Skip to main content

Odliczenie podatku VAT z najmu prywatnego

Bank nie założy konta firmowego osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej.


Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może odliczyć podatek VAT w związku z najmem firmom lokali użytkowych na cele mieszkalne i niemieszkalne.
Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że źródłem przychodów jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa składników majątku z wyjątkiem składników związanych z działalnością gospodarczą.


Wg art. 86 ust.1 ustawy o VAT w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych podatnikowi zarejestrowanemu jako podatnik VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.


Na podstawie przepisów podatkowych najemca, który nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej może zarejestrować się jako podatnik VAT czynny i może odliczać podatek VAT z tytułu otrzymywanych faktur za najem lokalu.


W sytuacji kiedy wynajmowany lokal będzie remontowany lub najemca rozpocznie budowę nowego lokalu z przeznaczeniem na wynajem może otrzymać fakturę w metodzie podzielonej płatności (MPP). Płatności MPP stosuje się do nabytych towarów lub usług wskazanych w zał. 15 do ustawy o VAT o wartości powyżej 15 000 zł. Omawiana zasada wynika z art. 108a ust. 1a ww. ustawy, zgodnie z którym przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności.


Wobec tego powstaje pytanie czy najemca traci prawo do odliczenia podatku VAT, jeśli nie zapłaci za fakturę z zastosowaniem MPP?


Należy wskazać, że osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie posiada „firmowego” konta, dla którego prowadzony jest rachunek VAT wobec tego nie ma ona możliwości zapłaty za fakturę w MMP z przyczyn przez siebie niezawinionych. Zatem najemca nie może zostać ukarany sankcjami za dokonanie płatności z pominięciem MPP.


Organy skarbowe wydają korzystne dla najemców interpretacje i potwierdzają, że jeśli wynajmowany lokal wykorzystywany będzie do najmu prywatnego opodatkowanego podatkiem VAT to najemca ma prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego także wtedy gdy zapłata za fakturę zostanie dokonana z pominięciem MPP.


W interpretacji dyrektora KIS z 1 lipca 2021 r., sygn. 0114-KDIP1-1.4012.309.2021.1.AKA czytamy, „że wynajmowany przez najemcę apartament w budynku hotelowym będzie wykorzystywany do najmu prywatnego to spełnione są warunki art. 86 ust.1 ustawy o VAT. Najemca będzie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w fakturze dokumentującej wykończenie lokalu użytkowego przeznaczonego na wynajem, również w przypadku gdy zapłata za fakturę zostania dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.”

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?