Skip to main content

Rachunkowość jednostek mikro w 2014 roku

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o rachunkowości, począwszy od 5 września 2014 roku obowiązuje nowy katalog podmiotów zaliczanych do jednostek MIKRO. Zmiany te związane są z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającej dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG. Regulacje zawarte w dyrektywie umożliwiają państwom członkowskim wprowadzenie uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej dla jednostek MIKRO. Ustawa wprowadza możliwość sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego przez jednostki MIKRO. Uproszczenia obejmują możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego (jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat), zwolnienie ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, pod warunkiem że niektóre informacje, objęte dotychczas zakresem informacyjnym tych elementów sprawozdania finansowego, zostaną przez jednostki MIKRO ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu. W przypadku gdy jednostka MIKRO skorzysta z jakiegokolwiek uproszczenia w zakresie sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności, nie będzie mogła stosować wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów i pasywów. Przyczyni się to do obniżenia kosztów przygotowania sprawozdania finansowego oraz kosztów bieżącego prowadzenia rachunkowości jednostki MIKRO.

Polecamy artykuł "Jednostki mikro będą mogły sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe", który ukazał się na łamach sierpniowego Biuletynu BDO Podatki i Rachunkowość.

Polecamy najbliższe szkolenia z tej tematyki:

http://www.szkolenia-bdo.pl/administrator?bdo
wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?