Skip to main content

Reklasyfikacja umowy wymaga korekty deklaracji

Reklasyfikacja umowy wymaga korekty deklaracji.


W zależności od rodzaju umowy otrzymywane wynagrodzenie należy zakwalifikować do właściwego źródła przychodów.


ZUS traktuje wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą. W ocenie ZUS jedyny wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być zatrudniony na umowę o pracę w tej spółce. Wobec tego decyzją zakwestionował prawidłowość wypłacanego dyrektorowi spółki wynagrodzenie z umowy o pracę i wynagrodzenie to zakwalifikował do działalności wykonywanej osobiście jako kontrakt menedżerski.


W Spółce powstał spór czy należy korygować informacje PIT-11 oraz deklaracje PIT-4R za okres trwania stosunku pracy. Zdaniem spółki PIT-11 i PIT-4R były prawidłowe, ponieważ odzwierciedlały faktycznie pobrane ze środków pracownika składki ubezpieczeniowe oraz zaliczki na podatek dochodowy ze stosunku pracy zatem nie trzeba korygować ww. deklaracji.


Z powyższym stanowiskiem nie zgodził się organ podatkowy. W ocenie skarbówki ustawodawca nałożył na płatnika obowiązek prawidłowego obliczenia, poboru i odprowadzania w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy od świadczeń wystawionych lub postawionych do dyspozycji podatnika, a także sporządzania i przekazywania urzędowi skarbowemu deklaracji i informacji podatkowych.


Wobec tego zdaniem organu podatkowego żeby płatnik prawidłowo wypełnił swoje obowiązki to powinien skorygować informacje PIT-11 oraz deklaracje PIT-4R zgodnie ze stanem faktycznym. Korekta PIT-11 powinna dotyczyć przeniesienia wynagrodzenia ze stosunku pracy do źródła przychodów działalność wykonywana osobiście bez korygowania faktycznie zapłaconych w okresie wstecznym składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast w deklaracji korygującej PIT-4R należy przenieść kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim okresie do pozycji działalność wykonywana osobiście.


Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 stycznia 2023, sygn.0115-KDIT2.4011.685.2022.1.MM-„Tylko wystawienie informacji wykazującej faktycznie osiągnięty przez ww. podatnika przychód, który zakwalifikowany zostanie do właściwego źródła przychodów i faktycznie pobrane w poszczególnych latach zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (czyli bez uwzględnienia rozliczeń dokonanych w 2021 r.) stanowi realizację przez płatnika obowiązku wynikającego z art. 39 i art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.”

 

Nie do końca można zgodzić się z organem skarbowym, ponieważ w okresie wstecznym źródłem przychodu był stosunek pracy a nie działalność wykonywana osobiście, a więc składki oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych były wykazane ze źródła przychodów jakim był stosunek pracy. Korekta samego źródła przychodu bez korygowania faktycznie zapłaconych należności (podatku i składek) nie odzwierciedla stanu rzeczywistego, który istniał przed zakwestionowaniem umowy o pracę. Wydaje się, że w tej kwestii należałoby przyjąć wcześniejsze korzystne stanowisko organu podatkowego wskazane w interpretacji z 14 grudnia 2018, sygn. 0114-KDIP3-3.4011.489.2018.1.JM., w której organ potwierdza, że informacje i deklaracje służą do odwzorowania zaistniałego w trakcie danego okresu stanu faktycznego a nie do jego kreowania. W oparciu o wskazaną interpretację korekta informacji PIT-11 oraz deklaracji PIT-4R nie byłaby konieczna.

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?