Skip to main content

Zwolnienie dla podatników powracających na stałe do Polski

Osoby, które powróciły do kraju w 2020 r. nie mogą skorzystać z nowego zwolnienia.


Od 1 stycznia 2022 r. zwolnione z podatku do kwoty rocznej nieprzekraczającej 85 528 zł są przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania do Polski. Ze zwolnienia podatnik może skorzystać w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych licząc od początku roku, w którym powrócił do Polski albo od początku roku następnego.


Zgodnie z art.21 ust.1 pkt 154 ustawy o PIT nowe zwolnienie dotyczy przychodów osiąganych ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają zastosowanie ogólne zasady opodatkowania, zasady opodatkowania 19% podatkiem liniowym, 5% podatkiem od dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej albo określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Na mocy art. 21 ust. 43 ustawy o PIT zwolnienie przysługuje pod warunkiem, że:

 • w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz podatnik nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym:
  • trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
  • okres od początku roku, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • posiada obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub
 • miał miejsce zamieszkania:
  • nieprzerwanie co najmniej przez okres, o którym mowa w pkt 2, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki
  • lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres, o którym mowa w pkt 2, oraz
   posiada certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia, oraz

nie korzystał uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia - w przypadku podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Powyższe przepisy wskazują, że zwolnienie obejmuje nie tylko osoby, które zmieniły rezydencję i osiągają dochody wyłącznie w Polsce. Przepisy mają zastosowanie także do osób, które wróciły na stałe do Polski ale nadal są zatrudnione u zagranicznego pracodawcy. Przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i nie mają zastosowania do stanów zaistniałych przed tą datą.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?