Skip to main content

Zaliczka uproszczona z ulgą IP BOX

Dla wymiaru zaliczki uproszczonej przyjmuje się podatek należny z zastosowaniem preferencji.


Z art. 25 ust.6 ustawy o CIT wynika, że przedsiębiorcy mogą w ciągu roku podatkowego opłacać zaliczki na podatek dochodowy w tzw. formie uproszczonej, a więc w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu podatkowym ( CIT-8 ) złożonym za poprzedni rok podatkowy.
Jeśli przedsiębiorca nie wykazał podatku należnego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok to przy obliczaniu zaliczki uwzględnia się podatek należny z zeznania złożonego dwa lata wstecz. Jeżeli również nie wykazano w tym okresie podatku należnego przedsiębiorca traci prawo do obliczania zaliczki w formie uproszczonej.


Powyższy przepis wskazuje, że zaliczka uproszczona ustalana jest w oparciu o podatek należny wynikający z zeznania podatkowego. Zatem dla ustalenia miesięcznej zaliczki uproszczonej należy przyjąć podatek należny pomniejszony o ulgi i odliczenia, a także podatek obliczony według stawki preferencyjnej.


W ocenie organu podatkowego podatek należny obejmuje podatek, o którym mowa w art. 19 ustawy, a także podatek od osiągniętego przez podatnika kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, o którym mowa w art. 24d ustawy o CIT, a więc wynoszący 5% podstawy opodatkowania pomniejszony o przewidziane przepisami odliczenia.


Powyższe stanowisko potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji w 18 marca 2022 r., sygn. 0111-KDWB.4010.44.2021.1.KK w której czytamy, że „podstawą obliczania uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, będzie suma:

  1. podatku należnego obliczonego wg stawki 19% CIT, oraz
  2. podatku należnego obliczonego wg stawki 5% CIT w ramach preferencji IP BOX


- obliczonych po uwzględnieniu przysługujących spółce ulg i odliczeń (w tym wskazanych odliczeń darowizn, ulgi badawczo-rozwojowej, podatku zapłaconego za granicą zgodnie z art. 20 updop) i wykazanych w zeznaniu podatkowym CIT-8 złożonym w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym zaliczki uproszczone mają być stosowane.”

Podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 25 ust. 7a ustawy o CIT o wyborze formy wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 6-6b, przedsiębiorcy informują w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ( tj. CIT-8) składanym za rok podatkowy, w którym wpłacali zaliczki w uproszczonej formie.

Przedsiębiorcy, którzy wybrali tąformę opodatkowania mają obowiązek stosować ją przez cały rok podatkowy.

Nowi przedsiębiorcy muszą poczekać, ponieważ z preferencyjnej formy wpłacania zaliczek nie mogą skorzystać osoby, które po raz pierwszy rozpoczęły w danym roku lub w roku poprzednim wykonywanie działalności gospodarczej.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?