Skip to main content

Ulga na obługę prawną due dilligence

Wydatki na obsługę konsultingową związaną z nabyciem udziałów w kosztach podatkowych.


Na podstawie art. 18 ec ust.1, ust.2 ustawy o CIT przedsiębiorca, który osiąga przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania, a więc od dochodu wydatki na nabycie udziałów lub akcji spółki posiadającej osobowość prawną. Kwota odliczenia nie może przekroczyć w roku podatkowym 250 000 zł.


Za wydatki na nabycie udziałów (akcji) w spółce będącej osobą prawną uznaje się wydatki związane bezpośrednio z transakcją nabycia udziałów (akcji) w tej spółce na obsługę prawną nabycia udziałów i akcji oraz ich wycenę, opłaty notarialne, sądowe i skarbowe, podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Polsce i za granicą. Zatem należy przyjąć, że m.in. do przykładowych wydatków na obsługę prawną związaną z transakcją nabycia udziałów (akcji) spółki mającej osobowość prawną można zaliczyć wydatki na przygotowanie raportu due dilligence.

 

Do kosztów podatkowych związanych z nabyciem udziałów lub akcji nie zalicza się ceny zapłaconej przez przedsiębiorcę za nabywane udziały oraz kosztów finansowania dłużnego związanego z takim nabyciem.


Przed planowanym odliczeniem omawianych wydatków przedsiębiorca powinien zweryfikować czy transakcja spełnia warunki do objęcia ulgą. Przesłanki, które muszą zostać spełnione dla zastosowania ulgi to:

spółka, której udziały (akcje) są nabywane, ma siedzibę lub zarząd w Polsce lub w innym państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą podstawę prawną do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwagłówny przedmiot

działalności spółki , której udziały są nabywane jest tożsamy z przedmiotem działalności przedsiębiorcy lub działalność takiej spółki może być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika, przy czym działalność takiej spółki nie jest działalnością finansową;

działalność była przez spółkę i przez przedsiębiorcę prowadzona przed dniem nabycia w niej przez podatnika udziałów (akcji) przez okres nie krótszy niż 24 miesiące

w okresie dwóch lat przed dniem nabycia udziałów (akcji) spółka i przedsiębiorca nie byli podmiotami powiązanymi

przedsiębiorca w jednej transakcji nabywa udziały (akcje) spółki w ilości stanowiącej bezwzględną większość praw głosu.

 

Odliczeniu podlegają wydatki faktycznie poniesione w danym roku podatkowym. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w przedsiębiorca nabył udziały lub akcje. Przedsiębiorca ma jednocześnie prawo odliczone wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu na zasadach ogólnyc

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?