Skip to main content

Nowa interpretacja ogólna w sprawie ulgi B+R

W ramach ulgi B+R można odliczyć należności za usprawiedliwioną nieobecność pracownika.

Organy skarbowe zgadzają się na zaliczenie do kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia za usprawiedliwioną nieobecność pracowników zaangażowanych przy pracach badawczo-rozwojowych.

Zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem Ministerstwa Finansów oraz Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej "ogólny czas pracy pracownika w danym miesiącu", o którym mowa w art. 26e ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT oraz odpowiednio w art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, był interpretowany wyłącznie jako czas faktycznie przepracowany. Zatem stanowisko organów skarbowych wyłączało możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej kosztów związanych z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika, np. urlopu lub choroby. Przeciwne stanowisko zajmowały sądy administracyjne.

Zatem Ministerstwo Finansów w ślad za orzecznictwem potwierdziło w interpretacji ogólnej z dnia 13 lutego 2024 r.nr DD8.8203.1.2021 możliwość zaliczenia do kosztów kwalifikowanych poniesionych przez pracodawcę w danym miesiącu należności wynikających ze stosunku pracy oraz składek na ubezpieczenia społeczne sfinansowanych przez płatnika składek z tytułu tych należności w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika.

Zarówno czas urlopu jak i czas zwolnienia chorobowego, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe, nie są bezpośrednim czasem wykonywania pracy, ale są czasem zatrudnienia pracownika, za który to czas przysługują należności wynikające z zatrudnienia, a na pracodawcy ciążą obowiązki związane z wypłatą wynagrodzenia oraz odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Resort finansów wskazał, że pojęcie "usprawiedliwiona nieobecność pracownika" definiuje się w oparciu o przepisy prawa pracy i dotyczy ono wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika w pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Zatem do kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej należą poniesione w danym miesiącu należności w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu, w tym również należności z tytułu usprawiedliwionej nieobecności pracownika, m.in. te dotyczące urlopu oraz choroby.

Więcej na stronie https://www.gov.pl › web › finanse › interpretacja-og...

Lidia Rubińska, Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?