Skip to main content

GŁĘBOKIE ZMIANY W CIT

W dniu 16 września 2014 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ważną nowelizację przepisów CIT od 1 stycznia 2015 roku.

CIT – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2015

I. Regulacja CFC – nowa danina dla fiskusa

 • W określonych przypadkach, polscy podatnicy będą zobowiązani do opodatkowania dochodów osiąganych przez kontrolowane przez nich spółki zagraniczne. W konsekwencji, niektóre wdrożone schematy optymalizacji podatkowej mogą teraz wymagać modyfikacji.

II. Dodatkowy warunek dla zwolnienia z opodatkowania otrzymanej dywidendy

 • Zwolnieniu od podatku nie będzie podlegała m.in. dywidenda otrzymana przez polskiego podatnika, w takiej części w jakiej została ona zaliczona do kosztów podatkowych, dochodu / podstawy opodatkowania lub odliczona od podatku zagranicą, tj. w państwie spółki wypłacającej dywidendę. Ograniczy to możliwość korzystania z tzw. hybrydowych instrumentów kapitałowych (np.płatność traktowana jest jako odsetki w kraju źródła, a jako dywidenda w Polsce).

III. Kolejna regulacja dot. świadczeń w naturze

 • Podatnik regulujący zastępczo swoje zobowiązanie pieniężne w formie rzeczowej (np. dywidendę, pożyczkę), może być w praktyce zobowiązany do wykazania przychodu w wartości rynkowej przekazywanego świadczenia rzeczowego.
 • Wprowadzono zasady ustalania wartości składników otrzymanych przez drugą stronę transakcji, jaką będzie można uwzględnić w kosztach, w przypadku ich dalszego zbycia.

IV. Wsparcie działań innowacyjnych

 • Odroczenie opodatkowania niektórych przychodów, w sytuacji gdy przedmiotem aportu do spółki kapitałowej będzie patent, inne prawo własności przemysłowej, prawo autorskie, know-how, itd. (komercjalizacja własności intelektualnej). Wesprze to współpracę biznesu z ośrodkami naukowobadawczymi.

V. Kapitał zapasowy i rezerwowy jednak opodatkowane

 • Doprecyzowano, że w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, wypracowane przez nią zyski, które uprzednio przekazano na zasilenie np. kapitału zapasowego, czy rezerwowego będą podlegać opodatkowaniu.

VI. Zaostrzenie przepisów o niedostatecznej (cienkiej) kapitalizacji

 • Restrykcjom cienkiej kapitalizacji podlegać będą odsetki od pożyczek (wypłaconych od 1 stycznia 2015) w zakresie, w jakim pożyczka przekracza wartość kapitałów własnych albo (alternatywnie po zawiadomieniu organu podatkowego) kwoty odsetek obliczonej przez odniesienie do określonych wskaźników finansowych.
 • Rozszerzenie kręgu pożyczkodawców objętych restrykcjami z obecnej relacji „podatnik-spółka matka” na wszelkie dalsze relacje właścicielskie.
 • Wykorzystywanie efektywnego podatkowo finansowania grupowego będzie nadal możliwe, ale będzie wymagać teraz starannego planowania podatkowego.
 • Dla pożyczek wypłaconych do 31 grudnia 2015 r. stosuje się dotychczasowe zasady cienkiej kapitalizacji; można jednak wybrać tzw. alternatywną metodę wprowadzoną od 2015 r.

VII. Zwiększenie obciążeń w zakresie dokumentowania cen transferowych

 • „Transakcją” rodzącą obowiązek dokumentacyjny stanie się np. zawarcie umowy spółki osobowej, umowy wspólnego przedsięwzięcia (joint venture) lub innej o podobnym charakterze, w tym z podmiotem mającym siedzibę / zarząd w tzw. raju podatkowym.
 • Wprowadzenie obowiązku dokumentowania operacji pomiędzy polskim podatnikiem, a jego zagranicznym zakładem (permanent establishment), w zakresie transakcji przypisanych do tego zakładu.

VIII. Doprecyzowano skutki podatkowe likwidacji / wystąpienia ze spółki osobowej

IX. Jeszcze więcej obowiązków administracyjnych dot. certyfikatów rezydencji

 • Taki dokument będzie można wykorzystywać tylko przez 12 m-cy (o ile organ wydający certyfikat rezydencji nie wskazał jego terminu ważności).

X. Zmiany w przepisach dotyczących wymiany udziałów (akcji)

 • Neutralność podatkowa tzw. wymiany udziałów rozszerzona została na wypadki, gdy jej warunki spełniono w kilku krokach w przeciągu 6 miesięcy.

XI. Sankcja karno-skarbowa za brak sprawozdania finansowego, opinii lub raportu biegłego rewidenta

 • Jeżeli podatnik nie złoży sprawozdania finansowego (łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta) organowi podatkowemu w terminie, będzie można zastosować grzywnę za wykroczenie skarbowe.
 •  Potencjalnie, organy podatkowe mogą wykorzystywać ten instrument w celu dyscyplinowania procesu sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego łącznie z przygotowaniem opinii oraz raportu biegłego rewidenta w terminach określonych prawem bilansowym i handlowym.

Powyższe informacje nie stanowią wyczerpującej informacji o wprowadzonych zmianach legislacyjnych, ani nie stanowią opinii podatkowej. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji należy zasięgnąć szczegółowej porady podatkowej.

Rafał Kowalski
Tax Partner

Departament Doradztwa Podatkowego BDO

W zakresie szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Państwa Partnerem wiodącym w BDO albo z naszym Departamentem Doradztwa Podatkowego.

Polecamy najbliższe szkolenia dotyczące podatku CIT

TYTUŁ I MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN I CENA
Podatki 2024/2025 - VAT, CIT- aktualne problemy i planowane zmiany.

Stacjonarne      Wzgórza Dylewskie - Wysoka Wieś
  29.07.2024 -         31.07.2024

  3890.00 + VAT
Podatki VAT i CIT 2024/2025 - analiza aktualnych problemów i planowanych zmian na 2025 rok.

Stacjonarne      Uniejów
  05.08.2024 -         07.08.2024

  2990.00 + VAT
Podatki VAT i CIT 2024/2025 - analiza aktualnych problemów i planowanych zmian na 2025 rok.

Stacjonarne      Krynica Zdrój
  19.08.2024 -         21.08.2024

  2990.00 + VAT
Podatki VAT i CIT 2024/2025. Przegląd wybranych zagadnień.

Stacjonarne      Białka Tatrzańska
  30.09.2024 -         02.09.2024

  3490.00 + VAT
XVI Forum Rachunkowości i Podatków.

Stacjonarne      Warszawa
  29.10.2024 -         30.10.2024

  2290.00 + VAT

 

wyszukiwanie po:

Newsletter BDO

Chcesz otrzymywać najnowsze informacje o najnowszych artykułach, aktualnościach i szkoleniach?