Skip to main content

Strata nie zawsze może się opłacać

Polski Ład wprowadził nowy, dotychczas nie znany podatek, tzw. podatek minimalny.


Z nowego art. 24 ca ustawy o CIT wynika, że minimalny podatek dochodowy od osób prawnych zapłacą spółki krajowe, podatkowe grupy kapitałowe, zakłady zagranicznych spółek, które w roku podatkowym poniosą stratę podatkową ze źródeł przychodów innych niż zyski kapitałowe lub ich udział dochodów ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe będzie wynosił co najmniej 1 proc.


Wprowadzony podatek jest niezależny od wielkości podmiotu, nie ma progu przychodowego i nie zależy od liczby zatrudnienia. Zmiana dotknie w szczególności tych podatników, którzy nie płacili dotychczas podatku dochodowego ze względu na ponoszone straty. Nie wiadomo jednak czy podatek minimalny będzie wymierzany wobec podatników, którzy otrzymali korzystne interpretacje podatkowe dotyczące m.in. kosztów finansowania dłużnego czy kosztów nabycia wartości niematerialnych i prawnych.


Stawka podatku minimalnego wynosi 10 proc. Podstawą opodatkowania jest suma kwoty:

  • odpowiadającej 4% wartości przychodów innych niż zyski kapitałowe
  • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części przewyższającej 30% podatkowej EBITDA
  • poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów nabycia usług niematerialnych i opłat licencyjnych jeśli ich wartość przekroczy limit tych kosztów określony w ustawie
  • wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto


Podatek minimalny będzie obliczany rocznie i wykazywany w rocznym zeznaniu podatkowym. Podatek należy wpłacić organowi podatkowemu w terminie złożenia zeznania podatkowego, przy czym kwotę minimalnego podatku pomniejsza się o należny za ten sam rok podatek obliczony zgodnie z art.19 ustawy o CIT, tj. wg stawki 19 proc lub 9 proc.


W rozumieniu nowych przepisów, jeśli podatnik osiągnie dochód podlegający opodatkowaniu podatek minimalny będzie można odliczyć od podatku obliczonego według stawki określonej w art.19. Odliczenie będzie możliwe w zeznaniu podatkowym za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, za który podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?