Skip to main content

Zmiana formy opodatkowania na zasady ogólne

Aby rozliczyć się według skali podatkowej trzeba uzupełnić ewidencję i sporządzić remanent.


Ustawodawca kolejny raz zmienił zasady rozliczania podatku dochodowego dla przedsiębiorców. Wskutek zmian przedsiębiorca, który opodatkował swoje dochody za ten rok podatkiem liniowym lub zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych i stwierdził, że ten sposób rozliczeń jest dla niego niekorzystny będzie mógł opodatkować swoje dochody za cały 2022 r. według skali podatkowej. Dla celów rozliczenia dochodów według skali przedsiębiorca zawiadomi organ podatkowy w rocznym zeznaniu podatkowym w terminie do 30 kwietnia 2023 r.


Przedsiębiorcy opodatkowani ryczałtem również będą mogli rozliczyć się wg skali podatkowej. Wyboru tej formy opodatkowania należy dokonać do 30 kwietnia 2023 r., mimo, że upływ termin do złożenia zeznania dla podatku zryczałtowanego za 2022 rok podatkowy przypada na koniec lutego 2023.
Dla przypomnienia należy wskazać, że od lipca 2022 r. stawka podatku PIT w pierwszym przedziale skali podatkowej została obniżona z 17 proc. na 12 proc., a miesięczna kwota zmniejszająca podatek wynosi 300 zł.


Należy pamiętać, że wybór opodatkowania dochodów wg skali dokonany w terminie do 30 kwietnia 2023 r. nie będzie dotyczył lat następnych, a więc nie będzie to zmiana formy opodatkowania obowiązująca aż do odwołania.


Jeśli przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym lub podatkiem zryczałtowanym zamierza zmienić formę opodatkowania ze skutkiem na kolejne lata, powinien złożyć organowi podatkowemu pisemne oświadczenie o rezygnacji z tej formy opodatkowania i dokonać wyboru innej formy w terminie do 20 miesiąca po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnie w grudniu roku podatkowego.


Dodatkowo „ryczałtowcy” mogą złoży organowi podatkowemu w terminie do 22 sierpnia 2022 r. pisemne oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania przychodów osiągniętych w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że przedsiębiorcy ci będą opłacali podatek dochodowy od dochodów osiągniętych od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na zasadach ogólnych, tj. wg skali podatkowej. Oświadczenie złożone w tym terminie będzie dotyczyło również lat następnych, chyba że przedsiębiorca dokona wyboru innej formy opodatkowania.


Należy wskazać, że usuwanie niekorzystnych skutków opodatkowania podatkiem liniowym albo ryczałtem ewidencjonowanym poprzez zapłatę podatku według skali podatkowej może być dokonane pod warunkiem, że przedsiębiorca uzupełni księgę przychodów i rozchodów za cały rok podatkowy. Ustawodawca narzucił na przedsiębiorców obowiązek założenia i uzupełnienia ewidencji księgowej przed złożeniem zeznania podatkowego, a także sporządzenie remanentu na dzień 1 stycznia 2022 r. Jeżeli podatnik sporządził remanent na dzień 31 grudnia 2021 r., przyjmuje się, że jest to remanent sporządzony na dzień 1 stycznia 2022 r. Jeśli przedsiębiorca nie sporządzi remanentu na dzień 1 stycznia 2022 r., organ podatkowy uzna, że wartość remanentu początkowego wynosi 0 zł.


Podstawa prawna: ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022.1265 z dnia 2022.06.15)

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?