Skip to main content

Niektóre bonusy to nie WNT

Rekompensata nie stanowi dostawy ani świadczenia usług i nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.


Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z ustawy o VAT nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa może podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.


W rozumieniu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT przez dostawę towarów rozumie się przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.


Z art. 5 ust.1 pkt 1 i pkt 4 ww. ustawy wynika, że opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju oraz wewnątrzwpólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju. Wymienione czynności podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa.


Omawiane przepisy dotyczą opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania towarów przez dostawców oraz odpłatną dostawę towarów i wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium Polski. Zatem przepisy te nie wskazują aby nabywca, który otrzymał nieodpłatnie towar musiał płacić podatek VAT.


W praktyce podmioty gospodarcze mogą otrzymywać bonusy i rekompensaty związane z nieterminowym dostarczeniem od dostawcy zamówionych towarów. Otrzymanie towarów nieodpłatnie przykładowo od kontrahenta zagranicznego z UE jako bonusu czy rekompensaty za nieterminową dostawę nie wpływa na wysokość ceny uzgodnionej wcześniej i jest świadczeniem jednostronnym. Wobec tego takie zdarzenie nie będzie traktowane jako WNT i nie będzie podlegało opodatkowaniu. Ponadto brak wynagrodzenia z tytułu nabycia towarów z zagranicy wyłącza możliwość rozpoznania transakcji jako WNT.


Organ podatkowy w przykładowej interpretacji wskazuje, że rekompensata nie wiąże się z otrzymaniem świadczenia wzajemnego, a więc nie stanowi dostawy towarów. Wobec tego dokonana płatność czy też dostawa towarów jako rekompensata za nienależyte wykonanie umowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.


Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 11 stycznia 2021 r. sygn.0114-KDIP4-1.4012.593.2020.1.BS potwierdza, że „ kwoty przysługujące Spółce z tytułu nienależytego wykonania Umowy mają charakter czynności jednostronnej i nie wiążą się z otrzymaniem świadczenia wzajemnego. Dokonywane płatności nie stanowią dostawy towarów zdefiniowanej w art. 7 ust. 1ustawy ani też świadczenia usług wskazanego w art. 8 ust. 1 ustawy. A zatem wypłata rekompensaty nie będzie mieścić się w katalogu czynności wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług i nie będzie podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.”

 

 

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?