Skip to main content

Przelew na konto wirtualne a koszt podatkowy firmy

Płatność na wirtualne konto połączone z kontem bankowym może stanowić koszt podatkowy.


Z art. 15d ust. 1 pkt 1, pkt 2 ustawy o CIT wynika, że przedsiębiorcy nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w ustawie Prawo przedsiębiorców została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów o których mowa w art.96 b ust.1 ustawy o VAT, tj. na białej liście podatników VAT.


Na podstawie art.19 ustawy Prawo przedsiębiorców dokonywanie albo przyjmowanie płatności związanych z działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji bez względu na liczbę wynikającej z niej płatności przekracza 15 tys. PLN lub równowartość tej kwoty w przeliczeniu na złote.


Zatem w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług potwierdzonych fakturą przez podatników VAT czynnych, aby móc zaliczyć płatność przekraczającą kwotę 15 000 zł do kosztów uzyskania przychodów konieczne jest dokonanie przelewu na rzecz podmiotu znajdującego się na białej liście podatników VAT.
Wobec tego powstaje wątpliwość czy przedsiębiorca zaliczy w koszty uzyskania przychodu płatność dokonaną na wirtualny rachunek bankowy, którego nie ma na białej liście?


Organ skarbowy w ostatniej interpretacji zgodził się na zaliczenie w koszty uzyskania przychodu płatności dokonywanych za pośrednictwem rachunku wirtualnego nie zgłoszonego do wykazu, jeżeli jest on połączony z bankowym rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu prawa bankowego. W ocenie organu skarbowego, jeżeli wirtualny rachunek pełni rolę wyłącznie rachunku pośredniczącego umożliwiającego dostawcy identyfikację wpłacającego i ostatecznie środki trafią na rachunek główny ujawniony na białej liście, to przedsiębiorca może zaliczyć płatność za towar lub usługę dokonaną za pośrednictwem takiego rachunku do kosztów uzyskania przychodu.
Pismo z dnia 24 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB1-1.4010.330.2019.8.MF „ wirtualny rachunek bankowy pełni funkcję podrachunku względem rachunku właściwego dostawcy. Ostatecznie środki pieniężne trafiają na bankowy rachunek rozliczeniowy dostawcy VAT (rachunek główny). Oznacza to, że wirtualny rachunek bankowy, o którym mowa we wniosku ma charakter rachunku pośredniego umożliwiającego dostawcy VAT identyfikację wpłacającego (odbiorcy usług) i bieżące rozliczanie dokonywanych wpłat przypisanych temu odbiorcy usług. W istocie dokonywana przez Spółkę wpłata za pośrednictwem rachunku wirtualnego dokonywana jest na rachunek bankowy podatnika VAT ujawniony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. Wobec powyższego za prawidłowe należało uznać stanowisko wskazujące, iż Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatek spełniający definicję kosztu uzyskania przychodu, gdy płatność dotycząca tego wydatku nastąpiła na rachunek bankowy niezgłoszony do wykazu, o którym jest mowa w art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług, jeżeli rachunek ten nie jest rachunkiem bankowym wskazanym w art. 49 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego.”

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?