAT i w każdym JPK-u.


Przecież zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, deklaracje i ewidencja VAT obejmują w przypadku, gdy podatnik nie jest osobą fizyczną – wskazanie pełnej nazwy podatnika.


Pełna nazwa podatnika dla Gliwic to Gliwice miasto na prawach powiatu. Gliwice stosują ją prawidłowo. Ale gmina Wrocław, gmina Gdańsk, gmina Kielce, gmina Częstochowa, gmina miejska Kraków i inni już nie.


Ile pracy czeka teraz księgowych przez błąd Skarbnika w świetle wyjaśnień Serwisu Ministerstwa Finansów. I choć dotyczą one dostawcy, który wystawił fakturę z błędną nazwą odbiorcy, to wyjaśnienia KAS obejmują obowiązki obu stron rozrachunków.


Dostawca wystawił fakturę z błędną nazwą odbiorcy. Czy powinien wykazać taką fakturę w JPK_VAT? Jak powinien postąpić kupujący, w sytuacji gdy ustali, że sprzedawca popełnił błąd i na fakturze wpisał błędną nazwę nabywcy. Czy nabywca może wykazać taką fakturę w swoim JPK_VAT?
Odpowiedź KAS (Opublikowano: 20.12.2018, 14:47 Zmodyfikowano: 05.11.2019, 14:03 Serwis Ministerstwa Finansów podatki.gov.pl).


Faktura taka powinna być skorygowana poprzez podanie właściwych danych nabywcy. Zmiana błędnych danych nabywcy może zostać dokonane poprzez:

  • wystawienie przez nabywcę noty korygującej (nota wymaga akceptacji wystawcy faktury);
  • wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Na fakturze korygującej powinny być wskazane prawidłowe dane nabywcy.


Skorygowanie faktury przez sprzedawcę nie powinno polegać na jej „wyzerowaniu”, lecz na zastąpieniu błędnych danych danymi poprawnymi. Faktura, w której występują błędy jedynie w nazwie nabywcy (NIP oraz adres są prawidłowe) pozwala przedsiębiorcy odliczyć VAT. Nabywca w takiej sytuacji wykaże ją w swojej ewidencji oraz informacji JPK_VAT. Błąd w nazwie nabywcy jest błędem formalnym i nie ma wpływu na ważność faktury, pod warunkiem, że inne elementy zawarte na fakturze jednoznacznie pozwalają określić strony transakcji (o ile oczywiście nabywca jest stroną transakcji i nabył towar/usługę). Nabywca powinien wystawić notę korygującą nieprawidłową nazwę i przekazać ją do akceptacji odbiorcy, chyba że otrzyma fakturę korygującą. Nabywca ma wówczas prawo do odliczenia podatku naliczonego z wadliwie wystawionej faktury w terminach przewidzianych w ustawie o VAT, nawet gdy w tych terminach nabywca nie otrzyma podpisanej przez wystawcę faktury noty korygującej, ponieważ tego rodzaju wady techniczne nie mają wpływu na możliwość odliczenia podatku naliczonego przez nabywcę, przy spełnieniu przesłanek z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT (i niespełnieniu przesłanek wyłączających odliczenie, o których mowa w art. 88 ustawy). Dostawca jest zobowiązany wykazać w ewidencji oraz informacji JPK_VAT fakturę z błędną nazwą nabywcy. Błąd w nazwie nabywcy nie ma bowiem wpływu na obowiązek rozliczenia podatku z tytułu zrealizowanej transakcji. Następnie sprzedawca jest zobowiązany wystawić fakturę korygującą, chyba że wcześniej otrzymał notę korygującą od nabywcy. W sytuacji gdy faktura korygująca została wystawiona już po złożeniu informacji JPK_VAT, a w przesłanym JPK_VAT sprzedawca wykazał błędne dane nabywcy wynikające z wystawionej faktury pierwotnej - należy złożyć korektę JPK_VAT. W poprawnie sporządzonej korekcie JPK_VAT, poza błędnie wykazaną fakturą, należy wykazać storno tej błędnej faktury z kwotami na „-„ podając numery faktury pierwotnej (błędnej) oraz wprowadzić kolejny zapisz z prawidłowymi danymi nabywcy z numerem faktury pierwotnej. Zapisy powyższe można byłoby zastąpić jednym poprawnym zapisem, jedynie w sytuacji gdy wystawienie faktury pierwotnej i korygującej miałoby miejsce, jeszcze przed przesłaniem JPK_VAT za dany okres. W sytuacji, gdy opisywana zmiana dotycząca danych nabywcy nastąpiła już po złożeniu JPK_VAT, należy postąpić tak jak opisano powyżej. Powyższe wskazania w zakresie sposobu dokonywania zapisów korygujących w JPK_VAT (stornujących) – mają formę zaleceń. Szczególne zasady ujmowania korekt faktur mogą być dokonywane odmiennie w zależności od możliwości technicznych oprogramowania wykorzystywanego przez podatnika do prowadzenia ewidencji VAT. Odmienne zasady ewidencji stosowane przez podatnika, wymuszone np. posiadanym programem mogą wiązać się koniecznością wyjaśnienia niezgodności w rozliczeniu VAT, zidentyfikowanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej, na podstawie przesłanych informacji JPK_VAT.

 

Tomasz Wojtania

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?