Skip to main content

Estoński CIT od pensji pracownika

Przesłanką do uznania pensji pracownika za dochód z ukrytych zysków jest przekroczenie kwotowego limitu pięciokrotności statystycznego wynagrodzenia.


Spółki, które wybrały formę opodatkowania tzw. „CIT estoński” opodatkowują swój dochód odpowiadający kwocie wypracowanego zysku netto na zasadzie ryczałtu od dochodu spółek. Na podstawę opodatkowania „estońskim CIT” składają się m.in. łączne dochody osiągane przez spółki z ukrytych zysków oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.


Zgodnie z art. 28m ust. 3 ustawy o CIT przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio jest m.in. udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik.


W rozumieniu art. 28 m ust.4 ustawy o CIT do ukrytych zysków nie zalicza się wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, przychodów z działalności wykonywanej osobiście osiąganych z umowy zlecenia, kontraktów menadżerskich, przychodów uzyskiwanych przez osoby wchodzące w skład organów stanowiących osób prawnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłaconych osobie fizycznej – w części w jakiej suma wynagrodzeń z ww. tytułów i zasiłków wypłacona w danym miesiącu nie przekracza pięciokrotności miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, przy czym średnie miesięczne wynagrodzenie ustala się za miesiąc poprzedzający miesiąc dokonania wypłat osobie fizycznej.


Omawiany przepis oznacza więc, że wynagrodzenie wypłacane pracownikom spółki, zleceniobiorcom lub osobom zarządzającym na podstawie powołania, kontraktu menadżerskiego może zostać uznane za wypłatę ukrytego zysku, jeśli przekracza wskazany limit. Ministerstwo Finansów w objaśnieniach z 23 grudnia 2021 r. tzw. „ Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek” potwierdza, że w zakresie w jakim wypłacone miesięczne wynagrodzenie przekroczy pięciokrotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za poprzedni miesiąc może stanowić dochód spółki z ukrytych zysków podlegający estońskiemu CIT. Jak wskazuje przepis limit ten dotyczy wynagrodzenia wypłaconego w danym miesiącu. Nie ma znaczenia za jaki okres wynagrodzenie jest należne.


Zatem spółka wypłacająca wynagrodzenie jej wspólnikowi lub udziałowcowi z ww. tytułów jako płatnik ma obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia, a jeśli wynagrodzenie to przewyższa limit podlega ono dodatkowo opodatkowaniu „estońskim CIT” jako ukryty zysk.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?