Skip to main content

Ulga B+R wyłączona ze składki zdrowotnej

ZUS potwierdził, że ulga B+R jest bez znaczenia przy ustalaniu rocznej składki zdrowotnej.


Z art.66 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika, że obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają m.in. osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, które są osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.


W praktyce przedsiębiorcy mają wątpliwość czy wydatki poniesione jako koszty kwalifikowane w ramach działalności badawczo rozwojowej powinny zostać uwzględnione przy obliczaniu składki zdrowotnej pomniejszając podstawę jej wymiaru?


Jak wynika z art.81 ust.2 ww. ustawy roczną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących m.in. działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowym, podatkiem preferencyjnym od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej stanowi dochód z działalności gospodarczej ustalony za rok kalendarzowy jako różnica między osiągniętymi przychodami podlegającymi opodatkowaniu a poniesionymi kosztami uzyskania przychodu pomniejszony o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, jeżeli nie zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. W rocznej podstawie wymiaru składki zdrowotnej nie uwzględnia się przychodów zwolnionych z podatku dochodowego. Wyjątkiem są m.in. przychody zwolnione z podatku PIT w ramach ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4 plus, ulgi dla pracujących seniorów. Przychody te ujmuje się przy ustalaniu rocznej składki zdrowotnej.


Zakład w poniższej interpretacji uznał, że ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych na badania i rozwój, tzw. B+R pozostaje bez wpływu na ustalenie rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. W ocenie organu podstawa obliczenia składki zdrowotnej nie jest tożsama z podstawą obliczenia podatku dochodowego. Wobec tego jeśli przedsiębiorca skorzystał z ulgi B+R to nie jest ona uwzględniana przy obliczaniu rocznej składki zdrowotnej.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Lublinie w interpretacji indywidualnej z 13 września 2023 r., sygn. WPI/200000/43/775/2023 potwierdza, że „ ulga podatkowa na badania i rozwój (ulga B+R) pozostaje bez znaczenia prawnego, w kontekście art. 81 ust. 2, w zakresie ustalenia rocznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy pamiętać, że podstawa obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne nie jest tożsama z podstawą obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (zaliczki na podatek PIT), oznacza to, że „ulga B+R” nie jest uwzględniana przy obliczeniu składki zdrowotnej”.
Wobec tego, jeżeli w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przedsiębiorca za każdy miesiąc podlegania ubezpieczeniu wpłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne od miesięcznej podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącej dochód z działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który opłacana jest składka, to w rozliczeniu rocznym podstawę wymiaru stanowi dochód uzyskany w roku kalendarzowym. Dochód ten zestawia się z sumą składek zapłaconych od lutego danego roku do stycznia roku następnego, a więc w roku składkowym. (Pismo z dnia 16 sierpnia 2023 r. Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych DI/100000/43/616/2023).

 


Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?