Skip to main content

Znak towarowy w kosztach podatkowych

Prawa ochronne na znaki towarowe, wytworzone we własnym zakresie nie stanowią WNIP.


W praktyce Spółki prawa handlowego często na potrzeby własnej działalności gospodarczej wytwarzają we własnym zakresie i rejestrują w Urzędzie Patentowym znaki towarowe.
Wydatki na znaki towarowe mogą stanowić dla nich koszty uzyskania przychodu. Wobec tego, jeśli firma posiada znak towarowy i zamierza go zmodyfikować to wydatki na prace kreatywne może ująć w kosztach podatkowych.


Pojawia się jednak pytanie czy nakłady na wytworzenie lub modyfikację znaku towarowego można rozliczyć bezpośrednio w kosztach podatkowych czy poprzez odpisy amortyzacyjne?
W rozumieniu art.3 ust.1 pkt 14 ustawy o rachunkowości wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, zdobniczych, know how.


Na podstawie art. 16b ust.1 ustawy o CIT wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji, jeśli zostały nabyte od innego podmiotu i w dniu przyjęcia do używania są zdatne do użytku oraz są wykorzystywane w działalności gospodarczej podatnika przez okres dłuższy niż rok lub oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej, umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.


Zatem na podstawie ww. przepisu jeśli znak towarowy nie został nabyty od innego podmiotu tylko wytworzony we własnym zakresie to kosztem uzyskania przychodu nie będą odpisy amortyzacyjne. Znaki towarowe wytworzone we własnym zakresie nie mogą być zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych i nie mogą być amortyzowane.


W takim przypadku wydatki na prace kreatywne dotyczące modyfikacji znaku towarowego wytworzonego we własnym zakresie mogą być rozliczane w kosztach uzyskania przychodów bezpośrednio w dacie poniesienia wydatków. Amortyzacji podlegają jedynie te prawa ochronne do znaków towarowych, które zostały przez podatnika nabyte, a nie wytworzone i tylko one podlegają wprowadzeniu do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych (WNIP).

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?